Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 371
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania eksperymentalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 185-192
PL Referat dotyczy zagadnień charakterystyk pracy strumienie dwufazowych, w których czynnikiem napędowym jest woda, zaś czynnikiem zasysanym powietrze. W sposób skrótowy omówiono własny model pracy takiej strumienicy. Na podstawie własnych badań eksperymentalnych opracowano zależności na współczynnik s[...]
EN Paper deals with a two-phase water-air ejector. The own model of two-phase ejector is shortly described This model takes into account the effect of the geometry of the ejector on its performance and efficiency. The loss coefficients for the mixing chamber and diffuser have been found on the basis of[...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 2 251-261
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wnikania masy w fazie ciekłej w reaktorze strumieniowym, wyposażonym w dystrybutor gazu typu DSP. Badania przeprowadzono w reaktorze o średnicy 293 mm dla trzech wysokości geometrycznych reaktora. Dokonano porównania wyników badań z rezultatami dla innych[...]
EN Experimental results of a study of mass transfer in a liquid phase in a jet reactor equipped with a TPJ gas disperser are presented. The study was carried out in a reactor 293 mm in diameter for three different heights of the reactor. The results obtained were compared with those for other reactors [...]
3
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W celu weryfikacji poprawności modelu numerycznego przeprowadzono badania eksperymentalne uderzenia pocisku 9 mm Parabellum w płytę ze stali pancernej Armox 500. Zostało zbadane zachowanie pocisku dla prędkości uderzenia: 100 m/s, 126.5 m/s, 134,3 m/s, 136,4 m/s, 143,8 m/s. Po przeprowadzeniu bada[...]
EN In order to verify the correctness of the numerical model the experimental tests of the 9 mm Parabellum projectile impact onto the Armox 500 armour steel plate were carried out. The behaviour of the projectile for the impact velocities 100 m/s, 126.5 m/s, 134.3 m/s, 136.4 m/s and 143.8 m/s was ex[...]
4
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono analizę numeryczną procesu penetracji pancerza kevlarowego pociskiem 5,56 mm SS109. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Ansys - Autodyn v12.1.0 z użyciem metody SPH (dla pocisku) i Lagrange’a (dla pancerza kevlarowego). Zbadano wpływ liczby warstw kevlaru na penetrac[...]
EN The article presents the numerical analysis of the Kevlar armour penetration process with the 5.56 mm type SS109 projectile. The analysis was performed with the use of the Ansys - Autodyn v12.1.0 program by the SPH method (for the projectile) and the Lagrange method (for the Kevlar armour). The in[...]
5
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Trwające obecnie na świecie konflikty zbrojne o charakterze asymetrycznym i lokalnym pokazują, że jednym z najniebezpieczniejszych środków ogniowych są pociski z głowicami kumulacyjnymi wystrzeliwane z ręcznych granatników ppanc. Ich wysoka skuteczność, niski koszt produkcji, niska masa oraz pr[...]
EN Ongoing armed conflicts around the world show, that one of the most dangerous threats are missiles with cumulative heads. Their high effectiveness, low production cost, low mass and simplicity of use makes them very popular among terrorist and partisans forces. High penetration of this kind of we[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem analizy jest manipulator, w którym występują naprzemiennie człony podatne oraz sztywne. Równania ruchu układu wyprowadzono korzystając z metod kinematyki i dynamiki wielomasowych układów sztywnych, a do dyskretyzacji członów podatnych zastosowano metodę sztywnych elementów skończonych. P[...]
EN The paper presents an algorithm for generation of equations of motion for a manipulator with alternate rigid and flexible links. Equations of motion derived using the algorithm enable dynamic analysis of systems with changing configuration to be carried out while interactions between the base motion[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 279-283
PL Obserwowane obecnie coraz szersze stosowanie metod eksperymentalnych w mechanice ciała stałego, jest spowodowane osiągnięciem granicy możliwości korzystania z modeli liniowych, jak również pojawiającą się koniecznością obserwacji nowych zjawisk i nowych procesów. Przyczynił się do tego również, szyb[...]
EN Widespread application of experimental methods observed nowadays has more emerged as a result of the limits being reached by the linear approaches, together with the necessity for new states and processes to be observed. On the other hand, it should be noted that experimental methods have been devel[...]
8
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł przedstawia wyniki symulacji komputerowej wpływu metody generowania wartości czynników wejściowych na jakość inteligentnych planów eksperymentu. Plany te generowane są komputerowo z zastosowaniem liczb pseudolosowych oraz odpowiednich parametrów generowania i analizowane za pomocą tzw. anali[...]
EN The paper shows the results of computer simulation the input's levels method's influence on smart designs of experiment's quality. Smart designs are generated in a special computer program with application of psudo-random numbers, special parameters of generation and verified in equipartitional anal[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące procesów wzbudzenia autonomicznego generatora indukcyjnego klatkowego. Podano schemat zastępczy i warunki statyczne wzbudzenia generatora indukcyjnego. Główna część artykułu dotyczy badań eksperymentalnych procesów samowzbudzenia. Opisano układ laboratoryj[...]
EN This paper presents issues concerning the self-excitation process of autonomous induction generator. Equivalent circuit and static conditions of self-excitation process of induction generator are given. The main part of the article concerns the experimental investigations of self-excitation process.[...]
10
80%
Drogi i Mosty
2011 nr 1-2 5-20
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych pod obciążeniem eksploatacyjnym kolejowego przepustu wykonanego ze stalowych blach falistych. Do pomiaru przemieszczeń przepustu wykorzystano mikrofalowy radar interferencyjny. Na podstawie pomiaru przemieszczeń, częstotliwości przepust[...]
EN The paper presents the selected results of experimental tests under service loads that were conducted on a railway culvert made from corrugated steel plates. The displacements of the railway culvert were measured using the microwave interferometric radar. Based on the measured displacements, the fre[...]
11
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Na oddziaływania dynamiczne składają się wymuszenia wywołane przejazdami tramwajów, autobusów, ciężkiego taboru samochodowego i metra. Analizę prowadzono w dwóch etapach. W etapie pierwszym przygotowano modele budynków. Etap drugi obejmował wykonanie pomiarów drgań. Pomiary te pozwoliły na weryfikac[...]
EN The results of investigations the dynamic means of transportation influences on buildings in article were presented. Analysis was led in two stages. The models of buildings in stage first were prepared. Dynamic excitations were subjected vibrations generated by described means of transportation as w[...]
12
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 217-219
PL W artykule przedstawiono wyniki badań temperatury i wilgotności powietrza w piwnicy budynku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które wskazują, że pomimo odpowiedniej temperatury powietrza wewnętrznego, okresowo występuje uczucie zimna. Ten rodzaj dyskomfortu powodowany jest niską temperaturą powier[...]
EN The paper presents the results of air temperature and humidity in the basement of the Agricultural University in Krakow. They indicate that despite adequate internal air temperature, there periodically appears a feeling of cold. This type of discomfort is caused by the low surface temperature of the[...]
13
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Na pracę skraplacza w parowym, sprężarkowym urządzeniu chłodniczym mają wpływ różne parametry. Szczególnie istotne znaczenie mają zewnętrzne lub wewnętrzne zaburzenia powodujące niestabilności wymiany ciepła podczas przemiany fazowej skraplania w kanale rurowym. Na podstawie badań eksperymentalnych [...]
14
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Drugi etap eksperymentów polegał na badaniu poszczególnych procesów wytwarzania lodu kostkowego w płaskich formach lodowych. Wnioski końcowe: 1. Szybkość działania i wydajność wytwornicy lodu kostkowego w sposób istotny zależą od rozmiarów i kształtu kostki lodu i komórek formy 2. W miarę wymuszoneg[...]
15
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki własnych badań eksperymentalnych autora dotyczących zerowego kryzysu wrzenia w kanale. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla proekologicznego czynnika R123 wywołując rozwój wrzenia w kanale rurowym drogą wzrostu gęstości strumienia ciepła na ogrzewanej ściance. Na k[...]
16
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wpływu prędkości i temperatury powietrza na ususzkę (ubytek masy) podczas owiewowego zamrażania mięsa wołowego. Przeprowadzono badania ekspery-mentalne wpływu prędkości i temperatury powietrza na rozkład temperatury w przekroju poprzecznym, temperaturę krio[...]
EN This paper presents results of numerical calculations concerning influence of air temperature and veloc-ity on shrinkage (mass loss) during air blast freezing of beef meat. Experimental tests have been carried out on the influence of air temperature and velocity on cross-section temperature distribu[...]
17
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono wyniki własnych badań eksperymentalnych dotyczących początku wrzenia pęcherzyko-wego w kanale. Stwierdzono, ze istnieje histereza wymiany ciepła związana z powstawaniem pęcherzy-ków parowych oraz rozpoczęciem i zakończeniem procesu wrzenia. Opracowano kryterium pozwalające wyznaczać pu[...]
18
80%
Problemy Maszyn Roboczych
2002 Z. 20 99-107
PL W pracy dokonano obliczeń położeń płaszczyzn krytycznych próbek wykonanych ze stali 18G2A z zastosowaniem parametru uszkodzenie bazującego na gęstości energii odkształceń. Zastosowano kombinację proporcjonalnego i nieproporcjonalnego stałoamplitudowego zginania wahadłowego ze skręcaniem. Obliczenia [...]
EN The paper presents calculations of critical pIane orientations in the specimens made of 18G2A steel, using a parameter based on the strain energy density. The specimens were tested under combined proportional and non-proportional bending with torsion. Two criteria were assumed: the criterion of norm[...]
19
80%
Problemy Kolejnictwa
2002 Z. 135 88-99
PL Odnosząc się krytycznie do obowiązujących wartości normatywnych, dotyczących stateczności toru bezstykowego, autor udowadnia na podstawie wyników badań eksperymentalnych i modelowania matematycznego, że obliczenia tej stateczności bez uwzględnienia istniejących w torze rzeczywistych nierówności są p[...]
EN Critical on obligatory standard values on stability of jointless rail track author proves, basing on empirical research and mathematic modelling, that such stability calculations, not considering actually existing unevennesses in the track, are devoid of practical value. Model adopted for calculatio[...]
20
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 4 617-631
PL Przedstawiono wyniki pomiarów mocy dyssypowanej ruchu obrotowego w dwufazowym przepływie Couette'a-Taylora dla układu ciecz-ciecz oraz struktury charakterystyczne dla takiego przepływu. Zaproponowano mapę reżimów przepływu. Obserwowane struktury przepływu sklasyfikowano w zależności od ułamka objęto[...]
EN The measurements of the rotor power input were presented. Typical flow structures of liquid-liquid horizontal Couette-Taylor flow were described. The maps of the flow regime were presented. The observed regime was classified according to power input (connected with the rotor rotation) and volume fra[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last