Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 707
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
EN It has been introduced results of 18 concrete mixtures examinations with participation micro silica and super plasticizer executed by use of two agregates sets.
2
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przeciwwilgociowe materiały izolacyjne są stosowane w warunkach o dużym stałym lub okresowym działaniu mikroorganizmów - grzybów domowych i pleśni zawartych w glebie i powietrzu. W artykule dokonano oceny wpływu mikroorganizmów znajdujących się w glebie oraz grzybów pleśniowych wyhodowanych w labor[...]
3
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Zakład Fizyki Cieplnej ITB istnieje formalnie od 1961 roku, choć działalność w tej dziedzinie prowadzona była w Instytucie już wcześniej. W początkowym okresie istnienia działalność Zakładu związana była głównie z doświadczalnym określaniem przewodności cieplnej materiałów i oporu cieplnego przegród[...]
EN Department of Thermal Physics of ITB exists formally since 1961, although activity in this field has been carried out in the Institute already earlier. In the initial period the activity of the Department was connected mainly with experimental determination of thermal conductivity of materials and t[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wykonany na początku lat 60-tych zasobnik węglowy, w wyniku błędów projektowych oraz trudnych warunków użytkowania, uległ poważnym uszkodzeniom, zagrażającym bezpieczeństwu konstrukcji obiektu i jego eksploatacji. W referacie przedstawiono wyniki badań rozległych uszkodzeń płyty zsypowej zasobnika o[...]
EN The coal bunker with was constructed in the early sixties, and due to faults in its design and heavy working conditions, was severely damaged, thus endangering the object's structure and usage. In this paper results of an examination of extensive damages to bunker chute plate and a method of prevent[...]
5
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród projektantów, wykonawców i użytkowników dachów zielonych. Na podstawie badań dokonano próby określenia stanu technicznego dachów zielonych eksploatowanych w Polsce.
EN The article presents the results of public opinion polls conducted among designers, contractors and users of living roofs. Results of the survey formed the basis for making an attempt to determine the condition of living roofs which are in use in Poland.
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 263-268
PL Przedstawiono zakres wykonanych badań. Omówiono wyniki wpływu cynkowania zanurzeniowego na właściwości stali konstrukcyjnej gatunku S235JRG2. Zaobserwowano, że oprócz podstawowej funkcji, jaką ma spełniać ten proces w ochronie przed korozją, ma on najistotniejszy wpływ na poprawę udarności badanego [...]
EN The range of tests performed on hot galvanized spacemen's and beams made of S235JRG2 steel is presented. The influence of hot galvanizing process on mechanical and geometrical properties was tested. It has been noticed that regardless the basic function of hot galvanizing, which is corrosion protect[...]
7
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Nowadays, clusters based on Alfred Marshall's "industrial districts" are considered to be one of the main drivers of regional competitiveness. According to Porter an industrial cluster is "a geographic cooperative group that includes suppliers, consumers, peripheral industries, governments and suppo[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 247-251
PL W trakcie recyklingu odpadów betonowych, wskutek ich rozkruszania, powstają frakcje drobne, które mają niewielką wartość techniczną i często są wykorzystywane jedynie do dogęszczania gruntu. Jednak frakcje te zawierają więcej uwodnionego cementu, niż pozyskane w recyklingu frakcje grube. Omówiono pr[...]
EN During the waste concrete recycling process a fraction of crushed concrete sand arises that is of only minor technical value and therefore is often disposed in landfills. Yet, this fraction contains more hydrated cement than the coarse recycling aggregates, The paper deals with the research and deve[...]
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano wyniki badań próbek przygotowanych przy użyciu różnych rodzajów włókien i mikrokrzemionki. Stwierdzono potrzebę stosowania do mieszanki drutobetonu zarówno upłynniacza, jak i mikrokrzemionki.
EN Results of laboratory investigation of fibre concrete samples prepared with different fibres and microsilica have been presented.
11
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono wyniki pomiarów i doświadczeń z realizacji jedenastu sprężonych obiektów mostowych, dziewięciu mostów wzmocnionych przez sprężenie oraz sześciu konstrukcji podwieszonych. Przeprowadzono analizę parametrów decydujących o wyborze cięgna i jego zakotwienia do sprężenia konstrukcji inżynierskic[...]
EN The paper presents results of measurements and experiences that have been gained while executing eleven prestressed bridge structures (nine strengthened by prestressing and six suspended structures). The analysis of parameters influencing choise of tendons and their anchorage used for prestressing h[...]
12
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono wyniki zagranicznych badań różnych modeli budynków. Wykazano wpływ kształtu przekroju poprzecznego na możliwość redukcji niekorzystnych wpływów aerodynamicznych.
EN Results of aerodynamic investigation of different building models elaborated by foreign scientists are discussed. The influece of the shape of building cross section on limitation of disadvantagous aerodynamic effects in pointed out.
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 159-162
PL Przedstawiono wyniki badań drgań mechanicznych elementów konstrukcji mostu kolejowego oraz wyniki pomiarów ciśnienia akustycznego wokół mostu podczas przejazdu różnych pociągów. Identyfikacja tych czynników jest niezbędna do opracowania metod skutecznej redukcji hałasu.
EN For a railway bridge construction tests of mechanic vibrations and measurements of sound pressure caused by different trains passed by, has been measured. The identification of these oarameters was necessary for elaboration of efficient remedies of noise reduction.
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, analiz numerycznych oraz zaleceń normowych dotyczących smukłości ścian murowych niezbrojonych.
EN The papaer presents tests results and numerical analysis results together with code requirements dealing with slenderness bounds for unreinforced walls.
15
80%
Szkło i Ceramika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych szkieł tlenkowych ołowiowo-bizmutowych z zastosowaniem metody rozpraszania promieniowania rentgenowskiego oraz poprzez obliczanie radialnych funkcji rozkładu par atomów. Analizę przeprowadzono dla szkieł o następujących składach: PbO(25mol%) - BiO1.5[...]
16
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 530-533
PL Przedstawiono wyniki wstępnych analiz rezultatów eksperymentu dotyczącego wpływu zarysowania konstrukcji żelbetowych na ich charakterystyki dynamiczne. Dwie identyczne ramy żelbetowe poddano działaniu serii zwiększających się wymuszeń kinematycznych na stole wstrząsowym, powodujących stopniowo postę[...]
EN The paper presents selected early results of an experiment in which the effect of cracking on dynamic characteristics of reinforced concrete frames was studied in detail. Two identical RC frames have been subjected to a series of kinematic excitation with increasing intensities on shaking table, whi[...]
17
80%
Cement Wapno Beton
PL Jednym ze sposobów zwiększania trwałości betonów może być zmniejszenie ich zdolności do absorbowania wilgoci. Ograniczenie penetracji wody w wyrobach betonowych można uzyskać między innymi przez zastosowanie różnego rodzaju domieszek wywołujących zamknięcie porów i hydrofobizację powierzchniową i ob[...]
EN One of the methods of increasing the concrete durability may be to decrease its moisture absorbing capacity. The reduction of water penetration in concrete products may be obtained among others by utilization of various kinds of admixtures resulting in closing the pores as well as in surface- and vo[...]
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 368-370
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analiz obliczeniowych zachowania się nośności połączeń monolitycznej ściany żelbetowej z wielootworową płytą stropową prefabrykowno-monolityczną.
EN For RC monolithic wall, joined with cored precast or monolithic floor slab analythical and experimental investigations were carried out and results reported.
19
80%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania mające na celu optymalizację składu fazowego cementu stosownie do zróżnicowanych warunków stosowania betonu BWW i ustalenie optymalnych dla danego rodzaju cementu dodatków mikrokrzemionki, superplastyfikatorów, aktywatorów i opóźniaczy wiązania cementu. Przeprowadzono również [...]
EN Investigations aiming to optimize the phase composition of cement, according to differentiated service conditions of HSC cements and to determine the optimum - for given cement type - additions of silica fume, superplasticizers, activators and setting retarders of cement have been carried out. Semii[...]
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 566-568
PL Prędkość fal ultradźwiękowych w betonie określana metodą betonoskopową zależy od długości odcinka pomiarowego oraz od kierunku transmisji przy mimośrodowym ustawieniu głowic. Wyniki pomiarów bezpośrednich można skorygować do wartości wzajemnie porównywalnych.
EN The velocity of ultrasonic waves in concrete is estimeted by wave detector and is depending upon the transmission direction in the case of abaxial location of heads. There is possible to make correction of direct measurements what enables to recive mutual comparative values.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last