Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błona biologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Oceniono podatność na obrosty mikrobiologiczne PE i PCW, poprzez kontrolę przyrostu liczb)' bakterii mezofilnych i psychrofilnych w odpływie z reaktorów zawierających próbki badanych materiałów w stosunku do wody zasilającej. Analizie poddano również zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wody w ob[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) jest składnikiem promieniowania słonecznego, o którym wiadomo, że głęboko penetruje tkanki. Może to świadczyć o fizjologicznym znaczeniu tego czynnika środowiskowego. Przedstawiono wyniki badań molekularnego mechanizmu działania promieniowania NIR[...]
EN The daily luminary cycle is the most widely known and studied signal potentially initiating circadian rhythm synchronization. While eyes serve as photoreceptors for mammals, other vertebrates regulate this cycle by extraretinal light perception. The response of the human circadian clock to extrareti[...]
3
100%
Wiadomości Chemiczne
2002 [Z] 56, 5-6 417-447
EN The article deals with the anion recognition. The aim of this review was to stress that the anion recognition is becoming more and more rapidly expanding field of the ion recognition and modern chemistry in general. First, the general characteristic of the anions was given, including the size, sha[...]
4
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 1 15-19
PL Obecność bakterii w wodzie wodociągowej jest rezultatem niedoskonałości procesów uzdatniania i dezynfekcji, co stwarza problem wtórnego mikrobiologicznego skażenia wody będącego czynnikiem między innymi tworzenia się obrostów biologicznych na wewnętrznych powierzchniach rur. Pierwszym etapem tworzen[...]
EN The presence of bacteria in tap water is the result of the imperfect processes of water treatment and disinfection,This becomes a major issue in the event of secondary microbial water contamination, which may result in the development of biofilms on the inside surfaces of water pipes. The first stag[...]
5
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 4 24-26
PL Proponowana technika barwienia jest stosunkowo prosta i, co niezwykle ważne, cały proces począwszy od poboru prób a skończywszy na mikroskopowaniu, można przeprowadzić w ciągu niespełna godziny. Uzyskane wyniki sugerują, że technika barwienia przy pomocy Czerwieni Nilu może być wykorzystana do kont[...]
EN Suggested dyeing technique is relatively simple and, which is essential, the whole process, starting from sample collection and finishing with microscope check, can be conducted in less than one hour. Obtained results suggest that the technique of dyeing with Nile Red can be used for controlling bio[...]
6
75%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 9 557-559
7
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 12 1645-1654
PL Warstwa błony biologicznej narastająca na ściankach przewodów kanalizacyjnych jest formacją pospolicie występującą w środowisku naturalnym. Szeroką definicję błony biologicznej stanowi stwierdzenie, że jest to naturalna akumulacja mikroorganizmów na powierzchni ciała stałego. Przykładem może być cho[...]
EN The biofilm layer developed on the wall of sewer pipes is a common formation in the natural environment. The biofilm can be defined as a natural accumulation of microorganisms on the solid body surface, like the pecton covering the surface of solid in the river water or the devices of the biological[...]
8
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W grawitacyjnych systemach kanalizacyjnych zachodzą procesy zarówno fizyczne, chemiczne, jak i biologiczne. Biodegradacja oecieków, prowadząca do rzeczywistego ubytku ładunku zanieczyszczeń podczas ich przepływu w kanalizacji, jest ważnym procesem zmieniającym ilooeć i jakość niesionych zanieczyszcz[...]
EN The interceptor of urban wastewater should be treated as a collector and transporter of sewage and also as a bioreactor, with a continuous inflow, growth and washing out of biomass. Specific sewage biodegradation processes were described by suitable mathematical models of biomass growth and decay. F[...]
9
75%
Proceedings of ECOpole
2009 Vol. 3, No. 1 179--184
PL Warstwa błony biologicznej narastająca na ściankach przewodów kanalizacyjnych jest formacją pospolicie występującą w środowisku naturalnym, powstaje ona jako wynik naturalnej akumulacji mikroorganizmów na powierzchni ciała stałego. Przykładem może być chociażby pekton pokrywający przedmioty zanurzon[...]
EN The biofilm layer developing on the walls of sewer pipes is a common formation in the natural environment. The biofilm can be defined as a natural accumulation of microorganisms on the solid body surface, like the pecton covering the surface of solid in the river water or the devices of the biologic[...]
10
63%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 3 6--14
PL Dotychczasowe działania naukowców doprowadziły do uzyskania możliwości badania oddziaływań lek-membrana, które pozwalają na "projektowanie" nowych farmaceutyków, jak również na śledzenie procesów przebiegających na granicy faz bez ingerencji w układy naturalne.
11
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 53--58
PL W niniejszej pracy przeprowadzono analizę mikroskopową mikroorganizmów żyjących w błonie biologicznej w złożach zraszanych. Próbki błony biologicznej pochodziły z pięciu oczyszczalni typu Bioclere® oczyszczających ścieki bytowe z terenów niezurbanizowanych. W badaniach określono zależności pomiędzy [...]
EN This paper presents results of microscopic analysis of the microorganisms living in biofilm in trickling filters. Biofilm samples came from five Bioclere® treatment plants receiving domestic waste from scattered development. In the studies the relation-ships between indicator microorganisms and cond[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono możliwości zastosowania kruszywa budowlanego - keramzytu, w technologii oczyszczania ścieków. Dokonano przeglądu literatury w zakresie badań laboratoryjnych oraz doświadczeń eksploatacyjnych wybranych systemów oczyszczania ścieków wykorzystujących kruszywo keramzytowe. Zastosowanie kru[...]
EN An use of the keramsite in wastewater treatment was presented. A literature review of laboratory and technical-scale studies of selected wastewater treatment systems using keramsite was demonstrated. Use of the keramsite in wastewater treatment result from its specific porous, sorptive and thermo-in[...]
13
63%
Cement Wapno Beton
PL Przedyskutowano zawartość składników ubocznych w głównych fazach klinkierowych i ich wpływ na udział tych faz. Zwrócono uwagę na szczególną rolę MgO, który zwiększa zawartość alitu i jego trwałość. Przedstawiono wstępne badania biologicznej destrukcji cementu przez grzybnie. Wykazano, że wzrost grzy[...]
EN The content of minor components in main clinker phases and their influence on phase relations was discussed. The peculiar role of MgO was presented which increases alite content and its stability. The biodeterioration of cement by fungi was also investigated. It was shown that fungi growth causes a [...]
14
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 8 303--306
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań na obrotowym modelu złoża biologicznego napędzanego za pomocą sprężonego powietrza. Biologiczne oczyszczanie ścieków w tym modelu odbywa się zarówno za pomocą osadu czynnego oraz błony biologicznej osiadłej na tarczach. W celu sprawdzenia efektywności oczys[...]
EN In this paper presented preliminary results of studies conducted on a laboratory model of rotating biological contactor driven by compressed air. Wastewater treatment in this model carried out both activated sludge process and biofilm settled on discs. In order to test the treatment ability of this [...]
15
63%
Ochrona Środowiska
PL Adhezja komórek bakteryjnych do różnego typu powierzchni możliwa jest dzięki wytwarzanym przez mikroorganizmy polimerom zewnątrzkomórkowym oraz takim strukturom, jak fimbrie i rzęski. Dojrzała postać biofilmu składa się z wielu mikrokolonii, a komórki mikroorganizmów połączone są ze sobą zewnątrzkom[...]
EN Adhesion of bacterial cells to a diversity of surfaces is attributable primarily to the extracellular polymers produced by some microorganisms, and, additionaly, to such structures as fimbria and cilia. A mature biofilm is composed of many different microcolonies, where microbial cells are integrate[...]
16
63%
Proceedings of ECOpole
2010 Vol. 4, No. 1 153--159
PL Cytowane w literaturze przedmiotu modele biodegradacji ścieków w kanalizacji w warunkach tlenowych najczęściej uwzględniają tylko biomasę zawieszoną w ściekach. Sytuacja tego typu ma miejsce w nowych kolektorach, świeżo oddanych do użytku oraz w przypadkach katastrofalnych dla błony biologicznej - n[...]
EN The models of aerobic sewage biodegradation inside the sanitation system, cited in the literature reports, usually concern only the suspended biomass. This situation occurs in newly built conduits, just put into service and after dangerous events for biofilm - eg biofilm removal by flushing wastewat[...]
17
63%
Proceedings of ECOpole
2010 Vol. 4, No. 1 173--179
PL Na potrzeby kontroli procesu osadu czynnego, realizowanego w oczyszczalniach ścieków, wykorzystywać można wyniki analiz fizykochemicznych i/lub biologicznych. Badane parametry fizykochemiczne stanowią zawsze jedynie fragment charakterystyki oczyszczanych ścieków, natomiast organizmy zasiedlające urz[...]
EN For the activated sludge process control in wastewater treatment plants, the results of physical-chemical and biological analyses may be used. The physical-chemical parameters describe only partial characteristics of the purified sewage, while the organisms settling inside plant facilities generally[...]
18
63%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 1 390--394
PL W kolejnych urządzeniach ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków bytują mikroorganizmy spotykane również w naturalnych zbiornikach wodnych, gdzie badania bioindykacyjne prowadzone są od dziesięcioleci. Mikroorganizmy w komorach bioreakcji, występując w postaci osadu czynnego, tworzą biologiczny [...]
EN The microorganisms common in the natural watercourses, where the bioindicative measurements have been conducted for decades, reside also in the following facilities of wastewater treatment plants (WWTPs) technological line. In the bioreactor chambers, the microorganisms forming an active sludge crea[...]
19
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 2/II 131--143
PL W artykule oceniono wpływ technologii oczyszczania wody na proces formowania obrostów biologicznych na wybranych materiałach instalacyjnych (miedzi, stali ocynkowanej oraz polipropylenie). W pracy określona została podatność badanych powierzchni na powstawanie biofilmów. Wykorzystując techniki skani[...]
EN The influence of water treatment technology on the process of biofilm formation on the selected plumbing materials (copper, galvanized steel and polypropylene) was assessed in this paper. The sensitivity of the investigated surfaces to biofilm formation was determined in the paper. Using the scannin[...]
20
63%
Przegląd Papierniczy
1999 R. 55, nr 10 680--685
PL Śluzy biologiczne powstające w obiegach wodnych maszyn papierniczych mogą powodować trudności technologiczne. Aby temu przeciwdziałać stosowane są biocydy. Podejmowane są działania w kierunku opracowania i stosowania alternatywnych środków o mniejszej toksyczności, W wyniku zmian, które zachodzą w t[...]
EN Technological problems can be caused by the formation of biological slime in water circulation system of paper machines. In order to react to that, biocides are used. Efforts are being made to develop and use alterative, less toxic biological slime control agents. The formation of biological slime c[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last