Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie ankietowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Omówiono wyniki badań epidemiologicznych, przeprowadzonych przez Akademię Medyczną w Warszawie przy współpracy z Zakładem Akustyki ITB wśród mieszkańców narażonych w środowisku domowym na hałas niskoczęstotliwościowy, przenikający do pomieszczeń mieszkalnych od urządzeń wyposażenia technicznego budy[...]
EN The paper presents results of investigation performed by the Department of Epidemiology of the Medical Academy in Warsaw jointly with the Department of Acoustics of the Building Research Institute. The study concerned the dwellers exposed to a low-frequency noise in their residential area. The noise[...]
2
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Celem artykułu jest porównanie opinii studentów bibliotekoznawstwa i innych kierunków studiów na temat barier informacyjnych, znaczenia i dostępu do potrzebnych źródeł informacji, a także na temat znaczenia czynników ułatwiających poszukiwanie informacji. Badania ankietowe przeprowadzono wśród stude[...]
EN The purpose of this article is to compare the opinions of students of library science to those of students of other fields of study on the subject of information barriers, the meaning and access to the needed information sources as well as the importance of factors facilitating information seeking. [...]
3
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Omówiono pracę biblioteki specjalistycznej na przykładzie Biblioteki Wydzialu Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademii Rolniczej w Lublinie. Scharakteryzowano także wyniki badań w odniesieniu do preferencji użytkowników dotyczących korzystania z biblioteki. Badanie obejmowało również ocenę pracy bibliot[...]
EN The article presents a small specialist library, showing as the example The Library of Agriculture Science in Zamosc, the faculty of Agriculture Academy in Lublin. It describes results of the study with references concerning using the library and includes opinions about librarians as well.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań sondażu opinii 210 respondentów z województwa podkarpackiego na temat braku dostawy wody i złej jej jakości. W sondażu uwzględniono rodzaj zabudowy mieszkaniowej, wielkość i częstotliwość przerw w dostawie wody. Metody związane z sondażem opinii konsumentów należą do bardz[...]
EN In the article, the results of research to the point the lack of water supply and bad water quality was presented basis of 210 respondents from Podkarpackie Province. In the opinion the kind of housing building, size and frequency of breaks in water supply were taken into account. The method connect[...]
5
100%
Problemy Jakości
EN The research was generally realized in the central-mazovian region of Poland, including Warsaw as its capital. The planned population for investigation was 870 firms using questionnaire methodology, but the responses from 484 companies (55,6%) were received. Practically were 2 terms of investigation[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2014 nr 35 127—140
PL W pracy przedstawiono metodę doboru systemu informatycznego, którego zadaniem jest wsparcie procesu zarządzania eksploatacją wojskowych statków powietrznych. Zaproponowana metoda bazuje na badaniach ankietowych przeprowadzanych wśród bezpośrednich użytkowników systemów informatycznych eksploatowanyc[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 39-44
PL Przedmiotem referatu jest prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród firm budowlanych biorących udział w systemie zamówień publicznych, uzupełniona o analizę sprawozdań z funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz raportów GUS dotyczących koniunktury w budownictwie.
EN The paper presents results of questioning research realized in construction companies taking part in Public Orders System. The paper includes also analysis of GUS and Public Orders System reports.
8
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 1 28-30
PL Na całym świecie rokrocznie woda pochłania tysiące ofiar. Najtrudniej jednak zaakceptować te utonięcia, do których dochodzi na kąpieliskach (pływalniach, aquaparkach) o doskonałej przejrzystości wody, niewielkiej głębokości i do tego nadzorowanych przez wykwalifikowanych ratowników wodnych. Tragedie[...]
EN Every year water takes a heavy toll of human lives. The most difficult to accept are those happening at swimming places (swimming pools, aquaparks) with perfectly clear water, not deep and moreover with a qualified lifeguards on duty. Those tragedies are called "accidents" and full responsibility is[...]
9
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 12 5-7
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat badania europejskich przedsiębiorstw, przeprowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2009 r.
EN The article presents key information on a survey of European enterprises carried out by the European Agency for Safety and Health at Work in 2009.
10
88%
Problemy Jakości
PL Badania ankietowe przeprowadzone na próbce 27 małych i średnich przedsiębiorstw realizujących usługi o znaczeniu lokalnym, pozwoliły na określenie podstawowych procesów w proponowanym systemie zapewnienia jakości.
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 6 24-26
PL W artykule omówiono metody zbierania danych dotyczących liczby zachorowań na zawodowe choroby skóry rąk w różnych krajach świata. W Wielkiej Brytanii są to systemy EPIDERM, OPRA, THOR, w krajach nordyckich: NOSQ-2002/SHORT i NOSQ-2002/LONG, a we wszystkich krajach europejskich – EODS.
EN Methods of data collection related to worldwide hand dermatosis have been presented in the article. In the United Kingdom the following systems are used: EPIDERM, OPRA, THOR, in Nordic countries such data being NOSQ-2002/SHORT and NOSQ-2002/LONG, while in all European states EODS system is present.
12
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań ankietowych prezentujące wybrane preferencje rolników dotyczące szkoleń z zakresu zespołowego użytkowania maszyn rolniczych. Badaniami objęto 53 losowo wybrane gospodarstwa z województwa podlaskiego. Opinie ankietowanych rolników rozpatrywano pod względem poziomu ich wyksz[...]
EN The paper presents the results of questionnaire surveys on the preferences of farmers regarding the training on the team use of farm machines. The survey was conducted among 53 randomly chosen farms in the Podlaskie province. The opinions of the surveyed farmers were analyzed in respect of their edu[...]
13
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Zamieszczono wyniki prac zrealizowanych w ramach rozprawy doktorskiej autora. Przedstawiono opracowaną metodę pomiarowo-obliczeniową, na podstawie której można określić przyrost poziomu ciśnienia akustycznego w zamkniętym pomieszczeniu, spowodowanym występowaniem drgań na przegrodach budowlanych ogr[...]
EN The paper presents the results of work conducted in the framework of the author's doctor's thesis. The paper presents the developed measurement-calculation method, on the basis of which it is possible to determine the increase in the level of acoustic presssure in closed premises caused by vibration[...]
14
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Jedną z funkcji elewacji jest funkcja informacyjna. Na podstawie wizerunku zewnętrznego odbiorca powinien otrzymać czytelny komunikat o funkcji zawartej wewnątrz budynku. Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego na grupie 50 studentów Wydziału Architektury, którego celem było [...]
EN One of the roles of facades is the informative function. On the grounds of the external image the recipient should receive a legible message about the functions that the building performs. The scope of the paper is the presentation of the results of the survey run on a group of 50 students of the Fa[...]
15
75%
Management and Production Engineering Review
EN In the market economy, the company image is of particular importance. It can be shaped intentionally through marketing activities. This paper presents an example of a big hotel and catering company, which competently makes practical use of company image management. The management board of the compan[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 10 5-13
PL Analiza systemów pomiarowych jest istotnym elementem w doskonaleniu procesów wytwarzania. Autorzy przeprowadzili badanie kwestionariuszowe, do którego zaprosili kilkadziesiąt przedsiębiorstw produkcyjnych. Głównym celem tego badania było uzyskanie informacji na temat stosowania i przydatności metod [...]
EN A measurement system analysis (MSA) is a vital component for many quality improvement initiatives in production enterprises. Premises which persuaded authors to research on MSA mainly are existing conditions in measurements quality control field. Recently there had been prepared an special inquiry a[...]
17
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The paper presents selected technologies that are necessary for customer relationship management on examples of chosen furniture corporations. A net, which becomes a basic tool of work, is getting more common in business. It is the fastest developing branch of modern technology, which more and more [...]
18
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2006 nr 9 119-132
PL Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w wybranych szkołach gimnazjalnych województwa lubelskiego, których celem było poznanie uwarunkowań edukacji informatycznej realizowanej w tych placówkach. Uzyskane rezultaty pozwalają na przedstawienie i weryfikację rzeczywistego obrazu dostępności młodzi[...]
EN The present article shows the results of a study of selected factors affecting the computer skills of pupils in the province of Lublin. The article presents the results of a survey carried out in secondary schools in the area. The survey covered pupils' access to computers and the internet and the q[...]
19
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 11 440--442
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących odczuć cieplnych chirurgów i personelu medycznego w celu stwierdzenia, jak warunki środowiska cieplnego panujące w salach operacyjnych w istniejących szpitalach, są odbierane przez użytkowników.
EN The paper presents the results of surveys concerning thermal sensation of surgeons and medical staff to determine how the thermal environmental conditions, prevailing in the operating rooms in existing hospitals, are received by the users.
20
75%
Logistyka
2014 nr 5 453--462
PL Niezawodność dostaw jest jednym z najważniejszych czynników decydujących m.in. o konkurencyjności przedsiębiorstwa, związanych z realizacją funkcji transportowych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań z jakości nabywanych usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego oraz analiz[...]
EN Supply reliability is one of the most important factors determining, among others, competitiveness of company, concerned with implementation of transport functions. The aim of this paper is to present the results of research on the quality of logistic services acquisition in the field of refrigerate[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last