Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 297
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bazy danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W procesie projektowania instalacji elektrycznych, automatyki przemysłowej, czy też pneumatyki znaczącą rolę odgrywają informacje o urządzeniach wykorzystanych w projekcie. Oznacza to dla projektanta czasochłonne "przerzucanie" papierowych katalogów producentów aparatury, "serfowanie" po sieci inter[...]
2
63%
Postępy Nauki i Techniki
2007 nr 1 129-137
PL W artykule omówiono możliwości wprowadzania do administracji szkolnej oprogramowania komputerowego wspomagającego jej pracę. Problem dotyczy wykorzystania dla administracji szkolnej programów z pakietu Office (Word, Excel i Access). Jako przykład realizacji podjętego zadania opisano projekt elementu[...]
EN In this article it was discussed the possibilities of introductions of the software aiding the work of school's administration. The problem respects use of programs from Office packet (Word, Excel and Access) for administration of school. It was described project of element of database for school's [...]
3
63%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL W artykule omówiono bazy danych rejestrujące krajowe piśmiennictwo techniczne. Scharakteryzowano bazy: BazTech, SYMPO.net, BIMET, POLSIGLE oraz Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne, Dokonano analizy wykorzystania baz przez studentów AGH w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej[...]
EN In the paper the Internet open access databases registering Polish technical literature were described. The following databases: BazTech, SYMPO.net, BIMET, POLSIGLE and also scientific and specialist Polish electronic journals were characterized. An analysis of the bases use by the AGH's students in[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 36 65-78
PL W pracy omówiono zastosowanie systemu pracy grupowej Lotus Notes w Instytucie Sterowania i Techniki Systemów Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono całokształt funkcji systemu. Szczególną uwagę zwrócono na bazy danych wspierając prace administracyjne dotyczące prowadzonej przez Instytut dydaktyki.
EN In the paper we present the Lotus Notes groupware system deployment for supporting the basic functioning of the Institute of Control and Systems Engineering at the Technical University of Wrocław.
5
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Systemów Informatycznych Zarządzania
2000 Nr 557(1) 63-82
PL Artykuł prezentuje możliwości definiowania własnych typów danych w bazie danych, na której realizowane są aplikacje z grupy systemów wspomagających projektowanie, tworzenie oprogramowania, operującego na bazach wiedzy, multimediach itp. na przykładzie systemu Informix Universal Server. Autor prezent[...]
EN This work presents possibilities of defining individual types of data in the database for applications dedicated to assisted design, software development, operations on knowledge bases, multimedia, etc. The Informix Universal Server is discussed and examples of databases where these possibilities ma[...]
6
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Systemów Informatycznych Zarządzania
2000 Nr 557(1) 101-112
PL Wykorzystana w systemach informatycznych zarządzania technologia tzw. migawkowych baz danych nie zawsze jest wystarczająca ze względu na statyczny opis rzeczywistości. W artykule przedstawiono problemy reprezentacji zjawisk zmiennych w czasie w bazach danych oraz sposoby rozszerzenia modeli danych d[...]
EN This work presents methods of data organization in database systems with regard to the time factor and their application in management systems, with reference to the theory of events in the description of reality.
7
63%
Przegląd Geologiczny
8
63%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 2 39-44
PL Artykuł przedstawia pewne informacje dotyczące korozyjnych baz danych i koncepcję, jak zbudować korozyjną bazę danych w Polsce.
EN Paper presents some information concerning data bases of corrosion and a basic idea to build a date base of corrosion in Poland.
9
63%
Informatyka
PL O hurtowniach danych zwanych też magazynami informacji pisze się ostatnio dużo w czasopismach fachowych, twierdząc najczęściej, że są one uniwersalnym narzędziem potrzebnym w każdym przedsiębiorstwie. Czy tak jest w istosie?
10
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2005 T. 9, z. 3 783-790
PL Tematem artykułu jest pojęcie jakości bazy danych rozumianej jako jakość zgromadzonych w bazie danych. W artykule omówione są podstawowe cechy, jakimi można zdefiniować i na podstawie których określić jakość bazy danych. W artykule znajduje się próba odpowiedzi na pytanie, czy jakość bazy danych moż[...]
EN The subject of article is Data Quality understood as quality of data accumulated in database. Text contains definition of basic features and parameters which help to quality the quality of database. The article is trying to answer on questions whether the quality of database can be bad with discussi[...]
11
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 59 5-5
12
63%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Omówiono przygotowaną przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego bazę "Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne". Przedstawiono kryteria doboru czasopism do bazy oraz strukturę rekordu jak również szcze[...]
EN The article describes the,,Polish scientific and professional electronic journals" database created by researchers from the Silesian University. Journal selection criteria, record structure and technical details related to database development and publishing on the Internet were presented. On the ba[...]
13
63%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Referat omawia problematyka tworzenia i udostępniania baz danych w Internecie na podstawie doświadczeń zdobytych przez autorów w czasie prac nad bibliograficzną bazą danych CYTBIN. Baza ta została zaprojektowana i zaimplementowana z wykorzystaniem programu Microsoft Access. Wyjaśniono przyczyny wybo[...]
EN The paper deals with the issues of database creating and web publishing on the example of CYTBIN bibliographic database which was designed and implemented in Microsoft Access. The authors give an explanation for choosing that database management system and discuss the advantages and disadvantages of[...]
14
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 183-188
EN In this paper are presented: - basic information about data base; - steps of project of induction motors data base; description of table, fields of records and structure of the base: tables their unique and additional keys and relation between the tables; - description of program interface work used[...]
15
63%
Przegląd Geologiczny
16
51%
Barwniki, Środki Pomocnicze
1998 nr 3 91--98
PL Przybliżono informacje nt. światowych baz danych o publikacjach i ich cytowaniach, opracowanych w Instytucie Informacji Naukowej w Filadelfii. Omówiono miejsce Polski w rankingu światowym pod kątem publikacji i cytowań.
EN Informations about publications and science citations elaborated in Institute for Scientific Informations of Philadelphia has been approached. The relative place of Polish publications and citations in world ranking list discussed.
17
51%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2002 Vol. 1, nr 1 187--195
PL Realizując zadanie transportowe różnych asortymentów przewożonych towarów, możemy skorzystać ze znanych [4] tablic jednostkowych cen przewozu, powielając podobne struktury dla każdego rodzaju towaru. Dla każdego z towarów można ustalić listę optymalnych przewozów. Wykorzystanie posiadanego taboru do[...]
18
51%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 12 40-45
PL W artykule podjęto próbę oceny przydatności wyników projektów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zawiązanych z budową baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LIPS), do wykonywanej przez starostów kompleksowej moder[...]
EN This article is an attempt to assess usefulness of the results of projects conducted by the Head Office of Geodesy and Cartography and Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture concerning the creation of Land Parcel Identification System (LIPS) databases used by the district heads in[...]
19
51%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 6 39-44
20
51%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 6 30-33
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last