Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 117
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo żeglugi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1998 nr 1 22-24
2
63%
Logistyka
PL Artykuł w skrótowej formie porusza problem bezpieczeństwa żeglugi z rejonie instalacji offshore jakimi są farmy wiatrowe. We wstępie nakreślone są ekonomiczne aspekty eksploatacji farm wiatrowych; w dalszej części takie elementy nawigacyjnego bezpieczeństwa jak oznakowanie, strefy bezpieczeństwa, wp[...]
EN Article in short form presents some problems of maritime safety in such offshore installations as windfarms are. Some economic aspects of windfarms exploitation are shortly sketched at the beginnings. Next, such navigational issues as an identification, marking, boundaries and effects on routing are[...]
3
63%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
PL W artykule przedstawiono badania rzeczywiste przeprowadzone za pomocą dalmierzy laserowych, których przedmiotem było porównanie bezpieczeństwa przejścia pod mostem Długim w Szczecinie dwóch grup wielkościowych statków żeglugi śródlądowej. Bezpieczeństwo przejścia określono w oparciu o kryterium praw[...]
4
63%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1999 nr 1 24-28
5
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 92 5--15
EN The operation of vehicles (watercraft, aircraft, land-based, spacecraft, unmanned) requires the use of navigation systems for their control. These systems can be characterized by varying degrees of complexity and technological advancement. However, each system has sources of information about the st[...]
6
51%
Reports on Geodesy
2011 z. 2/91 103-108
EN This article describes a method for the determination of ship's trajectory curvature in the horizontal plane using a series of GPS positions. Using mean square approximation of a series of position coordinates measurements, we can obtain parametric equations of ship's coordinates. This allow to plot[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono różnice w rozumieniu bezpieczeństwa morskiego oraz bezpieczeństwa morskiego państwa i odpowiednie do nich sposoby zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa żeglugi. Przedstawiono również krajowy system bezpieczeństwa morskiego.
EN The paper presents differences in understanding maritime security and state maritime security and adequate ways of maintaining required level of shipping security. It also shows the National System of Maritime Security.
8
51%
Logistyka
PL W artykule omówiono przebieg testów biernych systemów zabezpieczenia, jakimi są pływające siatkowe wodne bariery ochronne FOXX, szwajcarskiej firmy Geobrugg AG, które przeprowadzone zostały na wodach Zalewu Zakrzówek. Zasadniczym celem przeprowadzonych prób było określenie ich przydatności do zabezp[...]
EN The paper presents the theoretical and practical aspects of the floating net boat protection barriers test, which were provided in the water area Zakrzówek. The main reason of the tests was to find the answer how useful is the FOXX barrier for an antiterrorist’s protection. The test was provided acc[...]
9
51%
Logistyka
PL Współczesne statki nasycone są elektronicznymi urządzeniami, które mają wspomagać operatora w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. żeby mogły spełniać swoją rolę powinny wypracowywać trafne i wiarygodne diagnozy. Zależy to od stopnia przystosowania do kontrolowanego obiektu, trafnego rozmieszczeni[...]
EN Modern ships are filled with electronic equipment, which are to support an operator when making exploitational decisions. For them to act, they should produce accurate and liable diagnosis. It depends on the level of adjustment to control the unit, accurate deployment of the measurement points, appr[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Analizaując literaturę przedmiotu autorzy stwierdzili, że istnieją dwie zależności opisujące współczynnik jakośi nabieżnika. Różnią się one sposobem wykorzystania wzniesienia oczu obserwatora przy ocenia nabieżnika. W niniejszym artykule przedstawiono obie zależności usiłując ocenić ich przydatność [...]
EN On analysis of subject specific literature the authors came to a conclusion that there are two depedencesdescribing approach lane quality coefficient. They differ in the way of use of elevation of eyes in the observer. The paper attempts to assess the usability of the two depedences for approach lan[...]
11
51%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 15, cz. I 285-291
PL W artykule omówiono metodę opracowania systemu eksperckiego, służącego do wyboru wyposażenia nawigacyjnego statku morskiego. Zaprezentowano miejsce wykorzystanego systemu eksperckiego w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz wymagania, jakie musiał spełnić opracowany system. Ponadto przedstawiono na[...]
12
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono system dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków, którego celem jest zapewnienie światowego monitoringu ruchu statków w celu poprawienia bezpieczeństwa żeglugi. Opisano ostateczną koncepcję systemu, omówiono przyjętą strukturę oraz części składowe. Przedstawiono charak[...]
EN The article presents the main assumption of the Long Range Identification and Tracking of ships. The maim aim of the system is to improve the safety of navigation and to create global ships monitoring system. The main function preformed by the by the subsystems have been also presented.
13
51%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Rozważa się czynniki wpływające na przebieg ewakuacji w odniesieniu do czasu dostępnego na jej przeprowadzenie. Analiza czynników wpływających na proces ewakuacji powinna odbywać się już na etapie projektowania statku, co pozwala wyeliminować część zagrożeń podczas eksploatacji statku. Schematyczne [...]
EN The trends to build ever larger passenger vessels enforce the necessity of continuous improvement of safety systems on such ships. Sea voyages constitute nowadays an attractive form of spending one's leisure, which is why people aboard vessels should also have their safety ensured in the case of a n[...]
14
51%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Żegluga morsko-rzeczna polega na zawijaniu statków morskich do portów leżących w głębi lądu nawet kilkaset kilometrów od morza. Mogą to być różne typy jednostek (towarowe, pasażerskie, rekreacyjne). Na wodach polskich żegluga morsko - rzeczna jest możliwa przede wszystkim na rzece Odrze (jej dolnym [...]
15
51%
Journal of KONBiN
2008 No. 1 (4) 437-451
PL Diagnoza bezpieczeństwa transportu wodnego dotyczy transportu morskiego prowadzonego na polskich obszarach morskich i transportu śródlądowego prowadzonego na śródlądowych drogach wodnych. Żegluga morska podlega przepisom bezpieczeństwa Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Unii Europejskiej i krajow[...]
EN The diagnosis of water transport safety concerns marine transport conducted in Polish marine areas and inland fairways. Marine shipping is subject to safety regulations of the International Maritime Organisation, the European Union and domestic regulations. Its specificity concerns mainly transit tr[...]
16
51%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1999 nr 1 29-31
PL Administracyjny przymus klasyfikacji statków polskiej bandery przez Polski Rejestr Statków zniekształcił pojęcie wymagań administracyjnych i wymagań klasyfikacyjnych odnoszących się do bezpieczeństwa technicznego, a dokładniej dotyczących bezpieczeństwa statecznościowego i wytrzymałościowego. Przyto[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
1998 nr 55 39-45
PL Przedstawiono zagadnienia związane z ogólnymi definicjami systemów kierowania ruchem statków (VTS). Praca prezentuje kryteria oceny VTS zgodnie z najnowszymi tendencjami rozwoju systemów.
EN The autor of this article introduce the problems interrelated with general definitions of (VTS) Vessel Traffic System. The work present recent criterious of opinions VTS, according to the latest developing tendentions of this systems.
18
51%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Podstawowym parametrem liny holowniczej jest jej siła zrywająca. Wytrzymałość liny holowniczej (zwykle w granicach od 500 kN do 5000 kN) dobiera się proporcjonalnie do siły uciągu holownika, gdzie jej siła zrywająca jest około 2,5-3 krotnie większa od uciągu. Przy szarpnięciach może zostać zerwana s[...]
EN The paper presents the choice of wire rope for towing purposes, the way of preparing wire rope for towing and port manoeuvring. It was shown how to avoid possible dangerous problems with the risk of wire rope breaking.
19
51%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2000 Z. 9 17--30
20
51%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2000 Z. 9 31--43
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last