Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  belt conveyors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Przenośniki są ważnymi elementami systemów przenoszenia materiałów w wielu działach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle wydobywczym. Energia elektryczna używana do napędzania przenośników taśmowych w kopalniach odkrywkowych jest istotnym elementem kosztów zakładu górniczego. Dlatego też każdy rodzaj os[...]
EN In many industries, conveyors are an important part of a material handling system especially in mining industries. Electric power that is used for driving belt conveyors of surface mines is a significant item among the costs of a mining plant [2, 3, 4]. Hence, every saving achieved in this area resu[...]
2
80%
Transport Przemysłowy
2001 nr 1 (3) 5--8
3
80%
Transport Przemysłowy
2008 nr 1 (31) 10-14
4
80%
Transport Przemysłowy
5
80%
Transport Przemysłowy
2007 nr 4 (30) 10-16
6
80%
Transport Przemysłowy
7
80%
Transport Przemysłowy
8
80%
Transport Przemysłowy
PL W artykule opisano najnowsze światowe osiągnięcia w budowie przenośników taśmowych nowej generacji, charakteryzujące się obniżoną energochłonnością oraz zwiększoną niezawodnością. Prezentując te osiągnięcia z zakresu zaawansowanej technologii i techniki, posłużono się przykładami zaczerpniętymi z ak[...]
EN At the present mining belt conveyors are an active sphere of technical innovation. It concerns all their sets and elements, especially belt, idler sets and srives. This innovation aims at reducing of haulage energy consumption and at increasing of conveyor reliability. Theoretical basis has been bui[...]
9
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono wyniki badań i analizy wpływu zastosowanego przemiennika częstotliwości w układzie napędowym przenośnika taśmowego na przebiegi prądów i napięć w górniczej sieci zasilającej n.n. 1 kV. Obiektem badań był układ zasilania napędu przenośnika taśmowego w ZG Sobieski. Przedyskutowano [...]
EN The article features the tests and analyses results of the impact of a converter, used in a belt conveyor driving system, on the current and voltage runs in a low-voltage 1kV supply network of a coal mine. The object submitted to the tests was a driving system of a belt conveyor in the Sobieski coal[...]
10
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2017 Nr 4 5--9
PL Współczynnik energochłonności przenośnika taśmowego, definiowany jako jednostkowa energia potrzebna na przetransportowanie jednostkowej masy lub objętości urobku na odległość jednego metra, jest dobrym narzędziem zarówno w działaniach modernizacyjnych, jak i w analizach eksploatacyjnych. W artykule [...]
EN Specific energy consumption of a belt conveyor defined as an amount of energy needed to transport of a mass or volume unit over a distance unit is a good measure for any retrofit project as well as an operational analysis. The paper presents the use of the specific energy consumption for both applic[...]
11
80%
Maszyny Górnicze
2015 R. 33, nr 2 14--18
PL W artykule przedstawiono napędy przenośników taśmowych inne od napędów, które są powszechnie stosowane obecnie. Napędy te charakteryzują się wieloma zaletami użytkowymi. Istotą prezentowanych rozwiązań jest ich zwarta konstrukcja, co wynika z usytuowania silnika napędowego i przekładni we wnętrzu bę[...]
EN The article presents unconventional belt drives which are not in common use. These drives have many practical advantages such as integrated construction due to the location of drive and shaft inside the drum. Thanks to those advantages these drives are more commonly nowadays use in modern mining and[...]
12
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono możliwości mobilnego, bezinwazyjnego układu pomiarowego, stanowiącego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem element systemu identyfikacji parametrów pracy przenośników taśmowych. Zadaniem tego systemu, opracowywanego w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transporto[...]
EN Possibilities of mobile, non-invasive measuring system, which together with specialistic software makes the system for identification of operational parameters of belt conveyors, were presented in the paper. Assessment of operational parameters of driving-and-tensioning systems of belt conveyors, id[...]
13
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wymagania stawiane przenośnikom taśmowym przystosowanym do jazdy ludzi. Odniesiono się do aktualnie obowiązujących przepisów oraz omówiono techniczne możliwości aplikacji osprzętu mechanicznego firmy CARBOMECH sp. z o.o. wdrożonego w KWK "Jas-Mos" Otrzymana przez kopalnię de[...]
EN Requirements for belt conveyors adapted for transportation of people were presented in the paper. Regulations, which are in force at present, were mentioned and technical possibilities of application of mechanical equipment manufactured by CARBOMECH, Ltd., which was implemented in "Jas-Mos" Colliery[...]
14
70%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 4 62--65
PL Przenośniki taśmowe stanowią wydajny środek transportu – nie tylko w przypadku uzyskanej kopaliny, ale również w gałęziach przemysłu spożywczego czy też w gigantycznych punktach obsługi firm kurierskich. Zdawałoby się, że stanowią idealne połączenie między szybkością działania, niezawodnością oraz s[...]
EN Conveyor belts are a productive means of transport – not only in mines in terms of extracted deposit, but also in the sectors of the food industry or in gigantic customer service points of courier companies. It may seem that they are an ideal combination of operational speed, reliability and relativ[...]
15
70%
Przegląd Górniczy
PL Bezpieczeństwo pracy. Metoda oceny stanu górotworu pod kątem zagrożenia wstrząsami sejsmicznymi wywołanymi działalnością górniczą oparta na pomia-rach deformacji otworów stosowana jest w górnictwie miedziowym jako jedna z podstawowych metod. W górnictwie węgla kamiennego metoda jest aktualnie weryfi[...]
EN Rock mass state from the point of view of seismic tremors caused by mining activities estimation method based on the measurements of boreholes deformation has been used in copper mining as a basic one. In coal mining it is verified at present. Introduclion of this method in Mysłowice Colliery is pre[...]
16
61%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Przedstawiono metodę badań rozkładu naprężeń w spoinie klejowej zakładkowych złączy taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych. Określono wpływ właściwości wytrzymałościowych taśm i gumy klejowej na wielkość naprężeń i na trwałość zmęczeniową złączy. Podano zależności pozwalające na obliczenie wielkoś[...]
EN Method of testing the stress distribution in overlap adhesive joints of multiply conveyor belts is presented The impact of strength properties of belts and adhesive rubber on the stress scale and fatigue life of splices were defined. The relations enabling to calculate the strength magnitude and pre[...]
17
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono proceduralne podejście w planowaniu eksperymentu biernego na potrzeby diagnostyki elementów układu napędowego przenośnika taśmowego pracującego w kopalni podziemnej miedzi. Wykazano konieczność uwzględnienia wielu czynników mających wpływ na postać sygnału które za wcześniejszy[...]
EN The paper deals with a proposal of procedure of diagnostic investigation as a preliminary stage of condition monitoring. It has been suggested that introduced by Bartelmus relations between some physical factors (design, operational and change of conditions) and properties of diagnostic signal shoul[...]
18
61%
Inżynieria Maszyn
2003 R. 8, z. 1 99-110
PL Rozwój transportu taśmowego znamionują przenośniki dalekiego zasięgu o małym zużyciu energii. W artykule przedstawiono wybrane projekty wytyczające kierunki rozwoju i będące przykładami udanych aplikacji przemysłowych. Omówiono niektóre niekonwencjonalne rozwiązania napędów przenośników taśmowych.
EN The development of the belt transportation is marked by the energy efficient, long distance belt conveyors, the selected projects setting out the directions of the development and representing successful industrial applications have been presented in the paper some unconventional drive layout of the[...]
19
61%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 5 283--291
PL W artykule przedstawiono możliwości, jakimi dysponują eksploatatorzy i projektanci w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas eksploatacji przenośników często skutkujących awariami. Autorzy opisują, w jaki sposób kształtowana jest niezawodność urządzenia oraz jakie narzędzia i metody mogą b[...]
EN The paper presents the possibilities available to operators and designers in solving of problems that arise during the operation of conveyors, often resulting in failures. The authors describe how the reliability of the device is created and what tools and methods can be used to reduce the failure r[...]
20
61%
Transport Przemysłowy
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last