Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie porównawcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 54-56
EN Aerated concrete has been alleged to be highly radioactive. However, these claims can be attributed to ignorance, unconfirmed rumours, or even intentional manipulation. This paper addresses the question of radioactivity of building materials and construction products, including aerated concrete prod[...]
2
86%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Porównano metody badań przenikalności pary wodnej przez powłoki polimerowe według procedury ITB i według normy PN-EN. Podano także wyniki badań porównawczych przenikalności pary wodnej przez wybrane powłoki tego typu, wykonane zgodnie z procedurą ITB oraz zgodnie z normami PN-EN.
EN Requirements for testing of water vapour permeability through polymer and paint coatings according to Polish test procedure No LO-4 and European Standards: EN 1931, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2 are presented in the paper. It presents also several results of comparative tests of water vapour permeab[...]
3
86%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 102-104
4
86%
Materiały Budowlane
2009 nr 3 51-53
5
86%
Warstwy
1999 nr 2 74-76
6
86%
Materiały Budowlane
2006 nr 10 28-29
7
86%
Świat Szkła
8
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1465-1474
PL Artykuł zawiera wyniki badania cyrkulacji modelu redukcyjnego i ich przykładowe porównanie z cyrkulacją jednostki rzeczywistej. Przedstawiona została również całość urządzeń z wyposażenia laboratorium, które zostały wykorzystane w badaniach oraz model redukcyjny – obiekt badawczy. Zawarto również za[...]
EN Paper presents the results of ship’s model circulation research using the maneuvering pool laboratory and some comparison witch a real ship. Instruments, methods, equipment and the object of research are also presented. Base theoretical illustrations, research circumstances, procedures and some impo[...]
9
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 481--485, CD
PL W praktyce najczęściej przyjmuje się, że trwałość podstawowych elementów konstrukcyjnych powinna być nie mniejsza niż przewidywana trwałość budynku. Konstrukcje żelbetowe, zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem wymagań jakości są trwałe. Jednak każda konstrukcja żelbetowa, już od chwili wykonani[...]
EN In practice it is generally assumed that the durability of the basic components should not be less than the expected durability of the building. Reinforced concrete structures, designed and constructed with regard to quality requirements, are durable. However, every reinforced concrete structure, fr[...]
10
86%
Przegląd Spawalnictwa
11
72%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Podczas badań empirycznych stosowano kosiarki o różnej szerokości roboczej, pracujące w trzech technikach koszenia: tarczowej, bębnowej i bębnowej ze spulchniaczem pokosów. Energochłonność porównano w aspekcie wyboru mocy współpracującego ciągnika. Wykorzystano zapotrzebowanie na moc w procesie kosz[...]
EN Energy consumption was determined for the process of mowing meadow grass with the rotary mowers of different types. Rotary mowers of various working width and mowing technique (disc, drum and drum with swath loosening) were used in field investigations. Energy consumption was compared in aspect of f[...]
12
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Stosowanie metody porównawczej w obszarze nauk jest powszechne i ma długą tradycję. Mimo to nie stosuje się tworzenia odrębnych porównawczych dyscyplin na szeroką skalę. Uznaje się raczej przydatność stosowania metody porównawczej jako jednego z wielu sposobów badania rzeczywistości. Tym bardziej pr[...]
EN Using a comparative study in the area of sciences is universal and has a long tradition. However, separate comparative disciplines are not created at a wide scale. Usefulness of applying the comparative study method is one among many of ways of examining the reality. It is useful on account of the g[...]
13
72%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Niniejsza publikacja nosi charakter informacyjny i dotyczy konieczności wykonywania badań biegłości (PT) / porównań międzylaboratoryjnych (ILC) przez akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące. Porównania miedzylaboratoryjne są zalecane przez Polskie Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia speł[...]
EN This paper is informative and is concerned with the necessity of executing the proficiency tests (PT) and interlaboratory comparisons (ILC) by accredited testing and calibration laboratories. Interlaboratory comparisons are recommended for accredited laboratories by Polish Centre of Accreditation (P[...]
14
72%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2007 nr 3 44-48
15
72%
Problemy Jakości
PL Analiza porównawcza wybranego przedsiebiorstwa japońskiego i polskiego w zakresie realizacji zasad TQM.
16
72%
Cement Wapno Beton
2014 R. 18/80, nr 3 203--212
PL Przeprowadzono badania procesu dekarbonatyzacji trzech dolomitów ze złóż: Ołdrzychowice, Brudzowice oraz Winna w pionowym piecu elektrycznym, z regulowanym składem mieszaniny gazów, podawanej do komory pieca. Mierzono masę próbek oraz temperaturę w geometrycznym środku próbki, na jej pobocznicy i gó[...]
EN The decarbonisation of three dolomites from deposits in: Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna in a vertical electric furnace, with adjustable composition of the gas mixture supplied to the furnace chamber, was studied. The samples mass and temperature in the geometric centre of the sample, at its sid[...]
17
72%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury kompozytowych powłok na osnowie stopu NiSi2B z dodatkiem węglików Ti i Cr, napawanych plazmowo z mieszaniny proszków na podłoża ze stali niskostopowej. Określono udział i rozmieszczenie fazy umacniającej w osnowie. Wykazano, iż odmienny charakter oddzi[...]
EN The results of structure investigation of composite layers based on NiSi2B alloy with Cr and Ti carbides dopands are presented in the article. The layers were previously deposited by plasma powder transferred arc welding method onto low alloy steel substrates. The content and distribution of strengt[...]
18
58%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2012 R. 5, nr 10 191-230
PL W artykule przedstawiono i krótko scharakteryzowano parametry monitoringowe wymagane dla stabilizatów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów. Omówiono metodykę przeprowadzonych badań oraz dobór instalacji reprezentujących różne technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. [...]
DE In der Schrift wurden die monitorings”- Parameter, die für Stabilisate nach der mechanisch-biologischen Verarbeitung von Abfällen erforderlich sind vorgestellt und kurz charakterisiert. Beschrieben, wurde auch die Untersuchungsmethodik den durchgeführten Untersuchungen und die Auswahl von Installati[...]
19
58%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Odporność na wstrząsy cieplne decyduje o wyborze materiału w przypadku jego użytkowania w warunkach, w których występuje gradient temperatury. Obejmuje to wyroby stosowane w procesach wysokotemperaturowych, prowadzonych zarówno w sposób okresowy, jak i ciągły. Odporność na wstrząsy cieplne określana[...]
EN Thermal shock resistance determines the choice of material for applications in temperature gradient conditions. This includes products used in batch and continuous high temperature processes. Thermal shock resistance is determined empirically by evaluation of the effects of direct sample treatment b[...]
20
58%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule omówiono dwa opublikowane w 2010 r. nowe dokumenty dotyczące badań biegłości: PN-EN ISO/lEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości (oryg.) oraz dokument EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości.
EN In 2010 year two new documents concerning general requirements for proficiency testing were published - the standard EN-ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (supersedes ISO/IEC 43:1997 Guide) and advisory document EA-4/18:2010 Guidance on the level [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last