Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatic identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W sieciach dystrybucyjnych występuje potrzeba szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany cen produktów. Dotyczy to firm których działalność mocno zależy od kursu złotego, wahań na rynkach giełdowych. Ponadto dotyczy to akcji promocyjnych itp. Przeprowadzenie zmian cen w systemie komputerowym jest[...]
EN Distribution networks there is a need for fast and flexible response to changes in product prices. This applies to companies whose activities are heavily dependent on the zloty exchange rate volatility on stock markets. Moreover, this applies to promotions, etc. Carry out price changes in the comput[...]
2
100%
Logistyka
2010 nr 6 10-13
3
88%
Logistyka
1999 nr 2 77-79
4
88%
Applied Mechanics and Engineering
1999 Vol. 4, no 1 121-131
EN We have worked out an innovative system for the identification of superficial defects in low critical metallic patches. In a few seconds we reconstruct, using the fundamental principles of shape from shading, the third dimension of a digitized image, thanks to which we can identify the presence of a[...]
5
88%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2003 Vol. 5 MI47--56
EN There are many ways to describe and recognize the human face. The paper shows one of them - the feature based method. It also considers usefulness of the face geometrical measurements in recognition and also the geometrical dependence on the features. The paper treats on the feature points detection[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 4 231--248
EN The aim of this article is to analyze the impact of new technologies on supply chain management in the Armed Forces. The supply chain is not limited to the operations related to the physical movement of goods, but also includes the management of relations with suppliers and customers. However, the s[...]
7
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W niniejszej pracy przedstawiono istotę sprawnego funkcjonowania transportu intermodalnego przy użyciu kontenerów wielkich. Ta forma transportu, popierana przez Unię Europejską, notuje w ostatnich latach wzrost przewozów na poziomie 12 % w skali roku [3]. Wyrównując różnice w strukturze transportu, [...]
EN The condition of fluent container flow trough container terminal is presented. European Union endorses this mode of goods transportation. In the past years, the increase of haulage of container intermodal transport is on level of 12% [3]. A rapid expansion of intermodal transport in next years in Po[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 161--170
PL Wdrożenie systemu RFID jest decyzją całej firmy, ale dotyczy w głównej mierze logistyki przedsiębiorstwa. Pracownicy tego działu są w szczególności zainteresowani technicznymi parametrami systemu oraz kosztem inwestycji, gdyż z tego rozliczają się w pierwszej kolejności przed zarządem. Korzystają pr[...]
EN Implementation of RFID technology in the enterprise is a huge investment that requires a detailed analysis of the pre. Many companies have limited only to calculate the return on investment and to cursory assess the effects, without a closer assessment of the investment cost and the ability to finan[...]
9
75%
Logistyka
PL Współczesne procesy gospodarcze, a w szczególności procesy transportowe, charakteryzują się dużą intensywnością zachodzących zmian. W celu sprawnego zarządzania powyższymi procesami wykorzystuje się nowoczesne technologie identyfikacji. Należą do nich kody kreskowe, karty inteligentne, rozpoznawanie[...]
EN Today's business processes, in particular, transport processes, are characterized by high intensity change. For the efficient management of these processes using modern technology to identify. These include bar codes, smart cards, voice recognition, character recognition and image, as well as radio [...]
10
75%
Logistyka
1999 nr 1 54-57
PL Zadaniem autorów jest przedstawienie konkretnego zastosowania systemu automatycznej identyfikacji w placówce handlu detalicznego oraz podzielenie się przemyśleniami na bazie uzyskanych doświadczeń z wdrażania i eksploatacji systemu.
EN The authors' intention is to present a concrete application of an automatic identification system in a retail store, and to share their experiences gathered during implementation and operation of that system.
11
75%
Logistyka
1998 nr 4 77-78
PL W pierwszej części artykułu scharakteryzowano produkcję firmy pod względem stosowanych opakowań; zaprezentowano pierwotną wersję rozwiązania w zakresie etykiet ze standardowymi Identyfikatorami Zastosowań EAN przedstawianymi w kodzie EAN-128 oraz ocenę tego rozwiązania już po miesiącu jego użytkowan[...]
12
75%
Logistyka
1999 nr 3 77-77
13
75%
Logistyka
2000 nr 6 74-74
PL Firma "Żywiec Zdrój " powstała w 1992 roku i w ciągu pięciu lat znalazła się w pierwszej piątce największych krajowych producentów wody mineralnej. Jako jedyna woda posiada atest Instytutu Matki i Dziecka, dopuszczający ją do spożywania przez niemowlęta. Zobowiązuje to fabrykę do wyjątkowej dbałości[...]
14
75%
Logistyka
1999 nr 6 52-53
15
75%
Logistyka
2000 nr 1 64-65
16
75%
Logistyka
2014 nr 3 723--732
PL Artykuł ten poświęcony jest charakterystyce technik automatycznej identyfikacji w łańcuchu dostaw. Przyspieszenie realizacji procesów logistycznych, możliwość ciągłego monitorowania łańcucha dostaw i automatyzacja pracy w magazynach to najważniejsze kierunki usprawnień w logistyce. Środkiem umożliwi[...]
EN This article is devoted to the characterization of techniques for automatic identification in the supply chain. Accelerating the implementation of logistics processes, the ability to continuously monitor the supply chain and workflow automation in warehouses is the most important directions of impro[...]
17
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono innowacyjne stanowisko badawcze, umożliwiające: ocenę efektywności systemów automatycznej identyfikacji w logistyce oraz prowadzenie dalszych prac naukowych nad wdrażaniem technologii EAN i RFID w inżynierii rolno-spożywczej. Stanowisko weryfikowano laboratoryjnie poprzez realizację fu[...]
EN Innovative test rigs were presented. It enables: assessment of efficiency of automatic identification systems in logistics and carrying out further scientific works concerning implementation of EAN and RFID technology in agro-food engineering. The test rigs was verified by laboratory means through e[...]
18
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 8 16--20
PL Przedstawiono prototyp systemu wspierającego inwentaryzację sieci elektroenergetycznych na podstawie nowoczesnych technik automatycznej identyfikacji obiektów oraz rozproszonego zarządzania pozyskaniem i obróbką danych.
EN The paper presents a prototype system for aiding of inventorying of electric power networks, based on modern technology of automatic identification of objects and distributed management of data acquirement and processing.
19
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 59--61
PL Metoda automatycznej identyfikacji typu rozmycia jest ważnym etapem w zagadnieniach automatycznego przywracania i segmentacji obrazów częściowo zniekształconych. W artykule rozpatrzono metodę automatycznej identyfikacji obrazów rozmytych pozwalającą również określić kąt rozmycia. Metoda ta obejmuje [...]
EN Automatic identification method of the blur type is an important stage in automatic restoring and segmentation of partially blurred images. This article describes automatic identification method of blurred images that also allows to estimate the blur angle parameter. This method contains five steps:[...]
20
75%
Logistyka
2015 nr 4 6946--6953, CD2
PL Przedstawiono w skrócie podstawowe techniki automatycznej identyfikacji (w skrócie auto-id) w systemach logistycznych. Dalej scharakteryzowano technologie auto-id zwracając uwagę na stosowane dotychczas kryteria ich oceny. Następnie autor przedstawił nowe podejście do zagadnienia oceny systemu auto-[...]
EN The basic techniques of automatic identification (auto-id) in logistics systems are presented in brief. Auto-id technologies are described with attention given to the existing criteria of their evaluation. A new approach to auto-id system evaluation is proposed. It consists in taking into account th[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last