Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 153
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania ankietowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Referat ma na celu opisanie zjawiska ruchu wzbudzonego realizowanego środkami transportu zbiorowego (związanego z pojawieniem się nowych inwestycji infrastrukturalnych lub usprawnieniem warunków podróży). Ruch wzbudzony dotyczy podróży, które w stanie pierwotnym (bez inwestycji) były odrzucane z pow[...]
EN The main goal of the paper is to present induced trips phenomenon aimed on public transport trips (as a result of new public transport infrastructure investment or improving travel conditions). Induced trips refers to travels which were abandoned in previous situation (without presence of investment[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 28 311--320
PL Pojęcie sieci społecznościowej jest znane od dawna i zostało zdefiniowane na długo przed powstaniem globalnej sieci Internet. Sieć społecznościową można opisać jako zbiór osób, które posiadają połączenia między sobą (każda osoba jest połączona z X innymi, dowolnymi osobami, gdzie X >= 0). Portale in[...]
EN With rapid growth of Internet usage e-commerce projects, such as social networking pages they became one of the most important social collecting web pages over the Internet. In this note most important projects (such as Facebook, Twitter) were described and presented in shortened form. Moreover busi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2007 Nr 1(3) 69-74
PL Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie najważniejszych motywatorów w ocenie pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw. Analiza materiału empirycznego (600 kwestionariuszy) pozwoliła na sformułowanie wniosku, że pracownicy w pierwszym rzędzie dążą do zaspokojenia[...]
EN The article contains the results of the survey which was aiming at isolating the most significant motivators in the opinion of the employees of micro- and small enterprises. The analysis of the obtained material (600 questionnaires) led to the conclusion that what employees seek in a workplace first[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 1 178-198
PL W artykule przedstawiono podsystem doskonalenia zawodowego kadry SZ RP dotyczący oficerów korpusu logistycznego realizowanego w WSOWL. Przedstawiono praktyczną metodę ciągłego doskonalenia procesu kształcenia, której bazą jest analiza statystyczna wyników badań ankietowych stopnia satysfakcji klient[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wprowadzanie w przedsiębiorstwach zarządzających sieciami kanalizacyjnymi interaktywnych baz danych powiązanych z cyfrowymi planami sieci, wraz ze wzrastającą ilością zawartych w nich informacji o zasobach i stanie technicznym sieci stanowi szansę na prowadzenie głębszych analiz nt. ich funkcjonowan[...]
EN Along with growing number of resource data, introducing in companies managing sewer networks interactive databases linked to digital maps seems to be a chance for thorough analyses of i.e. current state and future technical conditions. Gradually, it gets possible to shift from standard strategy of p[...]
6
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL W artykule omówiono badanie ankietowe, które przeprowadzono w 2009 roku w ramach polsko-norweskiego projektu "Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności informacyjnych". Celem badania było ustalenie potrzeb edukacyjnych polskich bibliotekarzy medycznych i z dziedzin pokrewnych, którzy uczą komp[...]
EN The article discusses statistical survey which was conducted in 2009 within the Polish-Norwegian project "Become a professional teacher of Information literacy". The purpose of the survey was determining educational needs of Polish Medical Librarians and from the related fields, who teach IT compete[...]
7
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2007 nr 1 32-36
PL W maju 2006 r., instytut badań opinii publicznej PENTOR przy merytorycznym udziale "Inżynierii Bezwykopowej" przeprowadził badanie, mające na celu wykazanie znajomości technologii bezwykopowych i materiałów w nich stosowanych wśród osób bezpośrednio związanych z branżą. Na pytania związane ze stosow[...]
EN An institute for public opinion survey with participation of "Trenchless Engineering" magazine, has carried out a survey in order to determine the level of knowledge and awareness among people involved in trenchless technology industry in Poland. The questions concerned their familiarity with differ[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 19 45-53
DE Dank der Webmöglichkeiten werden internet-basierte Umfragen immer mehr populär und gleichzeitig konkurrenzfähig gegenüber traditioneller Umfragen. Im Artikel wurde eine Analyse von starken und schwachen Seiten der internet-basierten Umfragen gemacht. Außerdem hat sich die Autorin auf Probleme wie: -[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem koncepcji i strategii doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Zbadano jaki wpływ na znajomość i stosowanie tych koncepcji oraz metod i narzędzi zarządzania jakością, mają wielkość przedsiębiorstwa, pochodzen[...]
EN The results of survey research on utilization of strategies for performance improvement among Polish companies were presented. The influence of company size, the origin of capital and the level of independency of company on the knowledge and usage of these strategies were studied.
10
100%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 6 9-15
PL Porównanie wyników badań marketingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców z czterech miast i gmin aglomeracji miejskich. Badania przeprowadzono w latach 2001 - 2003 metodą wywiadu bezpośredniego.
EN The comparison of marketing studies related to preferences and travel behaviour of inhabitants living in four towns of Gdynia agglomeration. The studies have been carried on 2001 - 2003 using direct contact method.
11
100%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 6 2-8
PL Wyniki badań ankietowych wśród pasażerów, wykonanych w 2002 roku po raz pierwszy w historii miasta. Badania miały na celu rozpoznanie preferencji w zakresie jakości usług przewozowych oraz stopnia satysfakcji pasażerów z tych usług. Badaniami objęto 10 cech opisujących jakość usług przewozowych. Szc[...]
EN Results of passenger inquiry, carried in 2002 - first time in the city. The investigations aimed to recognise passenger preferences related to public transport quality, as well as passenger satisfaction level. Inquiry comprised 10 attributes of transport service quality. In particular the meaning of[...]
12
100%
Logistyka
2015 nr 6 439--442, CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące organizacyjnych uwarunkowań logistyki w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono zakres zadań i cele strategii logistycznych, koszty, perspektywy i trudności oraz działania podejmowane i konieczne do podjęcia w związku z funkcjonowaniem log[...]
EN The paper presents results of a questionnaire survey concerning the organizational logistic conditions in the activity of enterprises. it presents the scope of logistics tasks, aims of logistic strategies, prospects and difficulties as well as activities taken and necessary to be taken in connection[...]
13
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 1 126-132
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych, ukazujących jakie formy motywacji pracowników są najskuteczniejsze, a więc zwiększają zaangażowanie pracowników i prowadzą do wzrostu wydajności pracy.
EN Purpose of this article is to show the results of research on identifying employees who are aware of the company’s problems, to properly motivate them to seek solutions of these problems and to increase the speed of reaction in decision-making process.
14
100%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 12 24-28
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było przedstawienie preferencji komunikacyjnych uczniów uczęszczających do szkół średnich. Za podstawowe narzędzie przyjęto anonimowy kwestionariusz, zawierający uporządkowaną listę pytań o charakterze zamkniętym. Badania prowadzone by[...]
EN The article presents the results of a survey whose purpose was to present the communication preferences of students attending secondary schools. The basic tool adopted an anonymous questionnaire, which contains an ordered list of closed questions. The research was conducted twice, once in 2008 and r[...]
15
88%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 6 (8) 36-45
PL Artykuł ma na celu opisanie zjawiska ruchu wzbudzonego realizowanego środkami transportu zbiorowego (związanego z pojawieniem się nowych inwestycji infrastrukturalnych lub usprawnieniem warunków podróży). Ruch wzbudzony dotyczy m podróży, które w stanie pierwotnym (bez inwestycji) były odrzucane z p[...]
EN The main goal of the paper is to present induced trips phenomenon aimed on public transport trips (as a result of new public transport infrascructure investment or improving travel conditions). Induced trips refers to travels which were abandoned in previous situation (without presence of investment[...]
16
88%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Artykuł obejmuje tematyką charakterystykę systemów bezpieczeństwa montowanych w pojazdach ciężarowych poprawiających bezpieczeństwo samego kierowcy jak i innych uczestników ruchu. Krótko je scharakteryzowano. Wskazano najczęstsze przyczyny powstawania wypadków z udziałem pojazdów samochodowych. Opra[...]
EN This article presents the characteristic of truck safety systems improving driver safety as well as safety of other participants of traffic. Paper presents most important reasons of accidents involving vehicles. Results of questionnaire created and carried among random chosen group of driver are pre[...]
17
88%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2009 nr 5 27-58
18
88%
Management
PL Niniejsze opracowanie stanowi prezentację wyników pilotażowych badań ankietowych dotyczących elastyczności organizacji. Badania zostały przeprowadzone z udziałem przedstawicieli najwyższego kierownictwa 34 polskich firm.
EN This article summarizes the results of the pilot survey on organizational flexibility. They were presented against the theoretical review background of conceptual framework of flexibility. The survey was conducted with 34 top managers of Polish companies.
19
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 37 41-46
PL Artykuł prezentuje niektóre wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w pociągach: EC Sobieski, EC Polonia, IC Praha oraz IC Wawel w sierpniu 1998 r.
EN In the article there are presented some of results of the poll examination carried out in the trains: EC Sobieski, EC Polonia, IC Praha and IC Wawel on August 1998.
20
88%
Management
PL W artykule omówiono determinanty kształtowania popytu na wyroby mleczarskie. Wskazano na istotną rolę ceny i jakości w decyzjach zakupowych klientów. W świetle przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że najmniejszą wagę przywiązują konsumenci do reklamy produktów na rynku.
EN In this article was presented the determinants which building-up demand on dairy products. It was showed important role of price and quality in buying decisions of consumers. On the ground of works of inquiries was ascertained that advertising of products on the market have small importance.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last