Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 165
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bakterie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 12 30-34
PL Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku połączonego działania nadtlenku wodoru i jonów żelaza (II) na roztwory ASPC mogą powstawać produkty pośrednie utleniania mniej lub bardziej toksyczne w stosunku do mikroorganizmów. Ich właściwości toksykodynamiczne są zależne od gatunku[...]
EN On the basis of conducted research it has been established that as a result of combined working of hydrogen peroxide and iron ions (II) on ASPC solutions we can obtain indirect oxidation products that are more or less toxic to microorganisms. Their toxicodynamic characteristics depend on the strain [...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 2 64-72
EN Living organisms in water from water pipes. Legionella infection risk in light of foreign research. Preventive methods against Legionella bacteria appearance in water supply systems. Limitation of secondary installation pollution in Poland - current situation.
3
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 135
PL Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wpływu osadu ściekowego i słomy rzepakowej na aktywność oddechową oraz na liczebność bakterii i grzybów w glebie brunatnej.
4
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 149
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia osadem ściekowym na aktywność respiracyjną oraz na liczebność bakterii i grzybów w glebie brunatnej, wytworzonej z utworu pyłowego ilastego.
5
80%
Przemysł Spożywczy
PL Do większości kampylobakterioz dochodzi w warunkach domowych i w punktach zbiorowego żywienia. Są najczęściej wynikiem błędu człowieka, tj. nieprawidłowo przeprowadzonego procesu przygotowywania żywności, umożliwiającego przeżycie Campylobacter, lub nieprzestrzegania zasad higieny. Powszechność wyst[...]
EN Majority of campylobacteriosis are sporadic cases taking place after consumption of food prepared at home or canteens. They are mostly caused by human negligence, i.e. incorrect processing parameters applied allowing Campylobacter to survive or due to faulty hygienic practices while preparing food. [...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN Inorganic phosphates as food additives are presented in this work. Their properties, possibilities of usage and technological action in different foods products (meat, seafood, cheese, beverages, bread and cakes, etc.) are reviewed.
7
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 6 260-263
EN Measurement of free bacteria cells concentration in particular sewage and air flows going through treatment plant devices. Attempt at balancing free bacteria cells mass concentration and charge in sewage reaching and leaving treatment plant.
8
80%
Postępy Nauki i Techniki
2009 nr 3 30-51
PL W pracy przedstawiono metodykę badawczą wykrywania i izolacji bakterii Salmonella w wodach powierzchniowych metodą filtracji membranowej. Dokonano doboru płynnych pożywek namnażających i selektywnych pożywek agarowych do wykrywania typowych i nietypowych serotypów. Pożywki zostały dobrane tak, aby w[...]
EN The article presents the methodology of detection and isolation of Salmonella bacteria in surface waters using membrane filtration. Liquid propagating and selective agar bouillons have been chosen to detect the typical and untypical serotypes. The bullions have been chosen to eliminate the perturbat[...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 7 42--43
PL Biologiczne nawożenie to zjawisko, w którym substancje zawierające żywe mikroorganizmy, po wprowadzeniu do nasion, roślin lub gleby opanowują strefę korzeniową roślin, czyli ryzosferę lub wewnętrzne tkanki roślinne, promując ich wzrost.
EN Biological fertilization is a phenomenon in which specimens containing living micro-organisms, after being inserted into seeds, plants or soil, take control of the root zone or inner plant cells, promoting their growth. Micro-organisms may stimulate plant growth by fixation of atmospheric nitrogen, [...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 7 49--50
PL Wykorzystanie grzybów mikoryzowych i bakterii wspomagających wzrost mikoryzy przy uprawie szybko rosnących gatunków wierzby Salix sp. stwarza możliwości wyhodowania wysokiej jakości materiału sadzeniowego o zwiększonej żywotności i odporności na choroby, szczególnie korzeniowe.
EN Cultivations of energy willow are monoculture, of a decreased species biodiversity of soil microbes, and therefore there exists a higher probability of attacks by pathogens and formation of outbreaks. Mycorrhizal fungi along with auxiliary bacteria may, to a significant degree, improve plant vitalit[...]
11
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 2 309-316
PL Celem badań było określenie wpływu metody i parametrów suszenia na przeżywalność i aktywność biologiczną preparatów bakterii Lactobacillus plantarum. Preparaty bakterii przygotowane w identyczny sposób suszono dwiema metodami: fluidyzacyjną oraz komorową. Stwierdzono, że w warunkach doświadczeń do o[...]
EN The aim of this work was to determine the influence of the methods employed and drying parameters on survival and biological activity of the preparations of bacteria Lactobacillus plantarum. Bacterial preparations made in the same way were dried by fluidisation and chamber methods. It was found that[...]
12
80%
Inżynieria Ekologiczna
2003 Nr 8 80--87
PL Zastosowanie surfaktantów do stymulacji biodegradacji produktów naftowych Using of surfactants on stimulation of petroleum products biodegradation W pracy przedstawiono wpływ surfaktantów krajowych i zagranicznych dostępnych na rynku na biodegradację wybranych frakcji ropy naftowej. Frakcje te zawie[...]
EN This paper focuses on the influence of inland and foreign surfactants available on the market on the degree of biodegradation of crude oil fractions. There fractions contained hydrocarbons characteristically hardly susceptible to biodegradation and of high toxicity. Oil biodegradation process was ca[...]
13
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad unikalnym ekosystemem odkrytym w końcowej części dostępnego odcinka sztolni "Gertruda" w zabytkowej kopalni złota w Złotym Stoku. Omówiono w zarysie budowę geologiczną rejonu. Przybliżono historię prac górniczych oraz ich skalę. Opisano morfologię [...]
EN Results of the preliminary study of the unique ecosystem discovered deep in accessible part or ,,Gertruda" Adit in the relic gold-mine in Zloty Stok are described. General geology of the area is presented. Authors show the history of mining and its scale. Morphology of gathering of simple microorgan[...]
14
70%
Ekologia i Technika
2008 R. 16, nr 6 259-264
PL Celem doświadczenia było określenie wpływu siarczanu żelaza (II) i nadtlenku wodoru na eliminację bakterii Salmonella sen-Jlenberg W 775 z analizowanych osadów ściekowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepszy efekt higienizacyjny w odniesieniu do bakterii wskaźnikowych uzysk[...]
EN The aim of the experiment was to determine the influence of iron sulfate(II) and hydrogen peroxide on the elimination of Salmonella senftenberg W 775 bacterium from the analyzed waste sludges. On the basis of the carried out experiments, it was found that the best hygienic results with regard to ind[...]
15
70%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 6 60--61
PL Od kilku lat warunki techniczne zawierają wymagania dla instalacji c.w.u. mające na celu zapewnienie jej efektywności i bezpieczeństwa, tak aby nie tracić niepotrzebnie energii oraz by nie rozwijały się w niej drobnoustroje, zwłaszcza bakterie namnażające się w ciepłej wodzie.
16
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wybrane przykłady instrumentów typu lab-on- a-chip z jedno- i dwukanałową detekcją fluorymetryczną, przeznaczonych do wykrywania zagrożeń biologicznych.
EN In the paper examples of lab-on-a-chip - based instruments utilizing one- and two-wavelengths fluorimetric detection for identification of biological threats have been presented.
17
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Badania powietrza atmosferycznego prowadzono na terenie i w otoczeniu hydrofitowej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Biesalu o przepustowości 170 m³ ·d-¹, z pięciostopniowym stawem napowietrzanym, stawem stabilizacyjnym oraz filtrem gruntowo-roślinnym o przepływie poziomym (FGR). Badano li[...]
EN Atmospheric air was analysed on the premises and in the surrounding of a constructed wetland in Biesal, treating 170 m³ ·d-¹ of domestic wastewater, which operates in a system of five-stage aerated pond, stabilization pond and a reed bed with horizontal flow. The following microorganisms were assaye[...]
18
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2008 T. 8, z. 1 161-173
PL Badania powietrza atmosferycznego przeprowadzono na terenie i w otoczeniu oczyszczalni hydrofitowej w Łęgutach, z filtrami gruntowo-roślinnymi o pionowym i poziomym podpowierzchniowym przepływie ścieków bytowo-gospodarczych, o przepustowości 60 m³ d-¹. Badano liczebność bakterii heterotroficznych ps[...]
EN The study of atmospheric air was carried out within and in the surrounding of a constructed wetland in Łęguty, treating 60 m³ d-¹ of domestic wastewater, which operates in vertical and horizontal reed bed system with subsurface flow. Counts of heterotrophic psychrophilic, psychrotrophic and mesophil[...]
19
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 6 266-269
PL Dokonano oceny jakości wody do spożycia, dostarczanej przez wodociągi wiejskie gminy Węgorzewo położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Ocena obejmuje lata 2009-2011. Przedmiotem badań objętych były 4 wodociągi w zakresie jakości wody, obejmujących następujące wybrane wskaźniki: barwę, mętność,[...]
EN The physico-chemical quality of the potable water, provided by the waterworks of the selected poviat from Lesser Poland voivodeship, was evaluated. The objects of the research were 4 waterworks' and they were tested for the following water quality indexes: turbidity, reaction, conductivity, ammonia,[...]
20
61%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 2 (53) 22-22
PL Typ 0092, opisany przez Eikelboom'a, jest identyfikowany podczas mikroskopowych analiz osadu czynnego z oczyszczalni ścieków pochodzących z całego świata. Bakteria ta jest łatwa do rozpoznania podczas przeglądania preparatu z barwieniem Neissera. Całe nici wybarwiają się na kolor fioletowy, zwykle b[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last