Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania geochemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 26 57-78
PL W pracy przedstawiono interpretację statystyczną wyników badań geochemicznych wód podziemnych w rejonie Huty Ostrowiec. Analiza miała na celu wskazać genezę obserwowanych zanieczyszczeń i rozgraniczyć obszary będące pod wpływem dwóch różnych źródeł zanieczyszczeń, tj. pod wpływem składowiska odpadów[...]
EN The paper presents a stochastic interpretation of a geochemical analysis of the groundwater contamination in the vicinity of the Huta Ostrowiec steel plant. The aim of the paper is to indicate the origin of groundwater contamination and to discriminate areas affected by two different sources of poll[...]
2
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 267-268
3
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 6 38-40
PL W artykule przedstawiono wyniki powierzchniowych badań geochemicznych i pomiarów strumienia gazów złożowych dopływających do strefy przypowierzchniowej, wykonanych w latach 1997-2001 i 2004-2005 na obszarach niecki wałbrzyskiej i niecki noworudzkiej. Wykonane badania geochemiczne były realizowane w[...]
EN The authors provide results of surface geochemical survey and measurements of coal-bed gases flow to the near-surface zone carried on in the years 1997-2001 and 2004-2005 in the areas of the Wałbrzych and the Nowa Ruda troughs. For geochemical survey the "free gas" method was applied. Maximum concen[...]
4
75%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 4 150-165
PL W pracy przedstawiono zarys historii wykorzystania powierzchniowych badań geochemicznych w lądowych poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w okresie ostatnich 75 lat. W oparciu o wybraną literaturę, a także doświadczenie i wiedzę autorów przedstawiono historię rozwoju powierzchniowych met[...]
EN The paper present historical overview of the application of surface geochemical survey for onshore exploration for oil and gas deposits for last 75 years. Basing upon the chosen literature as well as Author's knowledge and experience, the history was presented of surface geochemical exploration meth[...]
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono wstępną analizę statystyczną wyników powierzchniowych badań geochemicznych wykonanych „metodą gazu wolnego” w rejonie Krosno – Besko we wschodniej części Karpat Zewnętrznych. Badania wykonano wzdłuż 9 profili pomiarowych. Ogółem pobrano 984 próbki gazu wolnego. W analizowanych [...]
EN The paper presents the initial statistical analysis of surface geochemical surveys carried out using “free gas method” in Krosno – Besko area in the eastern part of the Outer Carpathians. The surveys were performed along 9 measurement profiles. A total of 984 samples of free gas were collected. In t[...]
6
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 6 36-38
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie powierzchniowych badań geochemicznych, realizowanych w wariancie gazu wolnego do oceny szczelności naftowych otworów wiertniczych. Zastosowana metodyka badań umożliwia selekcję genetyczna mierzonych stężeń składników gazowych w próbkach powietrza podglebowego.[...]
EN The paper presents the application of surface geochemical survey methods ("free gas" variety) to tightness control of petroleum boreholes. The applied methods enable the genetic classification of measured concentrations of gaseous components in the soil atmosphere. Opportunities provided by this met[...]
7
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 5 58--63
PL Chemostratygrafia (stratygrafia chemiczna) zajmuje się charakterystyką geochemiczną osadów, wykorzystując zawartość pierwiastków w skałach do korelacji sekwencji skał osadowych. W ostatnich latach ze względu na dostępność nowych technik analitycznych tego typu badania mają coraz większe zastosowanie[...]
EN Chemostratigraphy, or chemical stratigraphy, uses major element and trace element geochemistry to characterize and correlate sedimentary sequences. Due to the availability of new analytical techniques such research are becoming increasingly applied in mining geology in the recent years. Chemostratyg[...]
8
63%
Przegląd Górniczy
PL W przypadku poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych kontrowersję budzi możliwość pojawienia się zagrożeń dla środowiska. Jednym z nich może być niekontrolowana migracja gazu (głównie metanu) do strefy przypowierzchniowej i atmosfery na skutek np. nieszczelności odwiertu[...]
EN The exploration for and production of natural gas from unconventional deposits raises many controversies concerning the environmental hazard. One of such threats can be an uncontrolled escape of gas (mostly methane) to the near-surface zone and to the atmosphere caused by e.g. leaking wells. In the [...]
9
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 140 97-97
PL W pracy przedstawiono charakterystykę geochemiczną potencjalnych skał macierzystych rozpoznanych w utworach fliszowych jednostki skolskiej. Na podstawie wyników badań geochemicznych obejmujących analizę ilościową i jakościową substancji organicznej zawartej w czterech wydzieleniach litostratygraficz[...]
EN This paper contains the geochemical characteristic of source rocks, which were identified in Flysch Carpathian of the Skole Unit. Based on geochemical results which included the quantitative and qualitative analysis of organic matter found four lithostratigraphic levels, the Source Potential Index ([...]
10
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2011 nr 444 73--97
PL Badania przeprowadzono na obszarze Karpat zewnętrznych (w przygranicznym rejonie Polski, Słowacji i Ukrainy). Rozpoznano charakter facji anoksycznych w Karpatach na obszarze Polski i Słowacji w obrębie różnych jednostek tektonicznych od dukielskiej przez śląską, węglowiecką, skolską aż po borysławsk[...]
EN Studies were conducted in the Outer Carpathians in the area of the Western and Eastern Carpathians in the borderland of Poland, Slovakia and Ukraine. The character of anoxic facies in the Carpathians in the Polish and Slovak area within different tectonic units - from the Dukla unit through the Sile[...]
11
51%
Landform Analysis
2016 Vol. 31 61--70
PL W artykule przedstawiono wyniki badań litologicznych i geochemicznych podłoża badanego wykopaliskowo fragmentu osady z epoki brązu ludności kultury Vatya, w Kakucs-Turján, Węgry. Wyniki badań dowodzą zróżnicowania przestrzennego cech litologicznych (wskaźników uziarnienia) i geochemicznych badanego [...]
EN The article presented the results of lithologic and geochemical investigations of the subsoil of a part of the Vatya culture settlement dating back to the bronze age, subject to excavations and located in Kakucs-Turján, Hungary. The results of the conducted research study showed spatial variability [...]
12
51%
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
PL Szeroko wykorzystywana w geochemii powierzchniowej „metoda gazu wolnego”, opiera się na analizie węglowodorów w próbce gazowej zassanej z gleby. Optymalna objętość próbki wynosząca 100 ml nie zawsze jest możliwa do pobrania z uwagi na zmienność utworów przypowierzchniowych. Bardzo często otrzymujemy[...]
EN ‘The free gas method’, a widely applied method in surface geochemistry, is based on the analysis of hydrocarbons in a gas sample sucked from the soil. The optimal volume of the sample amounting for 100 ml is not always possible to collect due to the changeability of sub-soil creations. We very often[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last