Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autobusy komunikacji miejskiej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 3 4202--4206, CD 1
PL Celem artykułu była analiza kosztów płynów eksploatacyjnych autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie pojazdów marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. Zanalizowano dane uzyskane z lubelskiego przewoźnika za okres od styczn[...]
EN The aim of the paper was to analyze the cost of fluids public buses for example, Solaris Urbino vehicle 12 and the Mercedes-Benz 628 Conecto LF Municipal Transport Company in Lublin. Analyzed the data obtained from the Lublin carrier for the period from January to December of 2013.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 4-M 195--200
PL Celem artykule było porównanie gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie pojazdów marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wykonano obliczenia gotowości technicznej w stosunku do czasu kalendarzowego ora[...]
EN The purpose of this paper is to present technical availability comparison of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. The calculation of the technical availability was made, in comparison to the calendar time [...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 52--55
PL W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska miejskiego i jego otoczenia spowodowanego emisją szkodliwych substancji zawartych w spalinach silników autobusów miejskich. Przedstawiono podział i rodzaje zanieczyszczeń oraz parametry odpowiedzialne za metodologię ich szacunkowego oblic[...]
EN The article presents the problem of the threat to the urban environment and its environment caused by emissions of harmful substances contained in exhaust gas of city bus engines. The division and types of pollutants and the parameters responsible for the methodology of their estimated calculations,[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
PL Artykuł dotyczy autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), wytwarzanych przez fabrykę Solbus Bus w Solcu Kujawskim. Fabryka ta, jako jedyna w Polsce, została upoważniona przez Ministerstwo Infrastruktury do zarejestrowania 31 autobusów zasilanych przez LNG. Obecnie dwa z tych autobusów są [...]
EN The article concerns the LNG fueled buses which are manufactured at Solbus Bus Factory in Solec Kujawski. The factory as the only one in Poland has been authorized by the Ministry of Infrastructure to register 31 LNG fueled buses. At present two of those buses are in use by MPK in Walbrzych. The art[...]
5
63%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 99--108
PL Celem pracy było porównanie wpływu częstości uszkodzeń dwóch marek autobusów miejskich na koszty ich utrzymania. Przedstawiono szczegółowo studium przypadku na przykładzie znanych marek autobusów, użytkowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wyznaczono wskaźniki uszkodzeń wsz[...]
EN The purpose of this paper was to present a failure rate and maintenance cost comparison for two types of city transport buses. The paper presents in detail a case study of well known bus brands used at Municipal Transport Company in Lublin. A failure index of all functional and constructional system[...]
6
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 360--368
PL Tematyka artykułu dotyczy analizy parametrów ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej wyposażonych w silniki spalinowe zasilane paliwem alternatywnym. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń autobusów miejskich przeprowadzonych w dwóch etapach: jazdy standardowej [...]
EN The article concerns the analysis of the environmental performance of public buses equipped with combustion engines powered by alternative fuel. The paper presents selected results of the emission measurement of buses carried out in two stages: normal driving and consistent with the principles of ec[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule porównano wybrane koszty eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem CNG oraz olejem napędowym. Analizę przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste dane uzyskane z obserwacji eksploatacji autobusów w MZK w Przemyślu. W badaniach wykorzystano autobusy marki Jelcz o podobnej ko[...]
EN The article compares selected operational costs of urban communication buses fueled with CNG and diesel oil. The analysis was conducted on the basis of actual data obtained from observation of buses operation in MZK (Urban Communication Facility) in Przemysl. In the research were used Jelcz buses of[...]
8
63%
Logistyka
2015 nr 4 3703--3710, CD 2
PL W artykule przedstawiono porównawczą analizę bezpośrednich kosztów eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz klasycznym olejem napędowym. Analizę wykonano na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych z obserwacji użytkowania autobusów w MZK Przemyśl. Do[...]
EN The article presents a comparative analysis of direct operating costs of public transport buses powered by compressed natural gas (CNG) and diesel. The analysis was performed based on actual data obtained from the observation of the use of buses in Municipal Transport Company in Przemyśl (MZK Przemy[...]
9
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 347--355, CD
PL Artykuł ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji przewozu pasażerów transportem zbiorowym, głównie autobusami komunikacji miejskiej, na terenie Górnego Śląska. Wydaje się, że po dokończeniu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie największych miast Śląska droga ta może stać sie idealną trasa komunik[...]
EN Article aims to present the current situation of public transport passengers, mainly urban service buses, in Upper Silesia. It seems that after completing the Ring Road within the largest cities in Silesia the road might become an ideal communication route linking those cities. Information from the [...]
10
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2016 Vol. 18, no. 3 373--378
PL Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie autobusów marki Solaris i Mercedes-Benz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) w Lublinie. Przeprowadzono badania zmian gotowości technicznej w funkcji czasu użytkowani[...]
EN This paper analyses the influence of selected factors of operational availability of public city buses from the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin based on a case study for two makes of buses: Solaris and Mercedes-Benz. The study investigated changes in operational availability in a functio[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest porównanie gotowości technicznej autobusów miejskich. Przeprowadzono badania 2 popularnych marek autobusów w funkcji czasu użytkowania, w okresie 6 lat eksploatacji, w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Zaprezentowano nowy podział czasu eksploatacji na okres pe[...]
EN The aim of the article is to compare the operational availability of the city buses. Two popular makes of buses were analysed in the function of time of use, during the six years of operation, in the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin. A new division of operating time for the period of full[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last