Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bark
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 36-37
PL W ostatnich latach zaczęto używać zmielonej kory do masowego mulczowania-ściółkowania gleb na większych powierzchniach. Warto jednak zaznaczyć, że dokonywanie tego warstwą o znacznej miąższości nie powinno mieć miejsca.
2
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN In this study, samples of pruning residuals from kiwi (Actinidia deliciosa) with and without bark were used in order to identify the negative impacts of the bark on pulp and paper production. The Kraft method was used to cook the samples, and six tests were conducted, three with bark and three witho[...]
3
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The aim of this study was to evaluate the usefulness of liquefied bark products for panel manufacturing. The research was carried out with the use of waste bark, obtained from a local wood-processing company. Bark fractions were further processed by means of liquefaction. The liquefaction reaction w[...]
4
75%
Acta Chromatographica
2011 Vol. 23, no. 3 521--529
EN Crude acetone extracts (CE) from Quercus durifolia and Quercus eduardii barks were partially purified by liquid extraction with ethyl acetate into organic extracts (OE), and these were separated by a Toyopearl HW-40F column chromatography with acetone-water (3:2) into oligomeric fractions (OLF). OEs[...]
5
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących problemu redukcji emisji do atmosfery amoniaku ze zbiorników do magazynowania płynnych odchodów zwierzęcych, Opracowano metodykę badawczą, pozwalającą na wyznaczenie wpływu adsorbentu na takie parametry, jak: przebicie, stan nasycenia oraz stopi[...]
EN Paper presented the results of laboratory studies dealing with the problem of reducing ammonia emission to the atmosphere from tanks for storage of liquid animal wastes. The research method was developed that anables to determine the impact of adsorbent on the parameters such as "breakdown effect", [...]
6
75%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of the study was to determine the long-time effect of meliorating doses of hard coal ash (0, 100, 200, 400, 600 and 800 t ha-1) on the content of some elements in soil with the application of different organic substances: manure, straw and bark. Nineteen years after the application of ash t[...]
7
75%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 2 117--124
PL Celem pracy była ocena, na podstawie cech chemicznych i energetycznych, przydatności kory z pni robinii akacjowej do wykorzystania jako źródła energii. Materiał do badań pobrano w pięciu drzewostanach robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Po określeniu masy kory, jej udziału w masie drzew, ok[...]
EN The objective of the paper was to assess the usefulness of bark of black locust trunks as an energy source based on chemical and energy properties. Material for research was collected from five forest stands of black locust (Robinia pseudoacacia L.). After determination of the bark mass, its partici[...]
8
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 12 28--30
PL Projektując nowe tereny zieleni lub nasadzenia, które mają uzupełnić założenia już istniejące, szukajmy coraz nowszych pomysłów na tworzenie atrakcyjnych kompozycji.
9
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 3 422--425
EN Background. Playing guitar can cause adoption of asymmetric postures and affect the shoulder's stability. Objective. To assess the presence of scapular dysfunction in professional guitar players. Method. A lateral scapular slide test was performed at the level of the spine of the scapula and at the [...]
10
75%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Quercus cerris is an important species in the forests of Kosovo with a potential high economic value, although there is little information on the stem quality for the saw-milling industry. This study brings data on wood properties, particularly on heartwood, sapwood and bark development within Q. ce[...]
11
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2006 R. 14, nr 4 107-112
PL Badania laboratoryjne wpływu intensywności przepływu adsorbatu na efektywność adsorpcji dla różnych wysokości złoża kory drzewnej prowadzono w warunkach izotermicznych przy niezmiennym stężeniu NH3 w gazie inertnym (powietrzu) oraz jednakowym stopniu rozdrobnienia adsorbentu. Uzyskane wyniki badań w[...]
EN Paper presented the results of laboratory studies on the influence of adsorbate flow intensity on adsorption efficiency for coniferous bark layers of different depths. The investigations were conducted under isothermal conditions at constant NH3 concentration in inert gas (the air) and identical fin[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 99-104
EN The paper presents geometric model of the human body. With the help of markers and angles body might be oriented both in static and kinetic conditions according to acquired reference system. Basic model consists of 17 parts - five for centroid and three for every extremity. Developed model consists [...]
13
63%
Proceedings of ECOpole
Cement works introduce dusts and gases to the environment. These substances included into the matter circulation undergo numerous physical and chemical transformations, which change their properties.bAssessment of deterioration of the quality of forest habitats caused by the neighbourhood of cement [...]
PL Cementownia wprowadza do środowiska substancje gazowe i pytowe. Substancje te włączone do obiegu materii podlegają w środowisku licznym przemianom fizykochemicznym, zmieniając swoje właściwości. Szacowanie pogorszenia jakości środowiska leśnego w związku z działalnością sąsiadującego przemysłu cemen[...]
14
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 3 115--127
EN Purpose: The shoulder girdle is a complex system, comprised by a kinematic chain and stabilizers. Due to the delicate equilibrium and synchronism between mobility and stability, high external loads may compromise its physiology, increasing the risk of injuries. Thus, this study intends to fully char[...]
15
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 9 1548-1551
PL Brzoza to jeden z najbardziej popularnych gatunków drzew występujących w naszym rejonie geograficznym. Charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem oraz niespotykaną wytrzymałością na trudne warunki środowiskowe. Ze względu na wysoką zawartość związków triterpenowych, kora brzozy jest stosowana w lecz[...]
EN A review, with 45 refs., of methods for sepn. of triterpenoides by extn. of birch bark and for anal. of the exts.
16
63%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 2 539--549
PL Celem badań była ocena jednorodności zanieczyszczenia metalami ciężkimi (Ni, Cu, Zn, Cd i Pb) kory drzew liściastych pobranej z lasu mieszanego na terenie gminy Ozimek (województwo opolskie). W ramach biomonitoringu pasywnego pobrano próbki kory z trzech gatunków drzew liściastych: z brzozy brodawko[...]
EN The aim of the study was to assess the homogeneity of heavy metal contamination (Ni, Cu, Zn, Cd and Pb) of deciduous tree bark taken from a mixed forest in the commune of Ozimek (Opolskie Province). As part of passive biomonitoring, bark samples were taken from three deciduous tree species: Betula p[...]
17
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 4 43--50
PL Przeprowadzono badania laboratoryjne wpływu wysokości warstwy adsorbentu ("kory iglastej") i związanej z tym zmiany jego masy na charakter procesu oraz kinetykę procesu adsorpcji amoniaku z mieszaniny powietrze/amoniak. Serię pomiarową, której wyniki przedstawiono znamionowało niezmienne stężenia NH[...]
EN Laboratory experiments were carried out to study the effect of adsorbent (coniferous bark) bed depth and connected changes in its mass, on the character and rate of ammonia adsorption process from the gaseous air/ammonia mixture. Measurement results presented in the paper dealt with an invariable am[...]
18
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Modern forestry management should be based on the principle of sustainability. In order to preserve habitat productivity, the amount of nutrients removed from the environment along with forestry products must be taken into consideration. This study shows the exact concentrations of chemical elements[...]
19
51%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 1 237--246
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości wykorzystania kory brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) w biomonitoringu terenów leśnych. Do badań wykorzystano korę drzew rosnących na obszarze Beskidów i Puszczy Boreckiej. W korze, metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w[...]
EN The aim of the study was to assess the possibility of using silver birch bark (Betula pendula Roth) in biomonitoring of forest areas. The research involved the use of tree bark growing in two areas - the Beskidy and the Borecka Forest. In the bark, by the method of atomic absorption spectrometry wit[...]
20
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W leśnictwie komposty stanowią szczególny rodzaj nawozów, które wykorzystuje się w nawożeniu gleb, głównie lekkich. Ich zadanie polega przede wszystkim na poprawie właściwości tych gleb. Jednym z odpadów wykorzystywanych w produkcji kompostów jest kora, głównie sosnowa, która charakteryzuje się międ[...]
EN In forestry, composts constitute a special kind of fertilizers which are used, primarily, for the fertilization of light soils. Their role consists, first of all, in the improvement of properties of these soils. One of the by-products used for compost production is bark, especially, pine bark which [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last