Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie dynamiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 12 678-682
PL Przedstawiono charakterystykę dynamicznych badań wielkośrednicowych pali wierconych. Na przykładzie badań pali kilku obiektów mostowych w Polsce omówiono zależność między wynikami próbnych obciążeń statycznych oraz wynikami badań dynamicznych.
EN Characteristics of dynamic load testing with reference to large diameter bored piles was presented. Relation between results of static load and dynamic tests was discussed based on the piles tested in several bridge structures.
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 9 514-517
PL Przedstawiono własny wysoko zintegrowany system rejestracji i analizy badań dynamicznych mostów. Omówiono jego testowanie i wdrożenie w trakcie badań mostu przez Sołę w Żywcu. Wskazano na przydatność systemu w wykonywaniu poszerzonej analizy mostów, szczególnie o nowoczesnej konstrukcji.
EN The paper described a high-integrated system of recording and analysing dynamic tests of bridges. The paper shows the usability of the system in preparing an extended analyse of bridges dynamic answer and specially bridges of modern construction.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 5 260-264
PL Przedstawiono wyniki badań i analiz obiektów mostowych na odcinku Knapówka-Góra Włodawska linii kolejowej E-65. Prace podjęto w związku z przewidywanym dostosowaniem tej linii do ruchu pociągów z prędkością 200-250 km/h.
EN For some pre-design works connected with adjustment of railway line E-65 built in mid-seventies to trains running speed of 200-250 km/h has been performed. As the first to introduce into service with increased running speed the section Knapówka-Góra Włodawska was choosen.
4
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Ustrój nośny dwuprzęsłowy, podwieszony, składa się z trzech dźwigarów skrzynkowych o rozpiętości przęseł 2 x 59,75 m, podwieszonych linami kotwionymi w skrzynkowych wspornikach poprzecznic i stalowych pylonach usytuowanych w strefie podpory środkowej. Opisano rozwiązanie konstrukcji mostu, jego real[...]
EN The double span suspended bridge has three box girders with spans 2 x 59,75 m, strenghtening by cables anchored in travers boxes and steel pylons in the sphere of the middle supports. The bridge structure solution and its realization as well as realiability compliance tests under static and dynamic [...]
5
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki badań dynamicznych. Wskazano na konieczność wprowadzenia normowych kryteriów projektowania i odbioru konstrukcji kładek z uwzględnieniem dynamicznego charakteru obciążeń tłumem pieszych. Przedstawiono możliwości prognozowania największych przyspieszeń drgań pionowych kładki powo[...]
EN The article presents results of dynamic tests of suspention footbridge built in the vicinity of a sport stadium. Using these experiments autors show the necessity of regarding the dynamic phenomena of pedestrian load in designing and its acceptance in standards. The calculation shows the possibility[...]
6
88%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 12 667-670
PL Opisano rolę badań w diagnostyce dynamicznej obiektów budowlanych. Zestawiono wymagania, których spełnienie jest konieczne, aby diagnoza opracowana z uwzględnieniem wyników tych badań była wiarygodna.
EN The importance of investigations in dynamic exploratory of building objects is characterized. The requirements which has to be necessary fulfield in order the diagnoses would be credible have been juxtaposed.
7
75%
Diagnostyka
2007 nr 2(42) 83-92
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące identyfikacji własności dynamicznych konstrukcji wsporczej części prasowej maszyny papierniczej poddanej w warunkach eksploatacyjnych działaniu wielu poliharmonicznych wymuszeń dynamicznych. W pierwszej części artykułu omówiono okoliczności wskazujące n[...]
EN The paper presents identification of dynamic properties of a paper machine press part support structure subjected to many polyharmonic excitations during operation. First part of the article contains description of circumstances pointing at possibility of resonant amplification of vibration response[...]
8
75%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 3 158-160
PL Opisano możliwości wykorzystania dynamicznych badań nośności pali prefabrykowanych do przyspieszenia realizacji fundamentów. Podano dwa przykłady zrealizowanych kontraktów dotyczących robót palowych.
EN Advantages one may achieve using dynamic load tests of piles are described, while using foundations made of precast piles. Two examples of realized pile contracts are given.
9
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL W trakcie eksploatacji chłodni stwierdzono występowanie nadmiernych drgań konstrukcji spowodowanych pracą wentylatora. Przeprowadzone numeryczne analizy dynamiczne konstrukcji wykazały, że bezpośrednią przyczyną nadmiernych drgań były zbliżone częstotliwości drgań własnych konstrukcji i częstotliwoś[...]
EN The paper deals with the thermal power plant in Gdynia. It is working under the dynamic excitation of two ventilators with 1.583 Hz frequency. The measured dynamic displacements which are caused by the ventilators are some times greater than displacements allowed by codes. To reduce the dynamic disp[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 279-294
PL Przedstawiono charakterystykę badań dynamicznych pali (DLT) w odniesieniu do wielkośrednicowych pali wierconych. Na przykładzie badań przeprowadzonych na kilku obiektach mostowych w Polsce omówiono zależność między wynikami próbnych obciążeń statycznych (SLT) oraz wynikami badań dynamicznych.
EN Characteristic of Dynamic Load Testing with reference to large diameter bored piles is presented. Relation between results of static load (SLT) and dynamic tests (DLT) are discussed based on a few examples of tested piles in several bridge structures.
11
75%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 6 333-335
PL Przedstawiono metodę lokalizacji uszkodzeń z wykorzystaniem transformaty falkowej. Zaproponowaną technikę zastosowano do eksperymentalnie i numerycznie wyznaczonej pierwszej postaci drgań belki wspornikowej z rysą. Potwierdzono możliwość praktycznego wykorzystania metody.
EN Damage localization method using wavelet transform is presented in this paper. Proposed technique is used to experimental and numerical determined fundamental mode shape of cantilever cracked beam. Practical using of this method was proved.
12
75%
Konstrukcje Stalowe
2004 nr 5 29--31
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono problemy dotyczące badań statycznych oraz dynamicznych obiektów mostowych przeprowadzonych zgodnie z zaleceniami normy PN-85/S-10030 oraz Erocodu 1. Wyniki tych pomiarów uzyskane z badań odbiorczych służą nie tylko do weryfikacji modelu obliczeniowego zastosowanego w fazie p[...]
EN The article presents the problems of static and dynamic testing of bridges carried out in accordance with the recommendations of standards PN-85/S-10030 and Erocode 1. The results of the measurements obtained from the acceptance tests are used not only to verify the computational model used in the d[...]
14
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W referacie opisano wyniki badań dynamicznych dźwigara kratowego mostu kolejowego. Zastosowany w czasie badań sposób rozmieszczenia akcelerometrów i tensometrów elektrooporowych zapewnił ujawnienie lokalnych postaci drgań w badanym węźle kratownicy. Natomiast zastosowany w czasie badań sposób rozmie[...]
EN The paper describes results of dynamic tests of a truss railway bridge. Placement of the sensors (accelerometers and tensometers) allowed detection of local vibration patterns in a node being subject to the tests. In addition that placement of deflection sensors made possible recording of main natur[...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 4 208-210
PL Porównano wyniki dynamicznych i statycznych badań pali wbijanych w Polsce. Podano, że od kilku lat badania dynamiczne stanowią około 76% wszystkich wykonywanych badań pali. Stwierdzono, że obecnie metody dynamiczne są znormalizowane i stanowią element kontroli nośności fundamentów palowych na świeci[...]
EN The results of static and dynamic load tests performed on piles installed in Poland are compared. As for the dynamic load tests, it is stated that in recent years they have constituted nearly 76% out of all the tests performed on piles. It is also observed that the dynamic methods have been standard[...]
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL W czasie badań mierzono częstotliwości, amplitudy i przyspieszenia drgań. Badania wykazały, że pomierzone częstotliwości drgań są zbliżone do obliczonych. Stwierdzono, że cechą charakterystyczną kładki jest jej duża pobudliwość dynamiczna. Badania wskazują na konieczność przeprowadzania analizy dyna[...]
EN The paper presents results of testing of a footbridge of complex static scheme, with composite deck. The characteristic feature of the composite deck is its small mass and stiffness. During the testing vibration frequencies, amplitudes and accelerations were measured. Frequencies obtained from testi[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 45 {243} 89-101
PL Jednym z kompleksowych badań dynamicznych wykonanych w ostatnim czasie przez autorów były pomiary drgań wież kościoła Mariackiego w Krakowie wywołanych ruchem dzwonów umieszczonych na jednej z tych wież. W pracy zaprezentowano metodykę pomiarowo-interpretacyjną zastosowaną w tych badaniach oraz zami[...]
EN One of more complex dynamic investigations recently performed by the authors were measurements of vibrations of St. Mary's Church towers in Cracow induced by motion of bells mounted on one of these towers. The paper presents the measurement and interpretation methods applied in these investigations [...]
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano urządzenie pomiarowe, przedstawiono schematy obciążeń dynamicznych oraz wyniki badań pomostu i lin podwieszenia. Badania wykazały, że kryteria komfortu badanej kładki są spełnione w normalnych warunkach użytkowania (chód, bieg lub szybki bieg).
EN The used monitors gauges are described, schemes of dynamic loading and results of testing deck as well as cable underslung are described. The surveys indicated that standards comforts of investigated footbridge are fullfilment in normal using (walk, run or rapid run).
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 4 213-216
PL Przedstawiono metodę oceny zarysowania i uszkodzenia belek żelbetowych na podstawie zmiany charakterystyk dynamicznych. Podano wyniki badań belek żelbetowych i belek wzmocnionych taśmami z włókna węglowego CFRP. Do oceny zmiany sztywności na zginanie belek żelbetowych na podstawie zmiany wartości cz[...]
EN This paper provides information about cracking and failure of reinforced concrete (RC) beams on the basis of dynamic characteristics. The objects of research are 12 RC beams and 3 beams with composite reinforcement under different loadings in which the strains, displacements and cracking are measure[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 46 205-210
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru i obliczania niektórych charakterystyk deformacji mieszanek asfaltowych. Mieszanki badano metodami statycznymi i dynamicznymi. Badanie dynamiczne pozwoliło na określenie modułu zespolonego E*, natomiast badanie statyczne do obliczenia statycznego modułu pełzan[...]
EN In this paper way of measurement and calculation some of characteristics of the asphalt composition deformation is presented. The complex module method has been used to composition fatigue estimation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last