Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie biegłości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 1 259-264
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kompetencji urzędowych laboratoriów w zakresie oceny stopnia wymieszania makro- i mikroskładników w produktach paszowych. Wszystkie laboratoria potwierdziły odpowiednią homogeniczność mieszanek paszowych zgodną z wymaganiami. Dysponując danymi uzyskanymi od 11 ucze[...]
EN The work presents the results of competency testing for official laboratories as regards evaluating the degree of intermixing macro- and microingredients in feed products. All laboratories confirmed proper homogeneity of feed mixes, consistent with applicable requirements. On the basis of data acqui[...]
2
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Publikacja poświęcona jest ocenie biegłości laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości" [1]. Zgodnie z ww. normą, ocena jednorodności i stabilności obiektów badań oraz analiza statystyczna wyników badań prowadzona jest zgodni[...]
3
100%
Analityka : nauka i praktyka
2004 nr 2 36-36
4
100%
Chemia Analityczna
PL Badania biegłości (PT) o nazwie ROŚLINY zostały zorganizowane w celu umożliwienia dokonania niezależnej oceny jakości pracy laboratoriów polskich oznaczających zawartości wybranych pierwiastków śladowych w żywności, paszach i materiałach środowiskowych pochodzenia roślinnego. Badania te są prowadzon[...]
EN A proficiency testing (PT) scheme PLANTS has been organized to evaluate performance of Polish laboratories determining selected trace elements contents in food, feed, and environmental materials of plant origin. PT scheme has been conducted since 2003. All PTs were provided following the requirement[...]
5
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 4 28--34
PL Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, działający w strukturach Centralnego Laboratorium Pomiarowo - Badawczego Sp. z o. o. od 01.05.2012 roku, posiada wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17043:2011 potwierdzony certyfikatem akredytacji Organizatora badań biegłości nr PT-003 wydanym przez P[...]
6
100%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 1 82--83
PL Wykorzystanie przez laboratoria powszechnie dostępnych wytycznych umożliwia racjonalne podejście do ustanowionych wymagań w celu ich spełnienia, bez konieczności ich omijania i podejmowania nieskutecznych działań alternatywnych.
7
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 6 42--44
8
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2017 R. 22, nr 2 38--40
9
84%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2001 R. 6, nr 6 27--30
10
84%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Niniejsza publikacja nosi charakter informacyjny i dotyczy konieczności wykonywania badań biegłości (PT) / porównań międzylaboratoryjnych (ILC) przez akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące. Porównania miedzylaboratoryjne są zalecane przez Polskie Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia speł[...]
EN This paper is informative and is concerned with the necessity of executing the proficiency tests (PT) and interlaboratory comparisons (ILC) by accredited testing and calibration laboratories. Interlaboratory comparisons are recommended for accredited laboratories by Polish Centre of Accreditation (P[...]
11
84%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
12
84%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 5 34--35
13
84%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 7 496-501
PL Udział w badaniach biegłości lub porównaniach międzylaboratoryjnych zapewnia uzyskanie cennej informacji o jakości pracy laboratorium oraz stanowi impuls do podjęcia wysiłków w celu poprawy biegłości w stosowaniu konkretnych metod badań, a ponadto potwierdza kompetencje techniczne akredytowanego lab[...]
EN The participation in proficiency tests or interlaboratory comparisons ensures the valuable information about the quality of laboratory works and give the impulse to undertake efforts to improve the proficiency in the use if specific test methods. Moreover it confirms the technical competences of an [...]
14
67%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule omówiono dwa opublikowane w 2010 r. nowe dokumenty dotyczące badań biegłości: PN-EN ISO/lEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości (oryg.) oraz dokument EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości.
EN In 2010 year two new documents concerning general requirements for proficiency testing were published - the standard EN-ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (supersedes ISO/IEC 43:1997 Guide) and advisory document EA-4/18:2010 Guidance on the level [...]
15
67%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 2 32-38
16
67%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 1 34-39
PL Wprowadzenie do stałej praktyki laboratoryjnej zasad zapewnienia jakości wyników analiz, z uwzględnieniem udziału w odpowiednich badaniach biegłości, jest warunkiem niezbędnym do zagwarantowania ich wiarygodności.
17
67%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2013 R. 42, nr 4 15--27
PL W artykule omówiono rezultaty analizy dostępności programów badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC) wymaganych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów badawczych. W wyniku przeglądu zebranych materiałów dotyczących organizowanych programów PT i ILC sformułowano uwagi mając[...]
EN The article discusses the results of analysis of proficiency testing schemes (PT) and interlaboratory comparisons (ILC) availability. Review of the material concerning the organized PT and ILC allowed to develop certain remarks aimed at defining the risks in this area and to provide the help in sele[...]
18
67%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2013 R. 42, nr 4 63––69
PL W artykule opisane zostały działania Laboratorium Wzorcującego ITB, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, związane z uczestnictwem laboratorium w 2013 r. w porównan[...]
EN In this paper is described activity at the accredited Calibration Laboratory of the Building Research Institute in 2013 is described. Laboratory initiated the system of management and in 2008 PCA granted the certificate of accreditation in 2013 laboratory participated at the comparisons PT/ILC (prof[...]
19
67%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 3 49-51
PL Jednym z ważnych elementów procesu zapewnienia jakości wyników jest udział laboratorium w programach porównań międzylaboratoryjnych lub programach badania biegłości.
20
59%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 4 43-46
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last