Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyka elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 135-144
PL Rozwój techniki mikroprocesorowej i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów spowodował intensywny rozwój mikroprocesorowych konstrukcji zabezpieczeń obiektów elektroenergetycznych. Mnogość opracowanych metod pomiaru wielkości kryterialnych, przy wzrastających wymaganiach w stosunku do cyfrowych urząd[...]
EN The development of microprocessor based techniques and the digital transformation of signals has caused an important development in power system protection device construction methods, based on the microprocessor technique. The huge number of the criteria value measuring methods, where the requireme[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 5-10
PL Wydanie tego zeszytu zbiega się z dwudziestą rocznicą powołania Zakładu Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ) w Politechnice Warszawskiej. Zeszyt zawiera kilkanaście referatów omawiających aktualnie prowadzone prace badawcze. Ten referat pokrótce omawia historię zakładu oraz jego o[...]
EN Edition of the proceedings "Elektryka" coincides with the twentieth anniversary of the Power Protection and Control Group (EAZ) at the Warsaw University of Technology. The Proceedings contain a number of papers describing current research conducted within the Group. The aim of this paper is to brief[...]
3
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
4
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2011 Nr 1 (70) 10-16
PL Zasada Pętli Synchronizacji Fazowej (PSF) jest od dawna z powodzeniem stosowana w telekomunikacji i radiotechnice. Stosunkowo niedawno pojawił się pomysł zastosowania tej idei do wykonywania szybkich pomiarów w automatyce elektroenergetycznej. W artykule przedstawiono podstawowe zasady zastosowania [...]
EN The idea of Phase Lock Loop (PLL) is known for a long time and is successfully applied in telecommunication and radio engineering. More recently, attempts have been made to use of the PLL schemes for the purpose of fast measurement applied in the power system protection and automation. This paper pr[...]
5
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2009 Nr 1 (62) 10-16
PL W artykule wyspecyfikowano testy, którym powinny być poddawane urządzenia automatyki elektroenergetycznej. Omówiono szczegółowo zasady testowania zgodności tych urządzeń z normą IEC 61850 oraz scharakteryzowano stawiane przez normę wymagania dotyczące testów wydajnościowych. Przybliżono również zaga[...]
EN Tests which should be carried out for substation devices are specified and classified. Among them conformance testing rules which prove that the communication of a device under test works according to IEC 61850 standard and performance tests considered in IEC 61850 are described. Basic requirements [...]
6
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncepcje układu automatyki przełączania zasilań z kontrolą rozpływu mocy. Do celów realizacji automatyki SZR z bilansem mocy zaproponowano wykorzystanie standardu IEC 61850.
EN In the article the feeder switching automation with power distribution control has been presented. The use of IEC 61850 standardfor realization of this automation has been proposed.
7
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 Nr 1 (66) 35-38
PL Występowanie w ostatnich latach znacznej liczby blackout’ów w systemach elektroenergetycznych całego świata skierowało uwagę operatorów tych systemów na zapobieganie tym szkodliwym społecznie i ekonomicznie zjawiskom. Spore osiągnięcia w jego opanowaniu mają amerykańscy producenci urządzeń elektroen[...]
EN In the paper problem of power system voltage instability is discussed. There is explained why voltage collapse is the cause of many major blackouts. Undervoltage load shedding technology is presented as an efficient preventive measure against this danger.
8
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
PL Ze względu na dużą szybkość procesów zachodzących w sieciach elektroenergetycznych, znaczenie podstawowe dla ich niezawodnej pracy mają układy automatycznego sterowania i zabezpieczeń. Duża integracja współczesnych systemów elektroenergetycznych, różnorodność źródeł energii elektrycznej i nowe uwaru[...]
EN Faults and other abnormal conditions in power system networks entail very fast electromagnetic forces which may have very serious consequences and therefore, the automatic protection systems play the fundamental role in the power system reliable operation. The big integration of the contemporary pow[...]
9
80%
Napędy i Sterowanie
PL „Automatyka elektroenergetyczna – problematyka eksploatacji i modernizacji” – to tytułowa tematyka XI seminarium zorganizowanego w dniach 16–18 kwietnia 2008 r. w Hotelu Jawor w Jaworzu przez Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. Ponad 170 uczestników – specjalistów automatyki elektroenergetycznej, kad[...]
10
80%
Energetyka
2008 nr 1 20-25
PL Przedstawiono podstawowe cechy cyfrowych systemów automatyki elektroenergetycznej, integrujących funkcje identyfikacji, pomiarów, zabezpieczeń, adaptacji oraz rozpoznawania i lokalizacji zakłóceń w procesie, jakim jest praca systemu elektroenergetycznego lub wydzielonych w nim struktur. Jako podstaw[...]
EN Presented are basic characteristics of power engineering digital control systems integrating functions of identification, measurements, protections and adaptation as well as recognition and location of disturbances occurring in the electricity power industry or in structures separated from it. As a [...]
11
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 2 (59) 16-24
PL W artykule opisano stanowisko laboratoryjne, wykorzystane urządzenia oraz wyniki uzyskane podczas badań przesyłania danych z zabezpieczeń bezpośrednio przez urządzenia SDH. Opracowanie na pracy badawczej realizowanej przez Instytut Elektroenergetyki PW na rzecz PSE Operator S.A. W ramach pracy wykon[...]
EN The paper presents laboratory stand, testing methods, and devices used in tests of protection devices exchanging data directly through SDH network devices. The paper arise on the base of tests performed by Institute of Power Engineering behalf PSE Operator. The range of tests cover the protection fu[...]
12
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 1 (58) 24-31
PL Treść artykułu dotyczy opisu metod badawczych, stanowiska laboratoryjnego i urządzeń zastosowanych w testach przesyłania danych z zabezpieczeń przez urządzenia PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy (Plezjochroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych). Opracowanie powstało w wyniku współpracy Instytutu [...]
EN The paper presents the testing me­thods, laboratory stand and devices used in tests of protection devices exchanging data through PDH network devices. The paper arise as result of Institute of Power Engineering and PSE Operator cooperation. In this cooperation many tests have been made. The range of[...]
13
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 1 (58) 32-38
PL Opracowanie omawia wybrane zagadnienia mające wpływ na określenie kierunku planowanych działań inwestycyjnych związanych z wieloletnią eksploatacją systemu automatyki. Oprócz kwestii czysto technicznych, takich jak: kryteria oceny stopnia zużycia systemu, czy też sprzętowo-programowych ograniczeń is[...]
EN In the article selected topics influencing on planned investments activities related to long-term usage of systems in Substation Automation are presented. Not only technical aspects like: estimation of system ageing, software and hardware limitations of existing SCADA, but also financial risk of inv[...]
14
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono najnowsze rozwiązania stosowane w cyfrowych zespołach EAZ, służące poszerzeniu funkcjonalności oraz uniwersalności sterowników polowych.
EN In the paper the latest solutions used in digital power engineering automation equipment that expand the functionality and universality of bay control devices have been presented.
15
80%
Energetyka
2007 nr 11 788-795
PL Przedstawiono wybrane sposoby wymiany informacji, możliwe do zastosowania w infrastrukturze energetyki oraz podstawowe właściwości mediów transmisyjnych. Przedstawiono różne struktury układów transmisji danych oraz najczęściej stosowane łącza telekomunikacyjne.
EN Presented are chosen methods of information exchange applicable in power industry infrastucture as well as basic properties of transmission media. Described are various structures of data transmission systems and the most frequently used telecommunication links.
16
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 186 47-56
PL Artykuł prezentuje założenia projektowe, realizacją oraz wyniki testów generatora fali sinusoidalnej umożliwiającego automatyczną zmianą częstotliwości w czasie 1 s. Generator służyć ma do badania przekaźników częstotliwościowych stosowanych w systemach automatyki elektroenergetycznej.
EN The following paper presents the design assumption, realization and test results for sinusoidal waveform generator enabling automatic change of frequency within the time period 1 s. Generator is dedicated to test frequency relays applied in control circuits for electrical power systems.
17
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 174 91-102
PL W artykule przedstawione zostaną zasady przesyłu i wymiany informacji w systemie zarządzania złożonymi obiektami wytwórczymi. Zaproponowane zostaną również kryteria, których realizacja zapewni prawidłową pracę takich obiektów. Wymagania stawiane inteligentnym systemom zarządzania wymuszają stosowani[...]
EN This paper will present principles of transmission and data exchange in the complex power generating sets management systems. Four criteria which realization guarantee proper operation of such objects will be proposed. Requirements of the intelligent management systems force the appropriate structur[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 174 77-89
PL W artykule przedstawione zostaną struktura oraz przykład praktycznej realizacji inteligentnego systemu zarządzania złożonymi obiektami wytwórczymi. Ze względu na złożoność całego węzła wytwórczego poszczególne bloki funkcjonalne systemu zostały oparte na strukturach sztucznych sieci neuronowych (ANN[...]
EN The paper will present the structure and the exemplary practical realization of the intelligent management system dedicated to the complex power generating sets. Due to complexity of the object individual functional blocks of this system are based on the artificial neural networks (ANN) structures. [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2005 Nr 49 43-59
PL Prezentowana praca zawiera szeroki zakres zagadnień dotyczących elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), jej stanu obecnego i perspektyw rozwojowych. Skoncentrowano się na rozwiązaniach, które zdaniem autorów są już stosowane lub mają największe szansę wytyczenia ścieżek rozwojowych [...]
20
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 4 (116) 185--190
PL Przedstawiono historię oraz kierunki działania Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej.
EN There is given history and fields of activity the Electroenergy Automation Committee.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last