Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 431
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania nieniszczące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 169-175
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie modelu układu służącego do wzbudzania i rozchodzenia się fali Lamba z użyciem metod numerycznych, w zastosowaniu do badań nieniszczących. Do obliczeń wykorzystano stałe materiałowe dla aluminium i materiału piezoelektrycznego hexagonalnej struktury krystalicznej [...]
EN The numerical solution for the acoustic field of a Lamb wave excited by the IDT (interdigital transducer) is presented. IDTs are used in the area of non-destructive evaluation (NDE). The electro-mechanical coupling effect and the interaction of the IDT with aluminium plate were considered.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Matematyka - Fizyka / Politechnika Śląska
1999 z. 87 55-64
PL Praca zawiera bardzo skrótowy przegląd głównych zagadnień dotyczących metody elektromagnetyczno-akustycznej, która jest stosowana do bezstykowego wytwarzania i odbioru fal ultradźwiękowych. W szczególności w pracy przedstawiono podstawowe konfiguracje przetworników, służące do wytwarzania i odbioru[...]
EN The paper presents a brief overview of the main features of the electromagneto-acoustic method, which is used for noncontact generation and reception of ultrasonic waves. This overview includes, in particular, basic configurations of transducers, used for the generation and reception of various type[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
2002 Nr 48 105-111
PL W artykule omówiono początkowe znaczenia pojęcia "badania nieniszczące" , dalsze i obecne znaczenia tego pojęcia, współczesny zakres badań nieniszczących oraz tendencje rozwoju badań nieniszczących.
EN Introduction. Initial sense of expression "non-destructive testing" .Further and present sense of expression "non-destructive testing" .Contemporary range of non -destructive testing. Progress trends of non-destructive testing.
4
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule zaprezentowano przykłady naukowo-badawczych prac realizowanych w WITU, w których stosowany były metody termografii w podczerwieni. Zaletą tych metod jest ich nieinwazyjność, wysoka efektywność, bezkontaktowy i uniwersalny charakter. Przedstawione wyniki wykazały przydatność oraz szerokie [...]
EN The examples of scientific-research work realized in MIAT with the application of IR thermography methods are present in this paper. A nondestructive, high efficient, non-contact and universal character is a great advantage of these methods. Presented results show usefulness and wide possibility of [...]
5
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 3 112-115
PL W artykule przedstawiono budowę opracowanego tomografu wiroprądowego wysokiej rozdzielczości do badania obiektów o kształcie zbliżonym do cylindrycznego. W tomografie zastosowano specjalizowany miernik przesunięcia fazowego oraz nowoczesny mikrokontroler o architekturze ARM. Wyniki zrealizowanych ba[...]
EN Paper presents developed, high resolution eddy current tomography setup for testing of cylindrical objects. In developed tomograph, specialized phase shift measuring system was applied together with ARM microcontroller. Experimental results indicated, that linear filters (such as Butterworth filter)[...]
6
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Postęp technologiczny w dziedzinie badań nieniszczących oraz rozwój wiedzy o degradacji wodorowej pozwalają na ocenę stanu technicznego instalacji lub urządzenia, szacunkową ocenę czasu ich bezpiecznej dalszej eksploatacji oraz ciągi}' monitoring pracy elementu. W artykule przedstawiono badania ultr[...]
EN Technological progress in NDT as well as hydrogen degradation knowledge advancement make die vessel condition and on-line control feasible. The detection and localization of defects with ultrasonic method is presented. Those were suspected as a delamination arose up to the plastic forming direction [...]
7
80%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 5 1331-1338
PL Grubość warstwy wierzchniej determinuje użyteczność wielu elementów konstrukcyjnych, kształtowanych z zastosowaniem technologii inżynierii powierzchni. W ramach kontroli procesów technologicznych, pomiar grubości warstw jest prowadzony w przypadku wielu produktów wytwarzanych w przemyśle, w którym o[...]
EN Thickness of the surface layer is the one of key parameters, which deter- mines properties of the elements subjected to surface treatment. As such, his parameter is very often controlled in the manufacturing processes of safety critical parts in aerospace industry. In order to reduce the cost of qua[...]
8
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 243 127-136
PL W pracy zaprezentowano algorytm generacji pęknięć jako komputerowych obiektów trójwymiarowych. Przedstawiono metodę ekstrakcji parametrów pęknięcia ze zdjęcia radiograficznego i ich przełożenia na obiekt trójwymiarowy. Zamieszczono również efekty symulowanych prześwietleń z wykorzystaniem sztucznie [...]
EN In this paper algorithm for generation of cracks as a three-dimensional objects has been presented. Method for extraction of crack's parameters from radiographic image has also been discussed. Results of simulated x-raying with artificial cracks have been included.
9
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL W obecnym okresie jesteśmy świadkami "renesansu promieniowania rentgenowskiego", co wiąże się przede wszystkim z coraz większym zapotrzebowaniem na wszelkiego rodzaju kontrole, sprawdzanie lub pomiary z użyciem promieniowania rentgenowskiego (badania nieniszczące) oraz z jakościowo nowym rozwojem w [...]
EN Nowadays we are witnesses of the "X-radiation revival" what is connected, first of all, with more and more demand on inspection of all kinds, verification and measurements with the use of X-rays (non-destructive testing) and with the new in quality progress in the field of detection of these rays (s[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2001 nr 13 127-140
PL Przedstawiono podstawy fizyczne rozchodzenia się fali termicznej w konstrukcjach wielowarstwowych wywołanej zewnętrznym źródłem promieniowania. Opisano sprzętową realizację metody termografii synchronicznej. Metodę zastosowano do wykrywania wad w lotniczych konstrukcjach przekładkowych z wypełniacze[...]
11
80%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 4 202-204
PL W referacie przedstawiono system pomiarowy tomografi i impedancyjnej, w którym zastosowano metodę wieloczęstotliwościową testowania obiektów. Metoda jest szczególnie przydatna w badaniach nieniszczących do wykrywania uszkodzeń korozyjnych, zmian spowodowanych zawilgoceniem, pęknięć i wad materiałowy[...]
EN An impedance tomography measuring system using a multi-frequency structure testing method has been presented in the paper. The method is particularly useful in nondestructive testing for detecting corrosion or moisture damage as well as cracking and material defects.
12
80%
Zeszyty Naukowe. Matematyka - Fizyka / Politechnika Śląska
1999 z. 87 125-132
PL Rozpatrzono wpływ fraktalnej struktury na własności sprężyste materiałów fraktalnych, gęstość rozkładu zlokalizowanych drgań, tzw. fraktonów, oraz ich wpływ na przewodnictwo cieplne ośrodka. Opisano zastosowanie geometrii fraktalnej w badaniach nieniszczących oraz w badaniach ultradźwiękowych materi[...]
EN Elastic properties of fractal materials as well as the dispersion and density of distribution of localized elastic vibrations, so called fractons, have been considered. Nonlinear interactions of phonons and fractons influences heat conduction of amorphous materials. Application of fractal geometry i[...]
13
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Remonty konstrukcji podwodnych wymagają stosowania odpowiednich technologii spawania pod wodą i procedur kontroli. Ze względu na duże zagrożenie bezpieczeństwa istotne znaczenie dla wykonywania tych zadań ma wysoko wykwalifikowany personel, włączając nurków oraz zespół pracowników na powierzchni. Sp[...]
EN The maintenance of underwater structures demands application of appropriate technologies such as underwater welding and inspection. Due to high safety risks, highly trained and educated human resources, including divers and organization team on the surface are of great importance and assume responsi[...]
14
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2001 R. 45, nr 5 118-120
PL Przedstawiono kilka nowoczesnych technik badań nieniszczących złączy spawanych. W szczególności opisano zautomatyzowane systemy badań ultradźwiękowych oparte na wykorzystaniu zarówno konwencjonalnej techniki echa, jak również techniki TOFD. Opisano przykład zastosowania zautomatyzowanych badań ultra[...]
EN It has been presented several up-to-data techniques of non-destructive testing of welded joints. In particular, it has been described automated systems for ultrasonic testing based on use of both conventional echo and TOFD techniques. It has been given the example of application of automated ultraso[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono stan prawny w zakresie wzrokowej oceny zniszczeń powłok malarskich i dokonano krytycznego przeglądu aktualnych norm i wytycznych. W tym aspekcie wymieniono główne wady powłok i przedstawiono ogólne ich przyczyny. Ocena zniszczeń jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu dec[...]
EN This paper state of law in sphere of visual evaluation of degradation of paint coatings and makes critical review of actual norms and guiding principles. In this aspect mentions main defects of paint coatings and presents their reasons in general. The evaluation degradation is important factor duri[...]
16
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule opisano brytyjski system certyfikacji personelu zatrudnionego w laboratoriach badań nieniszczących. Przedstawiono zasady organizacji systemu, mającego charakter międzynarodowy i zarządzanego przez Brytyjski Instytut Badań Nieniszczących (BINDT) w oparciu o normy EN 45013 i EN 45012 i odpo[...]
EN The article describes British Scheme of certification of the personnel working in the non-destructive testing laboratories. The rules of the organisation of a system having an international character and menaged by the British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) on the basis of the standard[...]
17
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie techniki diagnostycznej badań nieniszczących, opartą o termografię w podczerwieni, do wykrywania uszkodzonych obszarów w lekkich opancerzeniach wykonanych z materiałów kompozytowych. Badania z wykorzystaniem lock-in termografii pozwalają na szybkie, dokładne i [...]
EN In the paper there is presented lock-in thermography for detection of destruction areas in light armours. Lock-in thermography is an NDE method providing phase images of thermal waves propagating in a sample, thereby revealing internal defects and allowing for thermal properties evaluation. In this[...]
18
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono porównanie wyników uzyskanych podczas badania spoin wzdłużnych i obwodowych komór spalania silników startowych metodą Magnetycznej Pamięci Metalu oraz ultradźwiękową.
EN The comparison of results received at testing different welded joints of the starting motor combustion chambers by methods of ultrasound and metal magnetic memory is presented in the paper.
19
80%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2017 Nr 3-4 73--80
PL Dziedzictwo kultury jest i zawsze było ważnym czynnikiem rozwoju socjalno-ekonomicznego. Badania nieniszczące od wielu lat są skutecznie stosowane do obiektów dziedzictwa kultury. Celem badań nieniszczących tych obiektów najczęściej jest: – uzyskanie wiedzy o stanie technicznym obiektów aby zapobiec[...]
EN Cultural heritage is and always was important factor of social-economic development. Non-destructive testing has been successfully applied in objects of cultural heritage for many years. The aim of non-destructive testing most often is: – providing knowledge of technical condition of objects in orde[...]
20
80%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 3 114--119
PL W artykule przedstawiono opis nieniszczących metod badań diagnostycznych elementów mechanicznych maszyn (badania NDT – Non Destructive Testing). Badania nieniszczące urządzeń i konstrukcji stanowią grupę metod badawczych, które dostarczają informacji o własnościach materiału obiektu, niewpływających[...]
EN The description of non-destructive testing methods (NDT) for diagnosing mechanical elements of machines is given in the paper. The non-destructive tests of devices and structures belong in the class of diagnostic methods providing information about the material of tested element, and the tests do no[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last