Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bariera ochronna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 7 30-32
PL Bariery ochronne to temat rzeka. Zmiany rozporządzeń, przepisów, wprowadzenie nowych wytycznych stosowania barier ochronnych i przedłużający się w nieskończoność nieformalny "okres przejściowy" stwarzają dziwną sytuację, w której przysłowiowa prowizorka i postępowanie na zasadzie "jakoś to będzie" z[...]
EN Currently, the crash barriers are being heatedly discussed. Changes in regulations, laws as well as the introduction of new guidelines for the use of crash barriers together with the still more prolonged informal "transitional period", create a strange, makeshift situation which becomes the standard[...]
2
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 8-9 30-33
PL Bariera ochronna według Ustawy Prawo o ruchu drogowym jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu, ale według Ustawy Prawo budowlane jest urządzeniem budowlanym trwale połączonym z obiektem budowlanym. To dalej powoduje, że bariery podlegają także Ustawie o wyrobach budowlanych, ze wszystkimi konsekwencja[...]
EN Under the Highway Code Act, the safety barrier is a traffic safety device. However under the Building Code Act, it is a construction device permanently connected to the construction object. Thus, the barriers are subject to the Act on Construction Products with all the consequences. The general rule[...]
3
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 10 50-54
PL Bariery ochronne w otoczeniu jezdni dróg i na mostach są ważnymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektywność tych urządzeń zależy od użytego materiału, konstrukcji i ich rozmieszczenia w sąsiedztwie jezdni. W zakresie stosowanych materiałów nie istnieje obecnie specjalnie bogaty wybór, [...]
EN Protective barriers installed on roads and bridges are important devices of road safety. The effectiveness of these devices depends on the material used, design and location in the vicinity of the roadway. In terms of materials, there is not currently wide range, while the possibilities of forming s[...]
4
80%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2014 Nr 2 (24) 34--38
PL W artykule przedstawiono wyniki badań systemu malarskiego. W skład systemu wchodzi podkład antykorozyjny HS oraz opracowana dwukomponentowa nawierzchniowa farba z efektem metalicznym w połysku (RAL 9006), która podczas aplikacji nie powoduje defektu wynikającego z nierównomiernego rozłożenia ziarna [...]
5
80%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 5 32--34
PL W ostatniej dekadzie, od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej i dzięki dotacjom ze środków unijnych, nastąpił największy w historii polskiego drogownictwa boom inwestycyjny. Jeszcze nigdy na naszych drogach nie zbudowano tylu barier drogowych co w XXI wieku. To prawdziwe eldorado dla ich produ[...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 5 38--40
PL Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest stosowanie barier ochronnych. Bariery ochronne stanowią – obok osłon energochłonnych i zabezpieczających – jedną z kategorii aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 [...]
7
61%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 3 52
PL Firma HABA-Beton wprowadziła jako nowy produkt w swoim asortymencie drogowe bariery ochronne REBLOC. Bariery drogowe możemy ogólnie podzielić na dwa rodzaje: stalowe oraz betonowe. Te drugie wykorzystywane są od dawna do zabezpieczania dróg i autostrad za granicami naszego kraju. W Polsce zyskują co[...]
EN HABA-Beton has introduced a new product to its product range - REBLOC vehicle restraint systems. Vehicle restraint systems can be generally divided into two categories: steel- and concrete-made. The latter systems have been in use in other countries or a long time now, protecting roads and motorways[...]
8
61%
Transport Samochodowy
2010 z. 1 93--107
PL Stalowe bariery energochłonne, instalowane na poboczu dróg i na pasie rozdzielającym jezdnie o przeciwnych kierunkach ruchu w celu niedopuszczenia do zjechania samochodu z drogi, są śmiertelnie niebezpieczne dla motocyklistów. Powołany przez EuroRAP Zespół Oceny Bezpieczeństwa Motocyklistów w Ruchu [...]
EN Steel energy absorbing barriers, installed on the road side and the central reservation separating opposite direction traffic to stop cars from leaving the road, are a deadly dangerous to the motorcyclists. The Team for Evaluating Motorcyclists’ Safety in the Road Traffic appointed by EuroRAP, deter[...]
9
61%
Mosty
2014 nr 4 12--14
PL Podstawą oceny bariery ochronnej jest test zderzeniowy wykonywany zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę. Norma ta formułuje trzy podstawowe parametry, którymi klasyfikuje się barierę ochronną. Są to: poziom powstrzymywania bariery, szerokość pracująca ba[...]
10
61%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 2 60--61
11
60%
Świat Szkła
12
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 6 26--29
PL Drogowe i mostowe bariery ochronne są jednym z podstawowych urządzeń ruchu drogowego, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa tego ruchu. Bariery te stosuje się w miejscach, w których przejechanie poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego stwarza zagrożenie bezpieczeństwa kierowc[...]
EN Road and bridge traffic barriers are one of the basic devices aimed at insuring traffic safety. They are installed in places where passing the road side or central reservation poses hazard for the safety of a driver, passengers and other road users. These elements are used on bridges, viaducts, emba[...]
13
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 226-229
PL Jednym z podstawowych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pojazdom na zagrożonych odcinkach dróg jest zastosowanie barier ochronnych, zarówno metalowych jak i betonowych. Mają one na celu niedopuszczenie do zjechania pojazdu z drogi w miejscach szczególnie niebezpiecznych i wyprowadzić pojazd na tor[...]
EN The using of protective barriers, both metal and concrete ones, is one of basic ways of assurance adequate safety level for road users on hazard places. The main goals of roadside systems are providing certain levels of vehicle containment and proper redirecting errant vehicles back on the road. In [...]
14
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 293-296
PL W pracy rozważono problem związany z symulacją numeryczną zderzenia manekina HYBRID III z drogową barierą ochronną. Poszczególne przypadki były analizowane numerycznie dla modelu rzeczywistej bariery SP-05 z dodatkowymi mianami konstrukcyjnymi poprawiającymi bezpieczeństwo bierne użytkowników dróg. [...]
EN The problem in work was considered numerical simulation the crash of dummy HYBRID III from road protective barrier. The individual cases be analyzed for model of real barrier SP-05 with absorption hit energy elements. The modification of barriers was checked on behavior the car vehicles in time of h[...]
15
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Nawet największy zwolennik adrenaliny za kierownicą samochodu z radością powita na górskiej serpentynie barierę oddzielającą jego pojazd od przepaści. Bardzo wiele zakrętów oddziela współczesnego użytkownika dróg od czasów drewnianych płotków stawianych na ostrych łukach szosy. Dzisiaj producenci co[...]
EN The paper concerns on the characteristics of road safety barriers and their influence on the road safety. The legal aspects of this issue are also shown.
16
51%
Mosty
2012 nr 6 36--40
PL Stosowanie barier ochronnych na obiektach mostowych zgodnie z normami prawnymi ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Autor szczegółowo omawia nowe przepisy prawne oraz normy dotyczące obciążenia słupków barier ochronnych na mostowych obiektach drogowych.
EN The use of traffic barriers on bridges in conformity with legal requirements is essential for the safety of road users. The author of the article discusses in detail new regulations and norms concerning the loading of traffic barrier posts on road bridges.
17
51%
Mosty
2016 nr 3 44--46
PL Podstawą orzeczeń o jakości bariery ochronnej jest test zderzeniowy wykonywany według zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 1317. Obecnie dopuszcza się do stosowania na drogach i mostach jedynie takie bariery, które mają pozytywne wyniki poligonowych prób zderzeniowych i które przeszły pomyślnie [...]
EN The cardinal rules of design and implementation of road and bridge traffic barriers are included in the PN-EN 1317 standard. To make sure that the barrier systems are safe and effective, traffic barriers undergo extensive simulated and full-scale crash testing before they are approved for general us[...]
18
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 1 34
PL Miniony rok był pod wieloma względami wyjątkowy dla firmy HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. 25 września 2014 r. oficjalnie otwarto pierwszy w Polsce zakład produkcyjny firmy. Pierwsze prefabrykaty wyprodukowane w Olszowej zostały już zabudowane na trzech różnych inwestycjach drogowych.
EN The last year was, in many aspects, special for HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. On 25 September 2014, the first Company's production site in Poland was officially opened. First pre-cast products manufactured in Olszowa have already been built in three various road construction projects.
19
51%
Logistyka
2015 nr 3 951--960, CD 1
PL Bariery ochronne stanowią istotny element otoczenia drogi. Głównym ich zadaniem jest pasywny i inteligentny sposób ochrony i minimalizowania skutków wypadków drogowych. Wagę tego problemu potwierdza szereg prac naukowo-badawczych prowadzonych na całym świecie. W pracy dokonano przeglądu wybranych pr[...]
EN Safety barriers are an important element of the road environment. Their main task is a passive and intelligent way to protect and minimize the effects of road accidents. The importance of this issue is supported by many scientific research conducted around the world. The paper is a review of selecte[...]
20
41%
Świat Szkła
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last