Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barbotage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 265-271
EN The paper presents a new appliance designed by the authors, suitable for simultaneous cleaning of oily ship waters and exhaust gases from a diesel engine. A detailed description of the device and its working principle based on flotation and barbotage are given.
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1909--1914
EN It is really hard to determine the phenomena occurring during aluminum refining process using argon blowing through the liquid metal in industrial conditions. The solution of such problem is physical modelling. This kind of modelling gives possibility to determine the level of dispersion of the refi[...]
3
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 860--864
The analysis of possibility of tin removing from molten iron during Ar gas blowing at temperature of 1873 and 1923 K and at the gas flow of 7.5 and 9 cm3s-1 is presented in this paper The maximum values of tin removing degree after 37 min of the argon blowíng was averaged 12% and was roughly the same[...]
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości usuwania cyny z ciekłego żelaza w wyniku wdmuchiwania argonu W temperaturach 1873 i 1923 K przy przepływie gazu 7,5 i 9 cm3 s-1. Maksymalny stopień usunięcia cyny po 37 min procesu dochodzi do 12% i jest porównywalny w każdym z rozpatrywanych wariantów tem[...]
4
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Gazowe mieszaniny wzorcowe są zaliczane do materiałów odniesienia. Wykorzystuje się je przede wszystkim do monitoringu jakości powietrza atmosferycznego oraz identyfikacji występujących w nim zanieczyszczeń. Mogą być one również używane do kalibracji przyrządów pomiarowych. Obecnie dąży się do oprac[...]
EN Reference gas mixtures are classified to reference materials and are mainly used for quality monitoring and identification of impurities in atmospheric air. They can be also used for calibration of measuring devices. Nowadays, there is a need to develop a new techniques for the preparation of refere[...]
5
75%
Archives of Metallurgy
PL W pracy przedstwaiono matematyczny opis procesu desorpcji wodoru z ciekłego aluminium i jego stopów w procesie barbotażu. Przedstawiono model matematyczny w oparciu o równanie na współczynnik przenikania masy i bezwymiarową liczbę kryterialną Sigwotha i Engha wyrażającą zmianę stężenia usuwanego gaz[...]
EN The mathematical decription of the hydrogen desorption process from liquid aluminium and its alloys in the bubbling process was presented. The mathematical model based on the equation for the mass transfer coefficient and dimensionless number of the hydrogen concentration introduced by Sigworth and [...]
6
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Pełna analiza kinetyczna procesów chemicznych zachodzących w klasycznych układach metalurgicznych ciekły metal-faza gazowa wymaga znajomości zjawisk transportu masy, z którymi mamy do czynienia w obu fazach. Wynika to z faktu, że w układach heterogenicznych składniki poszczególnych faz reagują ze so[...]
EN The mutual reactions between the gaseous phase and liquid metals or their alloys are of particular importance for the processes of metal smelting and refining. A comprehensive kinetic analysis of such processes requires extensive knowledge of the mass transfer phenomena taking place in both the afor[...]
7
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 6 353-358
PL Technologia przerobu stopu Cu-Pb-Fe polega na jego konwertorowaniu przy dmuchu powietrzem. Celem tego procesu jest uzyskanie miedzi zawierającej do 0,3 % mas. ołowiu oraz usunięcie z niej arsenu, a także uzyskanie jak największego stopnia eliminacji ołowiu do pyłów. Produktami konwertorowania oprócz[...]
EN Technology of processing the Cu-Pb-Fe alloy comprises its converting by air blast. The aim of this process is extraction of copper containing up to 0.3 % wt. of lead and removal of arsenic, as well as obtainment of the highest degree of lead elimination to the dust. The products of converting, besid[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 99-100
EN The analysis of fractional dust removal efficiency changes in intensive barbotage conditions and in the drop zone with total liquid recirculation was presented in the paper. A reduction of the overall efficiency was observed for the suspension concentration close to 2.5%. It was confirmed that the e[...]
9
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 4 196-199
PL Technologia przerobu stopu Cu-Pb-Fe polega na jego konwertorowaniu przy dmuchu powietrzem. Celem tego procesu jest uzyskanie miedzi zawierającej do 0,3 % mas. ołowiu oraz usunięcie z niej arsenu, a także uzyskanie jak największego stopnia eliminacji ołowiu do pyłów. Produktami konwertorowania oprócz[...]
EN Technology of processing the Cu-Pb-Fe alloy comprises its converting by air blast. The aim of this process is extraction of copper containing up to 0.3 % wt. of lead and removal of arsenic, as well as obtainment of the highest degree of lead elimination to the dust. The products of converting, besid[...]
10
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 11 661-662
PL Rafinacja aluminium za pomocą gazu obojętnego i wirującej dyszy staje się coraz częściej stosowana w krajowych odlewniach metodą odgazowania i usuwania niemetalicznych wtrąceń z metalu. Przedstawiono zasady procesu wykorzystującego efekt barbotażu i flotacji. Omówiono zastosowanie przez Oddział Meta[...]
EN Aluminium refining by the inert gas and rotating nozzle is the method for degassing and removing non-metallic inclusions from metal which is still more frequently used in the domestic foundries. The paper presents main principles of this process which employs the effects of barbotage and flotation. [...]
11
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy scharakteryzowano mechanizm usuwania wtrąceń tlenkowych metodą flotacji w oparciu o zjawiska zachodzące w systemach wzbogacania i flotacji rud. Przeprowadzono selekcję danych fizykochemicznych oraz dobrano niezbędne dane do przeprowadzenia obliczeń. W opisie mechanizmu uwzględniono szereg cz[...]
EN Mechanism of removing oxide inclusions using inert gas flotation method based on water mineral processing systems was described. A selection of physicochemical data for calculation has been made. In the mechanism description many factors in the field of solid particle and gas bubble interaction in t[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 4 9-12
PL Przedstawiono eksperymentalne wyniki badań wnikania masy w fazie ciekłej w reaktorze z dystrybutorem gazu typu DSP. Badania przeprowadzono w reaktorze o średnicy 293 mm i wysokości 220 mm. Dokonano porównania uzyskanych wyników z rezultatami dla innych reaktorów dwufazowych ciecz—gaz.
EN The experimental results dealing with liquid phase mass transfer in a reactor with the DSP-type gas distributor are presented. The experiments have been carried out in the reactor of 293 mm in diameter and 220 mm in height. A comparison of the results with those obtained in other two-phase gas-liqui[...]
13
63%
Obróbka Plastyczna Metali
2015 T. 26, nr 2 115--132
PL W artykule przedstawiono krótko metody otrzymywania aluminium pierwotnego, jak i wtórnego. Niestety ciekłe aluminium i jego stopy zawierają zanieczyszczenia gazowe – głównie wodór, metaliczne (sód, wapń i lit) i niemetaliczne (borki, węgliki, azotki, tlenki, wtrącenia soli, związki międzymetaliczne)[...]
EN Article presents shortly the methods of obtaining primary and secondary aluminium. However, liquid aluminium and its alloys contain gaseous impurities, mainly hydrogen, metallic impurities such as calcium, sodium, lithium and nonmetallic impurities like borides, nitrides, oxides, carbides, salts inc[...]
14
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 6 356-362
PL W artykule scharakteryzowano rodzaje występujących w aluminium wtrąceń, sposoby ich usunięcia metodą barbotażu przy zastosowaniu rotorów oraz techniki kontroli jakości analizowanego metalu. Wysoka efektywność rafinatorów wyposażonych w rotory, takich jak AFD, Alpur, ASV, URO oraz SNIF, pozwala stwie[...]
EN In paper types of inclusions occurring in liquid aluminium, techniques of their removal by barbotage and molten metal quality assessment methods were characterized. High efficiency refining devices equipped with rotors such as AFD, Alpur, ASV, URO and SNIF allow to claim that barbotage by rotors is [...]
15
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 8 478-483
PL W II części pracy analizowano kolejne zależności charakteryzujące mechanizm procesu usuwania stałych wtrąceń tlenkowych z ciekłego aluminium. Tylko niektóre z opisanych zależności czasowych posiadają proste rozwiązania. Są to równania opisujące czasy: zderzeń pęcherzyka gazu z wtrąceniem — tZ o wart[...]
EN In the second part of the paper the following equations characterizing solid oxide inclusions removal from molten aluminium were analyzed. Only certain time parameters from the described in this paper have numerical solutions. These are the equations representing times of: bubble with inclusion coll[...]
16
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 2 17-20
PL Badano dwa reaktory (ciecz - gaz) o różnej wielkości (skala laboratoryjna i skala pilotowa) i o różnym obciążeniu czynnikami roboczymi. W każdym z reaktorów zastosowano metodę DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe) rozpraszania gazu. Wymiary geometryczne reaktorów i natężenia przepływu czynników roboczych[...]
EN Differently loaded, laboratory and pilot-scale gas-liquid reactors have been tested. The DSP (two perpendicular streams) method of gas dispersion has been employed in both reactors. A ratio of geometry and media flow rates in reactors was equal to 1:2. An influence of differences of these parameters[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last