Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 194
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania doświadczalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 97 63-64
PL Symulacja numeryczna krzepnięcia i stygnięcia stopów metali wymaga znajomości zastępczej pojemności cieplnej. Funkcję tą wyznaczono na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN This paper presents basic problems in controlling the feed of electrode under ECM conditions. The dependence of a voltage drop u[e] in an electrode gap S[F] are analysed. A computer simulation of the variability of a voltage drop and current intensity in relation to S[F] was performed and, then, ver[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 15-34
PL Badania doświadczalne są ważnym narzędziem pracy naukowej. W pracy przedstawiono najważniejsze informacje zadania z badań doświadczalnych. Zwrócono również uwagę na planowanie i realizację badań doświadczalnych oraz zestawione podstawowe błędy występujące w pracach wykorzystujących badania doświadcz[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono problem obliczania strat oporów ruchu mechanizmów krzywkowych z rolkowym popychaczem dźwigienkowym. Mechanizmy te znajdują obecnie zastosowanie w nowoczesnych rozrządach silników spalinowych. Opracowano metodę modelowania par kinematycznych z uwzględnieniem oporów ruchu. W [...]
EN In this paper the problem of calculation of the Resistances losses of valve train with rocker roller follower is considered. Such mechanism find application in modern camshaft of engines internal combustion passenger cars. The calculation are executed at use of the numerical program names Tycon. Tyc[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono program, przebieg i niektóre wyniki z badań doświadczalnych przeprowadzonych podczas sprężania zbiornika monolitycznego zewnętrznymi cięgnami pasmowymi typu 1805 mm. W oparciu o otrzymane wyniki przeprowadzono analizę stanu odkształceń i naprężeń w powłoce walcowej, ze szczegól[...]
EN The paper presents short characteristic of experimental research and the results obtained during the prestressing of concrete tank wall by separate external tendons type 1805 mm. Basing on the statical calculations and the executed analysis of obtained investigation results, it was formulated the f[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono wyniki badań próbek wykonanych z betonu wibrowanego i wirowanego. Analizie poddano cechy fizyczne oraz skład mieszanek stwardniałego betonu. Określono parametry odkształceniowe i wytrzymałościowe betonów. Podano porównawcze zależności matematyczne pomiędzy wspomnianymi parametra[...]
EN In the paper results of research on vibrated and spun concrete are discussed. Physical properties and mixture ratio of hardened concrete are analysed. Parameter of deformability and strength of concrete are determined. Comparative mathematical relationships of the above-mentioned parameters for bot[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zmian temperatury w przestrzeni wentylowanej komina wieloprzewodowego o wysokości 250 m. Przedstawiono wyniki pomiarów z okresu około 1 roku, dla zróżnicowanych przypadków warunków eksploatacyjnych. Na tej podstawie oszacowano zależność pomiędzy temperat[...]
EN Results of investigation of temperature variation in the ventilated space of the 250 m high multi-flue chimney are presented. The results obtained during a one - year long measurement period are analysed for various operational conditions. The obtained data is used for evaluation of mathematical rel[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie podano badania dotyczące możliwości opóźnienia wiązania i twardnienia cementu przez zastosowanie domieszek chemicznych. Analizowano jakość zapraw, mieszanek betonowych i betonu modyfikowanych domieszkami opóźniającymi wiązanie cementu. Stwierdzono podatność domieszek krajowych i zagranic[...]
EN The paper presents the examinations dealing with the possibility to retard the cement setting and hardening by the application of chemical admixtures. The quality of mortars, concrete mixtures and concrete modified by the cement set retarding admixtures was analyzed. The usefulness of the Polish and[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wstępne wyniki pomiarów zmian temperatury w przestrzeni wentylowanej żelbetowego komina wieloprzewodowego o wysokości 300 m. Zamieszczone rezultaty pochodzą z ostatniego okresu jesienno-zimowego. Na tej podstawie wyznaczono empiryczne związki pomiędzy temperaturą powietrza atmosferyczn[...]
EN Preliminary results of temperature measurements in the ventilated space of the reinforced concrete multi-flue 300 m high industrial chimney are presented. The results have been gathered during the last autumn and winter seasons. The relevant empirical relations between the ambient air temperature an[...]
10
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Niniejsza praca dotyczy problemu korozji rur ze stali węglowej zabezpieczonych powłoką ochronną z polipropylenu. Przygotowano cztery grupy próbek o różnych średnicach i długościach. Badania przeprowadzono w komorze mgły solnej przez okres 720 godzin. Obliczono ubytek masy oraz prędkość korozji dla p[...]
EN This work deals with problems of corrosion of carbon steel tubes indemnified with protective coating with polipropylen. There was prepared four groups of samples, with different diameters and lengths. The research was carried out in a salt mist chamber over 720 hours. The researchers calculated wast[...]
11
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 1 21--25
12
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Gdy czas realizacji i konkurencja nas goni, podejmujemy coraz to wyższe ryzyko, że wyniki badań doświadczalnych -próbnych - nie sprawdzą się. Wnioskowanie indukcyjne wsparte wieloletnimi badaniami zastępujemy badaniami rozpoznawczymi a wykorzystując doświadczenie, umiejętności i intuicję dedukcyjnie[...]
EN When the deadline and our competition is chasing us we tend to take even a greater risk that the result of our empirical research will fail us. Inductive way of drawing conclusions supported by years of research is replaced with cognitive research and by means of our experience, skills and intuition[...]
13
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 4 589-599
PL Przedstawiono zaobserwowane w trakcie badań własnych osobliwości charakteru zmian oporów przepływu gaz-ciecz-ciecz. Podjęto próbę określenia ich mechanizmu opartą na interpretacji zjawisk hydrodynamicznych towarzyszących przepływom wielofazowym oraz obserwacji struktur przepływu.
EN The paper presents the singularities of the character of pressure drop changes for gas-liquid-liquid flow. Based on the interpretation of hydrodynamics phenomena an attempt was made to determine their mechanisms accompanying multiphase flow and observed flow patterns.
14
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 2 319-334
PL Przedstawiono wyniki pomiarów szybkości wzrostu kryształów w układach: L-sorboza - metanol - woda i L-sorboza - etanol - woda dla różnych szybkości chłodzenia i temperatury. Do badań użyto krystalizatora okresowego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Szybkości wzrostu wyznaczono z rozkładu [...]
EN The measurement results of the crystal growth rate in L-sorbose-methanol-water and L-sorbose - ethanol- water systems are presented. Experiments were carried out using the batch cooling crystallizer with an internal circulation of suspension. The influence of the cooling rate and the temperature has[...]
15
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 3 469-486
PL Wykonano badania eksperymentalne wpływu prędkości rozdzielania kontaktu adhezyjnego i lepkości cieczy mostka na wartość sił adhezji w zakresie niskich prędkości rozdzielania. Uzyskane dane doświadczalne oraz ich weryfikacja statystyczna potwierdziły wzrost sił adhezji ze zmniejszaniem szybkości rozd[...]
EN The effect of contact separation velocity and viscosity of the bridge liquid on the adhesion force in the range of low separation velocities have been experimentally examined. The results obtained and their statistical verification have confirmed that the adhesion forces increases with a decrease of[...]
16
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 1 113-129
PL Przedstawiono wyniki badań procesu osuszania etanolu z zastosowaniem kolumny adsorpcyjnej z nieruchomym złożem sit molekularnych typu 3A. Wyniki badań analizowano za pomocą modelu Liao i Shiau, uwzględniającego dyspersję osiową i liniową izotermę adsorpcji. Na podstawie wyników badań i symulacji kom[...]
EN The results of the investigations of adsorptive ethanol drying have been presented. The experiments were performed using a fixed-bed adsorber and 3A molecular sieves as an adsorbent. The experimental data were analyzed using Liao and Shiau model allowing for the axial dispersion model and linear ads[...]
17
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 4 34-36
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych porowatej ceramiki poddawanej jednoosiowemu ściskaniu. Próbki korundowe o porowatości do ok. 30% obciążano osiowo, następnie odciążano {ponownie obciążano z pewny m przyrostem obciążenia. Proces zatrzymywano w momencie zniszczenia próbki. Próby pozw[...]
EN The paper deals with the experimental method of the mechanical properties estimation at the begining of deformation process (elastic behaviour) of the material as well as during the whole deformation stages. The idea of the method results from the observation of the unloading process of the material[...]
18
80%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pracy badano wpływ naprężeń hydrodynamicznych na kulturę primordiów pędowych (KPP) w bioreaktorze zbiornikowym z mieszadłem typu Rushtona. Doświadczenia wykazały, że naprężenia hydrodynamiczne wpływają na takie cechy komórek roślinnych jak zdolność do ponownego wzrostu, przeżywalność rozkład wielk[...]
EN Response of plant cells to high shear environment has been investigated during in vitro cultivation in a bioreactor with Rushton type impeller. Investigations have shown that agitation affects regrowth ability and viability of cells as well as cell aggregate structure and size distribution.
19
80%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Przeprowadzono doświadczalne badania wpływu usytuowania dystrybutora na zawartość gazu zatrzymanego w cieczy w reaktorze typu air-lift z wewnętrzną cyrkulacją. Dystrybutory gazu miały kształt pierścienia lub dyszy i były umieszczone w odległości h od dolnej krawędzi rury wewnętrznej. Pomiary wykonan[...]
EN Experimental studies of the effect of the position of the sparger on the gaś hold-up (p in an intemal-loop air-lift reactor were carried out. The spargers had the shape of a ring or nozzle and were located at a distance hy from the Iower edge of the inner pipe. The measurements were conducted for di[...]
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2000 z. 35 57-69
PL W artykule omówione zostały charakterystyczne wartości spiętrzenia wody przy przepływie wody przez trójkątne przelewy o ostrej krawędzi. Spływ wody może być swobodny bądź z przylegającą warstwą. Wysokość położenia zwierciadła wody w kanale zasilającym, liczona względem wierzchołka trójkątnego wycięc[...]
EN Fully contracted sharp crested triangular weirs are considered. Values of characteristic upstream head H over the weir crest and discharge coefficients CD are experimentally desribed. The water nappe can be free or adherent to the outflow surface of the weir. The experiments were carried out for a n[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last