Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie in situ
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 2 8-10
2
100%
Świat Szkła
3
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 9 68-69
4
72%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 7 360--363
PL Omówiono metodę oceny przy użyciu poduszek ciśnieniowych stanu naprężenia i odkształcalności murów w konstrukcjach istniejących. Przedstawiono wyniki badań własnych. Wyniki te i zalecenia z nich wynikające odniesiono do wytycznych podanych w normach amerykańskich (ASTM) oraz dokumentach RILEM, a tak[...]
EN In the article, a method for testing of masonry structures using flat-jacks was presented. The Flat-Jack method is used to assess the state of stresses and deformability of the masonry in existing structures. The results of our own tests were presented. The results and conclusions arising therefrom,[...]
5
72%
Przegląd Spawalnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań degradacji wodorowej stali 09G2S wg. GOST 19281 poddanej wodorowaniu metodą polaryzacji katodowej, z równoczesną rejestracją sygnału ultradźwiękowego. W celu weryfikacji wyników badań ultradźwiękowych przeprowadzono szczegółowe badania mikroanalityczne i mikrostruk[...]
EN This paper presents the results of investigation on degradation caused by hydrogen in 09G2S carbon steel acc GOST 19281. The idea of the test was hydrogen charging by cathodic polarization in the steel with simultaneous registration of the ultrasonic signal. In order to verify the ultrasonic testing[...]
6
58%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 57--58
EN A major problem in the design of silos for storage of biomass is the lack of code data, related to their properties. Any kind of biomass is a waste material that has a changeable properties during transportation and storage. The results and conclusions of laboratory tests of chosen properties for so[...]
7
58%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2002 R. 31, nr 4 93-110
PL W pracy przedstawiono zasady pomiaru naprężeń i odkształceń murów za pomocą poduszek ciśnieniowych. Opisano aparaturę, podano sposób i wyniki jej zastosowania w warunkach laboratoryjnych.
EN This paper deals with test methods for determining stress and strains in masonry structure with flatjacks. Description of testing equipment used and results of their usage in laboratory tests is described.
8
58%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań in situ odpowiedzi dynamicznej zapory ziemnej w Czorsztynie- Niedzicy na nierównomierne wymuszenie kinematyczne. Wymuszenie zrealizowano przy użyciu urządzenia wzbudzającego drgania harmoniczne z dowolną częstotliwością w zakresie od 7 do 100 Hz. Urządzenie, usytuowane na [...]
EN The paper presents results of in situ investigations of an earth dam at Czorsztyn-Niedzica to non-uniform kinematic excitation. The excitation was executed by use of a machine exciting harmonic vibrations of optional frequency ranging from 7 to 100 Hz. The machine located on the rocky slope of the v[...]
9
58%
Przegląd Geologiczny
EN In this paper results of natural radioactivity of 40K, 208Tl, 212Pb, 212Bi, 214Pb, 214Bi and 228Ac in common rocks raw materials mined in the Krakow vicinity measured in situ using a portable gamma-ray spectrometry are presented. The study area occupies the SE edge of regional geologic unit called K[...]
10
58%
Cement Wapno Beton
PL Dla oceny stanu trwałości betonu ważne znaczenie mają pomiary właściwości materiału to jest porowatości, przepuszczalności, współczynnika dyfuzji in situ. W tym celu pomiary przewodnictwa elektrycznego okazały się bardzo przydatne do śledzenia właściwości transportowych i rozwoju uszkodzeń wewnątrz [...]
EN To assess the health and durability performance of concrete, in situ measurement of material properties (e.g., porosity, permeability, diffusion coefficient) is important. In this regard, electrical conductivity measurements have been shown to be effective in monitoring transport properties and dama[...]
11
58%
Przegląd Budowlany
2012 R. 83, nr 4 100-104
PL W pracy przedstawiono badania przepływu materiałów sypkich w silosach wyposażonych w rurowe urządzenia odciążające. Opisane badania przeprowadzono na modelach i w skali naturalnej. Badania pozwoliły na prawidłowe zaprojektowanie i zrealizowanie urządzeń odciążających w silosach na rzepak minimalizuj[...]
EN This paper describes tests carried out on the flow of loose materials in silos containing tubular load-reducing devices. The described tests were performed on models and on a natural scale. They enabled the correct design and construction of load-reducing devices in rapeseed silos, minimizing the co[...]
12
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 595--602
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych lekkiej przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo zmiennego. Dla tradycyjnych materiałów budowlanych wartość ciepła właściwego nie przekracza 2 kJ/kgK. Materiały zmienno fazowe charakteryzują się znacznie większą efektywną poj[...]
EN The article presents the results of examination of a wall barrier containing phase change material layer. Specific heat of the traditional construction materials does not exceed 2 kJ/kgK. Phase change materials are characterised by a higher effective heat capacity which in a given temperature range [...]
13
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 92--93
PL Artykuł zawiera diagnostykę, analizę obliczeniową i monitorowanie osadnika wstępnego, stanowiącego zblokowany zespół żelbetowych komór, kanałów i pomieszczeń funkcyjnych. W komorach zgarniaczy osadnika wstępnego, które zostały objęte badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB[...]
EN The paper includes diagnostics, computational analysis and monitoring of pre-settler tank, which is an interlocked compound of reinforced concrete bins, channels, and function chambers. In the initial settling chambers, which were examined by ITB in 2008 occurred cracks. It was found that permissibl[...]
14
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 82--83
PL Artykuł dotyczy diagnostyki i monitorowania silosu częściowo sprężonego przeznaczonego do magazynowania klinkieru znajdującego się na terenie kombinatu cementowo-wapienniczego. Silos wykonano w 1998 r. Obserwacje stanu technicznego silosu wykazały, że na powierzchni zewnętrznej ściany żelbetowej u d[...]
EN The subject of this paper is a diagnostics and monitoring of partially prestressed concrete silo for storing clinker, located at the cement and lime works. The silo was erected in 1998. The observations of the technical state of the silo showed that the outer surface of external wall has a row of ve[...]
15
58%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 56--58
PL W artykule zamieszczono możliwości oceny nośności oraz naprawy niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych. Przeanalizowano problemy związane z oceną nośności różnymi metodami badawczymi wraz z oceną współpracy warstwy wewnętrznej i licowej muru. Następnie zaproponowano metody naprawy konstr[...]
EN The article presents the possibility of assessing the capacity and the ability to repair heterogeneous wall masonry of historic buildings. Assessment of the capacity of the various research methods was analyzed, including an assessment of the cooperation of the inner layer and the grain of the wall.[...]
16
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 29--31
PL W artykule przedstawiono podstawowe aspekty diagnostyki budynków wielkopłytowych na podstawie wieloletniej działalności ITB, uwzględniające specyficzny charakter tego rodzaju budownictwa. Celem pracy było wskazanie kierunków działań rzeczoznawców i ekspertów budowlanych w obowiązkowych przeglądach o[...]
EN This article presents the basic aspects of the diagnostics of large panel buildings, based on the long time activity of ITB in this area and taking into account specific aspects of this type of construction. The aim of work was to indicate the directions of experts’ activities in mandatory periodic [...]
17
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 140--141
PL Dotychczas przeprowadzono obszerne badania powtarzalności i odtwarzalności wyników badań laboratoryjnych wg norm PN-EN ISO 140. Badania uwzględniały wpływ położenia mikrofonu lub źródła dźwięku. Natomiast badania przeprowadzane w terenie dotyczyły wpływu parametrów geometrycznych (wymiary, kształt p[...]
EN Till today there were lot of extensive reproduction of reproducibility tests results, but they were focused on a laboratory study based on PN-EN ISO 140. Researches included the location of the microphone or the location of sound sources. Field researches included the geometric parameters (like dime[...]
18
58%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 31--33
PL Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) Politechniki Krakowskiej zapewnia możliwość wykonywania szerokiego wachlarza badań naukowych dotyczących m.in. poprawy efektywności zużycia energii, przeprowadzanych przez interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych. W artykule zaprez[...]
EN Malopolska Laboratory of Energy Efficiency Buildings (MLBE) of Cracow University of Technology provides the ability to performa wide range of research in the area i.a.: improving the efficiency of energy consumption, carried out by an interdisciplinary teamof researchers. In this paper the basic ins[...]
19
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 2 139--148
PL Jednym z największych problemów ochrony przed hałasem, którego źródłami są pojazdy samochodowe jest prawidłowe zaprojektowanie ekranów akustycznych, ich wysokości, długości oraz zapewnienie możliwości wjazdu na posesję tak by nie obniżał on skuteczności projektowanego ekranu. W niniejszym artykule p[...]
EN One of the biggest problems of traffic noise protection is the proper design of noise barriers, their location, length, height and entry gate in such a way so as not lowered efficiency of acoustic screen. An experimental and analytical efficiency method of traffic noise protection against traffic no[...]
20
58%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 3 25--30
PL W drugiej części publikacji przedstawiono współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] w interpretacji fizycznej, zaprezentowano definicję normową podbudowaną ilustracjami, podano wartości tegoż parametru wynikające z uaktualnionego przepisu prawnego i ostatecznie opisano algorytmy (metody wartości śre[...]
EN The second part of the paper was devoted to the presentation of the heat transfer coefficient U [W/m2K] in physical interpretation, its standard definition supported by illustrations was presented, values of the parameter arising from the updated legal provision and finally, the algorithms (mean val[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last