Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autonomy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2016 No. 23 199--208
PL W artykule przedstawiono alternatywny sposób pozyskiwania odległości do poprzedzającego pojazdu. Przeprowadzono badania mające na celu ocenę możliwości automatycznego wyznaczania rozmiaru rejestracji samochodowej na zdjęciu fotograficznym i na tej podstawie pomiaru odległości do pojazdu. W pierwszej[...]
EN This article presents alternative way of distance measurement to the preceding vehicle. Investigations were conducted for the purpose of assessing the possibility of using automatic determination of a car plate size in a photograph picture, and basing on that com-puting range to a vehicle. The first[...]
2
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2018 nr 4 (50) 119--138
EN Many research centres in the world that deal with the problems of the manufacture of land vehicles, especially those intended for transport and communication in urban traffic, are still working on the development of a vehicle equipped with systems that do not require human participation in the proce[...]
3
100%
Security and Defence Quarterly
EN Development of systems with an evolving level of autonomy is among the most controversial and yet promising aspects of military forces’ modernisation. The application of quasi- artificial intelligence in combat machines opens a new uncharted area of possibilities. In essence, these modifications aim[...]
4
88%
Journal of KONES
EN This article introduces the synthetic material for future Unmanned Aerial Systems (UAS). The issues raised in it mainly concern the autonomy of these systems, applied design, propulsion systems, equipment and development trends in the UAS market. In addition, it presents global trends regarding meth[...]
5
88%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 266 29--36
EN The introducing the self-containing, autonomous studies in spatial management and planning into the polish academic educational system was not a simple task. It took the long time to present the conviction about interdisciplinary and proces-oriented field of both – the research and education reg[...]
6
75%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2008 nr 4 5-16
EN The paper provides a discussion of diverse delays occurring in technology development, and an explanation of reasons why, when seen holistically from outside, the process of technology development might appear as an autonomous, self-determining, uncontrollable process. When seen from inside, however[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 45 (117) 23--28
EN Autonomous underwater vehicles are vehicles that are entirely or partly independent of human decisions. In order to obtain operational independence, the vehicles have to be equipped with specialized software. The task of the software is to move the vehicle along a trajectory while avoiding collision[...]
8
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2013 nr 1 (32) 57--66
PL W artykule przedstawiono założenia projektu prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów. Opisano główne założenia do projektu oraz sposób realizacji nawigacji platformy. W artykule z[...]
EN This article presents the objectives of the project conducted by the Warsaw University of Technology in cooperation with the Police Central Forensic Laboratory and Industrial Research Institute for Automation and Measurements. This paper presents the main objectives of the project and methods implem[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 85 431--445
PL W artykule wprowadzono – w nawiązaniu do koncepcji organizacji uczącej się P. Sengego – pojęcie „społeczeństwa uczącego się”. Sformułowano tezę o celowości (ze względu na wyzwania globalne) przekształcenia się społeczeństwa globalnego i społeczeństw lokalnych w społeczeństwo uczące się. Wskazano na [...]
EN In this paper the notion of „learning society” – in referrence to P. Senge's concept of „learning organization” – was introduced. The thesis about the sense (determined by the global challenges) of transforming global society and local societies into learning societies. The author indicated moral va[...]
10
63%
Zieleń Miejska
2016 Nr 1 17--19
PL W wielu polskich miastach mieszkańcy już mogą korzystać z obiektów, które udało się zrealizować w ramach poprzednich edycji budżetów partycypacyjnych. Które z nich dotyczyły kształtowania przestrzeni miejskiej?
11
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 110 159--167
PL Jakakolwiek próba analizy dyskursu o prawach człowieka zderza się ze złożonością terminologiczną. Bez względu na szeroki zakres praw istnieją próby stworzenia ogólnej teorii praw, która byłaby odpowiedzią na pytania normatywne: Kto i jakie powinien mieć prawa i dlaczego są one nam potrzebne? W tym a[...]
EN Any attempt to analyze the human rights discourse is confronted with the complexity of the related terminology. Independent of the wide range of already existing rights, there are numerous efforts aiming to formulate a generally applicable theory of rights. These are supposed to provide an answer on[...]
12
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2007 Nr 3 23--32
PL W niniejszym artykule została podjęta próba przedstawienia wizji straży pożarnych w perspektywie roku 2020. Artykuł składa się z diagnozy stanu istniejącego, a także opisu wybranych czynników, które autor zakłada, że będą miały w przyszłości wpływ na rozwój straży pożarnych z jednoczesną identyfikac[...]
EN In the article author is trying to show the vision of Fire Services till the year 2020. He is trying to give a diagnosis of existing condition and describes selected factors which will be decisive for development of fire services in future simultaneously identifies menaces connected with them. The a[...]
13
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2018 nr 4 (50) 37--57
PL Wiele światowych ośrodków badawczych związanych z wytwarzaniem pojazdów lądowych, zwłaszcza przeznaczonych do transportu i komunikacji w ruchu miejskim, nadal pracuje nad opracowaniem pojazdu wyposażonego w systemy nie wymagające udziału człowieka w procesie kierowania pojazdem. Celami, do których s[...]
EN Many research centres in the world that deal with the problems of the manufacture of land vehicles, especially those intended for transport and communication in urban traffic, are still working on the development of a vehicle equipped with systems that do not require human participation in the proce[...]
14
63%
Logistyka
PL W związku z rosnącą popularnością CNG i jego niekwestionowanymi zaletami postanowiono poddać analizie możliwości i opłacalność zasilania pojazdów tym paliwem w regionie lubelskim, gdyż, jak zostanie wykazane, infrastruktura może mieć tu decydujące znaczenie. W artykule został przedstawiony sposób mo[...]
EN In view of the growing popularity of CNG and its unquestionable advantages decided to examine the feasibility and cost of vehicles supplying by this fuel in the Lublin region. As will be shown, the infrastructure can have a major role. The article describes the original equipment manufacturer possib[...]
15
63%
Zieleń Miejska
2019 Nr 6 16--17
PL Z badań sieci powiązanych pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie zielenią w polskich miastach, prowadzonych przez dr hab. Jakuba Kronenberga z Fundacji Sendzimira, wynika, że potencjał współpracy jest wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu.
16
63%
Zieleń Miejska
2019 Nr 6 18--19
PL W obecnym stanie prawnym na jednostki samorządu terytorialnego nakładane są coraz to nowe zadania do realizacji. Zasadniczo nie ma w tym nic złego, gdyż samorządy terytorialne efektywniej wykorzystują środki finansowe, którymi dysponują. Niestety ich ilość jest więcej niż ograniczona.
17
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 1099--1112, CD
PL W artykule poruszono zagadnienia dotyczące autonomii statków morskich. Przedstawiono definicję i podział autonomicznych statków morskich. Scharakteryzowano także samo pojęcie autonomiczności statków morskich. Jednak najwięcej uwagi poświęcono wybranym klasyfikacjom poziomów autonomiczności statków m[...]
EN The article discusses issues related to the autonomy of sea-going vessels. The definition and division of autonomous sea vessels is presented. The concept of autonomy of sea-going vessels was also characterized. However, the most attention was paid to selected classifications of the levels of autono[...]
18
51%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 7 167--178
PL Finansowanie gmin stanowi znaczną część polityki samorządu. Wynika to z podstawowego funkcjonowania gminy. Jednym z głównych zadań jest nie tylko zgromadzenie wystarczających środków na pokrycie i zaspokojenie potrzeb, ale także zagwarantowania skutecznego ich wykorzystania i zastosowania nowego pod[...]
EN Municipality’s financing represents a substantial part of borough politics. It results from the fundamental functioning of the municipality. One of the main tasks is not only to raise enough funds to cover and satisfy their needs, but also to guarantee their effective usage and to apply new approach[...]
19
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 4 43--53
PL W artykule przedstawiono rozwój metod nawigacyjnych w kolejnych misjach marsjańskich ZSRR, UE i USA oraz opisano najważniejsze algorytmy wyznaczania względnej pozycji na podstawie analizy zdjęć panchromatycznych rejestrowanych przez współczesne łaziki i zdjęć wykonanych przez satelity znajdujące się[...]
EN The current European Space Agency space programs assume the use of autonomous, mobile, equipped with advanced scientific instruments rovers on the Moon and Mars surfaces. Precise determination of position and orientation is one of the most important skills in such programs. During succesive missions[...]
20
51%
Polish Journal of Management Studies
PL W artykule przedstawiono badanie porównawcze, które analizuje wpływ różnych atrybutów ściśle związanych z reprezentacją kobiet na poziomie strategicznym, wpływającym na ogólną konkurencyjność przewoźników towarowych w gospodarkach Pakistanu i Kanady będących przeciwieństwami. Poprzednie badania przy[...]
EN The comparative study investigates the impact of various attributes such as feminine leadership style, gender diversity, and autonomy linked with the female representation at strategic level on the performance and competitiveness of the Cargo Logistic Firms in the contrasting economies; Pakistan and[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last