Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania kierowców
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Samochodowy
2012 z. 1 53--58
PL Artykuł prezentuje przegląd teoretycznych koncepcji i wyników badań dotyczących znaczenia sprawności widzenia w warunkach zmniejszonej jasności oświetlenia dla prawidłowego wykonywania czynności kierowcy. Zarysowany jest związek pomiędzy procesami uwagi a widzeniem zmierzchowym- jako podstawa wyjaśn[...]
EN The article presents an overview of theoretical concepts and research findings on the importance of efficiency of vision in reduced illumination conditions for the performance of drivers. The relationship between the processes of attention and seeing in the twilight has been outlined, as the basis f[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 3 3961--3968
PL Symulatory jazdy są narzędziem powszechnie wykorzystywanych w celach zarówno badawczych jak i szkoleniowych. Istnieją jednak pewne ograniczenia w wykorzystaniu symulatorów, jednym z nich jest tzw. choroba symulatorowa (ang. simulation sickness SS), określana jako odmiana choroby lokomocyjnej. Badani[...]
EN Driving simulators are widely used tools to research and drivers training purposes. There are, however, some limitations in the use of them. One of the most important is simulation sickness, defined as a kind of motion sickness. Research conducted for the purpose of the following article consisted o[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 127--138
PL W artykule przedstawiono porównanie wyników badań dotyczących oceny czasu reakcji kierowców pojazdów samochodowych wykonanych 4 różnymi metodami eksperymentalnymi. Są to wyniki testów na typowym urządzeniu do pomiaru czasu reakcji stosowanym w pracowniach psychologicznych, testów na prototypowym sta[...]
EN In the paper driver reaction times obtained by 4 different methods are compared. Results of research of drivers on typical device for psychological studies, research in prototype device for testing of driver reaction autoPW-T, research in autoPW driving simulator as well as research of real car driv[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 451--458
PL Psychologiczne badania kierujących pojazdami pełnią istotną rolę w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich podstawę prawną stanowi ustawa o kierujących pojazdami, ustawa o transporcie drogowym oraz stosowne rozporządzenia. Badania te przeprowadza się w różnych grupach kierowców m.in.: wykonując[...]
EN Psychological tests of drivers play an important role in the road safety system. Their legal basis is Vehicle Drivers Act, The Law on Road Transport and appropriate regulation. These psychological research carrying out in diverse groups of drivers: all persons performing mobile road transport, drive[...]
5
100%
Archiwum Motoryzacji
2015 Vol. 69, no. 3 19--30, 137--147
PL W artykule przedstawione są wyniki badań własnych oceny czasu reakcji, wykonanych na prototypowym stanowisku autoPW-T, zbudowanym na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Na stanowisku tym można z jednej strony stosować testy znane z typowych laboratoryjnych „badań psychotechnicznych” (pomi[...]
EN Results of author’s research work on the determining of driver reaction time, carried out on a prototype test machine “autoPW T”, have been presented. The machine was built at the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology and it can be used for performing tests known from typical l[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 301--311
PL Badanie dystrakcji kierującego wiąże się z koniecznością tworzenia scenariuszy sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, których nie można realizować w warunkach rzeczywistych. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do badań nośników reklamowych są symulatory jazdy pojazdem. Pomimo rozwoju technologicznego[...]
EN Investigation of distraction involves the need to create scenarios of potentially dangerous situations. The tools used for this type of research are vehicle simulators. Despite technological advances and better and better research equipment, it is still not possible to reproduce all the features of [...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 523-532
PL Bezpieczeństwo na drodze wymaga sprawnego funkcjonowania narządu wzroku u kierowcy. O ile w badaniach medycznych, psychologicznych bierze się pod uwagę ostrość widzenia, widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie, o tyle pomija się badanie wrażliwości na kontrast, czyli zd[...]
EN Road safety requires from the driver the proper functioning of his eyes. While in medical, psychological driver tests the visual acuity, stereoscopic vision, twilight vision and sensitivity to glare are taken into account, it ignores contrast sensitivity - the ability of the visual system to disting[...]
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Wykonano badania w zainscenizowanej sytuacji zagrożenia polegającej na wniknięciu [...]
EN This paper presents the results of research studies on behaviours of drivers in pre-accident situations. They were carried out in the driving simulator autoPW under the research project N509 016 31/1251. The tests were performed in a staged dangerous situation involving a sudden emergence of a roadb[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 349-359
PL Publikacja jest prezentacją wyników pracy badawczej uzyskanych podczas realizacji w latach 2007-2010, na Politechnice Świętokrzyskiej, obszernej pracy badawczej. Badania na torze dotyczyły zarówno czasu reakcji 100 kierowców w symulowanych sytuacjach wypadkowych jak i czasu narastania siły na pedale[...]
EN The paper presents gathered results of a large scale research project conducted between 2007 and 2010 at Kielce University of Technology. The experimental testing involved also a research team from Cracow University of Technology. Experimental trials were conducted on Kielce Racing Track with a pred[...]
10
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W pracy opisano badania dotyczące analizy zachowania kierowców w sytuacji symulowanego zagrożenia wypadkowego. Badania przeprowadzono w dwóch środowiskach: na Torze Samochodowym Kielce oraz w symulatorze jazdy autoPW Politechniki Warszawskiej. W obu środowiskach realizowane były te same 3 (różne) sc[...]
EN This paper describes research studies analysing the behaviour of drivers in the simulated accident risk situation. The study was conducted in two environments: on the Kielce Car Test Track and in the driving simulator autoPW of Warsaw University of Technology. The same 3 (different) situational scen[...]
11
100%
Archiwum Motoryzacji
2014 Vol. 65, nr 3 19--28, 97--106
PL W artykule przedstawiono wyniki badań czasu reakcji kierowców. W badaniach tych wykorzystano typowe stanowisko stosowane w testach prowadzonych w pracowniach psychologii transportu – tzw. refleksometr. Czas reakcji oceniany jest na manipulatorach (przyciskach) stanowiska na bodźce w postaci sygnałów[...]
EN In the paper, results of some driver reaction time research are presented. In the research, typical device for psychological studies of drivers was used - so named reflexometer MCR. The reaction time of the driver, using controllers (keypads) of the panel, is assessed in response to stimuli in the f[...]
12
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 3 84-91
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczaniem czasu reakcji kierowcy. Przeprowadzono krótki przegląd metod wyznaczania czasu reakcji kierowców. Zaprezentowano wyniki własnych badań dotyczących czasu reakcji kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Omówiono scenariusz sytuacji wypadkow[...]
EN The paper presents issues related to determination of the driver's reaction time. A brief review of methods for determining the reaction time of drivers has been conducted. The results of own researches on the reaction time of drivers in pre-accident situations have been presented. The scenario of a[...]
13
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 191--199
PL W pracy przedstawiono wyniki dotyczące oceny czasu reakcji kierowców uzyskanych na podstawie pomiarów na stanowisku MCR, typowym dla standardowych testów prowadzonych w pracowniach badań psychologicznych. Są one jednym z efektów prac wykonywanych w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Przeds[...]
EN In the paper results of some driver reaction time research are presented. In the research, typical device for psychological studies of drivers was used – so named refexometer MCR. The results are one of the effects of research project no N509 016 31/1251. Results of measurement for above 100 drivers[...]
14
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 151--160
PL W pracy przedstawiono zbudowane prototypowe stanowisko do badań reakcji kierowców autoPW-T. Opisano jego budowę oraz możliwe zastosowania w badaniach kierowców. Przedstawiono przykłady testów wykonanych za jego pomocą. Dotyczą one oceny czasu reakcji kierowcy na pedale hamulca oraz kole kierownicy o[...]
EN In the paper prototype of autoPW-T device for testing of driver reaction is presented. Its construction as well as possible application is described. Examples of performed tests are placed. They concern evaluation of driver reaction time on brake pedal and on steering wheel. Also other parameters, w[...]
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 321--331
PL Symulatory jazdy są stosunkowo nowym narzędziem badawczym, które wykorzystywane jest obecnie przez wiele instytucji badawczych w eksperymentach dotyczących różnych aspektów funkcjonowania ruchu drogowego. Prowadzone badania dotyczą zarówno wybranych aspektów funkcjonowania kierowcy w ruchu drogowym,[...]
EN Driving simulators as a research tools are commonly used at research centers in experiments on different aspects of road traffic. The conducted researches concern not only drivers’ behaviour in road traffic but also structure and functioning of on-board systems. The use of driving simulators is conf[...]
16
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 313--324
PL Obecne możliwości techniczne pozwalają na coraz dokładniejsze odwzorowywanie warunków i procesów otaczającej nas rzeczywistości w warunkach wirtualnych. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost liczby badań percepcji kierowców z użyciem symulatorów jazdy pojazdem. W artykule przedstawiono rodzaje, bu[...]
EN The current technical possibilities allow for more accurate mapping the conditions of the reality around us. This translates directly into increased accuracy and relevance of the research perception of drivers using the driving simulators. The article presents the types, construction and the possibi[...]
17
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano projekt mobilnego urządzenia do pomiaru progowej częstotliwości postrzegania migotania, dostosowanego do badania kierowców poruszających się w ruchu drogowym. Badania wykonywane za pośrednictwem omawianego urządzenia mają na celu określenie poziomu zmęczenia kierowcy popr[...]
EN This article presents the design of a mobile device for measuring the perception of flicker threshold frequency, adapted to the study of drivers in traffic conditions. Tests performed using this device are designed to determine the level of driver fatigue by observing the trend of threshold values o[...]
18
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 2/106 45--60
PL W artykule przedstawiono przegląd badań zachowań kierowców. Jednym z głównych celów w jakich są prowadzone jest określenie wpływu różnych czynników na zachowanie się kierowcy. W artykule omówiono wyniki badań czasu reakcji kierowcy w symulowanych sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Formułując koncepc[...]
EN This paper gives an overview of the driver behaviour in simulated emergency situations. Driver testing can be conducted for many different purposes. One of the major objectives is to determine the effect of various factors on the driver behaviour in emergency situations and, accordingly, on the traf[...]
19
84%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2009 [nr] 5 (14) 74--87
PL Spadek liczby wypadków na drogach jest ściśle związany z poprawą umiejętności osób prowadzących pojazdy. Można to osiągnąć poprzez organizowanie wirtualnych kursów doszkalających, podczas których wykorzystywane są symulatory jazdy samochodem.
20
84%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące czasu reakcji kierowców pojazdów samochodowych w sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Badania te zostały wykonane w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. W zainscenizowanej sytuacji przedwypadkowej, badany k[...]
EN The paper presents results of research on the reaction time of drivers of motor vehicles in case of accident risk. These studies have been conducted in an autoPW driving simulator - research project N509 016 31/1251. During a simulated pre-accident situation, a test driver, as he was trying to avoid[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last