Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka Cieplna i Zawodowa
2017 Nr 6 28--33
PL Postępująca dynamicznie rozbudowa miasta Włocławka stanowiła okazję do rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej przedsiębiorstwa, którą w sposób optymalny starała się wykorzystywać komunalna spółka ciepłownicza. Rozwój systemu dystrybucyjnego oraz rosnące zainteresowanie usługami przedsiębiorstwa wymu[...]
2
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 6 392-395
PL W artykule opisano stan obecny i możliwości przyłączania do sieci elek-troenergetycznej w Polsce odnawialnych źródeł energii. Scharakteryzowa-no obecnie obowiązujące i będące przedmiotem wdrażania krajowe i wspólnotowe akty prawne. Zwrócono uwagę na zasady i procedury postępowania przy przyłączaniu [...]
EN In the paper the current status and possibilities of connecting renewable energy sources (RES) to the grid in Poland are presented. The existing and expected domestic and European legal acts are characterised. The rules and procedures concerning connection to the grid are described. The needs and ba[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 159--163
PL W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury identyfikującego typy łańcuchów dostaw i główne niebezpieczeństwa dla realizacji procesów transportowych. Przedstawiono również wyniki pilotażowych badań empirycznych dotyczące oceny poziomu prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych zagrożeń[...]
EN The article presents the results of a literature review identifying the types of supply chains and the main danger to the realization of transport processes. It also presents the results of a pilot study on the empirical assessment of the level of probability and impact of identified threats.
4
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono wybrane przepisy i wymagania będące odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu logistycznym ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i portów morskich. Opierając się na przeprowadzonych badaniach jakościowych metodą wywiadu pogł[...]
EN The article presents selected regulations and requirements responding to the needs of the market in the scope of managing safety in the logistic chain with particular consideration of marine transport and seaports. Based on conducted qualitative research by the method of deepened interview, there ha[...]
5
63%
Rynek Energii
2014 Nr 4 52--58
PL Rola gazu ziemnego w gospodarce światowej, krajowej bądź regionalnej jest znacząca, ponieważ wpływa na środowisko, rozwój regionu i społeczeństwa. Rozbudowa systemu gazowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego oraz zwiększenie stopnia dostępu do sieci gazowej. Stopień dywersyfikac[...]
EN The role of natural gas in the world, national or regional economy is significant because it affects the environment, and social development of the region. Expansion of the natural gas network is aimed to increase the security of gas supply and increase the access to the gas network society. The div[...]
6
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 3 2--9
PL W ostatnich latach bezpieczeństwo energetyczne, a wraz z nim bezpieczeństwo dostaw nośników energii jest priorytetowym zagadnieniem zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Analizowane jest w szerszym kontekście i postrzegane, jako odpowiedź na potrzebę importu surowców energ[...]
EN In the last few years the energy security together with security of energy supply is a priority topic in Poland and the rest of EU. It is being analyzed in the wide context and seen as not only the answer to the need of energy import without interruptions but also as a factor impacting the internati[...]
7
63%
Polityka Energetyczna
2016 T. 19, z. 1 127--148
PL W artykule podjęto problem społecznej percepcji oraz definiowania bezpieczeństwa energetycznego w warunkach zewnętrznego konfliktu zbrojnego. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd o trójwymiarowości bezpieczeństwa energetycznego, na które składa się bezpieczeństwo dostaw (wymiar techniczny), konk[...]
EN Military conflict in Ukraine as well as deep political crisis in EU-Russia relations have challenged not only military, but also energy security of Poland. Russian officials’ declarations about redirection of Russian gas supplies to Europe from Ukraine transit as well as the extension of the Nord St[...]
8
63%
Logistyka
PL Ratownictwo – element bezpieczeństwa obywateli obejmuje całą grupę działań podejmowanych w stanach nagłego zagrożenia i realizowane jest w trybie natychmiastowym. Podstawowym zadaniem ratownictwa jest ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego i mienia. Ratownictwo chemiczno – ekolo[...]
EN Rescue - an element of public safety involves the whole group activities in the states of emergencies and is executed immediately. The main task of rescue is to save human life and health and the environment and property. Rescue chemical - organic, as a component of the rescue, is designed to carry [...]
9
63%
Logistyka
PL Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena systemu magazynowania gazu ziemnego w państwach Unii Europejskiej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw tego surowca oraz perspektywy rozwoju tego elementu łańcucha dostaw.
EN The main objective of this paper is to analyze and evaluate the system of natural gas storage in European Union countries in the context of security ensuring for this resource supply and the perspectives for the development of this element in supply chain.
10
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 95 105--115
The issue of missing money in conventional generators, observed across many countries worldwide, stems from the distortions of price signals caused by the flawed functioning of the merit order principle, which, in turns, results from abundant or sometimes superfluous renewable energy sources. Missin[...]
PL Obserwowany w przypadku wielu krajów problem brakujących przychodów wytwórców konwencjonalnych wynika ze zniekształceń sygnałów cenowych powodowanych m.in. zakłóceniami działania mechanizmu stosu mocowo-kosztowego w obliczu intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zjawisko brakujących przyc[...]
11
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 10 529--541, CD
PL Artykuł przedstawia w sposób przekrojowy problematykę logistyki gazu ziemnego uwypuklając zagadnienia i czynniki mające najbardziej istotny wpływ na techniczne bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Przedstawione zostały uwarunkowania gospodarcze części sektora przemysłowo – wyd[...]
EN The article presents in a cross-section the issues of natural gas logistics, high-lighting the issues and factors having the most significant impact on the technical security of natural gas supplies to end users. Economic conditions of a part of Poland's industrial and mining sector were presented, [...]
12
45%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 92 107--117
PL W artykule wskazano na normę ISO 28000 i standaryzację obsługi łańcuchów dostaw jako jedną z metod, pozwalających na minimalizację ryzyka występującego na poszczególnych etapach SCM. Organizacja polskiego rynku spedycyjnego i logistycznego jest przewodnikiem po ofercie firm operujących na polskim ry[...]
EN This article describes the ways to minimize main potential risks on the particular stages of SCM (Supply Chain Management), inclusive ISO 28000 norm and SCM standardization. This paper describes organization of polish international forwarders and logistics companies market, shows the different FCL a[...]
13
32%
Instal
2015 nr 9 26--30
PL Ciepło systemowe bez granic – to fakt. Należąca do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej spółka SEC Słubice i niemieckie Stadtwerke Frankfurt (Oder) połączyły swoje systemy ciepłownicze. Od marca 2015 r. wzajemnie sprzedają sobie ciepło i świadczą usługi przesyłowe. To pionierski projekt w skali Polski.[...]
EN System heat without borders – it’s a fact. SEC Słubice, a company owned by Szczecińska Energetyka Cieplna, and German Stadtwerke Frankfurt (Oder) have connected their heating systems. Since March 2015 they have been selling heat and providing transmission services to each other. It is a pioneering p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last