Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania tribologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 1 169-174
PL Przeprowadzono badania tribologiczne i badania struktury warstwowych kompozytów poliamidowo - stalowych. W badaniach tribologicznych kompozyty ślizgały się po stali w warunkach tarcia suchego przy dość wysokich parametrach ruchowych (p,v). Kompozyty wytworzono w warunkach normalnych oraz dodatkowo -[...]
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 4 27-29
3
100%
Tribologia
1998 z. 4 485-492
PL Wysoko gradient temperatur, wystepujący w przekroju poprzecznym wstawki hamulcowej , może być bezposrednią przyczyną jej odkształceń cieplnych.Określenie procesów towarzyszących deformacji cieplnej wsrawki, ich wpływu na kształtowanie się zjawisk kontaktowych w miejscu styku koła zklockiem hamulcowy[...]
EN High gradient of temperatures, appearing in cross-section of brake insertion, can be the direct cause of its thermal deformations.Designation of processes accompayning of the thermal insertion deformation, their effect on development of contact phenomena in adhesion space between wheel and break-sho[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 9 15-24
PL W pracy opisano wyniki badań tribologicznych warstw metalicznych natryskiwanych metodą detonacyjną. Badaniom poddano powłoki: węglika wolframu, węglika chromu oraz tlenku aluminium. Powłoki, natryskiwane na cylindryczną część próbki, imitującej czop łożyska, poddano tarciu na powierzchni wycinka pan[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 107-112
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy badań tribologicznych. W szczególności dokonano przeglądu metod badań oraz zwrócono uwagę na przyczyny błędów w badaniach.
EN This paper presents choosed problems of tribological investigations. In details, method of investigations concentred materials with coating were described special attention was paid on the reason for investigation mistakes.
6
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty praktycznego wykorzystania przetwornic częstotliwości w badaniach tribologicznych. Urządzenia te wykazują istotne zalety w zakresie możliwości sterowania napędem stanowisk trybologicznych. Trybologicznych ich zastosowaniem związane jest jednak występowanie za[...]
EN In the paper there has been presented usability of electric drives with frequency inverters in tribological test stands. Frequency inverters show significant advantages in the field of controlling drives of the test stands. However, usage of frequency inverters is connected with presence of electrom[...]
7
80%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 2 28-31
PL Artykuł dotyczy badań strukturalnych i tribologicznych wybranych gatunków stali poddanych różnorodnym procesom azotowania, a w tym azotowania jarzeniowego, implantacji jonami azotu i azotowania w strumieniu gazu. Wyniki badań tribologicznych prowadzonych przy tarciu ślizgowym w ruchu obrotowym (mas[...]
EN This paper concerns the structural and tribological investigations of selected steel grades after various nitriding processes, among others: gas nitriding, glow discharge nitriding, nitrogen ion implentation and nitriding in stream gas. The results of tribological tests, carried out by sliding frict[...]
8
80%
Inżynieria Powierzchni
2003 Nr 1 24-32
PL W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych i tribologicznych wykonanych na azotowanej stali [wzór] impregnowanej olejowymi, wielofunkcyjnymi, antykorozyjno-tribologicznymi kompozycjami zawierającymi inhibitor korozji BS-MOD i/lub dodatki tribologiczne: dwualkilo-fosforo-dwusiarczku antymonu -[...]
EN The results of corrosion and tribological investigation of [formula] thick gas-nitrided layer on 45 steel grade impregnated with multifunctional - tribological oil formulations containing corrosion inhibitor BS-MOD as well as tribological additives: antimony-di-alkyl-phosphoro-di-thioate ([R2O2P2S2][...]
9
80%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 2 32-38
PL Przedstawiono niektóre wyniki pomiarów wybranych próbek (próbki w kształcie walca ze stali stopowych) do prób na maszynie tribologicznej Amslera. Próbki wykonano ze stali ulepszonych cieplnie - 40H, 35HGS, 45HN, poddanych procesowi nawęglania - 18H2N2, 20H2N4A, 15HN, poddanych procesowi węgloazotowa[...]
EN This paper presents some results of identification measurement (cylindrical samples of alloy steels), obtained to testing on Amslers tribotester. Samples were made from toughened steels - 40H, 35HGS, 45HN, subjected to the carburizing process 18H2N2, 20H2N4A, 15HN, the cyaniding process - 15HN, and [...]
10
80%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 4 27-31
PL W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań tribologicznych zrealizowanych przy użyciu maszyny tarciowej typu Amsler. Próbki wykonano ze stali: 40H, 35HGS i 45HN - ulepszonych cieplnie, nawęglanych stali 18H2N2, 20H2N4A 15HN, węgloazotowanej stali - 38HMJ. Celem badań było określenie wpływu param[...]
EN This article presents some results of tribotest, carried out by means of Amsler`s tribotester. Samples were made from toughened steel - 40H, 35HGS, 45HN, subjected to the carburisation process - 18H2N2, 20H2N4A, 15HN, the cyaniding process - 15HN, and the nitriding process - 38HMJ. The aim of the i[...]
11
80%
Tribologia
1999 nr 6 793-800
PL W pracy przedstawiono nowy opracowany w Instytucie Technologii Eksploatacji system pomiarowo-sterujący pracujący w środowisku Windows, służący do wspomagania eksperymentalnych badań tribologicznych.
EN In the paper authors present a newly developed (in Institute of Technology) computer-aided system for control and measurements for Windows environment. The system is used in trobology.
12
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy przedstawiono opis metody oraz stanowiska badawczego, na którym realizowane będą badania tribologiczne chrząstek stawowych. Badania prowadzone będą na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku badawczym, w obecności środka smarującego symulującego ciecz synowialną. Jako materiał bada[...]
EN In this paper method and test setup, on which will be realized tribological investigation of atricular cartilage is showed. Research will be realized on special tribological test setup, in presece of lubricant, which simulated synovial fluid. Samples of cartilage cut from femoral head in different s[...]
13
80%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 47-53 136--140
PL W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych wkładki endoprotezy stawu kolanowego wykonanej z polietylenu UHMWPE. Wkładkę do badań uzyskano po zabiegu reimplantacji, po dwuletnim okresie jej użytkowania. Badania prowadzono na standardowym testerze tribologicznym typu trzpień/tarcza. W pierwszy[...]
EN The paper presents the results of investigating the tribological properties of a knee joint endoprosthesis insert made of the UHMWPE. The insert was obtained during the procedure of reimplentation from an endoprosthesis used by a patient for a period of two years. In the first stage of the examinati[...]
14
70%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Prace podzielić można na dwa zagadnienia. Pierwsze zawiera analizę literaturową, na podstawie której autorzy przedstawili historię endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz przygotowali podział i charakterystykę stosowanych w praktyce lekarskiej endoprotez stawu biodrowego. Druga cześć pracy przedst[...]
EN The paper consists of two parts. The first is a literature analysis basing on which the authors have presented the history of hip endoprosthesis making and a characteristics of the hip endoprostheses used in medical practice. The other part of the work presents the results of the Institute's own [...]
15
70%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono czynniki wpływające bezpośrednio na zużycie skojarzenia koło-szyna, a przede wszystkim samej szyny kolejowej, tj. R260 obciążenie, poślizg i prędkość. Badania tribologiczne na stanowisku Amslera obejmowały dwa rodzaje stali szynowej, tj. bez obróbki cieplnej i z obróbką cieplną[...]
EN The paper discusses the factors directly influencing the wear of the wheel-rail couple, and first and foremost, of the R260 rail itself. The discussed factors include the load, skid and speed. Tribological tests at an Amsler stand included two types of rail steel, i.e. with or without thermal treatm[...]
16
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1674-1676
17
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule na podstawie przeprowadzonych stanowiskowych badań tribologicznych dokonano oceny wpływu parametrów obróbki mechanicznej tarczy hamulcowej na uzyskiwane wyniki wartości współczynnika tarcia i zużycia przy współpracy z nakładką cierną. Do realizacji badań o charakterze podstawow[...]
EN As it has been shown above in determined road conditions realization way of braking process, coefficient of friction of friction pair of brake mechanism has fundamental meaning on generated braking moment on wheels. In paper on the basis of carried out stand tribology investigations evaluation of in[...]
18
61%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 138-138
PL Przedstawiono modelowanie i tworzenie animacji testera T-11 wykorzystywanego do badań tribologicznych w programie Solid Edge vl9 wspomagającym komputerowe projektowanie. Zaprezentowano także badania rozkładu naprężeń w węzłach tribologicznych przy wykorzystaniu MES.
EN The paper contains the modeling and animation of T-11 Tester used for tribological researches in Solid Edge vl9 - computer aided design system. It also presents stress analysis of tribological couple using FEM.
19
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2007 Vol. 7, no 4 185-199
PL Ślizgowe elementy maszyn wykonane z tworzyw sztucznych współpracują najczęściej w skojarzeniach z metalami. Podczas tarcia tych materiałów zachodzi szereg procesów takich jak oddziaływania mechaniczne i adhezyjne, reakcje tribochemiczne, triboelektryzacja, itp. W artykule przedstawiono procesy związ[...]
EN Sliding machine elements made of plastics co-operate mostly with metals. The friction of these materials engages several processes like mechanical and adhesion interactions, tribo-chemical and tribo-electrical reactions etc. In this paper, processes involved with the tribological wear of polymer mat[...]
20
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z realizacją badań doświadczalnych dotyczących określania właściwości tribologicznych materiałów polimerowych, współpracujących w skojarzeniu z elementami metalowymi lub polimerowymi, w różnych warunkach tarcia. Omówiono rodzaje badań tribologicz[...]
EN The paper presents selected problems relating to carrying out experimental investigations aimed at determining the tribological properties of polymer materials mating with metal or polymer elements in different friction conditions in sliding joints. The types of tribological investigations and the m[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last