Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 479
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  baza danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2002 R. 31, nr 4 119-124
PL W artykule została opisana założona w ITB komputerowa baza danych dotycząca dokumentacji istniejących budynków wielkopłytowych. Załączono również formularz zgłoszeń materiałów do bazy.
EN The data base containing information on the working records of existing large panel buildings, established in the ITB is described. Registration from concerning input date of the relevant materials is enclosed.
2
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 9 65-65
PL Zlecać czy zrobić samemu? Nie można mówić o generalnej zasadzie, że zlecanie powoduje zmniejszenie kosztów działalności. Niejednokrotnie tak, ale jedynie kosztów osobowych, natomiast zapominamy o tym, że nasz zleceniobiorca nie będzie świadczył usługi na zasadach charytatywnych.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN A graet amount of geological and mining information gathered during the reconnaissance and exploitation of lignite deposits forces the mine to collect the data in a digital form and process them in order to have a fast access to the information and to prepare various specifications. In 1999 KWB Adam[...]
4
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 1(12) 32-32
PL W wieiu sytuacjach zachodzi potrzeba, a nawet konieczność, wyszukania odpowiedników lub zamienników stali. Można to robić za pomocą katalogów i norm, ale jest to żmudne, pracochłonne i długotrwale.
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki prac badawczych mających na celu sformułowanie podstaw oraz zawartości dokumentacyjnej bazy danych palinologicznych, opisującej informacje zebrane podczas wieloletnich badań stratygraficznych prowadzonych na obszarze Polski Zachodniej. Podstawowym celem tworzonej bazy jest skata[...]
EN The results of research work on the structure of palynological data-base of miospores, occurred in palaeozoic sediments on the area of Western Poland were presented. Description of advantages from several hundred examples of miospores worked in this base to define stratigraphical position of examine[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono w skrócie dzieje polskiego górnictwa uranu w Polsce w okresie powojennym. Skutki środowiskowe wydobycia uranu zilustrowano na tle takich skutków w ośmiu innych krajach środkowej i wschodniej Europy. Inwentaryzacja tych skutków była przedmiotem programu PHARE, w rezultacie k[...]
EN Summary of the uranium mining history in Poland has been presented Environmental impact has been compared with other Central and Eastern European Countries. Inventory of the uranium mining remnants has been the main scope of the PHARE programme and as a result data base has been prepared.
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł przedstawia wybrane aspekty koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej w Polsce opracowywanej w ramach projektu badawczego zamawianego PBZ 024-13. Przedstawia zakres informacyjny systemu, jego strukturę organizacyjną i techniczna oraz zarys modelu ekonomicznego wdrożenia SIP. Zasygnalizowane[...]
EN The research project "Concept of the Spatial Information System in Poland" is currently under completion at the Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw. The State Committee for Scientific Research finances this special research project ordered by Ministry of Administration and Internal Affair[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiona została propozycja stworzenia Bazy danych obiektów przemysłowych. W ramach opracowania pokazany został projekt bazy, sposób organizacji danych oraz metody obliczeniowe przy modelowaniu obiektów.
EN In the paper proposal of industrial object data base has been presented. In the framework of this elaboration a plan of the data base, data handling and calculation methods for object modelling have been shown.
9
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 12 36-40
PL "Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa". Te słowa Juliusza Słowackiego z poematu "Beniowski" przychodzą na myśl, kiedy usiłuje się ogarnąć i określić cel, jaki przyświeca gminom, które poszukują odpowiednich narzędzi informatycznych dla realizacji nowych zadań związanyc[...]
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 3 150-151
PL Rozpatrzono model w którym nie ma podziału ról na zwykłe I administracyjne. Ważną właściwością jest złożoność systemu operacyjnego bazy - przeprowadzono analizę efektywności prawa dostępu z podmiotu do obiektu.
EN In the considered model there is no division of roles on usual and administrative. Each role can be considered as administrative. The important feature is computing complexity of base system operation with what is the analysis of efficiency of access rights of the subject to object.
11
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 1 38-38
PL Zgodnie z art. 37 ust. 6 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadam[...]
12
80%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 3 133-135
PL Zapewnienie bezawaryjnej pracy systemu SCADA oraz zachowanie nieprzerwanego nadzoru nad procesem technologicznym pozwala na bezpieczne i wydajne funkcjonowanie zakładu. Niezależnie od branży żadne przedsiębiorstwo nie może pozwolić sobie na zastój w produkcji wynikający z awarii systemów sterujących[...]
13
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 10 28-28
PL Jedną z nowości wprowadzonych przez ustawę o odpadach są bazy danych dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami - centralna i wojewódzkie. Sposób prowadzenia baz danych, zakres dostępu poszczególnych organów do bazy wojewódzkiej i zawartość raportu wojewódzkiego zostały uregulowane w trzech roz[...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 8 28-28
PL Posiadanie wiarygodnych danych o gospodarce odpadami, zarówno w postaci danych jednostkowych, jak i zagregowanych, jest istotne dla wielu organów administracji publicznej, do których należy zaliczyć: Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wojewodów, marszałków województw, wojew[...]
15
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL W artykule omówiono narzędzia ułatwiające wyszukiwanie, analizą i wykorzystanie danych w bazie Science Citation Index Expanded. W Polsce roczniki bazy w wersji internetowej są dostępne na platformie ICM (Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskie[...]
EN The article presents tools which facilitate searching, analyzing and the output of data in the Science Citation Index Expanded. In Poland, SCI-Ex is available online on the ICM (Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, Warsaw University)platform. In 2007Polish instituti[...]
16
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Baza abstraktowo-cytowaniowa Scopus została wykorzystana jako narzędzie analityczne do zbadania przebiegu rozprzestrzeniania się informacji naukowej między ośrodkami badawczymi na świecie. Analizę wykonano na przykładzie publikacji szczecińskiego ośrodka akademickiego. Przeanalizowano dyscypliny nau[...]
EN In this paper Scopus database is used as an analytical tool for tracing the information flow worldwide. The analysis was made on the base of publications from the Szczecin scientific centre. The article presents subject areas, source titles and publishers of searched item. The citations of selected [...]
17
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN An adaptive information system is constructed in order to approximate a set of multidimensional data. To get better approximation properties a pre-processing stage of data is proposed in which the set of points, forming the multidimensional data base and called a training set TRE, undergoes a cluste[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 10 20-20
PL Nieodpłatny dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają minister środowiska, minister gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zarządy Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewodowie, starostowie, wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast), wojewódz[...]
19
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 3(6) 47-49
PL W zakładach przemysłowych wykonujących usługi dla firm zagranicznych lub remonty urządzeń, w których konieczne jest wykonywanie elementów ze stali, a także w firmach handlujących stalą, często spotykanym problemem jest dobór odpowiedniego dla danego przypadku gatunku stali. Istotne znaczenie ma znaj[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 193-201
PL W artykule przedstawiono wstępne koncepcje struktur rozproszonej bazy danych dla strategii magazynowej w przedsiębiorstwach o "federacyjnym" schemacie organizacyjnym. Przedstawione propozycje obejmują niejednorodne, jednorodne oraz klient-serwer układy rozproszonej bazy danych o uszkodzeniach maszyn[...]
EN In the paper the initial conceptions of the dispersed database structures for inventory strategy in the enterprises, which use an organizational structure of concern has been presented. This conceptions includes heterogenous, homogenous and client - server systems of dispersed database. The method[...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last