Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton samozagęszczający się
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 8-9 38--41
PL Przyczyną stosowania w drogownictwie betonu klasy co najmniej C30/37, o niskiej nasiąkliwości, jest zwiększenie trwałości elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych oraz zbrojenia. W konsekwencji konieczne jest odpowiednie zagęszczenie mieszanki. Jedną z alternatyw w wykonawstwie wsp[...]
2
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 11 14--15
3
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2017 nr 4 72
4
63%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 257--263
PL W artykule omówiono automatyczną metodę określania rozmieszczenia przestrzennego włókien stalowych w belkach betonowych, ze zbrojeniem rozproszonym. Belki betonowe zawierające dwa rodzaje włókien stalowych w trzech udziałach objętościowych poddano skanowaniu tomografem komputerowym, a uzyskane obraz[...]
EN The paper presents a preliminary study aimed to automatically determining of the distribution of steel fibers in fiber reinforced concrete. This is required for assessment of the relation between the methods of casting and resulting concentration, distribution of steel fibers. Concrete beams with va[...]
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 8 467--471
PL Przedstawiono najważniejsze aspekty techniczne stosowania betonu samozagęszczalnego SCC, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mostowego. Omówiono zalety i wady tego betonu, wskazując obszary, w których jego stosowanie jest szczególnie polecane. Podano wyniki analizy szacunkowych kosztów zastoso[...]
EN The paper deals with the technical aspects of SCC using, with particular attention paid to the bridge construction. The advantages and disadvantages of the material were discussed and the areas, in which its application is particularly desirable, were pointed out. The analysis of the estimated costs[...]
6
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 4 59--61
PL W pracy przedstawiono rezultaty własnych badań 10 serii betonu samozagęszczającego się modyfikowanego różną ilością dodatku nanocząstek SiO2, TiO2 i Al2O3. Badaniami objęto cechy reologiczne mieszanek betonowych i cechy mechaniczne stwardniałego betonu w postaci wytrzymałości na ściskanie i zginanie[...]
EN The paper presents the results of own research on 10 series of self-compacting concrete which was modified with different amounts of SiO2, TiO2 and Al2O3 nanoparticle additives. The study included rheological properties of concrete mixes and mechanical properties of the hardened concrete in the form[...]
7
63%
Cement Wapno Beton
2019 R. 22/84, nr 4 307--319
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu położenia prętów zbrojeniowych na ich siłę wiązania z betonem. Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z czterech różnych mieszanek wysokowartościowego betonu samozagęszczającego się, do których stosowano różny dodatek pyłu krzemionkowego, wynoszący 5%[...]
EN In this work the effect of the reinforcing bars location on their bond with concrete was presented. The studies were performed on specimens made of four different High Performance Self-compacting concrete mixes with varying addition of silica fume 5%, 10% and 15% by mass of replaced cement. Since th[...]
8
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 4 197--206
PL Przedstawiono możliwości wyznaczenia składów BSZ przy wykorzystaniu modelowania statystycznego oraz metodą Monte Carlo. W oparciu o otrzymane modele wygenerowano co najmniej 10000 składów, zmieniając losowo poziomy rozpatrywanych czynników. Stosując metodę iteracji usunięto warianty nie spełniające [...]
EN The possibilities of SCC compositions determination using statistical modeling and Monte Carlo method were presented. On the basis of obtained models at least 10000 compositions were generated, by random change of the levels of factors studied. By iteration the composition variants were eliminated, [...]
9
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 271--280
PL W pracy podano propozycję racjonalnej metody projektowania betonu samozagęszczającego się. W oparciu o badania wytrzymałości i urabialności tego betonu, ustalono że następujące czynniki: upakowanie, wymiary kruszywa, stosunek kruszywa drobnego do całkowitej zawartości kruszywa, zawartość popiołu lot[...]
EN This paper proposes a rational mix design procedure for Self Compacting Concrete (SCC). From the strength and workability studies conducted on SCC in the present investigation, it was noted that the parameters viz., packing factor, effective size of aggregate, fine aggregate - total aggregate ratio,[...]
10
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 335--342
PL Badano wpływ kształtu włókien stalowych, o zbliżonej smukłości, na mechaniczne właściwości samozagęszczającego się betonu, z dodatkiem tych włókien (0,5%). Uzyskane rezultaty wykazały, że maksymalne obciążenie jakie mogły przenosić beleczki betonowe nie zależy od kształtu włókien stalowych. Nie stwi[...]
EN The effect of steel fibres shape, at their similar slenderness, on mechanical properties of self-compacting concrete, reinforced with these fibres addition (0.5%), was studied. The results show that the maximum load that were able to transfer SCC samples was not dependent of the shape of fibres. The[...]
11
51%
Cement Wapno Beton
PL W pracy porównano wyniki badań wpływu popiołów lotnych i mączki wapiennej w cemencie na właściwości mieszanki samozagęszczającej się i stwardniałego betonu. Wykazano, że samozagęszczające się mieszanki betonowe zawierające mączkę wapienną jako wypełniacz wykazują mniejszy stopień upłynnienia oraz za[...]
EN The effect of fly ash and limestone powder in concrete on the properties of self compacting concrete mixture and hardened concrete was studied. It has been found that the self compacting concrete mixtures with limestone flour used as a filler show lower fluidity and higher air content as compared to[...]
12
51%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 6 393--400
PL W pracy przeprowadzono badania wpływu metakaolinu o dwóch stopniach rozdrobnienia, który dodawano do cementu, na właściwości zaczynów cementowych zawierających domieszki: zwiększającej lepkość (DZL) [zmniejszającej wymywanie zaczynu z betonu] i superplastyfikator (SP). Zaczyny z dodatkiem metakaolin[...]
EN In this work the effect of metakaolin of two fineness, used as a pozzolanic mineral additive to cement, on the rheological properties of cement pastes containing anti-washout admixture (AWA) and superplasticizer (SP), was investigated. The pastes with metakaolin of higher fineness, with simultaneou[...]
13
51%
Cement Wapno Beton
2016 R. 21/83, nr 5 318--324
PL Zmiany właściwości betonu w konstrukcji powinny być oceniane w regularnych okresach, co należy do zasad przestrzegania jego bezpieczeństwa. Stan betonu może być oceniany na podstawie pomiarów szybkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej. W pracy przedstawiono zmiany szybkości rozchodzenia się fal[...]
EN The changes of concrete properties within a construction need to be assessed at regular intervals as part of the overall safety of structures. The condition of concrete can be assessed using the rate of ultrasonic pulse velocity measurements. This paper presents the change in ultrasonic pulse veloci[...]
14
51%
Cement Wapno Beton
PL W artykule zaprezentowano badania wpływu lokalnego, w jednym końcu formy, jej wypełniania mieszanką wibrobetonu samozagęszczającego się, na rozmieszczenie włókien stalowych w modelowej belce betonowej i na jej właściwości. Belki betonowe o wymiarach 120x15x15 cm oraz 180x15x15 cm zawierały różny dod[...]
EN The paper presents the study of the effect of the local casting method, feeding the mix in one mould edge, on steel fibres distribution in self-compac!ing concrete beams and on their properties. The concrete beams, with dimensions 120x15x15 cm and 180x15x15 cm, contained different addition - volume [...]
15
51%
Cement Wapno Beton
2017 R. 22/84, nr 2 168--178
PL W pracy zbadano wpływ grubego kruszywa z recyklingu betonu na właściwości betonu samozagęszczającego się. Kruszywo z recyklingu wprowadzane było jako zamiennik naturalnego kruszywa węglanowego w ilościach 25%, 50%, 75% oraz 100%. Kruszywo z recyklingu przed użyciem było nasycane wodą przez 24 godzin[...]
EN In this study, the effect of recycled concrete coarse aggregate on properties of self-consolidating concrete was examined. This aggregate was replacing 25%, 50%, 75%, 100% of limestone coarse aggregates. RC aggregate was used in SCC mixtures after 24 hours water saturation and surface dry (SSD). The[...]
16
51%
Cement Wapno Beton
2017 R. 22/84, nr 2 145--153
PL W ostatnich latach stosowanie dodatków mineralnych, do których trzeba zaliczyć granulowany żużel wielkopiecowy (GŻW), jest coraz powszechniejsze w technologii samozagęszczającego się betonu (BSZ). W przeprowadzonych badaniach zastosowano dodatek żużla wynoszący 50% masowych, zastępujący cement. Bada[...]
EN Nowadays, utilization of the industrial by-products as mineral additives such as ground granulated blast furnace slag (GGBFS) have become widespread for fabricating self-compacting concrete (SCC). In the present study, different mixtures were developed with a ratio of 50% GGBFS by mass of total ceme[...]
17
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 33--35
PL W artykule określono przydatność sondy K-Nassera do ustalenia klasy konsystencji mieszanki samozagęszczalnej. Urządzenie to pozwala na skrócenie i uproszczenie pomiaru w stosunku do normowej metody rozpływu stożka. Uzyskane wyniki badań pokazują, że sonda spełnia stawiane jej oczekiwania dotyczące o[...]
EN This paper evaluates the usefulness of the K-Slump Tester in defining consistency class of SCC. This tool allows one to shorten and simplify measurement in relation to the standardized method of slump flow. The obtained results shows that K-Slump Tester may be used to estimate consistency class of S[...]
18
51%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 5 34--36
PL W artykule przedstawiono metodę badania skurczu belek betonowych o wymiarach 10×10×50 cm zachodzącego od momentu ich zaformowania. Wykorzystano zmodyfikowany system TLS, pierwotnie wykorzystywany do oznaczania zmian długości cienkowarstwowych zapraw. Zmiany długości elementu mierzone są jednocześnie[...]
EN The paper presents a method for testing the shrinkage of concrete beams with dimensions of 10×10×50 cm. Measurements followed from setting into the form until 24 hours after setting. It was used modified TLS system, which originally was for the determination of changes in the length of thin-mortar. [...]
19
51%
Cement Wapno Beton
PL W pracy zaproponowano metodę projektowania składu szkieletu kruszywowego samozagęszczającego się betonu metodą regresji segmentowej. Metoda ta pozwala na korzystny wybór udziału poszczególnych frakcji kruszywa grubego i drobnego, zapewniającego maksymalną gęstość szkieletu kruszywowego, a więc jego [...]
EN In the paper the method of aggregate skeleton designing of SCC with segment regression is proposed. This method allows to get the favourable selection of individual coarse aggregate fraction and sand, assuring the maximum density, then the minimum porosity of aggregate skeleton. The method was confi[...]
20
51%
Cement Wapno Beton
2014 R. 19/81, nr 6 370--375
PL Praca jest częścią długich badań dotyczących zagospodarowania osadów wydobytych przed tamą Fergoug w Zachodniej Algierii. Prażenie tych osadów pozwoliło na otrzymanie sztucznej pucolany, która została zastosowana do wytworzenia samozagęszczającego się betonu. Doświadczenia wykazały, że zastąpienie 2[...]
EN The paper is a part of long research concerning the valorisation of the dam dredged sediments from Fergoug Dam [Mascara, West Algeria]. These sediments were calcined to produce artificial pozzolana as a mineral addition to replace part of cement in self compacting concrete. The experiments have show[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last