Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beam and block floor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 21--23
EN The paper discusses the methodology of complex experimental tests of prestressed beam-and-block floor systems, carried out at the Research Laboratory for Building Materials and Structures at the Cracow University of Technology, which meets accreditation of the Polish Centre for Accreditation (PCA). [...]
2
100%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 2 35--37
3
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 22--24
PL W artykule przedstawiono informacje na temat metod oceny odporności ogniowej stropów gęstożebrowych, z pustakami z polistyrenu, betonowymi i ceramicznymi na belkach stalowych lub betonowych. W przypadku stropów niezabezpieczonych ogniochronnie podano dane tabelaryczne do oceny, a stropów zabezpieczo[...]
EN This paper presents information on fire resistance assessment methods of beam-and-block floor systems, with polystyrene, concrete, clay, hollow or solid blocks, on steel or concrete beams. With regard to the unprotected floors, tabulated data for assessing their fire resistance have been given. For [...]
4
80%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 5 43--47
PL Prefabrykowane stropy belkowo-pustakowe DZ-3 w latach 70. ubiegłego stulecia stanowiły jedno z popularnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych stropów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W tych latach powstał również przedmiotowy budynek, o ww. konstrukcji stropów. W wyniku niezgod[...]
EN Prefabricated beam-hollow brick DZ-3 ceilings, back in the 1970’s, have been one of the most popular structural-technological solutions, when it came to the ceilings of the residential and public utility buildings. The subject building utilizing the above-described ceiling structure, has also been e[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2014 nr 8 33--36
PL W artykule poddano analizie metodę obliczeniową wyznaczania izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stropów belkowo-pustakowych podaną w normie zharmonizowanej PN-EN 15037-1:2011 w załączniku informacyjnym L.W analizie uwzględniono metody obliczeniowe określone w normach projektowania[...]
EN The article presents an analysis of calculation procedure defined in PN-EN 15037-1:2011 standard (Annex L – informative), for determination of air-borne and impact sound insulation of beam floor constructions with hollow bricks. The study considers calculation procedures described in PN-EN 12354-1:2[...]
6
80%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 4 48--50
PL Po wprowadzeniu Eurokodów [1], [2], [3] i normy PN-EN 15037 [4] i [5] do zbioru aktualnych Polskich Norm, zaistniała potrzeba dostosowania dokumentacji elementów stropowych TERI VA oraz wytycznych projektowania i wykonywania stropów do wymagań tych dokumentów. W celu odróżnienia stropów TERI VA zapr[...]
EN Following the adoption of Eurocodes [1], [2], [3] and the PN-EN 15037 standard [4] and [5] in the set of current Polish Standards, it has become necessary to adapt the documentation for TERI VA ceiling elements and the guidelines for the design and construction of ceilings to comply with the require[...]
7
80%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono numeryczną analizę stanu naprężenia i stanu przemieszczenia najczęściej występujących pustaków stropowych TERIVA. Analizę przeprowadzono w schemacie badania wytrzymałości na zginanie pustaków stropowych zgodnego z normą PN-EN 15037-2:2011, z wykorzystaniem metody elementów s[...]
EN This article presents numerical analysis of the stress and displacement of Teriva slabs, the most commonly used hollow slabs for floor construction. The analysis was carried out under the scheme for testing the bending strength of hollow floor slabs in accordance with the PN-EN 15037-2:2011 standard[...]
8
80%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 41--42
PL W artykule omówiono system stropów gęstożebrowych o nazwie Rectobeton i Rectolight, w którym zastosowano belki strunobetonowe pozwalające osiągnąć rozpiętość do 10 m. W przypadku stropu rozpiętości do 4,5 m nie jest wymagane stosowanie podpór pośrednich w czasie montażu, co można uznać za jedną z za[...]
EN The article shows the rib and block slab systems named Rectobeton and Rectolight. In both systems the ribs are pre-stressed which allow to achieve span up to 10 m. For span of 4,5 m the ceiling is not requires the use of intermediate supports during assembly, which is one of the major advantages of [...]
9
80%
Materiały Budowlane
2018 nr 8 26--29
PL W artykule omówiono zagadnienia akustyki budowlanej związane z renowacją starych stropów i błędnym wykonaniem nowych warstw lekkiej podłogi na legarach na istniejącym stropie gęstożebrowym w starej kamienicy. Przedstawiono możliwości ograniczenia słyszalności dźwięków uderzeniowych przez zastosowani[...]
EN This paper discusses the sound insulation issues linked with renovation of old floors and faulty construction of new floor layers on existing beam-and-block floor in historic building. In this context results of sound insulation measurements are presented, as well as possible ways are discussed to i[...]
10
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 70--71
PL Celem artykułu jest omówienie wyników badań popularności systemów stropowych w Polsce oraz prezentacja stropu Teriva Light dedykowanego do prac remontowych w budownictwie ogólnym. Artykuł został opracowany na bazie dostępnej literatury oraz badań ilościowych przeprowadzonych w okresie wrzesień 2015 [...]
EN The aim of this article is to discuss the results of a study of the popularity of floor systems in Poland and present Teriva Light, a product dedicated to the general construction sector as a floor system for renovation works. The article was prepared on the basis of the available literature and the[...]
11
70%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 3 42--47
PL Artykuł porusza problematykę związaną z przegrodami poziomymi, czyli stropami, w budynkach mieszkalnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia rozwiązań znajdujących najczęstsze zastosowanie: płytowy – monolityczny, gęstożebrowy – Teriva oraz zespolony – Filigran. Przeprowadzona analiza pozwoli zauważy[...]
EN The article addresses the issues connected with horizontal barriers, i.e. floors, in residential buildings. In the paper, an attempt has been made to present the solutions which are used most frequently: slab – monolithic floor, suspended beam and block floor – Teriva as well as composite slab floor[...]
12
70%
Przegląd Budowlany
PL Celem niniejszego artykułu jest prezentacja popularnych w Polsce systemów stropowych, w tym również rozwiązań najnowszych, których stosowanie przynosi określone korzyści zarówno pod kątem technicznym, funkcjonalnym, jak i ekonomicznym. W pierwszej części niniejszej publikacji zostaną omówione: gęsto[...]
EN The aim of this article is to present the most popular flooring systems in Poland, including the latest solutions, whose application brings certain technical, functional and economical advantages. In the first part of this paper, we will discuss: Vector rib-and-slab floor, monolithic ceiling and bea[...]
13
70%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 5 28--32
PL Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autoro[...]
EN The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the arti[...]
14
70%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 3 14--16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last