Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatic identification system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2011 Vol. 5, no. 3 291--294
EN The distribution pattern is considered to be a poission distribution for periodical schedule. The evolution of the ship arrival distribution patterns and the χ2 fit test for observation are based on the ship dy-namic data of international harbour in Yangshan. AIS (Automatic Identification System) is[...]
2
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2011 Vol. 5, no. 3 285--290
EN Shanghai Maritime University and Gdynia Maritime University have decided to join forces on research program titled “Online detecting and publishing of congested zones at sea”. This research seems to be in harmony with e-Navigation concept presented by IALA. The authors have attempted to identify the[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The paper presents joint operation of AIS-AtoN and radar. There was brought forward a fact of divergence of the information visualized in radar in cases when AIS receivers are produced by different manufacturers. It happens that the AtoN AIS information is not displayed by radar screen. It is also e[...]
4
88%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W referacie przedstawiono wyniki badań dokładności śledzenia radarowego i transmitowanych przez AIS danych statku stojącego na kotwicy. Na kotwicy statek zmienia swoje położenie w niewielkim zakresie i dlatego wyznaczenie jego parametrów jest trudne i mało dokładne.
EN The results of experiments about radar tracking ship on the anchor and comparison with data received from this ship by Automatic Identification System are presented in the article. Ship on the anchor is changed her position in small area and result of it is problem with plotting ship’s position, cou[...]
5
88%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN Traditionally, marine traffic congestion degree in restricted waters is usually deduced from traf-fic volume or traffic density. Both of which, however, can not be easily and accurately determined and can not fully reflect the traffic congestion degree. This paper uses the concept of main traffic fl[...]
6
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Rozwój na początku obecnego wieku nowych technologii w radiolokacji morskiej, w szczególności radarów pracujących na fali ciągłej z modulacją częstotliwościową (FMCW), możliwości prezentacji i powiększenia wybranych części radarowego sygnału wizyjnego na elektronicznej mapie nawigacyjnej (ENC) spełn[...]
EN Development of new technologies in maritime radiolocation, mainly frequency modulated continuous wave (FMCW) radars with possibility of presentation of radar video signal on the electronic navigational chart (ENC) fulfilling standard for electronic chart display and information system (ECDIS) and zo[...]
7
75%
Reports on Geodesy
2005 z. 2/73 343-352
EN Significant progress of technologies related to safety of ships' structures and navigation safety systems, comprising techniques of communication in danger, ships' traffic control, reporting systems, positioning, navigational marking and rescue systems, has not been capable enough to let avoid many [...]
8
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Panuje ogólna opina, że wprowadzenie systemu automatycznej identyfikacji (AIS) umożliwia ocenę możliwości wykrywczych radarów statkowych w funkcji wielkości jednostki wyposażonej w AIS i jej właściwości odbijających. Kwestią otwartą jest czy pogląd ten jest słuszny. Referat prezentuje wyniki badań p[...]
EN There is a common opinion that introducing of automatic identification system (AIS) enables assessment of ship’s radar detection possibilities in function of the size of vessels equipped with AIS and reflecting radar pulses. The question is whether this view is true. Paper presents results of tests [...]
9
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie została przedstawiona symulacja pracy urządzenia AIS klasy B.
EN In the article AIS class B simulation was presented.
10
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 52 (124) 128--134
EN According to the International Maritime Organisation (IMO) recommendation, when the target data from the automatic identification system (AIS) and radar tracking are both available and the association criteria are fulfilled such that the AIS and radar information are considered for one physical targ[...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 3 1073--1080
PL Referat przedstawia możliwości wykorzystania informacji statkowego systemu AIS (Automatic Identification System) w symulatorach i trenażerach morskich. Opisuje krótko korzyści wynikające z implementacji takiej informacji dla podniesienia realizmu środowiska symulacji, co w konsekwencji znajdzie odzw[...]
EN The paper presents the possibilities of using information from Automatic Identification System - AIS) in Naval Training Simulators for Defence & Civil applications. Briefly describe the benefits of the implementation of such information to improve the realism of the simulation environment, which wil[...]
12
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1630--1634, CD
PL W artykule przedstawione wyniki badań eksperymentalnych możliwości korekty dokładności zobrazowania radarowego z wykorzystaniem transmisji urządzeń statkowych systemu automatycznej identyfikacji (AIS). Badania przeprowadzono na urządzeniach radarowych śledzących automatycznie wykryte obiekty (ARPA),[...]
EN Paper presents results of experimental verification of the possibility of radar image accuracy correction using ships’ devices of the Automatic Identification System (AIS). The study was conducted on radar equipment with automatic tracking function of detected objects (ARPA), ECDIS and AIS installed[...]
13
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono założenia i techniczną charakterystykę uniwersalnego pokładowego automatycznego systemu identyfikacji statków AIS, który wykorzystuje techniki wielokrotnego dostępu czasowego i jest przeznaczony do pracy w morskim pasmie częstotliwości zakresu VHP. System ten zapewnia efekty[...]
EN The article presents system assumptions and technical characteristics for an automatic identification system - AIS using time division multiple access in the VHF maritime mobile band. The use of a universal shipborne AIS allow efficient exchange of navigational data between ships and between ships a[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 430--433
PL Obserwacja małych jednostek na morzu jest utrudniona. Radar statkowy jest wrażliwy na zakłócenia spowodowane warunkami pogodowymi i wówczas prawdopodobieństwo wykrycia jachtu jest małe. System Automatycznej Identyfikacji pozwala obserwować na wskaźnikach nawigacyjnych jachty w każdych warunkach pogo[...]
EN Observation of the small boats in the sea is difficult. Ship radar is sensitive to disturbances caused by weather conditions and then yacht detection probability is low. Automatic Identification System enables yacht observation on navigation display during all weather conditions but it also has its [...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 276--280, CD
PL W artykule autorzy analizują możliwość wykorzystania coraz powszechniej dostępnych danych z systemu AIS do celów planowania, prowadzenia i koordynacji akcji poszukiwawczo ratowniczych na morzu. Właściwy dobór adekwatnej jednostki do specyfiki akcji poszukiwawczo-ratowniczej może w znaczący sposób wp[...]
EN In this article, the authors analyse the possibility of using AIS data, which are becoming more and more widely available, for the purposes of planning, conducting and coordinating search and rescue operations at sea. The proper selection of an appropriate unit to suit the specifics of an search and[...]
16
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 329--338, CD
PL Referat prezentuje zasady fuzji danych o obiektach pływających, pochodzących z radarowych układów śledzących i AIS, realizowanej automatycznie w procesorze stanowiska obserwacyjnego zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego zaprojektowanego, skonstruowanego i zainstalowanego w Akademii Morskie[...]
EN Paper presents principles of data fusion on floating objects received from radar tracking circuits and AIS, realised automatically by processor of the integrated vessel traffic control system observation post designed and constructed in the scope of the research project “Elaboration and research of [...]
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1425--1428, CD
PL Współczesne przedsiębiorstwo przetwarza informacje których źródło ma charakter zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. W związku z tym informacja i będąca jej efektem wiedza to majątek każdej organizacji. Aby przedsiębiorstwo miało szanse na sukces powinno wykorzystywać maksymalne możliwości zintegrowa[...]
EN A modern company processes information inside and outside. Consequently, this information is the property of the enterprise. To be successful in the market, the company is required to use the maximum capabilities of integrated IT systems. These systems are the next on the market, generation of syste[...]
18
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W związku z koniecznością zapewnienia nieprzerwanego monitorowania żeglugi morskiej w skali globalnej, również będącej poza zasięgiem lądowych systemów śledzenia i nadzoru ruchu morskiego, autorzy prezentują w pracy zagadnienia związane z segmentem satelitarnym systemu Automatycznej Identyfikacji St[...]
EN To ensure continuous maritime traffic monitoring in global scale, which include also traffic out of terrestrial tracking and surveillance systems range authors will present issues related to the satellite segment of the Automatic Identification System. Main focus is put on a problem of the satellite[...]
19
51%
Logistyka
PL W państwach Unii Europejskiej wprowadzane są na szeroką skalę systemy informacji rzecznej pozwalające sprawnie zarządzać stale rosnącym ruchem na wodach śródlądowych. Umożliwiają one również szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych ze względu na dokładną znajomość aktualnej sytuacji panującej na [...]
EN The European Union countries introduced on a large scale river information systems. River information systems allow to manage efficiently the ever-increasing traffic on inland waterways. Information systems know current situation on the managed water area and allow for quick response in emergency si[...]
20
51%
Przegląd Budowlany
PL Bezmagazynowy sposób wznoszenia obiektów dotyczy głównie realizacji robót masowych na budowie, tj. ziemnych, betonowych i montażowych, a także wielu prac wykończeniowych, m.in. przy stosowaniu wielkowymiarowych elementów elewacyjnych lub przy wykonywaniu wylewek z zapraw cementowych. W takim przypad[...]
EN Building without the use of material stores is a method that applies mainly to large-scale works on a building site, namely earth works, concreting and assembly work, as well as many types of finishing work, including with the use of large elevation elements or the pouring of cement mortars. In such[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last