Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule zaprezentowano ideę prowadzenia stanowiskowej symulacji odtwarzającej procesy dynamiczne występujące w układzie napędowym z automatyczną skrzynią biegów w oparciu o wyniki pomiarów zrealizowanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Przedstawiono metodykę i aparaturę do wykonania pomia[...]
EN An idea of performing test bench simulation reproducing real dynamic processes of driveline with automatic gearbox on the base of road testing measurements is described. The methodology of testing and results analysis for urban, suburban and highway conditions are presented. An evaluation of require[...]
2
88%
Logistyka
PL Opory ruchu pojazdu w obliczeniach teoretycznych wyznacza się korzystając z ugruntowanej wiedzy o ich charakterze oraz posiadanych informacji o współczynnikach występujących w zależnościach, które sformułowano dla ich obliczenia. Jednak problemem może być posiadanie informacji o rzeczywistych wartoś[...]
EN Vehicle motion resistance can be calculated using good established theories about these resistances and having knowledge about resistance coefficient used in resistance formulas. But it can be a problem to know true values of these coefficients, concerning specific vehicles, their subsystems or envi[...]
3
75%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 15 41-53
PL Cykliczny wzrost liczby przewożonych ładunków przy użyciu pojazdów samochodowych jest ściśle powiązany zarówno ze wzrastającą liczbą pojazdów ciężarowych jak i z większym nasileniem ruchu drogowego, co w wielu przypadkach skutkuje powstawaniem kongestii drogowych. Wynikiem tego jest zwiększenie nega[...]
EN The cyclical rise in the number of transported loads using heavy duty vehicles is closely related to both the increasing number of vehicles and with higher intensity road traffic, which in many cases resulted in the formation of traffic congestion. The result is an increase in negative environmental[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjnych samochodów kategorii SUV (Sport Utility Vehicle) z silnikami ZS, wyposażonych w filtr cząstek stałych w warunkach drogowych - w takich warunkach można uzyskać informację o rzeczywistej ich emisji. Testy wykonywano na odcinku stu kilkudziesięciu kilome[...]
EN The paper presents the results of on-road exhaust emission tests of Sport Utility Vehicles fitted with diesel engines, and a DPF (diesel particulate filter). Under such conditions the authors could determine the actual vehicle emissions. The tests were performed on a road portion of a hundred kilome[...]
5
75%
Logistyka
PL Globalna polityka zrównoważonego wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii powoduje ciągły wzrost cen podstawowych surowców energetycznych takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny czy gaz ziemny. Ze względu na powyższy fakt operatorzy komunikacyjni największych aglomeracji miejskich oczekują o[...]
EN The global politics of sustainable use of conventional energy sources causes a continuous increase in prices of fossil fuels such as oil, coal and natural gas. Due to that factcommunication are operators are the largest urban agglomerations expect vehicle manufacturers of products that characterize [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań silnika spalinowego wozu bojowego — kołowego transportera opancerzonego 8x8 Rosomak w warunkach poligonowych. Do pomiarów wykorzystano mobilny analizator, który umożliwiał pomiar stężenia związków szkodliwych i jednocześnie masowego natężenia spalin. Analizy [...]
EN The paper presents the results of tests on a combustion engine of an armored modular vehicle 8x8 Rosomak under combat simulating conditions. For the tests a portable exhaust analyzer was used. It measured the concentrations of the exhaust components and the exhaust gas mass flow. The analysis of the[...]
7
75%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 43--53
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych pojazdów w warunkach drogowych. Testy dla różnych typów pojazdów wykonywano na odcinkach kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów w różnych warunkach drogowych; zawierają one informację o eksploatacyjnej emisyjności pojazdów i dotyczą rzeczywisty[...]
EN In the study the results of vehicle emission tests in road conditions were presented as only then information on real vehicle emissions could be obtained. The tests were carried out on sections of tens to hundreds kilometers in different road conditions. They include information on emissivity of veh[...]
8
75%
Logistyka
PL Pojazdy opancerzone stanowią ważny element wyposażenia współczesnej armii. Niezawodność tych pojazdów stanowi o bezpieczeństwie przewożonych nimi ludzi i towarów. Ze względu na wysoką masę własną pojazdów opancerzonych problemem staje się zapewnienie optymalnie działających hamulców, zapewniających [...]
EN This paper contains a description of road tests made on newly constructed brake for heavy transport car. Tests were performed in order to compare data and prove laboratory tests results of mentioned car brake. Tests were made using real vehicle on existing road in order to achieve reliable base for [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 207-214
PL Samochodowe "czarne skrzynki", znane pod skrótową nazwą UDS (Unfall Daten Speicher) lub ADR (Accident Data Recorder) są urządzeniami umożliwiającymi odtworzenie parametrów kinematycznych ruchu samochodu, istotnych na przykład dla rekonstrukcji wypadku drogowego. Zakres ich działania (liczba i rodzaj[...]
EN "Black boxes" in cars known as UDS (abbreviation for Unfall Daten Speicher) or ADR (Accident Data Recorder) are the devices which enable to reproduce the kinematic parameters of a car's movement vital for example to reconstruct a road accident. The range of their action (the number and the type of r[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 195-206
PL Artykuł przedstawia przykłady badań zachowań kierowców w zaaranżowanych sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one wykonane zarówno w warunkach eksperymentu na drodze - Tor Kielce, jak i w symulatorze jazdy samochodem autoPW. Na podanym przykładzie zilustrowano możliwości i ograniczenia tego rodzaju t[...]
EN Paper presents examples of drivers' behaviour tests in simulated preaccident situations. Tests were performed in road conditions (Racing Track Kielce) and in driving simulator autoPW. The possibilities and limitations of both research methods are shown. Comparisons of test results are presented. It [...]
11
75%
Journal of KONBiN
2012 No. 2 (22) 171--180
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań emisji samochodu kategorii SUV (Sport Utility Vehicle) z silnikiem ZS, wyposażonego w system start-stop. Pomiary zrealizowano w rzeczywistych warunkach eksploatacji w ruchu miejskim. W pracy przedstawiono sposób działania wykorzystanego systemu start-stop, a ta[...]
EN The article presents the results of emission test Sport Utility Vehicle (SUV) with diesel engine, equipped with start-stop system. Measurements was carried out in on-road conditions in urban traffic. Article presents a method of work implemented start-stop system, and the characteristics of the impl[...]
12
75%
Journal of KONBiN
2012 No. 2 (22) 159--170
PL W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące zastosowania ogniw fotowoltaicznych oraz przedstawiono informacje na temat energetyki słonecznej w Polsce. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań emisyjnych dwóch autobusów, z których jeden wyposażony był w dodatkowy system ogniw fotowoltaicznych ws[...]
EN The paper presents discusses the application of photovoltaic cells and provides information on solar energy in Poland. Article presents examples of research emission two buses, one of them was equipped with additional auxiliary photovoltaic system. Measurements was carried out in on-road, in urban t[...]
13
75%
Journal of KONBiN
2012 No. 2 (22) 147--158
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjności autobusów komunikacji miejskiej zasilanych sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym. Drogowe badania emisji gazów wylotowych przeprowadzono na regularnej linii klursowania autobusów. Do pomiarów wykorzystano mobilny analizator gazów wylotowych z gr[...]
EN The paper presents the results of emission research city buses fueled by compressed natural gas and diesel. The exhaust emission tests were performed under actual traffic conditions on a regular bus line. For the measurement was used a mobile exhaust analyzer for the group of PEMS – SEMTECH DS by Se[...]
14
75%
Logistyka
PL Na przestrzeni 60 lat działalności w ITS przebadano tysiące samochodów osobowych. W badaniach drogowych dokonano charakterystyk badanych pojazdów porównując je z danymi producenta i wymaganiami współczesnych im przepisów. Na koniec sporządzano wnioski a eksperci z ITS wydawali opinie czy dany samoch[...]
EN Over the 60 years of activity there have been thousands of cars tested at Motor Transport Institute (ITS). The road tests resulted in compiling characteristics of the vehicles comparing them with the manufacturer's specifications and the requirements of the present legislation. These studies were co[...]
15
75%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 3 56--63
PL W artykule przedstawiono porównanie emisji CO, NOx, CO2 oraz przebiegowego zużycia paliwa dla dwóch pojazdów ciężkich przeznaczonych do długodystansowego przewozu towarów. Badania wykonano na tym samym odcinku pomiarowym. Odzwierciedlał on codzienną eksploatację pojazdów ciężki[...]
EN The paper presents a comparative analysis of the emission of CO, NOx, CO2 and gas mileage for two heavy-duty long haulage vehicles. The tests were performed on the same test road. The test route reflected typical daily operation of heavy-duty vehicles – a drive to the loading/u[...]
16
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Scharakteryzowano pojazdy pod względem zastosowań oraz zamieszczono wyniki badań emisji związków gazowych i cząstek stałych w aspekcie badań homologacyjnych. Na tej podstawie zdefiniowan[...]
EN The article characterizes state-of-the-art PEMS (Portable Emission Measurement System) equipment for exhaust emissions measurement under actual operating conditions. This equipment allows measurement of the exhaust emissions from all modes of transport. Besides the article contains the results of ex[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 3 2509--2516
PL W artykule przedstawiono metodykę badań obciążeń w układzie kierowniczym w tym pomiar sił w drążkach poprzecznych układu kierowniczego. Siły w drążkach są sumowane na listwie zębatej układu kierowniczego i siła wypadkowa na listwie jest przenoszona na koło kierownicy. Ponieważ momenty wokół osi zata[...]
EN zzThe paper presents the methodology of the steering system load testing including the measurement of the forces in the tie rods. The forces in tie rods are summarized on the toothed bar of the steering system and the resultant force is transmitted to the steering wheel. Since the moments/torques ar[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Tematyka publikacji dotyczy badań nad możliwościami zwiększenia sprawności układów napędowych pojazdów poprzez analizę teoretyczną zagadnienia oraz badania eksperymentalne. Analizowany problem dotyczy doboru, przydatności i wykorzystania aparatury pomiarowej do badań drogowych pojazdów. Badania doty[...]
EN The subject of thic publication concerns on the possibilities of increasing the efficiency of vehicles power transmission through theoretical analysis and experimental research issues. The analyzed problem concerns the possibility of using the measuring equipment for testing of road vehicles. Resear[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 876--880
PL W artykule przedstawiono przebieg badań naczepy wydłużonej o 1,3 m w Polskich warunkach eksploatacyjnych i uzyskanie wiarygodnego materiału porównawczo-badawczego, mogącego stanowić podstawę do decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tego typu przedłużonych naczep do normalnej eksploatacji. Badania te zo[...]
EN This paper presents the testing process of the extended semi-trailer by 1.3 m in the Polish operating conditions and obtaining a reliable material for comparison and research, which could provide a basis for decisions on the possible introduction of this type of extended semi-trailers into normal op[...]
20
75%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 10 52--55
PL Współpraca opony z nawierzchnią jezdni ma kluczowe znaczenie dla osiągów pojazdów samochodowych. Od jakości tej współpracy zależą: bezpieczeństwo, szeroko rozumiany komfort i ekonomia. Można z pewnym uproszczeniem stwierdzić, że podstawowym zadaniem nawierzchni drogowych jest zapewnienie optymalnych[...]
EN The interaction of tires and the road surface is crucial for the performance of vehicles. The quality of this interaction influences safety, broadly understood comfort and efficiency. It can be said with some simplification that the primary task of road surfaces is to ensure the optimal working cond[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last