Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 366
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania symulacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 29-33
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1998 nr 12 37-42
PL W referacie przedstawiono symulacyjne badanie własności dynamicznych układu regulacji mocy i częstotliwości bloku energetycznego w systemie. Pokazano podstawowe zależności uwzględnione w modelu składającym się z dwóch bloków energetycznych. Model bloku jest reprezentowany przez turbozespół, kocioł o[...]
EN The paper presents concise description of trening device for simulating different conditions of the electric power system. Its structure and possibilities of simulating various conditions of power network are described. It computes technology, dynamic load flow, frequency, protection and all import[...]
3
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 3/33 73-80
PL W artykule przedstawiono: a) główne tendencje konstrukcyjne nadwozia istotne w zderzeniu z pieszym, b) empiryczne równania pokazujące relację: odrzut pieszego - prędkość zderzenia, c) błąd oszacowania prędkości na podstawie dostępnych danych o wartościach parametrów modelu zderzenia.
EN The paper presents: a) main tendencies in the car body construction essential for pedestrian collision, b) empirical equations showing relation: pedestrian shot - speed of collision, c) error of speed estimation on the ground of accessible data about parameters values of collision model.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 30 33-49
PL W pracy przedstawiono analizę parametrów pracy silnika gazowego PERKINS AD3. 152G zasilanego wtryskowo ciekłą mieszaniną propanu-butanu. Uwzględniając różne warunki pracy silnika, określono wpływ parametrów konstrukcyjnych oraz nowego systemu zasilania na temperaturę i ciśnienie oraz moc indykowaną [...]
EN The simulation tests of gas engine PERKINS AD3.152G with injection system of LPG have been described in this paper. The characteristics of temperature and pressure into engine cylinder were obtained using mathematical model describing phenomena, which take place in combustion engine. The engine powe[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 135-139
EN The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Germany, has recently constructed a new primary standard of Iow pressures based on the continuous expansion method. The paper is concerned with the properties of the gas flow in one of the calibration chambers of this standard. To describe these prope[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 109-115
PL W pracy przedstawiono układ równań opisujący proces hamowania, złożony z równania mechanicznego i bilansu cieplnego. Przedstawiono symulację hamowania, przyjmując tarcze wykonane z kompozytu węgiel-węgiel. Omówiono także stanowisko badawcze i porównanie wyników doświadczalnych i numerycznych.
EN It is presented equations system, described braking process, consists of equations: mechanical and heat balance. It is presented simulation of braking, taking into consideration disc made of carbon-carbon composites. Also is discussed testing stand and comparison between experimental and numerical r[...]
7
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i prowadzonych w warunkach rzeczywistych w odniesieniu do zrzutni minowych, stanowiących element wyposażenia pokładowego okrętu nawodnego, niezbędny do prawidłowego stawiania min morskich.
EN Some selected results of simulating research and live testing works relating to the mine setting equipment installed onboard of the ship are presented and discussed in the paper.
8
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy podjęto próbę ocenienia efektywności sterowania gazodynamicznego pociskiem rakietowym Feniks wskutek wypływu ze zbiornika strumienia sprężonego gazu poprzez otwory umieszczone na korpusie pocisku w pobliżu jego środka masy. Wykorzystując opracowany program symulacji komputerowej dynamiki lot[...]
EN In the paper the simulation research of possibility of gas-dynamic control of rocket Feniks is presented. Control jets are small orifices in center of gravity and sides of the object to be controlled, through which gas can be ejected. Numerical calculation was based on the mathematical model of thre[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2000 Vol. 50, nr 22 269-2278
PL Przedstawiono modele matematyczne napędów grupowych z silnikami indukcyjnymi, które były omówione we wcześniejszych publikacjach. Napędy te znajdują zastosowanie jako napędy potrzeb własnych w elektrowniach zawodowych na węgiel kamienny lub brunatny. Przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń dynam[...]
EN The paper presents mathematical models of common-bus drives with induction motors, mentioned already in earlier papers. The drives can be used in coal power plents. The results of dynamic simulation of the common-bus drives for 360 MW power unit are presented. The paper tries to evaluate the practic[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Artykuł prezentuje badania wybranych układów sterowania przekształtnikiem sieciowym AC/DC o dwukierunkowym przepływie energii z zastosowaniem metod logiki rozmytej. Dokonano omówienia klasycznych metod sterowania przekształtnikami AC/DC opartych na metodach wektorowych. Przedstawiono możliwości i za[...]
EN The paper presents a fuzzy logic-based control of three-phase PWM voltage rectifiers, that are developed in modern power electronics systems with electrical drives. The conventional control methods of PWM rectifiers: Voltage Oriented Control (VOC), Virtual Flux Oriented Control (VFOC), Direct Power [...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy omówiono zagadnienia modelowania sterowania wielofazowego silnika indukcyjnego klatkowego. Przedstawiono transformację zmiennych fazowych silnika do układu współrzędnych transformowanych i podano równania silnika wielofazowego dla tych współrzędnych. Przedstawiono interpretacje obwodowe równ[...]
EN The problems of modeling of multi-phase squirrel-cage induction motor are discussed. The transformation of motor phase variables into new coordinate system is presented. The equations of multi-phase induction motor for transformed coordinates are given and discussed. The circuit representation of tr[...]
12
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 1 9-12
PL W artykule przedstawiono różne metody generowania procesów przypadkowych, szczególnie przydatne w analizie i badaniach symulacyjnych dynamiki pojazdów. Zamieszczono przykłady realizacji procesów przypadkowych z użyciem opisanych metod. Przedstawiono ważne cechy omawianych metod.
EN The article presents the different methods of generating the random processes, particularly useful in the analysis and the simulation testing of vehicle dynamics. The examples of random processes realization with using the described methods are placed. The important features of the discussed methods[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawione w artykule badania symulacyjne dotyczą analizy stanów przejściowych generatorów synchronicznych i asynchronicznych zainstalowanych w źródłach rozproszonych pracujących w sieci rozdzielczej średniego napięcia. Obiektem badań jest sieć o napięciu 15 kV, w której zainstalowano pięć źródeł[...]
EN The simulation investigations presented in the paper concern analysis of transient states of synchronous and asynchronous generators installed in distributed sources working in the medium voltage distribution network. The 15 kV network in which there were installed five distributed sources was an ob[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 21-26
EN The paper deals with computer simulations of dynamic performance of vector controlled synchronous reluctance motor with axially laminated anisotropic rotor, operating upon two constant current angle control strategies: maximum torque per given stator current and maximum torque per given flux linkage[...]
15
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule zrealizowano uproszczoną procedurę symulacji pionowych obciążeń wieloosiowego pojazdu samochodowego. Uproszczenie polega na zadawaniu wymuszeń drgań na stanowisku badawczym na koła jednej osi.
EN The paper presents simplification procedure of simulation vertical loading of multi axle automotive vehicle. The simplification consists in exciting of vibrations only wheels of one axle on testing rig.
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 53-58
EN The model for the simulation of the one-phase short interruption influence on the dynamic states of an induction motor is presented. The model was employed for simulation of the one-phase supply interruption (voltage and currents) and the voltage phase shift in the subsequent voltage recovery. The a[...]
17
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 11-12 44-48
18
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
1998 z. 16 61-74
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono problemy integracji narzędzi symulacyjnych w procesie projektowym maszyn wytwórczych. Przedstawiono sposób realizacji badań symulacyjnych w środowisku wirtualnym. Celem tych badań jest ocena, zarówno istniejącej, jak też i nowej konstrukcji maszyny w powiązaniu z jej układem ste[...]
EN The paper presents problems of integration of simulation tools in the process of designing manufacturing machines. Discussed is the realisation of simulation investigations in a virtual environment. The goal of the investigations is to evaluate both the existing and new designs of the machine in rel[...]
20
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule opisano sposób wyznaczania trajektorii obrysu przekroju poprzecznego chodnika pod kątem możliwości jego wykorzystania do sterowania ruchem głowicy kombajnu chodnikowego.
EN A method for determination of outline of roadway cross-section trajectory with regard to the possibilities of its use for the control of roadheader's head movement.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last