Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  basalt fibre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2016 nr 19(4) 339--357
EN The paper presents research conducted on two concrete slabs reinforced with the carbon composite bars and two other concrete slabs reinforced with basalt composite bars. The carbon bars were plain, while the basalt ones were ribbed. The slabs were experimentally investigated in the flexural state of[...]
2
84%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Skała bazaltowa posiada charakterystyczne właściwości, które pozwalają na wykorzystanie jej w wielu dziedzinach przemysłu. Najczęściej znajduje zastosowanie w produkcji wełny mineralnej oraz włókien ciętych. Włókno bazaltowe pod względem składu chemicznego i właściwości odróżnia się zasadniczo od wł[...]
EN There was an introductory characteristic of national basalts included in the research work. The study included basalt rock of the Dolnooeląski region. It was concluded that have distinctive properties that allow its use in many industries. Presently, it is most often used in the production of minera[...]
3
84%
Archives of Civil Engineering
EN The paper describes an experimental behaviour of the basalt fibre reinforced polymer composite by external strengthening to the concrete beams. The BFRP composite is wrapped at the bottom face of R.C beam as one layer, two layers, three layers and four layers. The different characteristics - are stu[...]
4
84%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 3 914--927
EN Dynamic compressive behaviour of basalt–polypropylene fibre-reinforced concrete (BPFRC) was experimentally investigated using a 75-mm-diameter split-Hopkinson pressure bar. The results showed that the addition of basalt fibre (BF) and polypropylene fibre (PF) is effective at improving the impact-res[...]
5
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy dokonano oceny właściwości mechanicznych kompozytów polietylenu niskiej gęstości z włóknem bazaltowym. Określono moduł sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne przy zerwaniu, udarność z karbem metodą Charpy’ego oraz twardość Shore’a. Zaobserwowano wyraź[...]
EN In this work, mechanical properties of low density polyethylene/basalt fibres composites are defined. Tensile modulus, tensile strength, elongation at break, Charpy notched impact stress and Shore hardness were determined. An increase of basalt fibre contents in composites significantly increase the[...]
6
67%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Badano wpływ włókien bazaltowych i stalowych na podkrytyczne i pokrytyczne zachowanie się elementów próbnych z betonu drobnoziarnistego. Wykresy zależności obciążenie-rozwarcie wylotu karbu oraz zależności obciążenieugięcie, uzyskane w warunkach trójpunktowego zginania próbek beleczkowych z karbem t[...]
EN The pre-peak and post-peak softening behaviour of fine grained concrete with steel fibres and basalt fibres were investigated. The load-crack mouth opening displacement and load-deflection relationships, obtained in three-point bending test for specimens with U-notches, were used to analyze the frac[...]
7
67%
Cement Wapno Beton
2016 R. 21/83, nr 3 140--148
PL W pracy zbadano odporność na wysokie temperatury ogniotrwałego betonu z cementu glinowego zbrojonego włóknami bazaltowymi. W serii próbek cement zastępowano metakaolinem w ilości od 5% do 25%. Właściwości próbek betonowych, a mianowicie wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz energię pękania, zbad[...]
EN In the paper the resistance to high temperature of refractory concrete from calcium aluminate cement reinforced with basalt fibres was studied. In the series of samples cement was replaced by metakaolin from 5% to 25%. The properties i.e. flexural, compressive strength and fracture energy of concret[...]
8
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 79--80
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu włókien bazaltowych na wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie oraz parametry mechaniki pękania betonów o zróżnicowanym wskaźniku w/c, wykonanych z zastosowaniem dwóch rodzajów cementu. Stwierdzono, że wprowadzenie dodatku włókien bazaltowych w ilości 2 –[...]
EN This article presents the results of the effect of basalt fibers on the compressive and flexural strength as well as on fracture mechanics parameters of concretes with different w/c ratio made using two types of cement. The incorporation of basalt fiber (2 – 8 kg/m3) significantly improves the fract[...]
9
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono krótki opis właściwości włókien bazaltowych i kompozytów polimerowych z ich udziałem. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań mechanicznych jakim zostały poddane próbki kompozytów epoksydowo-bazaltowych oraz epoksydowo-szklanych. Kompozyty wykonano popularną met[...]
EN This article presents a short description of the basalt fibres properties and properties of polymer composites containing basalt fibres. The next part of article presents results of the mechanical properties investigation of the glass-epoxy and basalt-epoxy composites. The composites were prepared b[...]
10
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Wytworzono kompozyty PE-LD zawierające 10, 20 i 30% masowych rozdrobnionych włókien bazaltowych (WB). Określono ich palność oraz wyznaczono stabilność termiczną metodą termograwimetrii (TGA). Stosując różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) wyznaczono temperatury krystalizacji i topnienia. Na podstawi[...]
EN The composites of the PE-LD with basalt fibers (content of 10, 20 and 30wt%) were prepared. The combustibility and thermal stability of composites were determined. Using the differential scanning calorimetry technique the melting temperature and crystallization temperature were determined. Based on [...]
11
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i termomechanicznych kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknem bazaltowym. Wykonano kompozyty warstwowe na osnowie żywicy epoksydowej Epidian 6, utwardzanej trietylenotetraaminą i modyfikowanej metalosilsekwioksanem. Ponadto porównano w[...]
EN The results of mechanical and thermomechanical properties of epoxy composites with basalt fiber were presented in this paper. The composites were prepared from the epoxy resin Epidian 6 mixed with amine curing agent and metalsilsesqioxane. The properties of the composites with basalt woven fabric we[...]
12
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy dokonano oceny możliwości wzmacniania poli(oksymetylenu) POM różnymi rodzajami włókien syntetycznych. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów POM o handlowej nazwie Tarnoform T-400 wzmacnianych odpadowymi, długimi (20-30 mm)[...]
EN The paper presents the assessment of the potential reinforcing ofpoly(oxymethylene) POM by different types of synthetic fibres. The experimental part presents the results of the basic physical and mechanical properties of composites POM with their trade name Tarnoform 300 basalt fibre waste. The add[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last