Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 932
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule omówiono wyniki inwentaryzacji dwóch żelbetowych kominów o wysokości 120,0 m i 200,0 m, zlokalizowanych na terenie elektrowni cieplnych położonych w środkowej części Polski. Celem dokładnego określenia aktualnego stanu technicznego żelbetowych płaszczy kominów wykonano szereg badań specja[...]
EN The paper contains results of in-situ inventory surveys of two reinforced concrete chimneys of height 120,0 m and 200,0 m, located within the thermal power plants in the middle part of Poland. The following field surveys, investigations and tests were completed: geotechnical tests, geodesic surveys [...]
2
100%
Problemy Jakości
3
100%
Drogownictwo
2003 nr 2 55-57
PL Przybliżenie czytelnikom norm europejskich w dziedzinie drogownictwa jest bardzo ważne. W załączeniu dalsza część zestawienia norm dotyczących drogownictwa.
4
100%
Inżynieria Powierzchni
1998 Nr 3 12-19
PL W pracy przedstawiono proces utleniania próbek w kształcie walca, wykonanych z Fe, w funkcji temepratury. Próbki były utlenione w zakresie temperatury od 940 do 1100 stopni C w powietrzu. Czas utleniania zmieniał się od 10 do 160 godzin. Efekt utleniania określano na podstawie zmian wymiarów oraz ma[...]
EN The oxidation of Fe-rollers is investigated as a function of temperature in this paper. Iron samples were oxidated at 940 up to 1100 degrees C in ambient air. The time periods of oxidation varied from 10 to 160 hrs. Weight and size measurements, metallography and chemical microanalysis were used as [...]
5
100%
Inżynieria Powierzchni
1998 Nr 3 20-30
PL Z przeprowadzonych badań polaryzacji katodowej w roztworach kwasu chromowego(V|), zawierających zmienne ilości anionów kwasów obcych wynika, że szybkość redukcji pośrednich związków chromu, wchodzących w skład powierzchniowych warstewek, i związana z nią szybkość redukcji kwasu chromowego(VI) do chr[...]
EN As a result from carried out investigation of cathode polarisation in acid chromium(VI) solution, contained variable quantity of foreign anions is, that reduction rate of intermediate chromium compounds, which are included in surface layers and connected with it reduction rate of chromium acid(VI) t[...]
6
100%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 3 11-20
PL W pracy przedstawiono metodę pomiaru tworzenia się i wzrostu warstwy azotowanej bezpośrednio w procesie, w którym wykorzystuje się zmiany własności magnetycznych azotowanego materiału wywołane dyfuzją azotu i przemianami fazowymi. Zasadniczą część zaprezentowanego układu pomiarowego stanowi czujnik [...]
EN In this work method of measurement nitrided layer creation and growth directly in the process is described. This method uses change of magnetic properties of nitrided material connected with nitride diffusion and phase changes. Main element of measurement system is magnetic measurement probe which i[...]
7
100%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 1 17-28
PL W artykule omówiono wpływ różnych parametrów azotowania pseudostopów tytanu - alfa VT20, VT18 i VT25U na niskocykliczną wytrzymałóść zmęczeniową, odporność korozyjną i mikrotwardść spoin, strefy wpływu ciepła i materiału osnowy. Stwierdzono istotny wpływ budowy strukturalnej warstw azotowanych na te[...]
EN In this article is described influation of various nitriding parameters of titanium pseudoalloy - alfa VT20, Vt18U and VT25U on low cyclic fatigue strenght, corrosion resistance and microhardness of joints, zone of heat influence and basic material. Essential influence structural construction of nit[...]
8
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 11 17-21
PL Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym - opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu po[...]
EN Working conditions have a great impact on the quality of workers' life and their well-being In Poland, a survey of working conditions on the national level is objective: it measures selected hazards related to the working environment and strenuous working conditions. However, in order to improve wor[...]
9
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 7 30--33
PL W Polsce eksploatowanych jest powyżej 250 tys. transformatorów rozdzielczych. W zakładach dystrybucyjnych energii elektrycznej pracuje ich ok. 240 tys., zaś w zakładach i przedsiębiorstwach prywatnych - kilkanaście tys. Zakres mocy transformatorów dystrybucyjnych stosowanych w Polsce wynosi od 25 kV[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Obliczono i wyznaczono pomiarowo przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych komutatorowych silników o magnesach trwałych zasilanych z prostowników sterowanych i przekształtników impulsowych. Obliczono charakterystyki robocze silników przy różnych wartościach kąta wysterowania prostown[...]
EN The transients of the electrical and mechanical quantities of permanent-magnet commutator motors supplied from controlled rectifiers and pulse converters were calculated and determined by measurements. The motor's operating characteristics at different rectifier control angles and converter pulse-du[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono problemy doboru materiałów izolacyjnych przewodów nawojowych oraz cewek uzwojenia wysokonapięciowych silników indukcyjnych przeznaczonych do pracy w ciekłych gazach dielektrycznych, a w szczególności w ciekłym gazie naturalnym LNG. Omówiono problemy doboru kompozytów systemu[...]
EN The paper presents problems of choice of winding wires insulating materials and coils of high voltage induction motors predestinated for performance in liquid dielectric gases, and first of all in liquid natural gas (LNG). Choice of the motor insulating system components is discussed, and basic diff[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono zagadnienia z monitorowaniem, diagnostyką, i nawiązywano do zagadnienia badań służących do doboru cech konstrukcyjnych przenośników taśmowych. Uwypuklono zagadnienia związane z monitorowaniem pracy przenośników a monitorowaniem symptomów diagnostycznych, na podstawie których ocenia [...]
EN The paper deals with monitoring and diagnostics and investigations connected with design features choice of belt conveyors. The difference between monitoring of a belt conveyor run parameters and condition monitoring for assessing the condition of kinematics pairs is emphasised. Diagnostics of gearb[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zakres tematyki badawczej w Zakładzie Systemów Maszynowych Instytutu Górnictwa oraz niektóre z osiągniętych efektów. Szarzej omówiono badania gumy, taśm i połączeń prowadzone w Laboratorium transportu Taśmowego, prace dotyczące zarządzania eksploatacją transportu taśmowego [...]
EN The scope of research topics undertaken by the members of Machine Systems Department of the Institute of Mining Engineering and some of the resulting effects are presented. Some of the research topics are introduced more specifically. These topics are: testing of rubber, conveyor systems operation ([...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie opisano metodę badania naprężeń w spoinach połączeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych metodą pomiarów kątów odkształcenia postaciowego spiny, przedstawiono wyniki badań naprężeń w spoinach taśmy poliestrowej i poliamidowej, wskazano na kierunki dalszych prac mających na celu popra[...]
EN The method of stress study in the area of glue joints of multiply conveyor belt through measurements of angles of non-dilatational strain has described. The results of stresses study polyester and polyamide belts has been presented. Directions of new research has been depicted in order to improve ef[...]
15
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań hamownianych na bazie charakterystyki zewnętrznej dotyczących drgań iglicy wtryskiwacza silnika AD3.152 z wtryskiem bezpośrednim zasilanego węglowodorowym paliwem ONM City 50 wykorzystując system pomiarowy sygnału wibroakustycznego WA.
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono opis badań doświadczalnych tłumika i zderzaka z ciekłym elastomerem, opis stosownej aparatury pomiarowej i niektóre wyniki badań.
EN Some details of experimental tests with dumper and buffer filled by liquid silicon elastomer, description of merasurement apparatus and some results rare presented.
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wyniki statystycznych obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji trójkąta hamulcowego o obciążeniu nominalnym 120kN, mających na celu optymalizację geometrii ze względu na zwiększenie przestrzeni montażowej. Obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych w oparciu o wy[...]
EN The article describes the results of static strength calculations of brake triangle construction with the rate load 120kN. In order to optimization geometry of the construction for good space assembly. Calculations are carried out with FEM. Calculations of the different variants are realized on the [...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono rezultaty porównania wyników statycznej analizy wytrzymałościowej I badań stanowiskowych adapterów, stanowiących część składową zestawu bimodalnego I umożliwiających połączenie ciężarowej naczepy samochodowej z wózkiem kolejowym. Wymagania wytrzymałościowe określają przepis[...]
EN The paper presents the results of comparison of FEM calculation and the stresses measured during static tests of the adapters. The adapter is the element of the bimodal train which connect the bimodal bogie and the road trailer. Requirements of strength are defined in the UIC Leaflet 597.
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kolektor Północny zbudowany we Wrocławiu w latach 1970-74, był pierwszą dużą inwestycją kanalizacyjną w sieci zlewni po prawej stronie Odry. W pracy omówiono wyniki badań obiektu prowadzone w czasie budowy, mające istotne znaczenie dla zachowania jego trwałości. Późniejsze doświadczenia wynikające z[...]
EN This paper presents the results of tests carried out on reinforced concrete intercepting sewer during its construction. These data can provide basis for further investigations into the durability of sewers on condition that the considered structure is currently tested again.
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przepusty stalowe znajdują coraz częstsze zastosowanie jako osłony rurociągów, kabli energetycznych i innych urządzeń infrastruktury podziemnej. Często wykorzystuje się do tego celu stalowe przepusty karbowane typu Arot HELCOR, ponieważ cechują je relatywnie niskie koszty wykonawcze oraz krótki czas[...]
EN Steel pipes can be used as protection for pipeline, power cable and others underground devices. ArotHELCOR - corrugated steel culverts are often used to above-mentioned operation. Advantages of the steel culverts are following: the construction period is short and economical. This paper describes fu[...]
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last