Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton napowietrzony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 497-506
PL W referacie przedstawiono porównanie ocen struktury porów w napowietrzonym betonie, uzyskanych z pomocą dwóch odrębnych metod: trawersowej i punktowej. Omówiono zastosowanie automatycznego analizatora obrazu w tego typu badaniach. Przedyskutowano wpływ metody na otrzymywane wyniki oraz na opłacalnoś[...]
EN In the paper compared are two methods of evaluating air-void structures in air entrained concrete: linear traverse method and modified point-count method. Presented is application of automatic image analysis systems in this kind of investigation. Discussed are effects of these methods on results an[...]
2
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 3 40-42
3
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2007 nr 1 60-62
4
88%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 7 56-60
PL Beton jest materiałem coraz częściej stosowanym w budownictwie drogowym. Ze względu na możliwości modyfikowania właściwości staje się materiałem uniwersalnym. W budownictwie drogowym, ze względu na warunki pracy konstrukcji, zaleca się stosowanie betonu napowietrzonego o podwyższonej mrozoodporności[...]
EN Concrete is a material more often used in road construction. Because of the possibility of modifying the properties of the material, it becomes universal. In road construction, due to the working conditions of construction, it is advisable to use aerated concrete with high resistance to frost. This [...]
5
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 50-51
6
75%
Cement Wapno Beton
PL Otrzymanie optymalnej struktury porowatości betonów nawierzchniowych jest zasadniczym czynnikiem zapewnienia ich trwałości. Stosowanie domieszek napowietrzających umożliwia, dzięki tworzeniu przez nie odpowiedniego rozkładu i wielkości porów a przez to struktury, uzyskanie betonów całkowicie mrozood[...]
EN The basic condition for durability is to obtain the optimal pore structure of pavement concrete. The application of air entraining admixtures ensuring suitable pore size and distribution makes possible to create a completely freeze and thaw resistant concrete structure. During further technological [...]
7
75%
Structure and Environment
EN Air void size and number distribution constitutes a major characteristic, which substantially contributes to building up concrete resistance to cyclic freezing and thawing. The standard pore spacing factor L is based on the Powers model. Due to the assumptions made in the model, it may not be able t[...]
8
75%
Drogownictwo
2005 nr 3 86-88
PL Europejską tendencją nowych europejskich wymagań w normach na betony napowietrzone jest żądanie określonego rozkładu porów powietrznych w betonie zamiast wymagania całkowitej zawartości powietrza w mieszance. W Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła takie wymagania do ogóln[...]
EN European trend of the new European requirements for air-entrained concrete requests for specified distribution of air pores in ready concrete instead of for total air content in concrete mix. In Poland General Directorate of National Roads and Motorways introduced such requirements to general techni[...]
9
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 281-287
PL W referacie przedstawiono wyniki badań 22 serii betonów różniących się rodzajem cementu, o stosunku W/C od 0,35 do 0,48 i zawartości powietrza od 1,3 do 10,1%. Celem badań było określenie zależności występujących pomiędzy charakterystykami porowatości, nasiąkliwością, wytrzymałością na ściskanie ora[...]
EN The paper presents the results of examinations of 22 series of concretes made with different kind of cement, W/C-0,35-0,48 and air content 1,3-10,1%. The aim was to estimate relations between air-pores characteristics, absorption, compressive strength and freeze-thaw durability of air-entrained conc[...]
10
63%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano proces karbonatyzacji betonów popiołowych o różnym stopniu napowietrzenia. Uzyskane wyniki pokazują, że zastąpienie 25% cementu krzemionkowym popiołem lotnym i zwiększenie sumarycznej zawartości proszków w betonie popiołowym zapewnia większą zwartość betonu i zmniejsza szybkość karbonatyzacj[...]
EN Carbonation process of high volume fly ash concretes with different air content was investigated. The results has shown that replacing 25% of cement by siliceous fly ash and increasing the total content of powders also by fly ash addition assures the tighteness of concrete which reduce the rate of c[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań stereologicznych dotyczące betonów napowietrzanych. Na specjalnie przygotowanych płaskich przekrojach próbek betonowych określono parametry stereologiczne, w tym współczynnik rozmieszczenia porów. Wartość tego współczynnika określa odporność betonu na działani[...]
EN Results of stereological investigations relating to air entrainment concretes have been presented in the contribution. Stereological parameters, including coefficient of pores distribution, have been determined on individually prepared plane sections of concrete samples. Value of this coefficient de[...]
12
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Rozkład wielkości pustek powietrznych oraz ich ilość są ważnymi charakterystykami, które mają znaczący wpływ na system porów powietrznych zabezpieczających trwałość betonu przed cyklicznym zamrażaniem-rozmrażaniem. Charakterystyk tych nie uwzględnia normowy wskaźnik rozmieszczenia porów L określany [...]
EN Important characteristics which substantially affect the system of air pores that protect concrete from cyclic freezing and thawing are the pore size distribution and number of air voids. The pore distribution is measured with the standard factor L based on the Powers model, in which considerable si[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawione badania odnoszą się do grupy sześciu kompozytów betonowych. Kompozyty wykonano na bazie kruszywa lekkiego, o różnym wyjściowym zawilgoceniu (od stanu suchego do stanu pełnego nasycenia wodą). Trzy mieszanki betonowe wykonano bez użycia domieszki napowietrzającej. Do trzech kolejnych do[...]
EN The presented study refers to a group of six concrete composites. The composites were based on lightweight aggregate, with a diverse levels of moisture content (from dried to fully saturated with water coarse aggregate). Three of those composites were made without aeration admixture. To the other th[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Powszechnie znane są zalety nawierzchni betonowych. Charakteryzują się one wysoką, szacowaną na co najmniej 50 lat trwałością oraz zdolnością przenoszenia dużych obciążeń od kół pojazdów samochodowych bez występowania zjawiska koleinowania, czym zdecydowanie przewyższają nawierzchnie bitumiczne. Jed[...]
EN Advantages of concrete pavements are commonly well known. They are characterised by high durability, estimated for at least 50 years, and by ability to carry high load resulted from automotive vehicle wheels without wheel tracking effect. In this respect concrete pavements are superior to bituminous[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 12 44--47
PL Beton mrozoodporny to materiał odporny na agresywne działanie środowiska wywołane cyklicznym zamrażaniem oraz rozmrażaniem. Zamarzająca woda zwiększa objętość o ok. 9%, co bezpośrednio może prowadzić do poważnych uszkodzeń struktury materiału. Jedną z najskuteczniejszych metod poprawiających mrozood[...]
EN Frost resistant concrete is a material resistant to aggressive environmental effects caused by cyclic freezing and thawing. When freezing, water increases its volume by about 9%. That phenomenon can lead directly to serious damage in the structure of the material, influencing mainly its mechanical p[...]
16
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2009 [nr] 6 (15) 64--71
PL Nawierzchnie lotniskowe narażone są na szkodliwe działanie różnych czynników, takich jak zamarzanie i odmarzanie, wpływ środków odladzających czy oddziaływania termiczne pochodzące od silników lotniczych. Aby zapewnić odporność betonu na te i inne czynniki, stosuje się wyłącznie betony napowietrzone[...]
17
63%
Archives of Civil Engineering
EN In the recent years a tendency for design of increasingly slender structures with the use of high performance concrete has been observed. Moreover, the use of high performance concrete in tunnel structures, subject to high loads with possibility of extreme loads occurrence such as fire, has an incre[...]
18
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 2 19--25
PL W pracy przedstawiono wpływ względnego ubytku masy badanych kompozytów cementowych na bazie kruszywa keramzytowego i popiołoporytowego na współczynnik przewodzenia ciepła betonów w pierwszych trzech miesiącach ich dojrzewania. Poddano analizie betony nienapowietrzone oraz betony napowietrzone domies[...]
EN The paper presents the relation between the relative weight loss of cement composites based on leca and lyttag aggregates and the thermal conductivity of concretes in the first three months of their curing. Non-aerated concretes and concretes aerated with air-entraining admixture and aluminium powde[...]
19
63%
Przegląd Budowlany
PL Praca przedstawia dotychczas nieznane w literaturze wyniki badań odkształceń własnych (skurczu i pęcznienia) betonu napowietrzonego. Badaniom poddano betony napowietrzone i nienapowietrzone o stosunku w/c=0,60 i w/c=0,50 wykonane z cementu portlandzkiego. Wyniki badań wykazują, że skurcz betonu napo[...]
EN This paper presents the results, not previously reported in the literature, of investigations of the self-deformations (shrinkage and swelling) of aerated concrete. The tests used aerated and non-aerated concretes with w/c ratios of 0.60 and 0.50, made from Portland cement. The results show that the[...]
20
51%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono krytycznie wymagania dotyczące nasiąkliwości betonów stosowanych w konstrukcjach drogowych i mostowych. Zwrócono uwagę na za wysokie wymagania dotyczące nasiąkliwości na poziomie 4%, która jest praktycznie nieosiągalna dla betonów klasy C30/40. Równocześnie niewielkie różnice w metodach bad[...]
EN The require absorbability of concrete designed for bridge constructions and infrastructure works were discussed. The attention was paid for very high require absorbability on the level of 4% practically very difficult to obtain for concrete class C30/40. Small changes in measuring methods as well as[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last