Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezśladowy filtr Kalmana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia z Automatyki i Informatyki
2011 T. 36 71-87
PL W artykule przedstawiono realizację struktury bezczujnikowego sterowania układu napędowego o wysokiej dynamice z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. W oparciu o bezśladowy filtr Kalmana został zbudowany układ obserwatora położenia, prędkości kątowej i momentu obciążenia. Zmienne uzyskane [...]
EN The paper presented the design and application of sensorless high dynamics drive structure with permanent magnet synchronous motor. Observer for shaft speed, position and load torque based on Unscented Kalmana Filter is proposed. Observer can avoid mechanical sensors of speed, position and force tra[...]
2
88%
Studia z Automatyki i Informatyki
2018 T. 43 7--21
PL W artykule określono nieliniowy model dynamiczny do śledzenia statków powietrznych podczas ruchu typu śruba, dla którego szczególnym przypadkiem jest zawracania się na płaszczyźnie. W celu zapewnienia zdolności śledzenia, przedstawiono 9-stanowy filtr UKF oparty na [4].
EN This paper defines a nonlinear kinematic model designed for tracking air vehicles undergoing helicaltype motions, of which turning in the same plane forms a special case. For tracking purposes, a ninestate nonlinear Unscented Kalman Filter is demonstrated, using the process noise methods introduced [...]
3
75%
Studia z Automatyki i Informatyki
2017 T. 42 7--17
PL Na podstawie wyników prostej symulacji obracającego się w dwóch wymiarach celu pokazano, że standardowe potraktowanie problemu istnienia szumu w bezśladowym filtrze Kalmana (UKF) może prowadzić do uzyskania filtra o dużym stopniu wrażliwości. W wykorzystanym przykładzie, śledzona jest prędkość obrot[...]
EN A simple simulation of a turning target in two dimensions is used to show that the standard treatment of process noise in the Unscented Kalman Filter (UKF) can give rise to a potentially fragile tracking filter. In the example used, the turn rate is tracked as part of the state vector and additional[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisane zostały algorytmy filtracji nieliniowej (rozszerzona Kalmana, bezśladowa Kalmana, cząstkowa, cząstkowa wykorzystująca filtrację rozszerzoną Kalmana oraz bezśladowa filtracja cząstkowa) stosowane powszechnie do estymacji położenia. Dodatkowo zaprezentowane zostały wyniki złożonych [...]
EN In this paper several types of nonlinear filtrations (extended Kalman filtering, unscented Kalman filtering, particle filtering, EKF approximation for a particle filtering, unscented particle filtering) widely used to position estimation and their algorithms are described. Additionally complex simul[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 169-174
PL W artykule przedstawiono projekt i realizację metody bezczujnikowego sterowania silnika synchronicznego o magnesach trwałych. Bazuje ona na obserwacji i zmiennych stanu układu napędowego opartą na bezśladowym filtrze Kalmana (ang. Unscented Kalman Filter), przy wykorzystaniu jedynie zmiennych pomiar[...]
EN This paper describes a study and experimental verification of sensorless control of Permanent Magnet Synchronous Motor. There are proposed states observer based on the Unscented Kalman Filter, using only the measurement of the motor current for on-line estimation of speed, rotor position and load to[...]
6
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisane zostały algorytmy filtracji nieliniowej (rozszerzona filtracja Kalmana, bezśladowa filtracja Kalmana, bezśladowa filtracja Kalmana w wariancie rozszerzonym i filtracja cząstkowa) stosowana powszechnie do estymacji położenia. Dodatkowo zaprezentowane zostały rezultaty złożonych ba[...]
EN In this paper several types of nonlinear filtrations (Extended Kalman Filtering, Unscended Kalman Filtering, Augmented Unscended Kalman Filtering and Particle Filtering) widely used to position estimation and their algirithms are described. Additionally complex simulations results, which are to comp[...]
7
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Proces estymacji położenia w zintegrowanych systemach nawigacyjnych jest często realizowany na nieliniowych modelach systemów. Nieliniowość dynamiki obiektu, którego pozycję należy estymować, wymaga stosowania odpowiednich filtrów. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem jest rozszerzony filtr Kalmana op[...]
EN In integrated navigation systems different kinds of Kalman Filter working as error estimators or navigation algorithms are widely used. These filters work in time-discrete mode. Kalman Filters utilize information about dynamics of the object (system). Knowledge about dynamics and its correct modelli[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1012--1015
PL W pracy opisano metodę estymacji parametrów modelu matematycznego serwonapędu hydraulicznego. Metoda ta bazuje na transformacji bezśladowej oraz na filtrze Kalmana. W wyniku wykorzystania aparatu obliczeniowego pochodzącego z Bezśladowego Filtru Kalmana (UKF – Unscented Kalman Filter) stworzono iden[...]
EN In this paper a method for mathematical model parameter estimation is presented. The algorithm is based on the Unscented Transformation and the Kalman Filter. The model to be identified describes an electro-hydraulic servodrive. It has nonlinear structure, with a square-root input characteristic. T[...]
9
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 497--500, CD
PL W artykule przedstawiono implementację metody filtracji danych pomiarowych w systemie MLAT (Multilateration), która ma na celu zwiększenie dokładności estymacji położenia poruszającego się statku powietrznego poprzez kompensację błędów pomiarowych. Opisano sposób implementacji algorytmu bezśladowego[...]
EN In this article was shown implementation data measurement filtering method in MLAT (Multilateration) system for increasing precision of aircraft position estimation by decreasing accumulation of measurement errors. Implementation method of unscented Kalman filter algorithm for TDOA (Time Difference [...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 191--196
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem bezśladowego filtru Kalmana w sterowaniu adaptacyjnym elektrycznych układów napędowych z połączeniem sprężystym o zmiennym momencie bezwładności maszyny roboczej. W celu tłumienia drgań skrętnych wykorzystano strukturę sterowania adaptacy[...]
EN In the paper issues related to an application of the unscented Kalman filter in an adaptive control structure of the electric drive systems with elastic joint and changeable inertia of the load machine are presented. In order to damping of the torsional vibrations an adaptive control structure with [...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 151--155
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem rozmytego bezśladowego filtru Kalmana w adaptacyjnej strukturze sterowania układu napędowego z połączeniem sprężystym. Wybrana struktura regulacji zapewnia efektywne tłumienie drgań skrętnych pomimo występowania zmienności momentu bezwład[...]
EN In the paper issues related to an application of a fuzzy unscented Kalman filter in an adaptive control structure of the drive system with elastic joint are presented. The selected control structure ensures effective damping of torsional vibrations in spite of changes of inertia of the load machine.[...]
12
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zadaniem systemu nawigacyjnego jest wyznaczanie aktualnej pozycji, prędkości i kursu obiektu na podstawie danych pochodzących z różnych czujników nawigacyjnych oraz znajomości modelu ruchu obiektu. Najczęściej systemy takie są systemami nieliniowymi i stąd wynika potrzeba stosowania algorytmów estym[...]
EN The aim of operation of a typical navigation system is to estimate current position, velocity, and heading on the basis of the data coming from navigation sensors and a model knowledge of an object trajectory. These types of systems are widely used in practice. In general, such systems are nonlinear[...]
13
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Artykuł prezentuje wyniki badań algorytmów nieliniowej filtracji Kalmana, stosowanych obecnie w zintegrowanych systemach pozycjonujących. W wielu aplikacjach nawigacyjnych model systemu nie jest liniowy i zawiera zależności nieliniowe w równaniach stanu i/lub w pomiarowym. Najczęściej nieliniowości [...]
EN The paper presents comparison of the estimation quality for two nonlinear measurement models of the following Kalman filters: covariance filter (KF), extended filter (EKF), and unscented filter (UKF). Kalman filters in many applications are used for estimation and also for integration of the data fr[...]
14
51%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2014 Vol. 97 1--22
EN In navigation practice, there are various navigational architecture and integration strategies of measuring instruments that affect the choice of the Kalman filtering algorithm. The analysis of different methods of Kalman filtration and associated smoothers applied in object tracing was made on the [...]
15
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule porównano dokładność procesu estymacji rozszerzonego i bezśladowego filtru Kalmana, filtru cząstkowego oraz filtrów cząstkowych wykorzystujących EKF i UKF. Jakość procesu estymacji przez wybrane filtry nieliniowe została scharakteryzowana poprzez wartości średnie i wariancje błędu średnio[...]
EN The paper compares the accuracy of estimation process for Extended and Unscented Kalman Filters, Particle Filter, augmented Extended and Un- scented Kalman Filters. The accuracy of filtration was evaluated on the basis of means and variances of MSE error. Additionally, simulations results, which are[...]
16
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2017 R. 21, nr 4 41--47
PL W pracy poruszono problem estymacji stanu dla układów dynamicznych oraz przedstawiono wybrane jego rozwiązania. Zaproponowano cztery metody estymacji: rozszerzony filtr Kalmana, bezśladowy filtr Kalmana, filtr cząsteczkowy oraz filtr Kalmana, stosowany dla obiektów liniowych. Metody te zastosowano d[...]
EN In this paper the problem of state estimation of dynamical systems has been discussed and selected solutions have been presented. Four methods of state estimation have been proposed: Extended Kalman Filter, Unscented Kalman Filter, Particle Filter and Kalman Filter for a linear system. These methods[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last