Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 342
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  awaria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 51-56
EN Switched reluctance machines are a main candidate for applying as the starter/generators in the aerospace and various automotive applications. The choice of SRM for the starter/generator application is dictated mainly with its reliability and fault tolerance of the machine and its electronics. This [...]
2
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 4(15) 16-19
PL Przeprowadzono badania metalograficzne uszkodzonego elementu kolektora wykonanego ze stali P91 (rys. 3}. Uszkodzenie nastąpito w obszarze wtopienia spoiny do ścianki rury, w efekcie zarodkowania pęknięcia, które jednak rozprzestrzeniało się poza ztączem spawanym (fot. 2).
3
80%
Polish Hyperbaric Research
2006 Nr 2(15) 20-30
PL Ponad 220 okretów podwodnych doznało awarii w czasie pokojowych działan w XX wieku. Zderzenia z innymi okretami podwodnymi, błedy załogi, poary, wybuchy były najczestszymi przyczynami katastrof okretów podwodnych. Ich załogi gineły na pokładzie lub w wodzie. Kiedy dojdzie do utraty kontaktu z okrete[...]
EN Over 220 submarines had had accidents in peacetime in XX century. Collisions with other submarine or ship, erroneous behavior of the personnel, fire, explosions are mostly provoke disasters of the submarines. Their crews died on deck or in the water. When we lost contact with a submarine, we must us[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Trzykondygnacyjny budynek rozdzielni elektrycznej 6 kV i lampowni KWK Knurów uległ nierównomiernym osiadaniom, w następstwie, których wystąpiły zarysowania i pęknięcia, zgrażające bezpieczeństwu użytkowania obiektu. Po ustaleniu nietypowych przyczyn zaistniałych uszkodzeń podjęte zostały prace, w wy[...]
EN In the paper some atypical reasons of damaged three-storey switching station and lamp room and the range of repair works which restored non-failure operation are presented.
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy zespołu sześciu budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej, odbudowanych po II wojnie światowej. Podczas realizacji prac przedprojektowych, związanych z planowanym po wielu latach ociepleniem tych budynków, stwierdzono występowanie istotnych nieprawidłowości konstrukcyjnych i za[...]
EN This report contains a description of the construction errors in the complex of inhabited buildings, which resulted in the occurrence of safety dangers in the buildings. This report contains also the concepts for the repair of these buildings and the conclusions regarding their future use.
6
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 6 226--228
PL W pracy przedstawiono analizę pracochłonności naprawy przewodów wodociągowych. Przedstawiono dane eksploatacyjne z jednego z miast południowej Polski i dokonano ich analizy w podziale na materiał przewodu i jego średnicę.
EN The work contains workload of water conduits repair analysis. Field data was shown for one of towns in southern Poland. The data analysis was made for different pipe material and diameter
7
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2011 nr 1 22-32
PL Artykuł stanowi studium przypadku awarii w tunelu w Jabłonkowie (blisko granicy Czech i Słowacji) w skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Przedstawiona w artykule analiza ma znaczną wartość poznawczą i utylitarną w odniesieniu do innych tuneli wydrążonych w warunkach fliszu karpackiego.
EN The article is a case study of a failure in the tunnel in Jablunkov (near the border of the Czech Republic and Slovakia) in complex geotechnical conditions. The analysis presented in the article has a significant cognitive and utilitarian value with regard to other tunnels driven in the conditions o[...]
8
80%
Elektro Info
2008 nr 6 45-52
9
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 4 39-42
10
80%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 10 522-527
PL W artykule omówiono problem awarii gazociągów wysokiego ciśnienia. Przedstawiono główne przyczyny oraz zagrożenia i potencjalne skutki ewentualnej awarii. Zaprezentowano metodę szacowania obszaru dotkniętego skutkami poważnej awarii gazociągu wysokiego ciśnienia.
EN In this paper the problem of high pressure gas pipeline failures was discussed. Main causes as well as the potential consequences of failures were showed. The method of assessment of the extent of an area affected by major accident of high pressure gas pipeline was presented
11
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 232-235
PL Na podstawie wybranych krajowych i zagranicznych pozycji piśmiennictwa zestawiono wiele przypadków awarii i katastrof różnych konstrukcji stalowych oraz omówiono ich główne przyczyny, zwłaszcza spowodowane przez ludzi.
EN On the base of selected domestic and foreign publications many cases of failures and collapses are put together. The main reasons of that are provoked by man.
12
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Poddano analizie wyniki prac eksperymentalno-badawczych zastosowania sieci neuronowych do prognozowania parametrów pracy sieci ciepłowniczej (Wykrywanie uszkodzeń i diagnostyka pracy sieci ciepłowniczej przy użyciu sztucznych sieci nauronowych - mgr inż. Rafał Wawryk, dr inż. Paweł Malinowski, dr in[...]
13
80%
Chemik
PL Praca omawia strategię opracowywania wymogów nowej Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie zapobiegania poważnym awariom. Pokazane jest wzajemne powiązanie programu zapobiegania poważnym awariom, raportu o bezpieczeństwie i planu operacyjno ratowniczego poprzez analizę i ocenę ryzyka. Zwraca si[...]
EN The work reports a strategy of developing requirements of a new law - Environmental Protection Act, within the scope of preventing serious failures. Shown is the mutual link between the programme of preventing serious failures and the report about safety and operative - rescue plan through the analy[...]
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 12 683-685
PL Opisano stan awaryjny nowo wybudowanego zbiornika monolitycznego w oczyszczalni ścieków. Oceniono, że przyczyną tego stanu było nieuwzględnienie w obliczeniach przestrzennej pracy statycznej konstrukcji zbiornika, obciążenia temperaturą, a także wpływu skurczu betonu.
EN The emergency condition of the newly built reinforced concrete tank in a waste treatment plant is described. It is stated that in design analysis of the tank some important factors such as three-dimensional state of stress, temperature influence and concrete shrinkage have been omited.
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 10 535-539
PL Dokonano oceny głównych przyczyn uszkodzeń i awarii kominów stalowych. Na podstwie analizy usterek i błędów projektowych zaproponowano nowelizację normy PN-93/B-03201 i sprecyzowano propozycje niektórych zmian.
EN Main reasons of damages and failures of steel chimneys has been analysed. On this base some revisions and changes to the standard PN-93/B-03201 have been proposed.
16
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 10 556-558
PL Opisano sposób naprawy uszkodzonych elementów i ograniczenia awarii do zakresu lokalnego. Podano rozwiązanie zapewniające kompleksowe zabezpieczenie obiektu.
EN The action which has been realized for protection of an industrial hall against disastrous failure propagation has been presented in the paper. Method of localization and repair of damaged elements are described. The complex safeguarding solution for the object is elaborated.
17
80%
Problemy Ekologii
1998 R. 2, nr 4 140-145
PL W pracy przedstawiono dynamikę zmian 134Cs, 137Cs w niektórych gatunkach ryb zebranych ze zbiorników na terenie południowej Polski. Wyniki porównano z radioaktywnością beta i zawartością radiocezu w opadzie całkowitym, wodzie i osadzie dennym. Badania przeprowadzone w okresie 1983-1992 wykazały zró[...]
EN The dynamic of change of 134, 137Cs content in some fish species from reservoirs of southern Poland have been presented in this paper. The results were compared with beta-radioactivity and radioactive caesium content in the total precipitation, in the water and bottom sediment. The studies conducted[...]
18
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 1 33-36
19
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Artykuł zawiera opis i analizę przyczyn awarii konstrukcji wsporczej sieci ciepłowniczej ułożonej na terenie poddanym wpływom eksploatacji górniczej oraz koncepcję jej doraźnego i docelowego zabezpieczenia. Realizacja zabezpieczenia doraźnego umożliwiła włączenie sieci do eksploatacji w sezonie grze[...]
20
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 10 409-421
EN Failure of water distribution system elements' with particular stress on its effects. Phenomenon structure of water distribution system elements' failure during' exploitation. Block diagram of main reasons for occurrence of water supply failures.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last