Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błąd średniokwadratowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Dynamiczny rozwój sprzętu akwizycji obrazów opartego na matrycach CCD (Charge Coupled Device) doprowadził do tego, że stał się on obecny niemal w każdym domu. Jakość obrazów pozyskanych za pomocą takiego sprzętu w dużym stopniu zależy od jakości zastosowanej matrycy. Celem artykułu jest zaprezentowa[...]
EN Dynamic development of the image acquisition equipment, which bases on CCD matrice, that has occurred in recent years was the cause of the abundance of those devices in household usage. However, this equipment has many disadvantages caused mainly by the quality of the CCD matrice and electronics use[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 507-511
PL W artykule autorzy przedstawili system identyfikacji oznakowania towarów, którego zasada działania oparta jest na analizie obrazów pozyskanych przy pomocy cyfrowych urządzeń rejestrujących takich jak kamery, skanery. W celu identyfikacji obrazów zastosowano popularną miarę jakości służącą do oceny o[...]
EN In this paper the authors present an identification system for marking of goods, the principle of which is based on the analysis of images obtained using digital recording devices such as cameras, scanners. In order to identify popular images used as to evaluate the quality of digital images "mean s[...]
3
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1462-1465
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyki wyjściowej optycznego czujnika ultraszybkich przemieszczeń prostoliniowych. Zasada działania czujnika polega na rejestracji sygnału generowanego przez układ składający się z szeregu połączonych fotodiod odsłanianych przysłoną połączoną z dy[...]
EN An application of very dynamic sensors is a key point for registration of ultra-rapid displacements. The most common ones are optimeters. The paper describes a method for determining the static characteristic of the optimeter based on a photodiode system. The output characteristic was supsmoothed w[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3a 191-194
PL Artykuł dotyczy problematyki wyznaczania błędów estymatorów i oceny niepewności estymacji podstawowych parametrów sygnałów otrzymanych na podstawie danych spróbkowanych. Do podstawowych parametrów sygnałów zaliczamy wartość średnią, średniokwadratową skuteczną, międzyszczytową i funkcję gęstości pra[...]
EN The paper focuses on errors of estimators and the measurement uncertainty of basic signals parameters set with sampled data. As basic signals parameters we regard mean, mean square, root mean square, peak-to-peak amplitude and probability density function.
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 239--242
PL W artykule autorzy przedstawili metodę dopasowania cyfrowych obrazów pozyskanych za pomocą aparatu cyfrowego. Metoda dopasowania opiera swoją zasadę działania na analizie porównawczej dwóch obrazów za pomocą popularnej miary jakości oceny obrazów cyfrowych jaką jest błąd średniokwadratowy. Zastosowa[...]
EN In this paper the authors present a method of matching digital images recorded with a digital camera. The functioning principle of the proposed method is based on the comparison analysis of two images using a popular measure of digital image quality assessment, i.e. mean square error. The applied al[...]
6
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 6 193--196, CD
PL W niniejszym artykule analizie poddano graniczną dokładność estymacji położenia obiektu ruchomego w zaproponowanym hybrydowym systemie lokalizacyjnym. Zdecydowano się odejść od podejścia klasycznego - analizy wyznaczonych estymat w odniesieniu do trasy wzorcowej, na rzecz wyznaczenia dolnej granicy [...]
EN In this article, the marginal accuracy of the position estimation in the proposed hybrid localization system has been analyzed. It was decided to substitute the classical approach - analysis of the position estimates in respect to the reference path, and calculate the Cramer - Rao lower bound. Simul[...]
7
67%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2016 T. 18, nr 4 157--168
PL W artykule przeanalizowano możliwości aproksymacji odwrotnych charakterystyk termoanemometrów stałotemperaturowych (CTA) za pomocą różnych funkcji. Porównano wyniki aproksymacji z wykorzystaniem funkcji wielomianowych (3-go i 4-go stopnia), wykładniczych (eksponencjalnej, Stirliga oraz Gompertza) a [...]
EN Possibilities of approximation of inverse static characteristics of constant temperature hot-wire anemometers, by means of different functions were analyzed in the paper. The results of approximation with use of polynomials (3rd and 4th degree), exponential functions (exponential growth, Stirling an[...]
8
51%
Ochrona Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki prognozowania ilości ścieków dopływających do oczyszczalni komunalnej w Rzeszowie z wykorzystaniem perceptronowych wielowarstwowych sztucznych sieci neuronowych. W modelu prognostycznym przyjęto następujące zmienne niezależne: zmierzona ilość ścieków dopływających do ocz[...]
EN The paper presents the results of forecasting the sewage inflow into the municipal wastewater treatment plant in Rzeszow using multilayer perceptron neural networks. For the forecast model, the following independent variables were adopted: the measured inflow volume to the treatment plant from the p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last