Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 200
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aviation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2010 nr 12 58-59
2
80%
Journal of KONES
EN Riveting is still one of the main joining methods of thin-walled aircraft structures. Such features as simplicity of implementation, possibility of two different material connection (e.g. metallic with non-metallic ones) and the fact that is it a well-known (reliable) method causes popularity of riv[...]
3
80%
Hydroacoustics
2009 Vol. 12 181-188
EN The article presents a training and diagnostic workstation designed for Polish Navy ASW helicopter navigators. Installed at the helicopter base, the workstation is used for training and instruction in operating the device and analysing information gathered by navigators during the flight using the A[...]
4
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 4 915--926
EN The article presents theoretical foundations of the position prediction functionality of a GPS receiver to be used by a pilot in the event of an instantaneous lack of position data occurring due to various reasons.
5
80%
Annual of Navigation
2013 No. 20 71--84
PL W artykule opisano wpływ świadomości sytuacyjnej pilota (SA) na jakość podejmowanych przez niego decyzji. Świadomość sytuacyjna została zdefiniowana jak stan i proces. Artykuł odnosi się również do tego, jak świadomość sytuacyjna oraz proces podejmowania decyzji oddziałują na siebie wzajemnie. Zdefi[...]
EN This article describes the impact of a pilot’s situational awareness (SA) on the quality of decisions that are made by him or her. Situational awareness has been defined as a state and as a process. The article also refers to how the situational awareness and the decision-making process interact. Th[...]
6
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN Since GPS system became available for common use, a it has been applied in many areas, including aviation. The development of portable GPS receivers provided immeasurable aid in air navigation. The paper presents EGNOS system that ensures the possibility of using GPS system for approach procedure. T[...]
7
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono informację o sposobie i metodach przeprowadzonych obliczeń i analiz podatności obsługowej samolotu TS11-Iskra uznawanego za jedno z lepszych rozwiązań światowych w grupie samolotów szkolno-bojowych.
EN The article presents information with respect to approach towards calculation methods undergone and TS11- ISKRA plane, which is considered to be one of the most outstanding worldwide solutions within combat-training planes group, servicing susceptibility analysis.
8
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule zaprezentowano model matematyczny oraz wyniki obliczeń układu o symetrii obrotowej, dla którego promieniowa sztywność podparcia wzdłuż obwodu nie ma cech symetrii osiowej.
EN The paper presents mathematical model and calculation results for a rotational symmetry system, the support radial stiffness of which, along the circuit has no axial symmetry.
9
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Pojawienie się śmigłowców w ich dojrzałej technicznie formie obudziło wielkie oczekiwania co do możliwości użycia tego środka transportu powietrznego do zadań i w sytuacjach, gdy samolot okazywał się bezradny. Śmigłowce wniosły do lotnictwa nowe, niezwykle istotne elementy zastosowań. Właściwości ma[...]
EN The arrival of the helicopters in their technically mature form awakened great expectations about the possibility of using that mean of transport to the task and when the conventional airplane appeared helpless. Helicopters have made to aviation new, vital elements of its applications. Maneuverabili[...]
10
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Za życie wybranej gałęzi lotnictwa przyjęło się przyjmować długość okresu, jaki upłynął od uznanego za pierwszy swobodny lot określonego statku powietrznego, wykonany z człowiekiem na pokładzie i mocą własnego napędu. Tak, więc baloniarstwu "życie" liczy się od pierwszego wzlotu balonu z załogą (Je[...]
EN For the lifetime of selected branch of aviation industry has been accepted to measure the length of time elapsed since the first recognized free flight of the particular aircraft, made with a man onboard and under its own power. Thus, balooning "lifetime" is counted from the first balloon raise with[...]
11
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule dokonano próby określenia modelowych wymagań jakie spełniać śmigłowiec wykorzystywany do wykonywania zadań w ochronie lądowej granicy państwa. Podstawę do takiej analizy stanowił przegląd konstrukcji śmigłowców stosowanych w formacjach granicznych różnych państw. Dalsza ich ocena dokonywa[...]
EN In the article is performed the trial of model demands which should perform the helicopter used to the execution of tasks in protection of State land border. The base to such analysis was determined by the design review of helicopters used by different States in the border protect formations. Farthe[...]
12
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości wpływu zmian pewnych parametrów śmigłowca na dynamikę ruchu łopaty w przypadku silnych podmuchów atmosferycznych przy małych prędkościach obrotowych wirnika nośnego. Takie warunki sprzyjają powstaniu zjawiska aeroelastyczaego zwanego „żeglowaniem łopat" (a[...]
EN This paper analyzes the influence of changes of certain helicopter parameters on the dynamics of rotor blade motion in the case of severe atmospheric gusts at low speeds of the lifting rotor. Such conditions favor the formation of aeroelastic phenomenon called "blade sailing". The main risk associat[...]
13
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Przedstawiona analiza flatteru zawiera symulacje prób rowadzonych na rzeczywistych śmigłowcach oraz prób, które ze względu na duże ryzyko uszkodzenia łopat wykonywane mogą być tylko metodą symulacyjną. Wykazana została duża odporność łopat na drgania typu flatter w różnych warunkach użytkowania i pr[...]
EN The submitted flutter analysis contains the results of modeling tests performed on the real helicopters and tests, which considering the large risk of the rotor blades damage can be carried out only by modeling method. The large resistance of blades on the of flutter type vibrations in the different[...]
14
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono analizę kapotażu śmigłowca i podano przykładowe przypadki mogące pojawić się w czasie eksploatacji śmigłowca. Prezentacja zawiera: opis zjawiska kapotażu w tym warunki sprzyjające powstawaniu i rozwinięciu zjawiska, model kapotażu oraz przykłady obliczeniowe dla śmigłowca PZ[...]
EN Article shows helicopter turnover effect analysis and example incidents, which can occur during helicopter operation. Presentation includes: turnover description and conditions when effect can occur. A study of possible extension of turnover limits is included.
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 91-96
PL Podstawowym pojęciem bezpilotowego lotu są szczególne sytuacje, które określają zdarzenia powstałe w locie wskutek oddziaływania szkodliwych czynników lub ich kombinacji powodujących pogorszenie poziomu bezpieczeństwa lotów. Do nich zaliczymy usterki (niedostatki) i wady oddzielnych elementów funkc[...]
16
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2001 Vol. 5, No 2 247-260
EN The compressible Navier-Stokes equations are solved numerically for turbulent transonic aerospace applications on parallel computers. The turbulence is modelled by an Explicit Algebraic Reynolds Stress Model (EARSM). Expressing the EARSM as an extension of an eddy-viscosity model makes the implement[...]
17
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 1 223--232
EN The never-ending attempt to obtain as low mass as possible is the reason for using material of high specific strength (stiffness) in the aerospace industry. High strength titanium or aluminium alloys (e.g. 2024T3) and composite laminates (e.g. CFRP or Glare) are the examples of such materials. Despi[...]
18
80%
Journal of KONES
EN This paper describes the analysis and conclusions regarding the use of butanol/biobutanol as a component of conventional mineral fuels employed in different areas of transportation. Butanol from biomass - biobutanol is interesting as biocomponent of gasoline, diesel fuel as well as aviation fuels. T[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2018 nr 10 125--131
EN The article is dedicatded to the technology for monitoring and diagnosing GSE (Ground Support Equipement). The system of remote diagnostics is a telecommunication solution enabling data transmission regarding the technical condition or location of devices dislocations. There is the possibility to en[...]
20
80%
Security and Defence Quarterly
EN This article looks at some historical aspects of sanitary aviation in Poland in the context of global aviation and its influence on the development of Polish aviation. The research was limited to the period from the rise of sanitary aviation until the outbreak of the Second World War. The first part[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last