Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton zbrojony włóknami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 46-48
2
84%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 40--42
PL W artykule opisano powstanie uszkodzenia posadzki beznacięciowej wykonanej w obiekcie przemysłowym wyposażonym w suwnicę. Przypadek ten stanowi cenną wskazówkę dotyczącą prawidłowego wykonawstwa coraz powszechniej stosowanych posadzek przemysłowych bez nacinanych szczelin skurczowych.
EN The article describes the study of defects occurring in the jointless concrete floor laid in the industrial facility equipped with a crane. The discussed case presents valuable instructions concerning the proper installation of increasingly more widely used concrete floors without notched contractio[...]
3
84%
Architecture Civil Engineering Environment
2017 Vol. 10, no. 3 103--108
PL W artykule zaprezentowano badania betonu zbrojonego włóknami (FRC). Zastosowano nowy typ włókien stalowych prostych (firmy Feel Fiber) o długości 60 mm. W celu rozpoznania jakości rozmieszczenia włókien w elemencie, wykonano 12 belek o rozpiętości 6 m, wysokości 0.4 m i szerokości 0.5 m. Belki różni[...]
EN This contribution presents experimental investigations on fiber reinforced concrete (FRC). A new type of straight steel fibers (company Feel Fiber) with a length of 60 mm was used. 12 beams with a length of 6 m, a height of 0.4 m and a width of 0.5 m were produced, in order to determine the fiber di[...]
4
84%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 47--48
PL W artykule omówiono problem posadowienia żurawi słupowych na fibrobetonowych posadzkach przemysłowych pozbawionych zbrojenia konwencjonalnego. Ponadto scharakteryzowano właściwości i podstawowe parametry posadzek fibrobetonowych oraz przedstawiono metodę sprawdzania ich nośności z uwzględnieniem kor[...]
EN The paper discusses the problem of mounting jib cranes into fiber reinforced concrete industrial floors without conventional reinforcement. The characteristics and basic parameters of fiber reinforced concrete floors were presented in the paper, as well as the method of control of load-bearing capac[...]
5
84%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano właściwości betonu zbrojonego dodatkiem włókien poliestrowych o długości 12 mm oraz polipropylenowych o długości 6 mm oraz ich mieszaniną. W przypadku betonów zbrojonych jednym rodzajem włókien ich korzystny dodatek wynosił 0,3 % włókien poliestrowych oraz 0,2 % polipropylenowych. Ten dodate[...]
EN The hybrid fiber reinforced concrete composed of 12 mm polyester and 6 mm polypropylene fibres of triangular shape was examined. The optimum addition of polypropylene and polyester fibres separately to concrete was 0.2% of PP and 0.3% of PO. Strength improvement was 10.6% for PP and 16.3% for PO. Hy[...]
6
67%
Cement Wapno Beton
PL Rozwój samozagęszczającego się betonu stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości betonu i zwiększenia wydajności przemysłu budowlanego. BSZ zbrojony włóknami stalowymi łączy korzyści tego betonu w stanie świeżym zapobiegając powstawaniu rys oraz poprawia właściwości stwardniałego kompozytu w poró[...]
EN The development of Self Compacting Concrete (SCC) marks an important milestone in improving the product quality and thus the efficiency of the building industry. Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concrete (SFRSCC) combines the benefits of SCC in the fresh state by avoiding cracking and shows an[...]
7
67%
Cement Wapno Beton
PL W pracy przedstawiono wyniki badań betonów samozagęszczających się zbrojonych włóknami stalowymi. Zbadano wpływ czterech rodzajów włókien i trzech wielkości ich dodatku. Badania obejmowały rozpływ na stoliku, czas rozpływu T500 i dwa pomiary reologiczne, a w przypadku betonu wytrzymałość na ściskani[...]
EN In the paper the results of tests of Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concrete mixtures and of hardened concrete are presented. Four types of steel fibers and three addition level in concrete were tested. The results include Slump flow SF, classes of viscosity T500' and two rheological tests. [...]
8
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 61--63
PL W artykule przeanalizowano wpływ dwóch rodzajów włókien stalowych na odporność na powierzchniowe łuszczenie betonu poddanego cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu w obecności roztworu soli odladzającej. Badano dwa typy powierzchni próbek: ciętą i wylewaną. Stwierdzono korzystny wpływ zbrojenia rozpro[...]
EN The effect of two types of steel fibers on the surface scaling resistance of concrete subjected to cyclic freezing and thawing in the presence of de-icing salt solutionwas analyzed. Both the cut and cast surfaces of samples were tested. The dispersed reinforcement was found to improve the scaling re[...]
9
67%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 45--47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych 28-dniowego betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury 300, 450 i 600 °C, które porównano z cechami betonu w temperaturze 20 °C. Analiza uzyskanych wyników badań p[...]
EN In this paper the results of studies of physicalmechanical properties of 28-days high-grade concrete with polypropylene addition exposed to high temperatures of 300°C, 450°C and 600°C are shown. The properties have been compared with concrete properties at 20°C. The analysis of the obtained results [...]
10
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 66--67
PL W artykule omówiono najważniejsze parametry projektowe zginanych belek modyfikowanych włóknami stalowymi (fibrobeton). Dokonano przeglądu metod określania nośności na zginanie belek fibrobetonowych, proponowanych przez różne komitety techniczne (CNR, RILEM, EHE). Nośności na zginanie belek fibrobeto[...]
EN The article presents the most important design parameters of steel fibre reinforced concrete beams under bending. The paper reviews selected methods of determining the bending capacity of fibre reinforced concrete beams proposed by the various technical committees (CNR, RILEM, EHE). The bending capa[...]
11
67%
Cement Wapno Beton
2016 R. 21/83, nr 3 140--148
PL W pracy zbadano odporność na wysokie temperatury ogniotrwałego betonu z cementu glinowego zbrojonego włóknami bazaltowymi. W serii próbek cement zastępowano metakaolinem w ilości od 5% do 25%. Właściwości próbek betonowych, a mianowicie wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz energię pękania, zbad[...]
EN In the paper the resistance to high temperature of refractory concrete from calcium aluminate cement reinforced with basalt fibres was studied. In the series of samples cement was replaced by metakaolin from 5% to 25%. The properties i.e. flexural, compressive strength and fracture energy of concret[...]
12
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 96--97
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne nośności na zginanie i ugięć zespolonych płyt wykonanych z dwóch warstw betonu zwykłego (N) i fibrobetonu (FRC) lub betonu z włóknami polipropylenowymi (PRC). W badaniach wykorzystano żelbetowe zespolone płyty o wymiarach 600 x 1200 x 80 mm wykonane z[...]
EN The paper presents an experimental analysis of flexural capacity and deformability of structural concrete slabs prepared as composite members consisting of two concrete layers made of reinforced ordinary concrete (N) and fiber reinforced concrete (FRC) or concrete with polypropylenes fibres (PRC). T[...]
13
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 83--84
PL W artykule omówiono metodę wyznaczania wytrzymałości resztkowych fibrokompozytu na bazie piasku odpadowego o różnej zawartości włókien stalowych. Przedstawiono zależności ugięcie – szerokość rozwarcia rysy CMOD uzyskane w badaniu, a następnie porównano je z zależnością normową i wynikami badań innyc[...]
EN The publication describes the method of determining the residual strength of steel fiber reinforced composite based on waste sand containing different fiber amounts. Deflection-crack mouth opening displacement CMOD relationship was shown and compared with standardized relationships and results of ot[...]
14
67%
Archives of Civil Engineering
PL Zagadnienia teoretyczne pracy żelbetowych elementów konstrukcyjnych poddanych ścinaniu, jak również problemy projektowania tych elementów, wciąż wymagają wyjaśnienia, pomimo dużej liczby prac eksperymentalnych dotyczących tych problemów. Zastosowanie tradycyjnych strzemion jako zbrojenia na ścinanie[...]
EN Experimental tests were carried out to assess the failure model of steel and basalt fiber reinforced concrete two-span beams. Experimental research was focused on observing the changes in behavior of tested elements in dependence on the ratio of shear reinforcement and type of fiber. The beams had v[...]
15
67%
Archives of Civil Engineering
PL Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na powstawanie deformacji trwałych jest jednym z podstawowych wymagań, które należy zapewnić podczas projektowania składu mieszanki. Najczęściej stosuje się do tego celu badania koleinowania na laboratoryjnie zagęszczanych próbkach MMA, co wymaga stosu[...]
EN The paper presents the dependence of ITS results at the elevated temperature (40°C) on rutting parameters, i.e. proportional rut depth (PRDAIR) and wheel tracking speed (WTSAIR), obtained at the temperature of 60°C. The asphalt mixture samples were prepared in the gyratory compactor, but ITS tests w[...]
16
67%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 4 48--51
17
59%
Cement Wapno Beton
2016 R. 21/83, nr 6 405--422
PL Zniszczenie betonu przez ścinanie zachodzi nagle i jest zniszczeniem kruchym. Dodatek włókien stalowych może zmienić charakter zniszczenia na plastyczne zniszczenie giętno-tnące. W badaniach zastosowano samozagęszczający się beton o różnych proporcjach rozpiętości strefy ścinania do użytecznej wysok[...]
EN Of all the different types of failure in concrete, shear failure is a sudden and brittle failure. Addition of steel fibres can modify brittle shear failure pattern to ductile flexural-shear behaviour. In the present study, self-compacting concrete beams were cast by varying shear span to depth and s[...]
18
59%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 64--65
PL W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wartość współczynnika sprężystości betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien (fibrobetonu). Omówiono wyniki badań doświadczalnych współczynnika sprężystości betonu – czterech serii próbek cylindrycznych o różnym stopniu zbrojenia roz[...]
EN The article presents the most important factors affecting the value of the modulus of elasticity high performance concrete reinforced with fibres (fibre reinforced concrete). This paper presents the experimental results of modulus of elasticity of the four series of cylindrical specimens at differen[...]
19
59%
Materiały Budowlane
2018 nr 1 74--76
20
51%
Cement Wapno Beton
PL Rozwój samo-śledzących inteligentnych materiałów dla przemysłu budowlanego jest ważnym zadaniem, mającym na celu ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i zapewnienie długiego okresu eksploatacji. W artykule zbadano korelację pomiędzy długością rysy a opornością elektryczną matrycy cementowej zbrojone[...]
EN Development of self-sensing smart materials for construction industry is an important task to protect the lives and to achieve optimal asset management strategies. In this study, five different carbon fibre reinforced cement matrix composites were designed with carbon fibres having length of 3 mm. I[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last