Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  balanced scorecard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano proces wdrożenia koncepcji Balanced Score-card (BSC) w Kole Naukowym Lo gistyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Scharakteryzowano po szczególne fazy wdrożenia BSC obejmujące: audyt strategiczny, opracowanie koncepcji biznesowej BSC oraz integrację stra[...]
EN The paper presents practical issues of BSC implementation based on the case of KNL Warsaw Life Science. Fir stly the implementation of BSC is analyzed step-by-step. Methodology, organization and all phases of the project are described. This description is illustrated by graphs and documents generate[...]
2
89%
Problemy Jakości
PL Karta wyników jest nowym podejściem do określenia mierników efektywności realizacji strategii. To zintegrowany zestaw mierników finansowych i operacyjnych, które obrazują strategię firmy.
3
89%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 11 61-72
PL Prezentowana publikacja przedstawia koncepcję metody Balanced Scorecard - Strategicznej Karty Wyników, autorstwa Roberta Kaplana i Davida Nortona. Metoda opracowana została w celu efektywnej implementacji strategii przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono poszczególne etapy oraz zasady budowani[...]
EN The publication presents the idea of Balanced Scorecard method. The main purpose of this method is an effective implementation of company strategy. The compilation shows all the individual stages and rules for building suitable cards, as well as advantages and disadvantages of the method. The list o[...]
4
89%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 179-190
PL Celem tej części artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z doborem mierników na potrzeby opracowania Strategicznej Karty Wyników. W tej części artykułu omówiono zagadnienia, dotyczące doboru mierników dla perspektyw procesów wewnętrznych i perspektywy rozwoju.
EN The purpose of mentioned article is to present the problem of. measures selection on Balanced Scorecard formulating needs. This part describes measures selection in the business process and the learning and growth perspective.
5
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 29 51-61
PL Poniższy artykuł prezentuje możliwość zastosowania Balanced Scorecard na etapie wdrażania strategii regionalnej. Balanced Scorecard jest systemem zarządzania (nie tylko systemem pomiarów), który ułatwia wyjaśnienie wizji i strategii oraz transformację ich w działania. To umożliwia sprzężenie zwrotne[...]
EN This article shows how Balanced Scorecard may be application in implementation of strategy process. The Balanced Scorecard is a management system (not only a measurement system) that enables to clarify vision and strategy and translate them into action. It provides feedback around both the internal [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 68 71--81
PL Rozważania zawarte w artykule koncentrują się na zarządzaniu strategicznym. Początkowe treści odnoszą się do sukcesywnego procesu jego ewolucji, zobrazowanego przez wiele determinant powstałych w dobie poprzedniego stulecia. W kolejnej części analiza dociekań naukowych wskazuje na mnogość definicji [...]
EN The considerations of this publication centre on the strategic management. In the beginning relates to successive process of its evolution, introduced by a number of determinants, ensuing in the time of last decade. The investigations in the next part of this publication, indicate multitude of strat[...]
7
75%
Management
PL Celem artykułu jest omówienie możliwości integracji koncepcji Balanced Scorecard i modelu biznesu. Punktem wyjścia w artykule uczyniono charakterystykę istoty i architektury Balanced Scorecard oraz modelu biznesu, co w dalszej części pozwoliło na wyprowadzenie generalnych konkluzji dotyczących obsza[...]
EN This article sets out to discuss possible integration of the Balanced Scorecard with the business model concept. The article starts with a description of the Balanced Scorecard and the business model concept and their respective designs, and then proceeds to offer some general conclusions regarding [...]
8
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule opisano problematykę implementacji strategii w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego na podstawie narzędzia wspomagającego proces zarządzania przedsiębiorstwem w postaci Balanced Scorecard. Zaprezentowano zagadnienie strategii podmiotów gospodarczych, stosowane na rynku narzędzia[...]
EN The article describes the problems of implementing a strategy in coal mining enterprises on the basis of a tool supporting the company's management process in the form of a Balanced Scorecard. It presents the issue of economic units' strategy applied on a market of a tool of its implementation. The [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
PL Działalność współczesnych przedsiębiorstw skoncentrowana jest przede wszystkim na działaniach zwiększających ich wartość. Wszelkie procesy przebiegające wewnątrz organizacji skierowane są na realizację celu działania każdego przedsiębiorstwa. Tym celem jest pomnażanie wartości dla akcjonariuszy. W a[...]
EN In their operations, contemporary businesses focus chiefly on activities aimed to increase their value. All the processes within an organisation are targeted at realisation of the company's major goal -i.e. enhancement of the company's value for the shareholders. The need to implement the Balanced S[...]
10
75%
Przegląd Górniczy
PL Celem artykułu jest przedstawienie sposobu identyfikacji celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego zawartych w obszarach Balanced Scorecard. Zaprezentowano autorską metodologię tzw. "ścieżek przejścia" pozwalających na rozpoznanie i wyznaczenie najistotniejszych celów strategicznych przedsięb[...]
EN Presentation of identification way of the mining enterprise strategic aims included in the Balanced Scorecard is the aim of this paper. The authors methodology of co called "transition path", allowing recognition and determination of the most essential strategic aims of a mining enterprise.
11
75%
Logistyka
PL Artykuł porusza problem implementacji strategii przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Omówione zostały możliwości wykorzystania rozwiązań IT wspomagający przepływ informacji w procesie wdrażania koncepcji Balanced Scorecard (BSC). W artykule zwrócono szczególną uwagę na problemy zintegrowaneg[...]
EN The article discusses the problem of implementing a strategy of coal mining companies. The possibility of the use of IT tools in the implementation of the concept of Balanced Scorecard (BSC) is presented. The paper particularly highlights the problems of an integrated information flow and decision-s[...]
12
71%
Research in Logistics & Production
EN The Balanced Scorecard is one of the most intensly discussed controlling instruments in recent literature. Countless papers deal with the application of this instrument to almost any department or problem of a company. The use of the Balanced Scorecard in logistics and risk management are two of the[...]
13
71%
Problemy Jakości
PL Balanced Scorecard jest systemem pomiaru służącym zarządzaniu strategią przedsiębiorstwa w długim okresie czasu. BSC jest stosowana do realizacji kluczowych procesów.
14
71%
Systems Science
EN A model of the application of syntactic pattern recognition methods in a computer system supporting strategic management in an enterprise (based on Balanced Scorecard) is presented in the paper. The goal of BCSPRS system (Balanced ScoreCard Pattern Recognition System) is the analysis and recognition[...]
15
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 139-155
PL Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji strategicznej karty wyników jako wyniku integracji różnych podejść do zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy położyli szczególny nacisk na zasady, jakich należy przestrzegać przy opracowaniu i wdrażaniu karty i zaprezentowali sposób wdrażania z wykorzysta[...]
EN The aim of the article is to present the conception of Balanced Scorecard as a result of different approaches integration to enterprise management. Authors emphasized the rules which should be respect by develop and implemtation of Balanced Scorecard with project management conception using.
16
71%
Problemy Jakości
2005 R. 37, nr 9 14--17
PL Przełożenie kluczowych możliwości na konkretne cele i mierniki odnoszące się do odpowiednich procesów wewnętrznych.
17
71%
Information Systems in Management
EN Currently, hospital management is increasingly aware of monitoring their unit’s operations. New directives require hospitals to create departments for Managerial Control. These have to boast appropriate achievements. The departments are obliged to provide reports on the completion of the hospital’s [...]
18
71%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Ostatnia dekada przyniosła istotną zmianę procesów planowania strategicznego w przedsiębiorstwach. Nowe oblicze firm kształtuje koncentracja działań zmierzających do zwiększenia rentowności i zysku udziałowców, a niemożność wiarygodnego prognozowania wymusza zachowanie odpowiedniej elastyczności. W [...]
EN In the last decade the significant change in the strategic planning process of the companies was observed. The new face of companies is shaped by: focus on profitability and shareholder value, impossibility of reliable forecasting, increased need for flexibility. The paper presents one of the new in[...]
19
71%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL W pracy dokonano analizy warunków skutecznego zarządzania wyższą uczelnią publiczną ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji w polskim szkolnictwie. Zaproponowano przyjęcie podejścia logistycznego opartego na ujęciu procesowym działalności uczelni oraz zastosowanie zmodyfikowanej strategiczn[...]
EN In the paper the analysis of conditions of effective university management with special regards at the current Polish education situation was proposed. The logistic approach based on university activity processes approach with Balanced Score Card as a tool for monitoring the effectiveness of realiza[...]
20
63%
LogForum
PL Przedsiębiorstwa napotykają wiele problemów w trakcie realizacji celów strategicznych w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym świecie biznesowym. Efektywna realizacja planu strategicznego wymaga jego przełożenia na działanie, wyniki i wskaźniki bieżącej działalności. Sukces rynkowy jest uzyskiwan[...]
EN Enterprises have a lot of problems with realization their strategic aims in the fast changing and competitive business arena from many years. Effective execution of strategic plan needs its translating into action, task results and indicators of everyday activities. The success on the market is atta[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last