Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 181
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  azotowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 1 17-28
PL W artykule omówiono wpływ różnych parametrów azotowania pseudostopów tytanu - alfa VT20, VT18 i VT25U na niskocykliczną wytrzymałóść zmęczeniową, odporność korozyjną i mikrotwardść spoin, strefy wpływu ciepła i materiału osnowy. Stwierdzono istotny wpływ budowy strukturalnej warstw azotowanych na te[...]
EN In this article is described influation of various nitriding parameters of titanium pseudoalloy - alfa VT20, Vt18U and VT25U on low cyclic fatigue strenght, corrosion resistance and microhardness of joints, zone of heat influence and basic material. Essential influence structural construction of nit[...]
2
80%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 1-2 38--41
PL Jedną z metod podnoszenia trwałości narzędzi jest połączenie objętościowej obróbki cieplnej z precyzyjnym azotowaniem realizowanym obecnie w odrębnych urządzeniach. Istnieje jednak mozliwość azotowania niskociśnieniowego stali narzędziowych w uniwersalnym piecu próżniowym.
3
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy wykonano przegląd metod umożliwiających zmianę właściwości warstwy wierzchniej stali odpornych na korozje poprzez azotowanie. Dokonano przeglądu metod dekompozycji warstewki tlenków, będącej warstwą ochronna jak i barierą dla procesów dyfuzyjnych, z wykorzystaniem; halogenków, rozpylania kat[...]
EN The review of methods which allow changing the properties of surface layer of corrosion resistance steels on the way of nitriding, is presented in this paper. The methods for oxides decomposition, (acting as a protective barrier but also as diffusion process barrier) with use of halides, cathode spu[...]
4
80%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 3 16-20
PL Celem pracy bylo zbadanie wpływu temperatury odpuszczania na strukturę strefy odkształcenia w warunkach tarcia oraz odporności na zużycie przez tarcie azotowanej stali 38HMJA. Drogą sterowania procesami zmian w trakcie tarcia i poprzez odpowiedni dobór parametrów obróbki cieplnej materiału, można st[...]
EN The aim of this work was investigation the tempering temperature influence on structure of deformation zone in friction conditions, as well as wear resistance of nitrided 38HMJA steel. By means of control the change processes during friction and by suitable choice of parameters of the heat treatment[...]
5
80%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 2 28-31
PL Artykuł dotyczy badań strukturalnych i tribologicznych wybranych gatunków stali poddanych różnorodnym procesom azotowania, a w tym azotowania jarzeniowego, implantacji jonami azotu i azotowania w strumieniu gazu. Wyniki badań tribologicznych prowadzonych przy tarciu ślizgowym w ruchu obrotowym (mas[...]
EN This paper concerns the structural and tribological investigations of selected steel grades after various nitriding processes, among others: gas nitriding, glow discharge nitriding, nitrogen ion implentation and nitriding in stream gas. The results of tribological tests, carried out by sliding frict[...]
6
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Praca obejmuje wyniki badań wpływu odkształcania plastycznego głowicą wielorolkową na skutki azotowania (krótkookresowego metodą MITREG i azotowania jonowego) pięciu gatunków stali: E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ i 33H3MF. Oceniano profile twardości, chropowatość powierzchni i strukturę próbek, obrobionych[...]
EN The paper contains results of the research on the influence of plastic deformation by surface rolling on the effect of short time nitriding ( by NITREG method and ion nitriding) of five steels: E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ and 33H3MF. The hardness profiles, the roughness and the structure of specimens in[...]
7
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Praca zawiera ocenę wpływu obróbki plastycznej przepychaniem na skutki azotowania stali E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ i 33H3MF. Badano twardość i geometrię powierzchni. Przeprowadzono obserwację mikroskopową warstwy i określono zawartość azotu w warstwie za pomocą mikrosondy. Wykazano, że skutki przepycha[...]
EN The work contains the research on the influence of the plastic pushing on the results of the nitriding of E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ and 33H3MF steels. The hardness and the roughness of the surface were examined. The observation of the diffusion layers and content of the nitrogen in them was done. The [...]
8
80%
Inżynieria Powierzchni
1998 Nr 4 8-16
PL W pracy porównano procesy gazowego azotowania i węgloazotowania ferrytycznego stali narzędziowych (WCL i SW7M) pod względem szybkości wzrostu warstw, ich twardości i odporności na zużycie przez tarcie. Wykazano, że szybkość wzrostu warstw podczas węgloazotowania jest znacznie niższa od szybkości wzr[...]
EN Gas nitriding and ferritic nitrocarburizing of tool steels WCL and SW7M, (equivalent to H13 and M2 respectively) were examined in terms of growth rate of the layers, their hardness and wear resistance.It has been demonstrated that the growth rate of layers in nitrocarburizing is significantly slower[...]
9
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 193-196
PL W Polsce zużywa się od 100 do 200 ton rocznie stopowego katalizatora żelazowego. Po redukcji zawiera on obok żelaza 3,3% Al2O3; 3,2% CaO; 0,8% K2O. Jego powierzchnia właściwa wynosi około 11 metrów kwadratowych na gram, współczynnik porowatości równa się 0,5, a średnia wielkość krystalitów około 30 [...]
EN In Poland is produced about 100-200 Mg of wasted iron catalyst from ammonia synthesis. This catalyst has interesting magnetic and electrical properties, what caused it was used as a filler for epoxy resin and polyethylene. Plastics, in combination with metals, herald new industrial applications,[...]
10
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 7-8 24--28
PL Proces azotowania, zwiększając trwałość azotowanych detali, zmniejsza zużycie stali i energii, a w konsekwencji koszty całego technologicznego procesu wytwarzania wyrobów. Zgodnie z powyższym stwierdzeniem można uznać, że azotowanie jest obróbką ekonomiczną i ekologiczną. Ekonomiczny i zarazem ekolo[...]
11
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 685-688
PL W pracy przedstawiono wyniki azotowania w złożu fluidalnym stali 4H13, która przed tym procesem została poddana wstępnej obróbce cieplnej w celu wstępnej aktywacji strukturalnej: wyżarzaniu zmiękczającemu (T=760°C, t=4h), hartowaniu (T=1040°C, t=1h, A - próżnia) oraz hartowaniu z następnym odpuszcza[...]
EN The article describes the results of nitriding in fluidized bed of the X40Cr13 steel. Before the process, the steel being subjected to the initial heat treatment in the aim of the initial structural activation: soft annealing (T=760°C, t=4h), hardening (T=1040°C, t=1h, A - vacuum), hardening with su[...]
12
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 480-484
PL W pracy przedstawiono wyniki identyfikacji faz węglikowych i węglikoazotkowych w warstwie azotowanej na stopowej stali narzędziowej do pracy na zimno NC11. Badania identyfikacji oraz składu chemicznego prowadzono na obecnych w stali węglikach pierwotnych Zidentyfikowane w rdzeniu węgliki typuCr7C3 p[...]
EN In the work, the results of phases identification of carbides and nitrocarbides in the nitrided layers on the alloy tool steel NC11 are presented. Except the phases identification, changes of the chemical composition which are present in the primary carbides during the process of nitriding were also[...]
13
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Praca prezentuje wyniki badań uzyskane podczas realizacji projektu finansowanego przez KBN. Celem tego projektu było stworzenie podstaw do złożonej technologii obejmującej obróbkę plastyczną powierzchniową i azotowanie jonowe. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki badań stali 33H3MF do azotowa[...]
EN In the article presented are the results of a research obtained during realization of project financed by KBN (State Committee for Scientific Research, Warsaw, Poland). Aim of this project was creation of bases to composite technology including the surface plastic forming and ion nitriding. In this [...]
14
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wybranych azotkotwórczych pierwiastków stopowych na kształtowanie się rozkładu twardości w warstwie azotowanej. Jako obiekt badań wybrano stale o bardzo szeroko zróżnicowanym składzie chemicznym, które po ulepszaniu cieplnym poddano azotowaniu gazowemu. Azotowani[...]
15
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Praca zawiera wyniki badania zużycia warstw azotowanych na staliwie o zróżnicowanym składzie chemicznym -szczególnie dotyczy to zróżnicowanej w szerokich granicach zawartości Cr w staliwie [1,2]. Badania przebiegu zużycia przez zacieranie wykonano przy pomocy próby w układzie trzy wałeczki -stożek [...]
16
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz wpływu składu chemicznego stali na kształtowanie się rozkładu twardości w warstwie azotowanej. Skład chemiczny określono na podstawie stopowości stali, zawartości węgla w stali oraz tzw. sparametryzowanego współczynnika składu chemicznego.
17
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Praca zawiera analizę danych doświadczalnych azotowania stali konstrukcyjnych przeznaczonych do ulepszania cieplnego w atmosferze zdysocjowanego amoniaku przy określonych wartościach potencjału azotowego. Analiza została dokonana na podstawie: stopnia stopowości stali (A) wyznaczonego przez badanie[...]
18
70%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 2 63--66
PL W pracy omówiono wyniki badań dotyczących właściwości tribologicznych warstw azotowanych wytwarzanych na stalach konstrukcyjnych 18HGT i 38HMJ w procesie regulowanego azotowania gazowego. Tribologiczne właściwości otrzymanych warstw oceniano przy wykorzystaniu testu trzy wałeczki – stożek. Badania w[...]
EN nvestigation results of tribological properties of nitrided layers on 18HGT and 38HMJ construction steels formed in controlled gas nitriding are presented. Tribological properties of these layers have been characterized with the cone-three cylinder method. It has been revealed that implementation of[...]
19
70%
Inżynieria Materiałowa
PL Niskotemperaturowe azotowanie austenitycznej stali odpornej na korozję jest ważną obróbką poprawiającą twardość i odporność na zużycie tribologicznej, bez pogorszenia odporności korozyjnej, dzięki tworzeniu fazy tzw, expanded austenite. Podobny efekt obserwowany jest podczas niskotemperaturowego azo[...]
EN Low temperature nitriding of stainless steel is an important treatment improving hardness and wear resistance of steel without affecting its good corrosion properties owing to the formation of a so-called expanded austenite. A similar effect is observed during low temperature nitriding of ferritic s[...]
20
70%
Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 71 3-101
PL W pracy zbadano możliwości modyfikacji mikrostruktury i właściwości strefy dyfuzyjnej warstwy azotowanej w stopach Fe-0,3Al i Fe-0,5Mo, w procesach niezależnych od procesu azotowania. Do tego celu wykorzystano procesy przesycania azotem uprzednio dostarczonym w czasie azotowania i starzenia. Zbadano[...]
EN In the work there were investigeted possibilities of microstructure modification and properties of diffusion area nitrided layer in the Fe-0,3Al and Fe-0,5Mo alloys, both in the processes independent from nitriding. There were used processes of super saturation by the nitrogen delivered during nitri[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last