Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 2 72--77
PL W artykule przybliżono zagadnienie jednolitego diagnozowania warstwowego dla różnych etapów wiedzy o obiekcie. Sposób pozyskiwania wiedzy w przypadkach konieczności diagnozowania sytuacji typu NNNN (nagłe, niespodziewane, nieznane, niepohamowane) przedstawiono na przykładzie analizy systemu transpor[...]
EN In the paper problem of unified stratum diagnosing process for different knowledge about the object has been introduced. A method of gaining the knowledge in the cases of necessity of diagnosing SUUU ( sudden, unknown, unpredictable, uncontrollable) situations on the basis of road transport system a[...]
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL W analizie jakościowej mamy do czynienia z charakterystykami statystycznymi zmiennych, które mają wartości wyrażone zwykle w formie opisowej. Wartości te są znane pod nazwą kategorii klasyfikacji. Analiza jest oparta na tablicach wielodzielnych, zwanych również tablicami współzależności cechy. Praca[...]
EN Qualitative analysis deals with statistical characteristics of variables that having usually values of descriptive form. These values are known as classification categories. The analysis is based on a cross-classification table also called a contingency table. The paper presents the application of q[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 11-12 62--66
PL Kompleksowy program budowy polskich autostrad i dróg ekspresowych jest ogromnym zadaniem polegającym na wybudowaniu między innymi obiektów mostowych o rozpiętości przęseł od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Mosty i wiadukty stanowią zawsze ważne elementy sieci drogowej, praktycznie decydujące o w[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Poprawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym stanowi jeden z najistotniejszych celów europejskiej polityki transportowej. Wśród inicjatyw Komisji Europejskiej zmierzających do realizacji celów polityki transportowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego jest Europejska Karta Bezpieczeństwa Ru[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiony został wpływ alkoholu na właściwości psychofizyczne człowieka oraz jego metabolizm. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdów. Zaproponowane zostały również działania jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości wśród kieru[...]
EN Paper discussed the impact of alcohol on the psychophysical properties of human and its metabolism. Particular attention was paid to the influence of alcohol on driving ability. Authors proposed action to be taken to reduce the phenomenon of intoxication among drivers of vehicles in Poland.
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu drogowemu w Unii Europejskiej. W sprawozdaniu uwzględniono siedem wskaźników dotyczących bezpieczeństwa drogowego: alkohol i narkotyki, prędkość, pasy bezpieczeństwa, jazda za dnia z włączonymi światłami, bezpieczeństwo bierne pojazdów, infrastruktura drogowa,[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2019 nr 6 78--80
PL W miarę budowy nowych, bezpieczniejszych autostrad drogi lokalne są coraz groźniejsze i dla użytkowników, i dla środowiska. Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że winę za ten stan rzeczy ponoszą władze państwa i sposób przekazywania samorządom przez administrację państwową dróg krajowych.
8
88%
Logistyka
PL W referacie opisano zjawiska pogodowe stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drogach. Przedstawiono zakres realizowanego w ramach VII osi priorytetowej POIG, projektu pt "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - ISOK" autorstwa autora niniejszego referatu. W proje[...]
EN In the paper weather phenomena are discussed which pose at risk road traffic safety. The scope of the "IT System for Country Protection against extreme hazards - ISOK Project" being implemented under the POIG Priority Axis 7 is presented in the paper. The Project originator is the author of this pap[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1001-1013
PL Artykuł odwołuje się do pojęć bezpieczeństwa w transporcie, rozumianego jako bezpieczeństwo występujące w transakcjach przewozowych. Rynek transportowy jest rynkiem bardzo szybko rozwijającym się. Szczególnie w Polsce, transport drogowy odgrywa główną rolę - jako kanał przepływu towarów w stosunku d[...]
EN The article refers to the concept of transport safety defined as a security occurring in freight transport. The transport market has been growing rapidly lately. In relation to other distribution channels, the road transport plays a major role, especially in Poland. The transport market has develope[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2163-2175
PL W artykule przedstawiona zostanie analiza zachowań pieszych na przejściach sterowanych sygnalizacją świetlną, przez które piesi przechodzą etapowo (na raty). W dużych miastach takich jak Kraków, gdzie skrzyżowania są bardzo obciążone ruchem, w wielu miejscach trudno jest zapewnić pieszym przejście p[...]
EN The paper presents an analysis of the behavior of pedestrians at crossings controlled by traffic lights, through which pedestrians pass in stages. In large cities such as Krakow, where junctions are flow saturated, in many places it is difficult to provide a pedestrian crossing in a single signal cy[...]
11
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano popularnie stosowane na świecie komputerowe systemy wspomagania diagnostyki psychologicznej w badaniach kierowców. Artykuł opisuje ich wady i zalety, a także porównuje je do innych stosowanych w psychologii transportu metod badań. W pracy skupiono się na opisie najbardziej [...]
EN This article presents popular computer-aided systems for the traffic psychological assessment. Paper describes their advantages and disadvantages in terms of other applied methods for the psychological diagnosis. Article provides detailed information about worldwide standard for computerized psychol[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Rozwój motoryzacji, nieodparta chęć posiadania własnego samochodu oraz wzrastający stopień degradacji otoczenia, zmuszają konstruktorów do szukania nowych rozwiązań zarówno w dziedzinie silników spalinowych jak i zarządzania pracą zespołów pojazdów. Ograniczenie możliwości percepcji i szybkości reak[...]
EN Although the development of motorization is Quito irresistible the possession of private cars and ever - increasing level of environmental degradation make the designers search for new solutions both in the area of internal combustion engine and management of transportation facilities groups. The re[...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przeanalizowano bezpieczeństwo ruchu drogowego na Litwie z uwzględnieniem ważnych danych dotyczących ilości środków transportowych i dynamiki wzrostu wypadków drogowych z ofiarami i z przyczynami wypadków, w okresie od 1982 do 2002. Przedstawiono również specjalne środki w celu obniżenia [...]
EN Road traffic safety in Lithuania is analyzed, with the essential data on the number of transport facilities and the dynamics of the car accident rate in the period from 1982 to 2002, casualties and causes of accidents provided. The particular measurements to be taken to reduce high accident rate are[...]
14
75%
Archives of Civil Engineering
PL Zaprezentowano metodę modelowania związków przyczynowo-skutkowych zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach ulicznych z wykorzystaniem klasyfikacyjnych drzew decyzyjnych. Opracowano plan eksperymentów badawczych, w których jest analizowany wpływ wybranych cech charakteryzujących skrzyżowania i zdarzenia d[...]
EN Some procedures of identification of cause-effect relationships of road incidents have been presented in the work. Features that characterize both road incidents and road incident locations were the subject of an analysis carried out in several experiments with the use of decision tree techniques. T[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 7464--7471
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy korelacji pomiędzy poziomem bezpieczeństwa drogowego w państwach Unii Europejskiej a wysokością kar finansowych za wybrane wykroczenia drogowe. Praktycznym celem podjętego badania była próba odpowiedzi na pytanie, czy a jeżeli tak to w jakim stopniu, wysokość man[...]
EN In the paper the results of the correlation analysis between the level of road safety in the European Union and the level of financial penalties for the selected traffic offenses were presented. The practical objective of the study was an attempt to answer the question whether, and if so to what ext[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 156--158
PL W publikacji podniesiono problem bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności. Wskazano uwarunkowania prawne regulujące zasady poruszania się rowerzystów oraz ich techniczne wyposażenie. Przytoczono trzy przykłady zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów[...]
EN The article refers to the problem of the safety of cyclists riding on a road in the conditions of insufficient visibility. The author presents the relevant legal regulations setting out the rules for cyclists using the roads and the requirements concerning the technical equipment of the bicycles. Th[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 3 6192--6200
PL Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem drogowym jest trudne z praktycznego punktu widzenia, a od strony metodologicznej stanowi duże wyzwanie dla teoretyków i badaczy. Wynika to stąd, że istnieją różne poglądy i rozbieżności dotyczące samej idei zarządzania, jak też jego koncepcji i modelu ogólnego. [...]
EN Effective management of road safety is difficult from a practical point of view, and from the methodological poses a major challenge for theorist and researches. This is due to the fact that there are different views and divergences on the idea of management, as well as its general concept and model[...]
18
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 2 361--375
EN Over last decade, road safety attracts increased attention of EU authorities. EU makers believe that new regulations forcing producers to fulfill extremely difficult safety requirement will help to diminish annual road fatalities. One of the latest of such ideas is standardization of side impact res[...]
19
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Detecting restricted or security critical behaviour on roads is crucial for safety protection and fluent traffic flow. In the paper we propose mechanisms for the trajectory of moving vehicle analysis using vision-based techniques applied to video sequences captured by road cameras. The effectiveness[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 99--102
PL W pracy przedstawiono właściwości wybranych magazynów energii oraz przyczyny stopniowo rosnącej popularności superkondensatorów. Scharakteryzowano wybraną metodę modelowania superkondensatorów. Zamieszczono przykład wyznaczania parametrów modelu zastępczego na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Pr[...]
EN The paper presents the properties of selected energy stores and the reasons for the progressively increasing popularity of supercapacitors. The selected method of supercapacitor modelling was characterized. The example of determining the parameters of a model based on the measurements was made. The [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last