Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 123
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  belka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono ideę aktywnego sterowania drganiami cienkiej belki obciążonej siłą punktową. Strategię sterowania oparto na modyfikacji strukturalnej belki w postaci dołączenia masy punktowej o stałej wartości. W celu określenia właściwych położeń masy skorzystano z pojęcia receptancji oraz el[...]
EN In this paper an idea of active vibration control of a beam being under action of point harmonic force is presented. The control strategy consists in a structural modification of the beam by constant weight concentrated mass. In order to obtain the right locations of the added mass a receptance tech[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2004 Z. 54(243) 241-251
PL W pracy rozważa się drgania belek Eulera doznających stosunkowo dużych ugięć. Do rozwiązania tego zagadnienia wykorzystano metodę elementów czasoprzestrzennych.
EN An analysis of beam vibrations of the Euler beam subjected to relatively large deflections are considered. The space-time finite element method is used in the analysis.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 4 206-208
PL Przepisy projektowania ignorują wzajemne oddziaływanie ścianek przy wyboczeniu miejscowym, a wyboczenie dystorsyjne belek z półkami z usztywnieniami brzegowymi jest rozważane dla najprostszych przypadków. Postać dystorsyjna niestateczności wymaga specjalnej uwagi, ponieważ może narzucać mechanizm zn[...]
EN Current design methods ignore local buckling interaction and do not explicitly consider distorsional buckling of cold-formed beams with edge stiffened flanges. Distorsional buckling deserves special attention because of its ability to control the final failure mechanism of beams attached to the prof[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono prostsze od ogólnie znanych wzory do obliczania naprężeń normalnych w belkach zginanych o przekrojach poprzecznych niesymetrycznych. Zamieszczono przykład liczbowy.
EN Simplified formulas for naormal stresses calculation in beams having unsymetrical cross sections are presented. Numerical example is given.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 145-153
PL W pracy wyprowadzono macierze sztywności i początkowych naprężeń dla belkowego elementu skończonego, z podatnymi połączeniami. Do budowy macierzy elementu przyjęto funkcje kształtu wynikające ze ścisłego rozwiązania odpowiedniego problemu brzegowego. Wykorzystując model skończenie-elementowy pręta,[...]
EN In the paper, the stiffness matrix and geometrical matrix for the beam element with semi-rigid connections is derived. The formulation of the finite-element model is applied. The exact shape functions being the solution of the boundary-value problem are used. The nonlinear eigevalue problem is form[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 17-26
PL Przedmiotem pracy jest analiza dynamiczna belki swobodnie podpartej obciążonej ruchomym punktem materialnym, poruszającym się ze stałą prędkością. Belka modelowana jest jednym stopniem swobody. W zadaniu uwzględniono wpływ tłumienia.
EN The paper deals with dynamic analysis of simply supported beam under inertial load. The concentrated mass is moving with constant velocity along one-degree-of-freedom beam. Viscoelastic damping of beam is taken into account in the analysis. Forced and free vibrations are considered. Numerical examp[...]
7
100%
Engineering Transactions
EN The presence of a crack could not only cause a local variation in the stiffness, but it could affect the mechanical behaviour of the entire structure to a considerable extent. The frequencies of natural vibrations, amplitudes of forced vibrations and areas of dynamic stability change due to the exis[...]
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 503--506
PL Zginana belka może utracić stateczność ogólną lub miejscową środnika bądź pasa ściskanego w zależności od rodzaju i sposobu obciążenia, kształtu i cech geometrycznych przekroju poprzecznego, długości, warunków podparcia czy też pośrednich więzów sprężystych. Przy ocenie nośności przekroju belki, nal[...]
EN An analytic solution that served for formulation of the formulas contained in PN-90/B-03200 and PN-EN 1993-1-1: 2006 standards for determination of the lateral buckling moment is presented in the paper. The values of that moment were verified by getting a solution with use of Finite Element Method a[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 243-250
PL W artykule zaprezentowano zastosowanie analizy falkowej w metodach przybliżonych mechaniki. Przedstawiono sposób doboru funkcji skalujących i falek do rozwiązywania zagadnień o modelu obliczeniowym w postaci równań różniczkowych. Efektywność transformacji falkowej przedstawiono na przykładzie zginan[...]
EN In the paper the application of wavelet bases in the trial function methods are considered. The extended Ritz's method is described and bending of the fixed-hinged beam is presented as a test case to show, that the wavelet bases lead to accurate results. Wavelet bases can be successfully used inste[...]
10
88%
Archives of Civil Engineering
PL Najczęściej spotykane w literaturze opisy teoretyczne zakładają, że wielkości opisujące proces zarysowania belek — moment rysujący i rozstaw rys, zależą od geometrii przekroju żelbetowego oraz właściwości mechanicznych obu materiałów składowych — betonu i stali, a także że nie są zależne od sposobu[...]
EN Theoretical accounts most frequently encountered in technical literature assume that the quantities describing the cracking process in beams, i.e. the cracking moment and crack spacing depend on the geometry of reinforced concrete section and on the mechanical properties of both constituent material[...]
11
88%
Archives of Civil Engineering
EN Procedures for calculations of the initial deflections of beams including the effects of changes coupled physical characteristics of concrete cross-sections as well as the growth of the micro- and macro-cracks are presented in this paper. Theoretical results of the deformations are compared with the[...]
12
88%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 263-266
PL Omówiono niektóre badania doświadczalne prowadzone w ośrodkach zagranicznych i w Politechnice Szczecińskiej, związane z potrzebami praktyki budowlanej i nowymi zastosowaniami tworzyw drzewnych.
EN Some research and experimental works continued abroad and on Stettin University of Technology in the subject of wood-base materials as well as about application of these materials in building have been presented.
13
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono prostsze od ogólnie znanych wzory umożliwiające obliczanie naprężeń stycznych. Przeprowadzono analizę wpływu skręcania na naprężenia styczne w belkach o przekrojach poprzecznych niesymetrycznych.
EN Simpler than commonly known formulas for estimation of shearing stress in beams are presented. The analysis of torsional stress influence on shearing stresses in beams of non-symmetrical cross-section is carried out.
14
88%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A modification of the Fourier transform method, which makes feasible transforming products of two functions and/or their derivatives, is described. By application of this method, some kinds of nonlinear differential equations can be transformed and solved. In this paper, the solution of the problem [...]
15
88%
Civil and Environmental Engineering Reports
2005 No. 1 19-31
PL W referacie zaprezentowano dogodny, odwrotny sposób rozwiazania problemu przystosowania i nośności granicznej stalowych, cienkościennych przekrojów poddanych obciążeniu niskocyklicznemu. W rozważaniach przyjęto kwazistatyczny przyrost obciżeń oraz pominięto efekty dynamiczne i zmęczeniowe. Naprężeni[...]
EN The report presents an analytical model suitable to carry out a shakedown and limit analysis of steel thin-walled beam cross-sections under low-cyclic loadings. The loads and actions are quasi-static, any dynamic effects and fatigue failure are not considered. Initial stresses (due to prestressing) [...]
16
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 345-353
PL Możliwości wzmocnienia belek z laminowanego klejonego drewna (glulam) równolegle do włókien, aby zwiększać wytrzymałość na zginanie i sztywność osiową i ich obciążenie niszczące, były badane od szeregu lat. Jedna z metod polegana zastosowaniu taśm z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem[...]
EN The possibilities to reinforce glulam beams parallel to the fibers in order to increase bending and axial stiffness and ultimate load have been investigated for several years. One method consists in using Fiber-Reinforced Plastics (FRP) as tensile reinforcement. The fibers used were glass fibers[...]
17
75%
Konstrukcje Stalowe
2011 nr 5 25-29
18
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2014 nr 1 7--12
19
75%
Engineering Transactions
EN In this paper the free vibrations frequencies of tapered Euler-Bernoulli beams are calcu-lated, in the presence of an arbitrary number of rotationally and/or axially, elastically flexible constraints. The dynamic analysis is performed by means of the so-called cell discretization method (CDM), accor[...]
20
75%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 7, nr 38 167-174
PL Praca dotyczy zastosowania elementów piezoceramicznych do generowania sił wzdłużnych w belkach z zamocowaniem końców uniemożliwiających przemieszczenia wzdłużne. Badany układ składał się z obustronnie utwierdzonej duraluminiowej belki o przekroju prostokątnym i dwóch piezoaktuatorów umocowanych syme[...]
EN In this work the influence of the voltage applied to two ceramic piezoactuators collocally bonded to a duralumin beam of the rectangular cross section with both clamped ends, on the axial force generated along this beam have been studied. Performed numerical investigation on the basis of prepared ma[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last