Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  baza danych przestrzennych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--6
2
100%
Roczniki Geomatyki
EN One of the tasks within the framework of the Project no 6 T 12 2005C/06552 is to develop a prototype information system, which will allow to manage elevation data stored in the State Geodetic and Cartographic Resource (PZGiK). The objective of the work was to analyze the geometric accuracy and curre[...]
3
100%
Studia Informatica
PL Jednostką samorządową, która ma największy wpływ na rozwój przedsiębiorczości, jest gmina. Poprzez uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie programu rozwoju przedsiębiorczości prowadzi politykę lokalnego rozwoju. Niezbędnym elementem podczas tworzenia powyższych[...]
EN Commune is the unit of local government, which has the greatest impact on enterprise development. It implements a policy of local development by adopting a local spatial development plan and the preparation of a business development program. Information about the distribution of different types of f[...]
4
100%
Roczniki Geomatyki
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu bazy danych przestrzennych wraz z przygotowaniem środowiska GIS zorientowanego na dane źródłowe różnego pochodzenia i formatu (dane wektorowe, rastrowe, modele 3D). Badania objęły opracowanie, testowanie i wskazanie rozwiązań technologicznych GIS w zakresie[...]
EN The aim of this paper is to present the spatial database model within the GIS environment oriented to source data of different origins and formats (vector, raster data, 3D models). Further research has included testing and indication of GIS technological solutions in the field of the database struct[...]
5
100%
Roczniki Geomatyki
PL Z każdym rokiem poszerza się zakres zastosowań technologii systemów informacji przestrzennej, coraz więcej specjalistów z różnych branż korzysta z takich systemów. Celem artykułu jest przedstawienie projektu systemu informacji przestrzennej dla wnętrza budynku, łącznie z jego praktyczną realizacją. [...]
EN Every year, the range of GIS technology applications becomes wider. More and more professionals from different branches use such systems. The purpose of this paper is to present the project of a spatial information system for the interior of a university building, including its practical implementat[...]
6
84%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2011 nr 14(1) 71-92
PL W artykule opisano autorskie podejście podczas opracowywania i implementacji bazy danych przestrzennych. Rozwiązanie to składa się z programów komputerowych, algorytmów i odpowiednio zaprojektowanego schematu bazy danych. Podstawowym założeniem było wykorzystanie oprogramowania open source oraz zało[...]
EN This article describes the design approach in the elaboration and implementation of spatial database. This solution consists of computer programs, algorithms and appropriately designed database schema. The primary objective was to use open source software, and assumptions contained in the OpenGIS op[...]
7
84%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 2 93-104
EN The paper analyzes the present state of technical standards, according to which district, provincial and central bases of national land information system are built, namely: technical instruction K-1, technical instruction G-7, technical instruction G-5, technical guidelines TBD, instructions of obj[...]
8
84%
Studia Informatica
PL Niniejszy artykuł porusza temat optymalizacji zapytań w bazach danych przestrzennych. Autorzy, jako główny nurt rozważań, przyjęli optymalizację regułową, która pozwala przyśpieszyć wykonywanie zapytań na etapie ich tworzenia. Efektem badań są spostrzeżenia w postaci proponowanych reguł optymalizacj[...]
EN This article addresses how to optimize queries in spatial databases. Authors as mainstream considerations adopted to optimize adjustable speed performance which allows queries on the stage of their development. The result of the study are the observations in the form of proposed rules of optimizatio[...]
9
84%
Roczniki Geomatyki
PL Nowoczesne systemy informatyczne, szczególnie systemy informacji przestrzennej, powinny cechować się przede wszystkim wysokim poziomem modelowania rzeczywistości oraz dużą dynamiką działania. Spełnienie powyższych warunków jest możliwe szczególnie przez szybką i wiarygodną aktualizację baz danych. P[...]
EN The paper presents the most important aspects of building Malopolska Spatial Information Infrastructure (MIIP), with a special consideration to the updating process as the dominant aspect of the database quality. The main aim of this project was to create a system which makes it possible to update t[...]
10
84%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule przedstawiono opracowanie bazy danych, która ma na celu wspomóc archeologiczne prace badawcze nad krajobrazem kulturowym regionu Malesija. Opracowanie spójnej struktury bazy danych ma uporządkować i ułatwić dostęp do danych przestrzennych pozyskiwanych w trakcie prac terenowych (m.in. pom[...]
EN The presented spatial database is needed for supporting archaeological research work concerning the cultural landscape in Malesija region. The development of a coherent database aims to store spatial data obtained from different existing sources or during the field work, and non-spatial data such as[...]
11
84%
Roczniki Geomatyki
PL Celem artykułu jest zasygnalizowanie konieczności wypracowania jednolitej definicji i sposobu obliczania intensywności zabudowy na potrzeby praktyki urbanistycznej. Punktem odniesienia jest definicja intensywności zabudowy, przyjęta w znowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen[...]
EN The article aims to indicate the necessity for developing a unified definition and method of determining development intensity for the purpose of the spatial planning practice. The definition of development intensity specified in the amended Spatial Planning and Development Act serves as a point of [...]
12
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 463--472
PL Badania prowadzone w ramach niniejszego projektu dotyczą systemów GIS, jakie budowane są na potrzeby parków narodowych. Jako obszar modelowy wybrano Tatrzański Park Narodowy, który posiada bazę danych przestrzennych stworzona w oprogramowaniu komercyjnym (ArcGIS). Analiza wyników prac pozwoliła na p[...]
EN The research carried out under the project relate to GIS systems which are built in order to fulfil the needs of national parks. The Tatra National Park was chosen as a model area. It owns spatial database created with the commercial software (ArcGIS). By analysing the results of the research it is [...]
13
84%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 3 117--123
PL Celem pracy było opracowanie bazy danych przestrzennych pozostałości fortyfikacji na polach uprawnych i jej zaimplementowanie z wykorzystaniem m.in. języka XML oraz technologii LINQ. Przyjęto, że w ramach pracy zinwentaryzowane i wykorzystane do przetestowania wytworzonej aplikacji zostaną pozostało[...]
EN The objective of this project was to create the spatial database of the remains of fortifications on the landfarms and to implement it using, among others, the XML language and LINQ technology. The developed SyMaP application was tested with the data of the remains of fortifications of the Międzyrze[...]
14
84%
Roczniki Geomatyki
EN The paper presents a general concept of multiscale (multiresolution, multirepresentation) spatial databases. It is proposed to consider this concept when developing a Polish Spatial Data Infrastructure based on Topographical Databases and military VMaps.
15
84%
Roczniki Geomatyki
PL Co pewien czas w praktycznie każdej branży pojawiają się nowe technologie, które częściowo lub całkowicie zmieniają sposób pracy. Niewątpliwie największym przełomem w projektowaniu było przejście z ręcznego wykonywania rysunków i obliczeń na korzystanie z programów graficznych i arkuszy kalkulacyjny[...]
EN New technologies which partially or completely change ways and methods of work appear from time to time almost in all sectors. There is no doubts that the biggest breakthrough in planning was connected with transformation from manual drawings and calculations to the use of graphic software and sprea[...]
16
84%
Roczniki Geomatyki
PL Efektywne zarządzanie dużym majątkiem, w szczególności o znaczącym i rozproszonym zasięgu przestrzennym, wymaga obecnie wspomagania przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rosną też potrzeby użytkowników nieruchomości, na przykład w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poruszania się wewnątrz d[...]
EN At present, the effective management of big real estates of significant spatial distribution requires support from modern IT solutions. Demands of real estate users are also growing, for example in the field of ensuring security and movements inside large objects, such as university campuses, commer[...]
17
67%
Roczniki Geomatyki
PL W niniejszej pracy omówione zostaną szczegółowo etapy projektowania i implementacji „Geoportalu AGH”. Pierwsza część artykułu dotyczy idei, a także opisu prac przygotowawczych i projektowych Systemu. Następnie omówiony został proces pozyskiwania danych przestrzennych i opisowych, które były podstawą[...]
EN In this paper we present stages of design and implementation of Geoportal AGH for the AGH University of Science and Technology. First part of the paper relates to the idea of the project and description of the system design. Next, we discuss the process of acquiring spatial data and descriptive data[...]
18
67%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 1 11--17
PL W artykule przedstawiono założenia techniczne oraz omówiono uwarunkowania opracowania nowej koncepcji trójwymiarowego modelu wyrobisk górniczych Kopalni Soli w Wieliczce. Główną przesłanką budowy trójwymiarowego modelu kopalni jest ocena możliwości zarządzania bezpieczeństwem trasy turystycznej w ko[...]
EN This paper presents technical assumptions and describes the conditions of development of a new concept of three-dimensional model of "Wieliczka" salt mine workings. The main reason for the development of the model is the evaluation of the possibility of safety management of the tourist route in the [...]
19
67%
Roczniki Geomatyki
PL Wśród oprogramowania dającego możliwości przeprowadzania analiz sieciowych czołowe miejsca zajmują, będący w ofercie firmy Esri, pakiet ArcGIS z rozszerzeniem Network Analyst oraz rozszerzenie pgRouting dla bazy danych przestrzennych PostGIS. Celem pracy było wykazanie cech wspólnych i różnic, jakie[...]
EN There are currently two pieces of software that seem to be holding the leading position in the area of network analysis, i.e. ArcGIS with Network Analyst extension by Esri and pgRouting extension for PostGIS spatial database. The aim of the study was to present the differences and similarities obser[...]
20
67%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 2 105-125
EN In this study the authors present a proposal of spatial data integration in Poland through creation of a homogeneous georeference data model for all state geodetic and cartographic resources managed by geodetic and cartographic offices. On the basis of this model a public spatial data register (PRDP[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last