Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyczna identyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2003 Nr 3 52-55
2
100%
Logistyka
2003 Nr 4 73-73
PL JANTAR Sp. z o.o. opracował i wdrożył w firmie STAR PECK system obsługi produkcji i magazynu w oparciu o kod UCC/EAN-128 i system zarządzania firmy REKORD. Rozwiązanie to powstało jako uzupełnienie nowoczesnej linii pakującej wyroby wędliniarskie.
3
80%
Logistyka
PL W sieciach dystrybucyjnych występuje potrzeba szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany cen produktów. Dotyczy to firm których działalność mocno zależy od kursu złotego, wahań na rynkach giełdowych. Ponadto dotyczy to akcji promocyjnych itp. Przeprowadzenie zmian cen w systemie komputerowym jest[...]
EN Distribution networks there is a need for fast and flexible response to changes in product prices. This applies to companies whose activities are heavily dependent on the zloty exchange rate volatility on stock markets. Moreover, this applies to promotions, etc. Carry out price changes in the comput[...]
4
80%
Logistyka
2010 nr 6 10-13
5
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono dyskusję nad systemami automatycznej identyfikacji, które mogą służyć zwiększeniu możliwości składowych i czasu obsługi na terminalu kontenerowym. Referat zawiera schematy i procedury działań na terminalach kontenerowych.
EN The paper is a discussion on utility of AutoID systems usage on container terminals. AutoID systems can improve storage abilities and operating times on transshipment points. The paper consist terminals' flow sheet charts and procedures.
6
80%
Logistyka
PL Przedmiotem wypowiedzi są rozwiązania w zakresie reprezentowania (i gromadzenia) użytecznej dla człowieka informacji dla celów decyzyjnych przez kody graficzne. W szczególności uwagę skoncentrowano na dwuwymiarowych matrycowych kodach kreskowych o zmiennej długości. Prezentowane rozwiązania mogą być[...]
EN The paper is focusing on solutions based on data collection and presentation processes supporting man decisions. Special attention has been paid on twodimensional variable-length matrix barcodes. Presented solutions can me used in identification processes in transportation, both replaced loads and t[...]
7
70%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2003 Vol. 5 MI47--56
EN There are many ways to describe and recognize the human face. The paper shows one of them - the feature based method. It also considers usefulness of the face geometrical measurements in recognition and also the geometrical dependence on the features. The paper treats on the feature points detection[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 161--170
PL Wdrożenie systemu RFID jest decyzją całej firmy, ale dotyczy w głównej mierze logistyki przedsiębiorstwa. Pracownicy tego działu są w szczególności zainteresowani technicznymi parametrami systemu oraz kosztem inwestycji, gdyż z tego rozliczają się w pierwszej kolejności przed zarządem. Korzystają pr[...]
EN Implementation of RFID technology in the enterprise is a huge investment that requires a detailed analysis of the pre. Many companies have limited only to calculate the return on investment and to cursory assess the effects, without a closer assessment of the investment cost and the ability to finan[...]
9
61%
Logistyka
PL Współczesne procesy gospodarcze, a w szczególności procesy transportowe, charakteryzują się dużą intensywnością zachodzących zmian. W celu sprawnego zarządzania powyższymi procesami wykorzystuje się nowoczesne technologie identyfikacji. Należą do nich kody kreskowe, karty inteligentne, rozpoznawanie[...]
EN Today's business processes, in particular, transport processes, are characterized by high intensity change. For the efficient management of these processes using modern technology to identify. These include bar codes, smart cards, voice recognition, character recognition and image, as well as radio [...]
10
61%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL W warunkach globalnej konkurencyjności istotnego znaczenia nabiera szybkość reakcji na potrzeby klienta oraz zastosowanie nowoczesnych technologii i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Celem referatu jest ukazanie możliwości zastosowania technologii identyfikacji radiowej RFID w pro[...]
EN The aim of the paper is to present the use of RFID technology in logistics processes by example of SAP solutions. The paper contains the essence and the examples of use of automatic identification in logistics and the advantages of use of RFID technology. The ERP systems in business processes perspe[...]
11
61%
Logistyka
1999 nr 3 77-77
12
61%
Logistyka
2000 nr 6 74-74
PL Firma "Żywiec Zdrój " powstała w 1992 roku i w ciągu pięciu lat znalazła się w pierwszej piątce największych krajowych producentów wody mineralnej. Jako jedyna woda posiada atest Instytutu Matki i Dziecka, dopuszczający ją do spożywania przez niemowlęta. Zobowiązuje to fabrykę do wyjątkowej dbałości[...]
13
61%
Logistyka
1999 nr 6 52-53
14
61%
Logistyka
2000 nr 1 64-65
15
61%
Logistyka
2014 nr 3 723--732
PL Artykuł ten poświęcony jest charakterystyce technik automatycznej identyfikacji w łańcuchu dostaw. Przyspieszenie realizacji procesów logistycznych, możliwość ciągłego monitorowania łańcucha dostaw i automatyzacja pracy w magazynach to najważniejsze kierunki usprawnień w logistyce. Środkiem umożliwi[...]
EN This article is devoted to the characterization of techniques for automatic identification in the supply chain. Accelerating the implementation of logistics processes, the ability to continuously monitor the supply chain and workflow automation in warehouses is the most important directions of impro[...]
16
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 8 16--20
PL Przedstawiono prototyp systemu wspierającego inwentaryzację sieci elektroenergetycznych na podstawie nowoczesnych technik automatycznej identyfikacji obiektów oraz rozproszonego zarządzania pozyskaniem i obróbką danych.
EN The paper presents a prototype system for aiding of inventorying of electric power networks, based on modern technology of automatic identification of objects and distributed management of data acquirement and processing.
17
61%
Logistyka
2015 nr 5 45--47
PL W nowocześnie zarządzanych szpitalach wykorzystuje się automatyczną identyfikację pacjentów, która ułatwia szybki dostęp do wszelkich informacji osobowych oraz stanu chorego. Celem artykułu jest zaprezentowanie uwarunkowań prawnych w Polsce, dotyczących kodowania danych pacjenta oraz przedstawienie [...]
EN In modern hospital automatic identification techniques are used for patient identification, which facilitates access to both personal and medical data of a patient. The aim of this article is to present legal aspects regarding coding of patient data in Poland as well as to illustrate practical ways [...]
18
61%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 59--61
PL Metoda automatycznej identyfikacji typu rozmycia jest ważnym etapem w zagadnieniach automatycznego przywracania i segmentacji obrazów częściowo zniekształconych. W artykule rozpatrzono metodę automatycznej identyfikacji obrazów rozmytych pozwalającą również określić kąt rozmycia. Metoda ta obejmuje [...]
EN Automatic identification method of the blur type is an important stage in automatic restoring and segmentation of partially blurred images. This article describes automatic identification method of blurred images that also allows to estimate the blur angle parameter. This method contains five steps:[...]
19
61%
Logistyka
2015 nr 4 6946--6953, CD2
PL Przedstawiono w skrócie podstawowe techniki automatycznej identyfikacji (w skrócie auto-id) w systemach logistycznych. Dalej scharakteryzowano technologie auto-id zwracając uwagę na stosowane dotychczas kryteria ich oceny. Następnie autor przedstawił nowe podejście do zagadnienia oceny systemu auto-[...]
EN The basic techniques of automatic identification (auto-id) in logistics systems are presented in brief. Auto-id technologies are described with attention given to the existing criteria of their evaluation. A new approach to auto-id system evaluation is proposed. It consists in taking into account th[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 57 207-217
PL W artykule przedstawiono systemy automatycznej identyfikacji, którym - z uwagi na zasady działania lub zastosowanie - można przypisać atrybut innowacyjnych. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na identyfikację z wykorzystaniem kodów kreskowych, a w dalszej części na identyfikację biometryczną.
EN The paper presents the automatic identification systems, which due to the principles of operation or application, one can assign the attribute of innovation. Firstly the identification using bar codes was described and then the biometric identification.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last