Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 193
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autostrada
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 119-127
PL Stosowanie nowoczesnych technologii jest możliwe dzięki postępowi technicznemu oraz rozwojowi metod organizacji robót. W robotach drogowych dodatkowo należy uwzględnić klasę drogi oraz czas realizacji. Jest to szczególnie ważne, gdy nie jest to budowa nowej drogi, a jedynie rekonstrukcja nawierzchni[...]
EN Modern technologies may be applied thanks to engineering advancements and the development of work organization methods. Road works must additionally take into account the class of the road and the time for execution. This is particularly important when the project being built is not a new road, but [...]
2
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 32--35
PL Projekty dotyczące polskiej autostrady A1 obejmowały wszechstronne analizy wpływu autostrady na środowisko. Zrealizowano wiele ciągów ekranów akustycznych, które pozwoliły na zmniejszenie poziomu hałasu. Artykuł wskazuje również europejskie rozwiązania tego problemu. Modernizacja niemieckiej autostr[...]
EN The projects of the Polish A1 motorway have included complex environmental impact assessments. Many long noise barriers have been constructed. The modernization of the German A1 motorway has inforced the construction of acoustic tunnels. Original, colourful noise barriers have been constructed withi[...]
3
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 1-2 54--59
PL Drogi są bez wątpienia krwiobiegiem współczesnej gospodarki, jak to często ujmują inżynierowie, logistycy i politycy, ale są równocześnie tym rodzajem infrastruktury, który bardzo głęboko – daleko bardziej niż widać na pierwszy rzut oka – przekształca środowisko przyrodnicze. W Polsce rozpoczęto bud[...]
EN Roads are undoubtedly the arteries of contemporary economy – as engineers, logisticians and politicians use to say quite often. But at the same time roads are this type of infrastructure that transforms the environment very extensively, more extensively that can be seen at first sight. The construct[...]
4
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 6 16-19
PL W artykule przedstawiono optymalizację wyboru dominujących w warunkach krajowych rozwiązań konstrukcyjno- technologicznych w odniesieniu do autostradowych obiektów mostowych o konstrukcji stalowej. Aby osiągnąć zamierzony cel, do utworzenia modelu oceny wykorzystano metodę wielokryterialnej analizy [...]
EN The optimization of motorway steel bridges' structural and technological solutions popular in Poland has been presented in this paper. For this purpose the method of multi-criteria decision AHP has been applied with the incorporation of estimation model, based on the criteria, as follows: functional[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 8-8
6
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 3 52-53
PL W poprzednim numerze rozpoczęty został cykl artykułów poświęconych badaniom wpływu budowanych w kraju autostrad na środowisko. Jako pierwszy omówiony został dokuczliwy dla mieszkańców hałas. Ważną kwestią jest też problem zanieczyszczeń powietrza.
7
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 4 67-71
PL W dyskusjach dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przewija się teza, podnoszona przez zwolenników tej metody wykonywania zadań publicznych, że realizacja przedsięwzięć na zasadach PPP umożliwia optymalną alokację ryzyka pomiędzy stronę publiczną i prywatną. O co tu chodzi?
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2002 Z. 3 5-15
9
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 9 86-87
PL Omówiony dotychczas wpływ autostrady na podstawowe komponenty środowiska obejmował klimat akustyczny oraz poziom zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby. Zakres prowadzonych prac analitycznych dotyczył także zagadnień przyrodniczych, wpływu przedsięwzięcia na dobra kultury, problematyki bezpieczeństwa[...]
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 396-400
PL Opisano wpływ elementów wyposażenia i detali wykończenia obiektów mostowych nad autostradami na ich wygląd. Szczególną uwagę zwrócono na belki podporęczowe, bariery, łożyska i połączenie wiaduktu z drogą.
EN The influence of fitting elements and finish details on viaduct appearance was described in the paper. Special attention was paid for railing beams, barriers, bridge bearings and the bridge/road connection.
11
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 225-234
PL Do stworzenia warunków koegzystencji autostrad z górnictwem, a więc minimalizacji kosztów układu autostrady-gómictwo i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na autostradach przebiegających przez tereny podlegające deformacjom górniczym, niezbędny jest zintegrowany monitoring tego układu przy zastosowaniu[...]
EN In the paper author shows the realization idea of motorway's monitoring on mining grounds with utilization of modem geodetic methods.
12
80%
Przegląd Budowlany
EN Superhighway building advantages. Workers employment estimation and infrastructure on the grounds lying close by freeway. Speedway building and exploitation danger. Buying out private land conflicts, the environment damage.
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 619-622
PL Podano podstawowe informacje dotyczące wybranych problemów realizacji programu budowy autostrad, głównie w systemie koncesyjnym. Przedstawiono perspektywy tego programu.
EN The basic information concerning selected realization problems of motorway construction (mainly in license system).
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 624-625
PL Artykuł dotyczy odcinka od Bielan Wrocławskich do Nogowczyc, długości 126 km. Scharakteryzowano zakres robót oraz zasady zamawiania kontraktów.
EN A realization system of A4 motorway 126 km section is presented. The trafic was kept on existing carriageway 70 km part of the section. The construction progress was nearly 30 km of completed motorway per year. Scope of works, its organization principles and tasks distribution have been characterize[...]
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 643-648
PL Omówiono rozwiązania konstrukcji dwu wybranych kładek dla pieszych. Zastosowano ustroje: podwieszony jednopylonowy oraz podwieszony do łuku.
EN The pedestrian bridges built in the rest areas over A4 motorway are presented. They all reveal an interesting architecture being the landmarks along the monotony of motorway. They are prestressed concrete (spans) or steel (pylon, arch) structures.
16
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 626-629
PL Budowę autostrady A4 rozpoczęto w 1934 r. w ramach programu autostrad niemieckich. Podano informacje dotyczące początków organizacji budowy autostrady, jej przyjętego przekroju i konstrukcji nawierzchni oraz budowy obiektów mostowych.
EN The history of A4 motorway is presented begining from thirties of 20-th century until nowadays. Original ideas are compared to present requirements of the cut-set and pavement structure as well as bridge objects described.
17
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 648-650
PL Wiadukty zbudowano w miejscach poboru opłat „Krajków" i „Brzezimierz". Konstrukcję nośną stanowią żelbetowe płyty jezdni (sprężone poprzecznie), podwieszone wieszakami do łuków stalowych o rozpiętości 45,65 m.
EN For toll gates „Krajków" and „Brzezimierz" design and construction process as well as conclusions resulting from it are presented. The bearing structure consists of concrete, crosswise prestressed deck suspended to steel arches span 45,65 m.
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 669-672
PL Przedstawiono komputerowy system zarządzania obiektami komunikacyjnymi, opracowany głównie na potrzeby zarządzania obiektami autostradowymi.
EN In the paper the comprehensive system supporting all aspects of motorway bridge structures management is proposed.
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 672-675
PL Przedstawiono informacje dotyczące wyników badań przeprowadzonych podczas budowy odcinka autostrady A4. Badania te mają istotne znaczenie poznawcze.
EN On A4 motorway location of 49 archeological sites were explored. Results of exploration which have serious comparative importance are presented.
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 661-668
PL Przedstawiono wybrane doświadczenia i wnioski z próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 38 obiektów mostowych znajdujących się na odcinku Wrocław-Nogowczyce autostrady A4. Podano charakterystykę techniczną obiektów.
EN The paper presents an overview of static and dynamic proof load tests of the newly costructed bridge structures over and along the highway A4 (section Wrocław - Nogowczyce). Proof load tests concept and procedure as well as examples of analysis of the test results are described.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last