Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Aktualne normy zalecają prowadzenie szeregu prób zmierzających do oceny parametrów technicznych opraw oświetleniowych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania wyrobu i spełnienia warunków dopuszczenia oprawy do obrotu. Niestety, zalecenia te nie zawsze dają podstawy do jednoznacznej o[...]
EN Up-to-date standards recommend performing proper tests which would enable to evaluate technical parameters of luminaires, important in terms of safety of a product and fulfilling requirements of standards for putting the product on the market. Unfortunately, the recommended tests do not always give [...]
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 4 661--663
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 186-188
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił hamowania oraz opóźnienia hamowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Badania wykonano dla pojazdów współczesnych oraz dla pojazdów zabytkowych. Pomiary są elementami składowymi okresowego badania technicznego każde[...]
EN In the article there are presented specific test results concerning braking force and braking delay for cars up to 3,5 tons axle load. Tests were performed on modern vehicles and monument vehicles. The above mentioned tests are elements of the standard periodic motor vehicle inspection to be run once[...]
4
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 7 18-22
PL Autorzy przedstawiają mozliwości zastosowania odpadów energetycznych z kotłów fluidalnych jako materiału w podsadzce hydraulicznej. Publikacja jest wynikiem pracy pracowników uczelni i przemysłu, wykonanej w ramach projektu badawczego. Przygotowana została do druku w dwóch częściach. W pierwszej, op[...]
EN The authors present possible applications of power industry waste from fluid-bed boilers as a material for hydraulic packing. The publication is a result of work of a joint research work of a university-industry team conducted under a research project. It has been prepared for printing in two parts.[...]
5
75%
Świat Szkła
6
75%
Świat Szkła
7
75%
Maszyny Górnicze
PL Opisano wymagania i kryteria związane z oceną stanu technicznego obudów zmechanizowanych przed ich ponownym przekazaniem do pracy w przodkach ścianowych. Przedstawiono zakres działań w wypadkach: oceny formalnej kwalifikującej obudowę, przeglądu technicznego oraz badań technicznych. Podano uwagi pra[...]
EN Requirements and criterions connected with the technical state of powered roof supports before directing them back to work in longwall faces, have been described. The range of operation in case of: formal opinion qualifying the roof support, technical inspection and technical tests, have been presen[...]
8
63%
Logistyka
2015 nr 3 1303--1312, CD 1
PL W niniejszym artykułu poruszono zagadnienie badania układu hamulcowego samochodu osobowego w aspekcie wiarygodności oceny jego stanu technicznego. Autorzy wykazali, że na wiarygodność takiego badania mają wpływ cztery kategorie czynników uzależnionych od: stanowiska diagnostycznego (1), pojazdu (2),[...]
EN This paper presents the research of the credibility braking system in passenger cars. The authors showed that four categories of factors influence the credibility of such an inspection. The categories depend on diagnostic device (1), vehicle (2), human (3), and environment (4). The article presents [...]
9
63%
Dozór Techniczny
2008 z. 2 26--28
PL Urządzenia ciśnieniowe pracujące w warunkach przemysłowych podlegają najczęściej okresowym kontrolom dozoru technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021). Podstawowy[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 468-471
PL W artykule omówiony został zarys problematyki dotyczącej diagnozowania pojazdów powypadkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów) w aspekcie wykonywanych powypadkowych opinii technicznych pojazdów. Opracowanie takie zleca się biegłym sądowym w wyniku[...]
EN The article presents an outline of issues relating to salvage vehicle diagnostics (particularly road accidents involving pedestrians and cyclists) in regard of technical expertise performed on salvage vehicles. The development of such is ordered by trial or investigative actions of police, prosecu[...]
11
63%
Transport Problems
2010 T. 5, z. 4 115-122
PL W pracy przedstawiono wyniki 10 lat badań dotyczących rozwoju możliwości w zakresie badań technicznych pojazdów. Porównano stosowaną metodykę z możliwościami jakie stwarzają poszczególne typy urządzeń pomiarowych. Porównano strukturę uszkodzeń pojazdów jakie wykryto podczas badań technicznych ze str[...]
EN This paper presents study results of the possibilities of car inspections development. The studies have been conducted for ten years. The applied methodology is compared to possibilities of examination methods which are facilitated in each type of modern examination equipment. The structure of car f[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 75-90
PL W pracy podjęto próbe usystematyzowania standardowych procedur diagnozowania pojazdów po zdarzeniach drogowych. Przedstawiono także przykłady niekonwencjonalnych metod diagnozowania(no. z wykorzystaniem materiału filmowego lub na podstawie wyników badań kierowalności i stateczności wykonywanych wed[...]
EN At the beginning of this paper we are trying to systematize the standard procedures of diagnosing of road vehicles after road accidents. The examples of unconventional methodology of diagnostic are given next (e.g.on the basis of VHS film of results of experimental tests of stability and steerabilit[...]
13
51%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania analizy strumienia wartości do oceny wydajności procesu kontroli pojazdów na stacji diagnostycznej. Zaprezentowano model funkcjonalny stacji i mapę procesów związanych z badaniem pojazdu. Dokonano korekty działań I uzyskano skrócenie czasu realizacji usług[...]
EN The article presents the possibility of utilization the value stream analysis for the evaluation of the performance of the vehicle inspection process at a diagnostic station. A functional model and a map of processes related to the examination of the vehicle are presented. It was noticed that the pr[...]
14
51%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2015 Vol. 98 28--38
EN Projection of a complicated geometry of industrial objects is the complex issue, which requires properly planned and prepared measurements. Such objects must be accurately inventoried, but their complicated nature often makes the access and the visibility of their entire surface very difficult. Docu[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 284-289
PL W artykule omówiony został problem dotyczący procedury przeprowadzania badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdów. Sposób wykonywania badań technicznych przez diagnostę samochodowego określony jest przed konkretne rozporządzenie, lecz niestety żadna ustawa nie daje odpowied[...]
EN This article discusses the issue related with the procedure of conducting technical examinations of antique vehicles at the Motor Vehicle Inspection Stations. The method of the technical examinations carrying out by a car diagnostic has been stipulated by specific regulations, however no act provide[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last