Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania korozyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 9 351-358
PL W artykule przedstawiono badania korozyjne wybranych stali o podwyższonej (S355MC, S355N) i wysokiej wytrzymałości (S500MC, S700MC, S690QL). Badania korozyjne wykazały różnice w szybkościach korozji, które wynikają ze składu chemicznego. Dla badanych stali wyznaczono istotność wpływu poszczególnych [...]
EN In the paper corrosion tests of high-strength low alloy steels (S355MC, S355N) and extra high-strength steels (S500MC, S700MC, S690QL) are presented. Chemical composition caused difference in corrosion rate of tested steels. For tested steels relevance of particular chemical elements influence on co[...]
2
100%
Inżynieria Powierzchni
2003 Nr 1 24-32
PL W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych i tribologicznych wykonanych na azotowanej stali [wzór] impregnowanej olejowymi, wielofunkcyjnymi, antykorozyjno-tribologicznymi kompozycjami zawierającymi inhibitor korozji BS-MOD i/lub dodatki tribologiczne: dwualkilo-fosforo-dwusiarczku antymonu -[...]
EN The results of corrosion and tribological investigation of [formula] thick gas-nitrided layer on 45 steel grade impregnated with multifunctional - tribological oil formulations containing corrosion inhibitor BS-MOD as well as tribological additives: antimony-di-alkyl-phosphoro-di-thioate ([R2O2P2S2][...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Celem badań było ustalenie zachowania się korozyjnego zbrojenia ze stali AISI 304, stosowanego coraz szerzej w budownictwie, w obecności roztworów wapna budowlanego i cementu. Stal austenityczną AISI 304 poddano działaniu alkalicznych roztworów wodnych o składzie: 0,0IM NaOH+0,01M KOH wolnych od zaw[...]
EN The purpose of the studies was to establish corrosion behaviour of AISI 304 stainless steel bars used as concrete reinforcement in construction. Austeni-tic stainless steel AISI 304 samples were put to the alkaline aqueous envi-ronment of composition: 0.01M NaOH+O.OlM KOH both free of chlorides and [...]
4
100%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 1 23-28
PL W artykule dokonano przeglądu możliwości zastosowań nieniszczącej metody prądów wirowych w badaniach korozyjnych. Omówiono zasadę działania. Przedstawiono zależności amplitudy prądów wirowych w funkcji grubości wzorca stalowego nad wadą oraz obecności defektów pod powierzchnią płyty aluminiowej. Na [...]
EN In this article the review of possibilities of eddy current non-destructive method for corrosion evaluation was done. Principle of operation is described. Eddy current amplitude vs. thickness of steel master above defects and existance of defects under the surface of aluminium plate are presented. T[...]
5
88%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 3 59-63
PL Ubytki korozyjne i wżerowy charakter destrukcji materiału stalowych kominów stanowią istotny problem w ocenie nośności takich ustrojów. Na złożoność problemu ma wpływ losowy charakter zmian parametrów geometrycznych przewodu kominowego i wytrzymałościowych stali. Wielkości te zmieniają się bowiem za[...]
EN The corrosive losses and penetrating type of the material destruction of steel chimneys create a significant problem for the assessment of their load capacity random. The difficulty of the problem is cause by random changes of the both geometrical parameters of the chimney flue and steel strength. T[...]
6
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 27-32
PL Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) jest coraz częściej wykorzystywana w laboratoryjnych i terenowych badaniach powłok ochronnych, inhibitorów korozji, warstewek pasywnych i do oceny kinetyki procesów korozyjnych. Metoda ta, w odróżnieniu od metod stałoprądowych, umożliwia nieniszczącą[...]
EN EIS is being used more and more often for laboratory and in situ research of protective coatings, corrosion inhibitors, passive layers and corrosion process kinetics. As distinct from direct current methods, this method enables to estimate barrier properties of non conductive coatings with no destru[...]
7
75%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 10 392-395
PL W artykule przedstawiono badania korozyjne tytanu i jego złączy spawanych. Złącza spawane wykonano za pomocą spawania metodą TIG oraz za pomocą spawania laserowego i elektronowego. Oględziny zewnętrzne próbek, które eksponowano przez 1000 godzin w naturalnej wodzie morskiej o temperaturze 65oC, wyka[...]
EN In this paper corrosion tests of titanium and its welded joints are presented. TIG, laser beam and electron beam welding methods were used to make the welded joints. Visual inspection of specimens that were exposed for 1000 hours in natural sea water at temperature of 65oC, showed crevice corrosion [...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Jednym z głównych wymagań dla uziemień EMC i ochrony odgromowej jest zapewnienie ich długotrwałego i niezawodnego działania przez okres rzędu 20-30 lat. Firma Galmar - producent stalowych pomiedziownych uziomów i drutów rozpoczęła w 2003roku wieloletni projekt badań korozji uziomów w warunkach polow[...]
EN One of the main requirements for lightning protection and EMC earthing system is to provide reliable service for long time (usually not less than 20 - 30 years). The main phenomenon influencing this performance is the corrosion process in soil. The Galmar company – manufacturer of copper coated eart[...]
9
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 11 424-426
PL W artykule przedstawiono badania złączy spawanych z tytanu w szybkim przepływie wody morskiej. Złącza spawane wykonano za pomocą spawania metodą TIG i za pomocą spawania elektronowego. Badania wizualne eksponowanych w środowisku korozyjnym próbek nie wykazały żadnych oznak korozji równomiernej i lo[...]
EN In this article tests of titanium welded joints in fast sea water flow are presented. TIG welding and electron beam welding were used to make the welded joints. Visual observation did not show uniform and local corrosion of exposed in corrosion environment specimens neither on parent material nor in[...]
10
75%
Energetyka
2016 nr 11 669--672
PL Przedstawiono wyniki badań korozyjnych i strukturalnych różnoimiennych złączy spawanych z żarowytrzymałych stali w osnowie ferrytycznej (T91, VM12 i 13CrMo4-5), austenitycznych (T347 i Super 304 H) oraz nadstopu niklu IN 617, które poddano testom korozyjnym w środowisku zawierającym siarkę i chlor w[...]
EN The paper presents the results of corrosion and structural researches of dissimilar welded joints of heat resistant ferritic steels (T91, VM12, 13CrMo4-5), austenitic steels (Super 304 H, T347) and nickel superalloy IN 617, after undergoing the process of corrosion in an environment containing sulph[...]
11
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 7 292--297
PL W artykule przedstawiono zagadnienie korozyjności armatury wodociągowej oraz zaproponowano metodę oceny pod tym kątem jakości materiałów, adoptując standardy badań korozyjnych w sztucznych atmosferach rozwinięte dla powłok antykorozyjnych. Testy przeprowadzono w mgle solnej o odczynie obojętnym oraz[...]
EN In the paper the problem of corrosivity of water fittings was presented and the method of material quality evaluation in this respect was proposed by adopting corrosion test standards in artificial atmospheres for anticorrosion coatings. The tests were carried out in the neutral salt spray and in th[...]
12
75%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 15 170-179
PL W artykule dokonana jest ocena wpływu oddziaływania roztworu chlorku sodu jako jednego z najbardziej niebezpiecznych związków stymulujących procesy korozji na wybrane właściwości mechaniczne powłok akrylowych. Badane powłoki nałożone były zarówno na podłoże stalowe, jak i podłoże stalowe ocynkowane.[...]
EN In the article was assessed the influences of the sodium chloride solution as one of the most dangerous compounds to stimulate of corrosion processes on selected mechanical properties of acrylic coatings. Tested coatings were imposed both on galvanized and ungalvanized base steel. The study included[...]
13
75%
Ochrona przed Korozją
2004 nr 8 212-215
PL Przeanalizowano krytycznie kryteria oceny zagrożenia podziemnych konstrukcji metalowych przez prądy błądzące podane w kilku europejskich normach. Przedstawiono także i przedyskutowano w skrócie często stosowaną w Polsce korelacyjną metodę badania prądów błądzących i wynikające stąd kryterium oceny. [...]
EN Criteria for stray current interference in underground metallic structures presented in some former European standards were critically analysed. Also the correlation method of measurement of stray current interference used frequently in the Poland has been shortly presented and discussed. Then the c[...]
14
75%
Ochrona przed Korozją
2004 nr 11 296-300
PL W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań trwałości powłok systemu duplex wykonywanych w warunkach warsztatowych. Dyskutowano problem doboru metod badań tego typu zabezpieczeń w świetle normy PN-EN ISO 12944 oraz systemu certyfikacyjnego GSB oraz wymagań PSE.
EN Results of laboratory tests of duplex system coatings durability prepared in industrial conditions were presented. Problems of selection testing methods this kind of protection systems according to standard PN-EN ISO 12944:2001 and certification systems were discussed.
15
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2016 Vol. 16, no. 2 217--223
EN The 7xxx series aluminum alloys are good materials in terms of their high strength to density ratio. Their plastic processing is, however, troublesome. In order to perform plastic processing of the AA-7075 alloy, the KOBO method was applied allowing severe plastic deformations at small extruding for[...]
16
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 93-98
PL W referacie przestawiono wyniki badań szybkości korozji prętów zbrojeniowych w stanie pasywnym oraz z zainicjowaną korozją chlorkową. Pomiary wykonano w dwóch typach elementów próbnych: belkach z pojedynczą wkładką zbrojeniową oraz płytach z siatką czterech prętów. Badania przeprowadzono metodą pola[...]
EN In the paper the test results of corrosion rates of reinforcement bars in passivation states and with initiated chloride corrosion were presented. The measurements were carried out in two types of test elements: beams with single bar and slabs with four rods mesh. The researches were carried out by [...]
17
63%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 4-5 220-224
PL Przedstawiono badania korozyjne zbrojenia żelbetowej podpory wiaduktu pod Gubałówką w Zakopanem. W wytypowanych miejscach podpory wycięto mechanicznie wraz ze stalowym zbrojeniem trzy walcowe rdzenie. W warunkach laboratoryjnych, zachowując kontakt stalowych prętów z betonem wykonano pomiary polaryz[...]
EN The corrosion tests of the reinforcement of the reinforced concrete support of the viaduct under Gubałówka in Zakopane were presented. In selected points of the support three cylindrical cores with the steel reinforcement were mechanically cut out. In laboratory condition, keeping the contact of ste[...]
18
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 131-134
PL Wzrastająca agresywność korozyjna środowiska wymaga zastosowania zabezpieczeń o coraz lepszych właściwościach. Wymaganie te spełniają powłoki cynkowe, które chronią protektorowo podłoże stopów żelaza dzięki niższej wartości potencjału elektrochemicznego i umożliwiają nawet kilkudziesięcioletnią ochr[...]
EN Increasing corrosive power of the environment requires application of better and better protective methods. Zinc coatings fulfill these requirements. They preserve ironbase alloys as a protector because of the lower electrochemical potential and may even protect product surface for tens of years. Du[...]
19
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2008 z. 8 37--40
EN In the paper the polarization tests of reinforcing rods in concrete and water were shown. The basis of tests results was affirmed, that influence of factors which determined the shape and character of polarization curves i.e. speed of electrical charge transfer and speed of reactants transfer was ve[...]
20
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2015 nr 3-4 39--44
PL W artykule przedstawiono wybrane nowoczesne techniki stosowane w badaniach korozyjnych w celu określania zarówno przyczyn, mechanizmu, jak i skutków korozji. Przegląd technik stosowanych we współczesnych badaniach materiałów pod kątem zniszczeń korozyjnych uświadamia szybki rozwój metod badawczych.
EN Paper presents selected modern techniques used in corrosion research to identify both the causes, mechanisms and effects of corrosion. Overview of the techniques used in contemporary materials research for corrosion damage gives an overview of the rapid development of research methods.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last