Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo bierne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2012 Nr 3 57-71
PL W publikacji opisano jak ważną rolę w wyborze samochodu przez klienta stanowi czynnik bezpieczeństwa. Opisano również główne czynniki dotyczące kształtowania bezpieczeństwa biernego samochodu i wytyczne badawcze dotyczące metod tej oceny. Omówiono spotykane przebiegi rozpraszania energii w zależnośc[...]
EN The importance of safety among all the factors that are taken into account by customers when planning to buy a car has been highlighted. The main factors concerning the shaping of passive safety of a motor vehicle have been described and guidelines on the assessment methods to be employed at the res[...]
2
100%
Diagnostyka
2010 nr 3(55) 45-49
PL W pracy zbudowano model matematyczny o 13 stopniach swobody przedstawiający człowieka-kierowcę w pozycji siedzącej, zapiętego pasami. Następnie przedstawiono koncepcję wielosekcyjnego zagłówka a w zasadzie idealnej tylnej ochrony głowy i kręgosłupa. Wykonano symulację ochronnego działania tego zagłó[...]
EN In the following paper there was built a mathematical model of 13 degrees of freedom which shows a man-driver model in a sitting position with a fastened seatbelt. Next a multi-section concept of a headrest was shown, and in fact an ideal protection of the back of head and spine. There was conducted[...]
3
100%
Logistyka
PL Przedstawiono metodę projektowania struktury rozpraszającej energię w amortyzatorach drogowych TMA (Truck Mounted Attenuator) w odniesieniu do Raportu Amerykańskiego Ministerstwa Transportu "NCHRP 350". Przedstawiono kolejne kroki począwszy od opisu wymagań, poprzez obliczenia analityczne, kończąc n[...]
EN A method of designing the structure of energy dissipating dampers TMA (Truck Mounted Attenuator), in relation to the U.S. Department of Transportation Report "NCHRP 350", is shown. The paper presents the designing steps, starting with the description of requirements, through analytical calculations,[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 49-66
PL Rozwój konstrukcji nadwozi samochodowych i architektury ich wnętrza w coraz większym stopniu uwzględnia konieczność ochrony osób jadących. Jedną z ważnych dróg, prowadzących do poprawy bezpieczeństwa jazdy, jest zmniejszenie obciążeń dynamicznych działających na ludzi podczas zderzenia. Zasadniczym [...]
EN Today it's more and more necessary to take into consideration a protection of car driver and passengers during development of car body and its interior architecture. One of the important ways, leading to improvement car safety, is decreasing dynamic loads, acting on human body in collision. The main[...]
5
100%
Logistyka
PL Przedstawiono metodę symulacyjnego badania absorbera energii uderzenia zastosowanego w pojeździe Formuła Student. Oszacowano wartości istotnych parametrów wpływających na proces zgniatania absorbera oraz zweryfikowano otrzymane wyniki poprzez statyczne i dynamiczne badania doświadczalne. Badanie sym[...]
EN In the article we presented the method of research the impact attenuator used in Formula Student car. Parameters which affect crushing were evaluated and then validate them in static and dynamics tests. LS-Dyna software was used to simulate forces and accelerations during crushing.
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 173-180
PL W artykule zaprezentowano wstępne wyniki otrzymane podczas badań modelowych prób zderzeniowych. Zostały one uzyskane przy wykorzystaniu opracowanego i zbudowanego w Instytucie Pojazdów, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Łódzkiej stanowiska pomiarowego do symulacji zderzeń oraz zjawisk i[...]
EN The paper presents the initial results of experiments of crash test based on a model of vehicle. They were obtained using the test stand designed in Vehicle Research Instiute. The stand consists of scaled model of vehicle, tets course with precisely defined initial position of a model, an obstacle a[...]
7
100%
Archiwum Motoryzacji
2012 Nr 3 47-56
PL W artykule zostały zaprezentowane wyniki otrzymane podczas badań modelowych prób zderzeniowych. Zostały one uzyskane przy wykorzystaniu opracowanego i zbudowanego w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej stanowiska pomiarowego do symulacji zderzeń oraz zjawisk im towarzysząc[...]
EN Results of investigations of modelled crash tests have been presented. The results were obtained with the use of a measuring stand that was designed and built at the Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design of the Technical University of Lodz for the simulation of vehicle collisions[...]
8
100%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 5 44--46
PL Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest sprawą żywo obchodzącą nas wszystkich, bo też niemal wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu uczestnikami ruchu: jako kierujący, jako piesi, czasami jako krytycy lub krytykanci. W sprawę zaangażowanych jest bardzo wiele instytucji – budujących, zarządza[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 377-384
PL W artykule przedstawiono rozwój konstrukcji samochodu osobowego pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. Analizą objęto okres od początku jego powstania w końcu XIX wieku do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. W okresie początkowym problematyka bezpieczeństwa jazdy nie była dostrzegana. W miarę w[...]
EN This contribution presents development of construction of personal cars in safety assurance. Analysis covered period from cars launching at the end of XIX century to seventh decade of XX century. At the beginning, issue of automobiles safety was not considered. In the next years, importance of passi[...]
10
88%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 6 73--76
PL W poprzednim numerze „Magazynu Autostrady” przedstawiłem Europejski Program Oceny Dróg, który UE właśnie wdraża. Teraz ciąg dalszy rozważań na temat bezpieczeństwa od strony biernej, czyli jakie mamy drogi pod względem stopnia bezpieczeństwa oferowanego ich użytkownikom. Na tle krajów Unii przedstaw[...]
11
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN Structures which protect operators of heavy equipment are important elements found on different types of machines used in construction and mining. Their use is intended to protect the operators from injuries caused by vehicle rollovers. Such structures may be an integral part of the cabin or an exte[...]
12
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 11 667-671
PL Jednym z najważniejszych celów procesu projektowania słupów latarni ulicznych jest spełnienie wymagań normy EN 12767 dotyczącej biernego bezpieczeństwa konstrukcji drogowych. Podczas uderzenia samochodu w słup właściwie zaprojektowana konstrukcja powinna w znacznym stopniu zredukować powstające prz[...]
EN One of the most important goals in designing of street lighting posts is the fulfillment of requirements of EN 12767 standard which refers to passive safety of road constructions. Lighting posts should reduce overload force when stroked by a passenger car. Experimental investigations involving real [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 197-207
PL W artykule przedstawiono kinematykę ruchu głowy manekina Hybrid II, którą sporządzono na podstawie próby zderzeniowej wykonanej w PlMot. Na podstawie dostępnych materiałów przeprowadzono analizę kinematyki ruchu czterech typów mechanicznych zagłówków aktywnych. Dokonano oceny działania tych zagłówkó[...]
EN This article presents movement kinematics of the head of the Hybrid II dummy. This kinematics was done on the basis of impact test made in PlMot. On the basis of available materials, analysis of movement kinematics of four type of the mechanical active headrest was done. The evaluation of headrest w[...]
14
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące badań ustrojów nośnych autobusów i ich numerycznych odpowiedników pod kalem bezpieczeństwa biernego. Pokazano wpływ parametrów masowych i wytrzymałościowych na skulki obciążeń udarowych realizowanych zgodnie z Reg. 66 EKG ONZ.
EN Some problems of the investigation and design of the supporting structure in passive safety point lo view were presented according to Reg. 66 EKG ONZ. The influence of inertial and strength parameters on the impact load effects was described.
15
75%
Journal of KONES
PL W pracy dokonano analizy obciążeń dynamicznych, które działają na blok napędowy . podczas czołowego zderzenia samochodów osobowych ze sztywną przeszkodą. Rozważono wpływ polozema napędowego na przebieg i zasiej* zgniotu przedniej części nadwozia. Na podstawte testów krzemowych prawiono relacje pomię[...]
EN An analysis of dynamic loads, which act onto power unit placed in engine compartment during frontal car impact into rigid barrier were done in this paper. An influence of power unit position on crush progress and range of frontal car body area were considered. Basing on impact tests results, relatio[...]
16
75%
Archiwum Motoryzacji
2015 Vol. 67, no. 1 113--126, 239--252
PL W artykule przedstawiono najważniejsze spostrzeżenia dotyczące właściwej eksploatacji fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem taśm stanowiących ważny element systemu mocowania dziecka. Zwrócono uwagę na prawidłowe położenie i wstępny naciąg taśm mocujących dziecko oraz naj[...]
EN The paper comprises the most important observations concerning the appropriate use of child car seats, with special attention being given to seat belt straps, which are among the critical elements of the child restraint system. The appropriate positioning and pre-tensioning of the child restraining [...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 479--484, CD
PL Analiza wpływu systemów, urządzeń i elementów samochodów na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego Treścią artykułu była klasyfikacja i charakterystyka systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Przedstawiono znaczenie systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego. Omówiono rozwój systemów[...]
EN The article contains classification and description of the car safety systems. The importance of passive and active safety systems was presented. The development of safety systems implemented in the following cars: Audi A4, BMW 3 series and Mercedes-Benz C-class was discussed. These cars were compar[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 457-461
PL W artykule przedstawiono podstawowe elementy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samochodowych. Na podstawie ankiety dokonano oceny poziomu oczekiwań i świadomości użytkowników pojazdów o roli i ich znaczeniu w sytuacjach zagrożeń drogowych.
EN The paper presents the basic elements of passive safety in vehicles. Based on the survey assessed the level of expectation and awareness users on passive safety of vehicles and his importance in road emergencies.
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 272-277
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Omówiono podstawowe aspekty: bezpieczeństwa czynnego związane z rozwojem techniki motoryzacyjnej, systemy kierowania i wspomagania umiejętności kierowcy np. ABS, EBD, ASR, ACC, CAS. Przedstawiono także elementy syst[...]
EN This article presents chosen aspects connected with road traffic safety. The basic aspects have been covered: active safety connected with the development of motor technology, driving systems and systems aiding the driver’s skills, e.g. ABS, EBD, ASR, ACC, CAS. Chosen elements of passive systems hav[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 175-180
PL W pracy zbudowano model matematyczny o trzynastu stopniach swobody przedstawiający człowieka-kierowcę w pozycji siedzącej, zapiętego pasami. Następnie przedstawiono koncepcję wielosekcyjnego zagłówka a w zasadzie idealnej tylnej ochrony głowy i kręgosłupa. Wykonano symulację ochronnego działania teg[...]
EN In this paper a mathematical model of 13 degrees of freedom representing the human-driver in a sitting position, fastened with seat belts was built. Then a concept of multiple headrest - an ideal way of the rear head and spine protection was presented. Simulation of the protective action of the head[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last